Dr. Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig (Budapest 1924)

III. könyv. A Stefanita-őrség

mondották, később mikházi) kolostor felépüljön. így pJ. biztosan tudjuk, hogy Ferenczi György püspöki helytartó (egyúttal gyer­gyószentmiklósi plébános 1638-ban) egy ízben gerendákat és szaru­fákat, továbbá 19 forintot küldött e kolostor építésére, másodízben pedig egyszerre 100 forintot adott. 1 Az építés megkezdése előtt Szalinai István elküldötte Loparai István nevű társát Rómába, mert az «apostoli küldöttség» jog­körével járó felhatalmazás lejáróban volt. Loparai teljes sikerrel járt ott, mert a hitterjesztő nagy bizottság (congregatio de pro­paganda fide) érdeklődéssel kisérte az erdélyi katholikusok meg­mentésére irányuló munkát. Loparai három levelet hozott magá­val Rómából. Az egyikben maga a bizottság meghagyja Szalinai­nak, hogy amennyiben szükséges, a kapott felhatalmazásokat társaira is átruházza. Továbbá felszólítja őt, hogy küldje el Ró­mába a fejedelem azon levelét, amelyben megengedi, hogy Kösz­vényes faluban lakhassanak. A másik levelet 1636 október 1. a bizottság elnöke Barberini kardinális írta s ebben megbízta, hogy a székely katholikusok vallási állapotairól, a becsúszott vissza­élésekről vagy helytelen szokásokról neki jelentést tegyen. A har­madik volt az 1636. október 2-án kiállított pápai bulla. Ebben VIII. Orbán pápa hétévre megadta «az apostoli küldöttség»-nek járó hatáskört és felhatalmazásokat s kinevezte Szalinait újra e küldöttség elöljárójának. 2 A kapott felhatalmazással élve, Szalinai látogatást tett egész Erdélyben. Ebben őt a katholikus főurak teljes erővel támogat­ták s azért nekik Barberini kardinális 1638. november 21-én kö­szönetet mondott. Közben Mikházán (Köszvényes közelében) fából egy kis székházat felépítettek. Mikor ez egy kevéssé rendben volt, Szalinai Domokos Kázmért küldötte Rómába s e küldetés az erdélyi ferenczrendüek sorsára döntö hatású lett. Először is azért küldte Szalinai oda Domokost, mert megtanítván őt a papi és erkölcsi ismeretekre, méltónak találta a felszentelésre. Ajánlására Domo­kost Rómában 1639. novemberben miséspappá szentelték. Második, Domokos által előterjesztett kérése az volt, hogy az Erdélyben lakó ferenczrendüekből az apostoli szék külön őr­1 Veszely : Erdélyi egyháztörténeti adatok. 144. 2 A csiksomlyói konvent leveleinek lajstroma. 43 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom