Circulares litterae adioecesanae anno 1944. ad clerum archidioecesis strigoniensis dimissae

VI.

VI 5443. sz. 5330. sz. Műemlékek fényképe­zése. Elrendelem, hogy e körlevélnek meg­érkezését követő vasárnapon a híveknek a szentbeszéddel kapcsolatosan, tehát vagy a prédikáció előtt, vagy utána min­den további nélkül felolvastassék ez az üzenet: „Serédi Jusztinián bíbornok, Magyar- ország hercegprímása a maga és a nagy­méltóságú püspöki kar nevében közli a katolikus hívekkel, hogy a zsidókra, kü­lönösen a mégkeresztelkedettekre vonat­kozó rendelkezések tárgyában ismételten fordult a magyar királyi kormányhoz és ily irányú tárgyalásait továbbra is foly­tatja.“ Hogy műemlékeink fényképei a tör­ténelem számára megmaradjanak, a m. kir. kultuszminisztérium lefényképezte- tésüket határozta el. Felhívom illetékes Tisztelendő Papjaimat, hogy a kultusz- miniszteri igazolással e célból náluk je­lentkező szakembereknek a fényképezést, külön engedély kérése nélkül is, tegyék lehetővé és hasonló értelemben utasítsák a plébániájuktól esetleg távoleső filiák templomainak és kápolnáinak gondno­kait is. Esztergom, 1944. július 10. Latinul nem tudó középiskolások és hívek részére tartalmas imakönyvet állí­tott össze Endrefalvy Ottó hittanár „Jé­zussal beszélgetek“ címmel. A 240 olda­las, énekeket is magában foglaló imakönyv ára 3-60 P. Megrendelhető az összeg be­küldésével az „Endrefalvy Ottó Budapest 51.757. sz. csekkszámlára“. Jelen körül­mények folytán ajánlatos, hogy az érde­kelt iskolák már most beszerezzék a jövő iskolaévre szükséges készletet. 5442. sz. Könyv- ajánlás. Dr. Felber Gyula tb. kanonokot, az esztergomi belvárosi plébániáról való le­mondását elfogadva, Nagycéténybe nevez­tem ki plébánosnak. Dr. Kass Frigyest szabályszerű kegyúri bemutatás alapján Somorjára neveztem ki plébánosnak. 4421., 5194. sz. Kinevezé­sek. Pro parochia Eszlergom-Belváros (Patr. Lib. Reg. Civitas Strigoniensis), concursus usque ad finem Julii duraturus hisce publicatur. Nr. 5505. Concursus pro Eszter- gom-Bel- város. Nagysáp ideiglenes ellátásával Soltész István esperes-plébánost bíztam meg. 5470. sz. Nagysáp ellátása. Jusztinián s. k. bíboros, hercegprímás. % i

Next

/
Oldalképek
Tartalom