Szolgálat 2. (1969)

Tanulmányok - Őry Miklós: Pázmány az ige szolgálatában

A leggazdagabb a krísztológiai témakör. Jézus egész életét feldolgozza a vasárnapi perikópáknak megfelelően. A szoteriológiát is kimerítően tárgyalja. Erről külön szólunk. A mariológia kifejezetten csak 2-3 beszédben szerepel, de annál alapvetőbben: Mária istenanyaságáról, szeplőtelen fogantatásáról és kegyelemközvetítéséről szól mélyen és melegen. Egyébként az Istenanya mindig ott áll szent Fia mellett. És a jászol mellett, a kereszt alatt meg a dicsőséges fény láttára a nagyérvelésű Pázmány is költővé lesz. A szentekről külön kötetet tervezett, de ezen szándéka kivitelében megakadályozta a halál. Csak a két apostolfejedelemről, szent János evangélistáról, szent István első vértanúról és a két hazánkkal kapcsolatos szentről: Pannónia katonaszentjéről és a magyarokat téritő szent Adalbertról meg a bűnbánó Magdolnáról ír. A kegyelemtannal kapcsolatban nemcsak „az emberi nem romlásáról és igazulásáról“ beszél, hanem két prédikációjában szinte misztikus tapasztalati látással lenyúl az aszkétika gyökeréig: Isten a mi lelkünk jegyese és Isten mindenütt jelen van. Közben megbúvik egy-egy történetteológiai eszmélődés is: mint pl. 3 Vizk II: Mindenben Isten akaratjához kell alkalmazkodni és 9 Pünk: Jeruzsálem és a zsidó nemzet romlása. Egyenkint szól a hét főbűnről, az égbekiáltó bűnökről és igen melegen az isteni, a sarkalatos és erkölcsi erények egész táboráról. Az állapotbeli kötelességek vázolásánál minden csoporthoz van szava: a klérushoz (remek prédikációja van a papi rend mél­tóságáról!), a fejedelmekhez és alattvalókhoz, az urak és szolgákhoz, a bírák­hoz, a keresztyén vitézekhez. Pedagógiai beszédei alkotják prédikációinak gyöngyszemeit: a fiák és a keresztyén leány neveléséről, a szülői tiszteletről, a házas asszonyokról. Teológiailag is igen tartalmas az erkölcsi életet kormányzó igazságok fejtegetése: Első dolgunk Isten országának keresése, Minden cselekedetünket Isten tisztességére kell igazítani, Mindnyájan Istené vagyunk, az ó hason­latosságát viselvén, szolgálatjára köteleztetünk. A Miatyánk három első ké­rése jut ebben a sorozatban kifejezésre: Isten neve és dicsősége, Isten országa, Isten akarata. Pázmány prédikációs kötete tehát egyaránt dogmatikai vezérfonál, er- kölcstani kézikönyv, aszketikus lelkiolvasmány, az ember egész istenszolgála­tának biblikus elirányítása. 4. Beszédeinek dogmatikus tartalma Fraknói óta száz éven át kézről-kézre adott vélemény, hogy a nagy vitázó Pázmány majdnem teljesen mellőzi a polémiát és még feltűnőbb, hogy a nagy dogmatikus szívesebben foglalkozik az erkölcstan gyakorlati kérdéseivel.23 Véleményét Sík Sándor is osztja: dogmatikus kérdésekkel csak elvétve fog­lalkozik, jóformán egyetlen tartalma az erkölcsi tanítás.24 Később még meg­23) Fraknói V., Pázmány Péter 70. 24) Sik, Pázmány 288 és 289. Bellaagh A., Pázmány Péter válogatott munkái (Bp. Lampel, 1906) 28. j 58

Next

/
Oldalképek
Tartalom