Circulares literae dioecesanae anno 1912. ad clerum archidioecesis strigoniensis a Claudio Francisco Cardinale Vaszary principe primate regni Hungariae et archiepiscopo dimissae

Index

szery 166, — Mauritii Skrivaiiek 167, — Eugénii Hollacly, Joannis Vida, Golomanni Fehérváry 177, — Edmundi Zandt, Francisci Braun . 183 Ordinationes .... 57, 82, 106, 129, 165, 177, 182 Országos Kath. Tanitói Segélyalap ösztöndíjai és segélyei tárgyában 87, — közgyűlé­sének jegyzőkönyve . ; . . 185 Pii Papae X. Litterae ad Aeppum . . . . 18, 51 Püspökkari határozat a r. kath. népiskolák uj rendtartási szabályai tárgyában 2, — az imádságok szövegének egyöntetűsége tárgyában , 23 Püspökkari szózat az ifjúság erkölcsi neveléséről . . . 25 Rationis fundorum dioecesanorum ..... 59 Rescripta ministerialia: Közbirtokossági erdők ügyeinek ügyviteli szabályai tárgyá­ban 18, — az alkohol elleni küzdelem az iskolában 21, — a közép isko­lában végzendő hitoktatás óraszáma és díjazása tárgyában 22, -— uj lelkészi állások kongruakiegészitóssel való szervezése tárgyában 78, — hazai tan­szer készítők áruinak ajánlása tárgyában 93, — plébániai gazdasági épüle­tek fentartási kötelmére vonatkozó vall. és közokt. miniszt. döntvény 104,— madarak és fák napjának megünneplése tárgyában 105, — Lacken bacher- íéle pályázat 128, 145, — tanfelügyelői iskolalátogatói intézmény szerve­zése tárgyában 139, — elemi és ismétlőiskolai végbizonyítványok kérése tárgyában 144, — Szonomár István középiskolai tanuló ügyében 144, — tanítók patronázs tevékenysége tárgyában 156, — kisdedóvók vak gyer­mekek részére 167, — az el. isk. tanítók védkötelezettsége . . 181 Stallum Inst. S. Adalberti confertur Carolo Seyler, Emerico Kovács et Dionysio Kamerath . ..... 183 Symbolae in Arcliidioecesi Strigoniensi ..... 215 Tölgyesy F. dr. egyházmegyei ügyésszé való kinevezése ... 23 Ujj Stephanus suspensione plexus est ..... 178 Yarga-alapitvány kamatainak felosztása .... 83 Varga-féle segélyösszegekre pályázat hirdettetik . . . . 176 Zichy Nándor gróf emlékezete . • • • . 1, 56 Pag.

Next

/
Oldalképek
Tartalom