Püspöki körlevelek 1861 (Szombathely, 1862)

Síelt Szombathelyen böjtrnás hava 11-én 1861. nevi»-, Íí>llí»]i 9lfl0hÖ9 íío^íit; JJfiini a&idtíto ißlgisafMdfiJjßl ,<-.?» ílfóiiölisljjtin .1(^0) .>«•(§«'/; e víi<jo»:rtCux luiiM .íJoJeiitiíi/li^n ^enneltemie^ie ßiaßlinejn&gent < 559 "II. K. T. A Nagyméltóságu magyar királyi Helytartótanácsnak m. h. 6-án 4904. sz. alatt kelt ke­gyes intézvényét lelkiismeretes megtartás ve'gett alább közölvén meghagyom Uraság­­toknak: miszerint hadköteles ifjakat a második korosztálybóli kilépésök előtt csak ak­kor adjanak egybe, ba azoknak a Nagym. magyar kir. Helytartótanács mint illető Or­szágoshatóság a házasulásra engede'lyt átlőtt. 4904 szám. ifléltóságos Püspök Ir! Tapasztaltatván, hogy a hadköteles korosztályokban álló ifjak házasság kötései kö­rül a tön álló szabályok nem mindenütt tartatnak pontosan meg, s igy az azok elle­nére egybeadottak történhető besoroztatása nem csak a házasuló felekre nézve sajnos hátrányt szül, hanem a házassági kötelék megszakítása által a vallásosság és erkölcsiség romlására is alkalmat szolgáltat. Méltóságodat fölszólítja ezen magyar kir. ’ helytartó­­tanács, hogy miután az 1858. September 29-én kelt legfelsőbb parancscsal (országos kormánylap 1858 I. R. 170. sz.) a hadsereg kiegészítése tárgyában kibocsátott szabá­lyozó Rendelet, mely mindaddig, inig e részben az országgyűlés máskép intézkednék, zsinórmértékül szolgál, és szigorúan megtartandó, a 8 § ban világosan azt rendeli, hogy „annak ki a hadseregbe lépéstől törvényesen fölmentve nincs vagy a hadi szolgálatra koztudomásilag vagy valamely állitó bizottmány Ítélete szerint örökre nem alkalmat­lan, a második korosztálybóli kilépése előtt megházasodnia nem szabad“ — az egyházi hatósága alatt álló lelkészeket e szabálynak az ily házasulni kívánó ifjak irányábani lelkiismeretes megtartására komolyan és oly hozzáadással utasítani szíveskedjék, hogy az érintett korosztályokból csupán oly ifjakat adjanak egybe, kik az idézett Rendelet értelmében a házasulásra a politikai országos hatóságtól engedélyt képesek fölmutatni. Kelt Budán a magy. kir. Helytartótanács ezer nyolczszáz hatvanegyedik évi Böjtelőhó hatodikán tartott tanácsüléséből, ifj. Majláth György m.k. Havas József m. k. Rácz Mihály m. k. II Felsőbb rendeletek szerint az egyházi személyek vagy testületek folyamodásai felsőbb helyre az illető egyházmegyei hatóság utján lévén felterjesztendők, ezen rendeletekre Uraságtok a Nagym. magyar kir. Helytartótanácsnak m. é. karáesonhava 26-án 44775 sz. alatt kelt inte'zvényével kapcsolatban figyelmeztetnek. • Sleziai kohldoríi születésű jelenleg Pesten tartózkodó König Edének, az általa el­követett büntét miatt elvesztett köz- s magántanilásrai képesség oly megszorítással a­­datott vissza, miszerint az Sleziában ne alkalmaztathassék. Nagym. magyar kir. Hely­tartótanácsnak f. é. böjtelőhava 24-én 4899 sz. alatt kelt intézvénye. IV. A m. é. karácsonyhava 12-én 2652|E. IX. sz. alatt kelt körlevél II. pontjában emlí­tett táblázatok pontos betöltésére s a kerületi esperesse'g utján f. hó végéig leendő beküldésére uraságtokat azért kívántam figyelmeztetni, hogy azokat a kitűzött határ­napon rendeltetésök helyére átküldhessem. V. „Aláírási felkérés ily czimü munkára: Magyarhoni ó és uj közjog, úgy mint az 1847 és 1848 volt s 1861 lesz“ Továbbá: „Előfizetési felhívás: „Népnevelők kalauza“ czimü Évkönyvre, köröztetés végett azon meghagyással mellékelteinek ide: miszerint a kö­­röztetési ivek f. é. szent Györgyhava végéig a megyei hivatalhoz heküldetessenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom