21. oldal, 440 találat (0,542 másodperc)

Találatok

401. 3455/1957. Néphadseregnek az ellenforradalom eseményeinek következtében megrokkant, illetőleg meghalt tagjai, illetőleg hozzátartozóik utazási kedvezményeire vonatkozóan
[...] két kormány előterjesz­tést Miniszter Elvtárs kérése hogy ez a hol­napi Minisztertanácsi [...] Budapest 1957 október 16 György István alezredes H M Titkárság Vezetője [...]
402. 3005/1965. Magyar Népköztársaság és az arab országok kapcsolatairól
[...] irodáján keresztül Az oma niak kérése alapján az idén nyolc ösztöndíjast [...] elvtárs velük együtt utazzék Sarlós István elvtárs 1965 második felében utazzék [...]
403. (651. oldal)
[...] Margit asszonynak valamint Dienes fia István gyer­mekeinek a nagyanyjuk illetőleg anyja [...] nevezett Bertalan unokái ellen indított kéré­sé tök ügyében a király parancsára [...] Ilona továbbá Csenik fiai János István és Péter a beiktatásnak ellent [...] fiát Miklóst és Pető fiát Istvánt a magtalanúl elhalt Karcsai Bertalan [...]
404. (52. oldal)
[...] azon a koronázáson amely Szt István király László erdélyi vajdától visszakapott [...] a követ és a király kérése és figyelmeztetése ellenére sem Miután [...] és Pál ap ok Szt István király és Szt Adalbert nevében [...]
405. (37. oldal)
[...] e Lampert mr királyi országbíró kérése az egri kápt hoz hogy [...] idézze meg a király elé Istvánt és Ramacha t Emi a [...] András király H és alországbírája István mr oklevele szerint Ropheyn bán [...]
406. (66. oldal)
[...] Károly király az esztergomi Szt István király egyház keresztes konventjéhez intézett [...] és Demeter nemes ifjak azon kérése nyomán hogy helyezze őket vissza [...] 19 e Az esztergomi Szt István király egyház keresztes konventjének I [...]
407. (106. oldal)
[...] országbíró 1422 nov 13 Báthory István országbíró 1481 máj 21 Dl [...] János és Rycolphus mr ek kérése nyomán általános érvényű rendelkezésében megváltoztatja [...]
408. (210. oldal)
[...] Noe birtokát Tá 1 Báthori István országbíró 1435 dec 4 székesfehérvári [...] NRA 605 23 2 Báthori István ország fró 1435 dec 4 [...] János pápa tudatja Lőrinc fiával Istvánnal az erdélyi egyház kanonokjával hogy I Károly király H kérése nyomán aki mellett István káplánként működik az erdélyi egyháznál [...]
409. (191. oldal)
[...] kérve a felperes Koppan fia Istvántól a Miklóst perbe vonó idézőlevél [...] birtok hj ához Koppan fia István kérése alapján királyi ember gyanánt kijelölte [...] Kemey i Miklóst Koppan fiával Istvánnal szemben Minthogy azonban az ország [...] a szabálytalan idézésért Koppan fiát Istvánt a királyi parancs megváltoztatásáért Chepanus [...]
410. (163. oldal)
[...] faluban megtartott generális congregatio során István pécsi prépost bemutatta előtte I [...] m i a szóban forgó István prépost Thwrul faluja és Demeter [...] egyházat illeti ennélfogva a prépost kérése nyomán meghagyja a konventnek hogy tanút adva embere Tamás fia István mellé közreműködjék Kwzdyr birtok visszavételénél [...]
411. (199. oldal)
[...] vizsgálathoz amelynek a Gerede i István fiait Istvánt és Beke t Gerede i [...] fekvő birtoknak Jakab pálos remetetestvér kérése nyomán elrendelt hj át ill [...]
412. (43. oldal)
[...] oklevelet ad ki Naglocha c kérése alap­ján Jakab fiai részére D [...] keresztes konvent ügyvédvalló levelé­vel képviselő István fia János megjelentek színe e [...]
413. (299. oldal)
[...] fele részébe ugyanakkor Ibor fia István is tilalmazta a hj elfoga­dása [...] fiát Andrást és Ibor fiát Istvánt megidézte a királyi jelenlét elé [...] a megözvegyültei Tudatja vele hogy kérése szerint levelet intézett érde­kében mind [...]
414. (99. oldal)
[...] v parancsa és a bárók kérése nélkül csalárdul és hamisan állították [...] prépostnak kápolnaispánnak királyi titkos kancellárnak István mr nek a király speciális [...] senki sem birtokol­hat így megkérdezte István mr t speciális notarius át [...] János veszprémi prépostnak királynéi alkancellárnak Ist­ván fia Miklós mr zalai c [...]
415. Documenta (296. oldal)
[...] ügyvédvalló oklevéllel megje­lenve Jakab mr István prépost jegyzője és szerviense a [...] én Palahta birtokra kiment amelyet István prépost saját privilégiuma alapján egy­házához [...] mondott Palahta i Miklós fiai István és Jakab az ugyan­oda való [...] esztergomi kápt és a felek kérése alapján úgy határozott hogy a [...]
416. (87. oldal)
[...] Chungo i alesp nek és István Enizke i aljegyzőnek vicenotarius ápr [...] vívott csatája e meghalt ezért kérése e tekintetben igazságos eljárást igényel [...]
417. (150. oldal)
[...] és seregeik a tanács számos kérése elle­nére is károkat és jogtalanságokat [...] Pált akik az Apay fia István Zabolch m i birtokaival szomszédos [...] megtudták hogy Keled Berench i István fiai László Domokos és Keled [...] Apay a néhai Apaykerestwr i István apja egy avus tól származtak [...]
418. (485. oldal)
[...] szerint színük előtt Precopa i István fia Tekus mr a maga [...] Loránd fiai László Bertalan és István nevében László fiait Lorand ot [...] v birtokrészekbe bemenjenek Tá Lackfi István nádor 1389 febr 7 Dl [...] konventje ügyvédvalló levelével Pál mr kérése ellenére sem mutatta be okleveleit [...]
419. Documenta (338. oldal)
[...] fia János nem rontottak rá Istvánra és famulus aira bírói székéből [...] hogy a Nona i comes kérése esetén ők is adjanak segítséget [...] előtt Phyluphaza i Fülöp fia István fia János a maga és [...] uterinus ai camalis ai Mihály István Fülöp és Dénes nevében elmondta [...]
420. Documenta (362. oldal)
[...] veszprémi zágrábi és váci püspöknek István fia Péter veszprémi egyházbeli fehérvári főesperes kérése szerint egykor Sebestyén most veszprémi [...] az így megüresedett trencséni főesperességet István fia János nyitrai kano­noknak adta [...]