Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1890

Index

- 134 — 18. A tárgysorozat ki levén merítve, elnök úr a netáni indítványok előadására kéri fel a bizottságot. Erre szót emel Medveczky Ede és hosszasabb, lelkes beszédben a mellett harczol, kérné fel a bizottság a nm. püspöki kart, tenné a tanítókra nézve kötelezővé azt, hogy a „Segélyalap* 1 tagjaivá legyenek. Dr. Eoszival csatlakozik a jelzett nézethez, míg Begovcse­vich Róbert ellenzi azt. mivel az alapszabályok módosítását látja benne. Örömmel hallaná azonban a bizottság abbeli határozatát, hogy kéressék fel a nm. püspöki kar, méltóztatnék ez alap támogatását a legmelegebben ajánlani a tanítóknak s őket a belépésre buzdítani. Meszner István szintén a mellett szól, hogy ily értelemben kéressék meg a nm. püspöki kar. Békessy János és Tormássv János a kötelezővé tétel kérése mellett szólanak. Dr. Walter Gyula szintén oda nyilatkozik, hogy csak kéressék meg a nm. püspöki kar az alap minél melegebb ajánlására. A bizottság tagjai e szerint nagyon meg lévén e pontra nézve oszolva, elnök úr szavazatra bocsátja a kérdést. A szavazás szerint aztán kimondja, hogy a bizottság nagyon óhajtja ugyan, hogy minden kath. tanító tagja legyen az alapnak, mindazáltal csak a nm. püspöki kar legmelegebb ajánlatáért esedezik arra nézve, hogy a tanítók tömegesen lépje­nek ez alap kötelékébe. Más indítvány nem levén, elnök úr az ülést délután 2 órakor a legszívélyesebb szavakkal zárta be. Kelt az „Orsz. kath. tanitói Segélyalap" központi bizottságának Budapesten 1890. évi augusztus hó 26-án tartott üléséből. — Márkus Gyula, a közp. bizottság elnöke. Jegyzette : Dr. Walter Gyula, a közp. bizottság jegyzője. Kalocsa, 1890. október hó 16-án. p arockiae Tataháza cum initio anni insequentis 1891. administratione indigenti providere volens conoursum usque 15. Decembris duraturura hisce cum eo indico, ut stationem illám consequi cupientes et synodali examine praevie probati recursum suum mihi exhibeant. Coloczae, die 2-á Xovembris, 1890. 2795. sz. Figyelmezte­tés a telek­könyvi betét­szerkesztések­nek ellen­őrzése iránt. A törvényhozás a telekkönyvi betétek szerkesztéséről szóló 1886. XXIX. t. cz. meghoza­talával hármas czélt tűzött maga elé és akar elérni, u. m. azt: a) hogy az ideiglenes jellegű telekjegyzőkönyvek helyett állandó telekkönyvi betétek készíttetvén, e betétek készítése alkalmával egyfelől a telekkönyv és a földadó­cataster közti összhang létesíttessék, másfelől pedig, hogy ez átalakítási munkálat folyamán telekkönyveinknek azon fogyatékosságai, melyek az élők közti jogügyletek és a haláleset következtében történt áthárulások folytán való vagyonátruházások nem telekkönyvezéséből keletkeztek, lehetőleg kiegyenlittessenek ; Nr. 2646. Tataháza. Concursus pro administra­tione paro­chiae.

Next

/
Oldalképek
Tartalom