75 találat (0,316 másodperc)

Találatok

1. 1925-04-29 / 34. szám
[...] elnökségnek Szalay János és Lakos István kőműves mes­terekkel kötött szerződését a [...] az elnök­séget hogy dr Paulovics István gimn tanár nyugdíjazásával megürült ma [...] az OKH dr Kolozsváry Kiss Istvánt a Pestvármegyei Gazdasági Egyesü­let Santh [...] ez nem egy gazdának a kérése hanem egy nem­zeté Akié a [...]
2. 1935-02-23 / 16. szám
[...] Czagány M Lajost öízv Zseny Istvánná Gulyás Sándor tanárt és özv [...] ín ég egy ke­vésbé szerény kérése is és pedig esiz I [...] adófizető törpe­birtokos polgárnak ez a kérése ezút­tal nem lesz pusztában elkiálltott [...] szelemben szólalt fel ifj Homota István az Orsz Mezőgaz­dasági Kamara tagja [...]
3. 1928-04-14 / 30. szám
[...] Kiskunfélegyháza vezetőinek régi óhaja és kérése a Mávtól hogy a fokozatosan [...] ebben az ügyben dr Kiss István a város országygyülési képviselője járt [...] A Máv kiküldötteket dr Kiss Ist­ván képviselő vezetésével dr Holló Béla [...] 39 én installálja Hanauer A István váei megyéspüspök Mint munkatársunk illetékes [...]
4. 1928-09-08 / 72. szám
[...] Halas városnak is az a kérése amely részt kér magának a [...] Horthy Miklós kor­mányzó gróf Bethlen István minisz terelnök és dr Zsitvay [...] Balogh Ferenc ny államtitkár Lendvai Ist­ván Kádár Lehel és Komáromi János [...] a nyugatmagyarországi felkelők nevében Lendvai István iró búcsúztatta a nagy halottat [...]
5. 1916-12-13 / 50. szám
[...] Ferenczi János 71 éves Greksa István 4 éves Lázár Istvánná Czifra Mária 55 éves Katona [...] féle szőlőjét 1200 koronáért Frei Istvánná Borbás Krisztina megvette Borbás István lakóház és 131 n öl [...] A te szomorú Hansod Hans kérése szivéig hatott a leány­nak Hisz [...]
6. 1932-08-10 / 64. szám
[...] néhai Thorma Zsuzsannával megvette Nagy Istvánná Horváth R Zsuzsanna Horváth Imre [...] vár­megye részéről résztvett dr Czövek Ist­ván várra tb aljegyző A tanácskozás [...] Pál Kalocsa Rideg Imre Szabó István Tass Domby Pál Prohászka Nándor [...] Kecskemét Dörner Ferrenc Bácsalmás Dobos István Lábas Ist­ván Kunszentmiklös 9 Rúdugrás Nagy Lajos [...]
7. 1918-07-10 / 28. szám
[...] és tudatjuk egészségesek vagyunk Ternyák István Lakos Benó Lajkó Károly Komlós [...] a halasi közönségnek még Baranyi István írja a halasiak sorsa nem [...] D Sándor Körösi Jenő Pusztai Ist­ván Sebőn Samu Raskó István He­gyes M Ferenc Hibó Sándor [...] és kijelenthe­tem hogy a város kérésé teljesítés előtt áll Az ügy [...]
8. 1907-05-15 / 20. szám
[...] úri imának mind a hót kérése teljes szóhűsóggel előjön A Zend [...] is kivehető Horváth Ferencz és István­nál több ajtó ablak egy disznó [...] közönség pártfogását Kónya Ferencznek Gál Ist­ván szomszédságában és a házánál heréje [...] a ké­szítőnél Czurda Vilmos Szent István király czimű gyógyszertárban Kap­ható továbbá [...]
9. 1930-12-20 / 102. szám
[...] rendes tagok Balázs Imre Balázs István Biró Imre Biró Mihály Er­délyi [...] Zse Antal Gyevi Imre Kis István Kis László Kis Molnár Imre [...] id Széli Sán­dor Vas M István Pirtó Daczi Pál Mészöly Károly [...] ez az uj és nyo­matékos kérése mint értesülünk végre meghallgatásra talált [...]
10. 1921-10-19 / 42. szám
[...] mondja el programbessédát amelyre Fridiiét István több képviselővel utazik le Itt [...] szőlőjét 1300 koronáért Hegy esi István és társa megvették Szundi István és neje lakóházát 36000 koronáért [...] B Sáodor 62 éves Ökördi Ist­ván 36 éves Jancsoves István 65 éves Sági Imre 66 [...]
11. 1920-03-31 / 13. szám
[...] zabó János Babó Antal Boldog István Márkus Mihály tizedesek Jótsa Sán­dor Paukovic 8 István szakaszvezetők Németh István őrmester Erdélyi Autal Batiz Antal [...] a városnak ad át Hasonló kérése volt az állami gazdasági népiskolának [...] hold földet díjmentesen átengedett Hegyi István a város alsó végén elterülő [...]
12. 1929-11-23 / 94. szám
[...] ünnepség szeretetvendégség keretében a Tisza István kollégium szinültig megtelt dísztermében folyt [...] lesz ilyen esküvő amikor Ádám István és neje Ádám Mária Felsőszállás [...] fiuk közül az öregebb Ádám István feleségül veszi Váczi Rozáliát néhai [...] Nagykőrösre nézve ha meghallgatásra találna ké­rése mert ez esetben egyúttal min­den [...]
13. 1923-06-06 / 45. szám
[...] Helyi Értesítője junius 6 Bethlen István miniszterelnök fialas díszpolgára A szombati [...] a közgyűlés­nek hogy gróf Bethlen István minise terelnököt Halas város disz [...] nagy érdemekre amelyeket gróf Bethlen István miniszterelnök­sége alatt az ország és [...] Gesmai Jó­zsef 3 hónapi szabadság kérése A kéményseprési dijak felemelése va­lamint [...]
14. 1898-01-16 / 3. szám
[...] a város kép­viseletére felkéretett Zseny István birtokos A mének február havában [...] Imre Szabó Sándor legiíj Gaál Ist­ván Paezolay Győző 20 20 kr [...] Nagy Pál Sándor id Borbás István ifj Bor­bás István Nagy Pál Imre Vass József [...] mellett a személyről szóló igazolvány kérése nem jut eszünkbe Vagy ez [...]
15. 1927-02-16 / 14. szám
[...] miniszterelnök a kirölykördösrnl Gróf Bethlen István miniszterelnök vasárnap Veszprémbe utazott le [...] vámőr Fekete Mihály és Tarkó István Az ivószobába mentek ahol a [...] vádirat A gyilkosság ügyében Vanyik Ist­ván és tizenkét bűntársa ellen indult [...] lehetőt megtesz a város jogos kérése érdekében 8 A káromkodást te [...]
16. 1924-01-30 / 9. szám
[...] megválasztása Költségvetési fei hatalmaz ás kérése а V tanács javaslatával A [...] 30 honvéd gy ezred Katona István 30 honvéd gy ezred elesett [...] jul 16 orosz harctér Hegyi István tüzér 23 honvéd tüzérezred elesett [...] és 30 ika között Kurgyis István népfölkelő 30 hon­véd gyalogezred elesett [...]
17. 1900-11-18 / 47. szám
[...] vacsorán jelen voltak Dr Dobory István Dr Szabó János Dr Pázsit [...] Sziiády László Babó Gábor Gaál István Csinosát Bála Zseoy István Piatér Barns Rocsek József Szekér [...] A megkeresés kiada­tott ifj Kozics István V mérnöknek ki azon jelentést [...] a csatorna épiíő iroda meg kerese dő lenne A tanács ily [...]
18. 1940-09-27 / 78. szám
[...] be az állami költségvetést Kálóczi Ist­ván és Szokola György rovottmultu pécsi [...] és a segítségére siető Macíkó István 50 éves kocsist Az angol [...] rokonom közeli is­merőse Reményiem teljesiti kérése met és alaklmazza A szálloda [...] fiút ké­ményseprő tanulónak felvesz Kedves István Sólyom u 8 sz Pázsith [...]
19. 1912-04-03 / 14. szám
[...] nem fog kitérni a város kérése elöl hogy visszaadja azokat nagyon [...] A miniszterel­nök és gróf Tisza Istvánhoz az elnök­ség részéről intézett üdvözlő [...] város gazdaközönsóge ezúton meghivatnak Tisza István köszöneté A helybeli nemzeti munkapárt [...] Rendőri hir A rendőrség Sziráczki Istvánt közbotrányt okozó részegségért 10 korona [...]
20. 1899-04-16 / 16. szám
[...] Imrét választotta meg tagokul Szántay István volt v köz és árva [...] képviselő testület tudomásul vevén Szántay István volt pénztárak­nak pontos és lelkiismeretes [...] népis­kolák részére évi állami segély kérése határoztatok el tekintettel arra hogy [...] szemben mely miatt Kolozsváry Kiss István orszgy képviselő a kérelmet eredménytelennek [...]