Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1921 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1921-01-05 / 1. szám

Huszonegyedik évfolyam. 1 szám. Kiskunhalas, 1921. január 5. Előfizetési ár egy évre: Helyben ... 120 kor. | Vidékre ... 180 kér. Egy szám ára 2 korona. Jxm-rsusL’lxs?----1 -aanrcww Alapította: Práger Perenez/^jjNWS^ Hirdetmények dija: Egy cm. magas soron: ént S. Garmond ból 10 korona . . — Petitből 12 koron». ^ Nyilttér 1 cm. magas sor kdön díj szerint. Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdin^-^^ Kiadóhivatal: Az uj városháza épületit^ Magán hirdetések. Két drb 9 hetes malacz eladó Jókai u. 57 sz. alatt. Gera Istvánnak a fehértói ál­lomás mellett 6 drb 10 hetes ma'. ca és egy 60—70 klgramos hízott disz­nója ran eladó. Tudakozódhatni fenti­nél a varja tanyáján Egy pár bakancs kukoricáért elcserélhető a Osendörpótlókeret lak­tanyában. Két vontató sarjúszóna felső Fehértón a Hoffer tanyán eladó. Tu­dakozódhatni Hunyadi u 55 sz. alatt. Fekete Sándor II kér. Jókai u. 10 sz. lakóházát eladja. Tudakozód­hatni a helyszínén. Nagyobb mennyiségű akácgaly eladó jutányos árban Feisőkisteleken a Szántó féle tanyán. Hegyi Mihálynak felsökistele- ki tanyáján Nagy Pál szomszédságá­ban 3 drb süldó malaca van eladó. Megtekinhető a helyszínén, Dóda Bálintnak Felsőkistele­ken Szathmáry Sándorné szomszédsá­gában l’/t öl ep?rfája van eladó Megtekinthető a helyszínén. Egy 2 éves sveicer üszőborjú és egy javított sertés eladó. Megte­kinthető Felső Rekettyén özv, Bábud Istvánné-féle tanyán. Lehóczki Mártonnak Gőböljá- ráson Gyulai Sándorné-féle haszon­bérelt tanyáján 3 drb befogni való süldője és egy hizott sertése van ela­dó. Megtekinthető a helyszínén Gő- bőljáráson az állomás mellett. Berger Ignácz Petőfi-utcai házánál fűtési és kovácsolási célokra „Csórj “-féle koksz kapható. Suba Imre kötönyi birtokára egy gulyás gyereket azonnal fölfogad. Jelentkezhetni II kér. Szabadság téri házánál (Felső iskola mellett.) Mindenféle lakatosmunkát, ve­tőgépet, répadarálót, ezecskavágót, kukorica morzsolót és vádászfegyve- reket legolcsóbban javít Szabó gépla­katos Szabadkai nt 36 sz. Szőlő és ágforditásra embere­ket keresnek. Tudakozódhatni Schnei­der eég vasút melletti telepén. V kér. Fecske u. 11 sz. lakó­ház eladó. Tudakozódhatni szerdán és vasárnap fenti háznál. Egy tenyésztésre való anyako­cát hizott sertésért elcserél Győrfi József. * Jó tűzifát keresek megvételre Rácz János gyógyszerész. Opóczki Sándornak egy hasas öreg disznója van eladó esetleg hízó­ért elcserélhető Tudakozódhatni pír­tól tanyáján 329 tanyaszám alatt. özv. Borbás Imréné Alsószál­lási tanyájára egy gulyást és egy kanásznak való gyereket azonnal fel­fogad Tudakozódhatni Dohány u 3 sz. alatt vagy alsószáilási tanyáján. Egy hasas disznót feliből ki­adnak Zrínyi utca 31 sz alatt, hol 10 hetes malacok vannak eladók. Gáspár Mihály felsőszállási ta­nyáján nagyobb mennyiségű répát ad el. Eladó egy selyem plüs női ka­bát, 2 drb paplan, ogy fehér gyer­mek vaságy matraccal esetleg malac­ért elcserélendő. Tudakozódhatni V kér. Hunyadi u. 14 sz. alatt, hol egy szép városi bunda is van eladó. Rékasi Benőnek Alsószálláson 932 tanyaszám alatt szénája, szalmá­ja é3 csumája van elcserélendő trá­gyáért és nádért. Tudakozódhatni a helyszínén. Borbás Imrének Dobó telepen Átlós utca 18 sz házánál egy erős igás kocsija van eladó. Ugyanott egy másféléves magló disznó is aladó. Megtekinthető a helyszínén. Király Imrének Vörösmarty utca 70 sz. házánál egy 5 hónapos malaca van eladó. Lengyel Józsefnek VII kér Pávvutca 11. sz. házánál 120 liter vörös bora van eladó. Két rámás Sparhert plrtnija is van eladó. Meg­tekinthető a helyszínén. VII kér. Szondi-utca 23 sz. alatt akác szálfák mely építésre is alka más van eladó. ' Horváth Mihálynak akácfái oszlopnak való van eladó. Bognárnak is alkalmas. Megtekinthető Mélykúti ut 11 sz. alatt, hol egy 7 hónapos ártány süldő is van eladó. Női kalapok készítését és ala­kítását jutányosán vállalja Szabó Jó- lánka Fő-utca 38 sz. Lakás az ud­varban. Szóló, gyümölcsös, szántó és kaszálóból álló 8>/t hold föld a Sóstó fürdőhöz fél órányira eladó. Tudako­zódhatni III kér. Kárpát-utca 1 sz. alatt ahol egy sodrony ágybetét is eladó. Monda Lajosnak Hunyadi-utca 3 sz alatt 3 drb lova van eladó. Kovács János a keceli műúton a 62 kiiómétertól 70 ig elvesztette noteszát A becsületes megtaláló a reá nézve értéktelen Írásokat adja be e lap kiadóhivatalába, a pénzt meg­tarthatja. Szűcs Benőnek 7» öl puhafája és V« öl tuskoja van eladó Szűcs Antal tanyáján. Tudakozódhatni Kötő a. 9 sz. lakásán. I kér. Széchényi u. 62 sz. alatt egy jó karban levő vas fogas van aladó. Megtekinthető a helyszínen. Kovács Antalnak kemény öl­fája van elcserélhető választási malac­ért. Tudakozódhatni Károiy u. 16 sz. alatt. Egy alig használt fekete hosszú férfi télikabát eladó Hímző u. 13 sz. alatt. Ugyanott egy flló gyermekko­csi és többféle szerszám is van eladó. Taskovits Antalnak Kisfaludy n. 86 3Z. alatt egy drb 5 hónapos nőstény malaca van sladó. Féderes homokfutó (cséza) egy ló után is alkalmas, eladó Bercsényi u. 4 sz. alatt (ref. temetővel szemben) Ördög Tamásnak Zsana pusz­tán 703 sz. Lisztes féle birtokon 10 mátermázsa enni és vetni való krum­plija vsa eladó. Megtekinthet) a helyszínén. 38 hold tanyás birtok, szántó, kaszáló, legelő és egy hold gyümöl­csös, Balota pusztán és Alsófehórtón 5 hold fekete föld egészben vagy kisebb részletekben eladó. Tudako­zódhatni Orbán Sándor Balota pusztai tanyáján vagy Petőfi utca 16 sz. házánál. Lovasy Lajos üveges és kép­keretező legolcsóbban készít minden­féle üveges munkát. Úgyszintén kész ablakai is vannak. Kéri a közönség pártfogását. Műhelye a piactéren huscsarnok mellett. Korona sósborszesz teljesen békeminőségfi készíti Rácz János gyógyszertára. Eladó Bástya utca 2 sz. ház, Szép ntca 16 sz. ház, a rekettyéi szél­malom, egy mozi, egy kávépörkölőgép, 48 holdas birtok. Tudakozódhatni Józsa Gáborral a Keresztes vendéglő­ben, vagy Bástya u. 3 sz. alatt Zilah Lajos asztalos mester Kálvintéri műhelyében kész bútor állandóan kapható testese javítást el vállal. Egy íiut tanoncnak félfogad Lakása Ipartestület. Csatári Antalnak öregszőlők­ben levő 13 kapa szőlője lakóházzal és vetésekkel együtt eladó. Tudako­zódhatni Tegzes Ignácné szomszédsá­gában levő szőlőbeli lakásán, hol 3 drb 7 hónapos malaca is van eladó. Teher és könnyű fuvarok vál­laltatnak helyben és vidékre állandó au. Értekezni Bercsényi u. 4. sz. alatt lehet (volt Endréid Imre-féle ház a ref. temetővel szemben) ahol a ren­delések felvétetnek. Ozon fogpép, a fogakat fehéríti, romlástól óvja, fertőtlenít, szájböit megszüntet. Kellemes és tökéletes készítmény. Készül Rácz János gyógy­szertárában. Nyúl, róka, birka és bármilyen nyersbőröket akármilyen mennyiség­ben a legmagasabb napi áron vesz Hofslidter Mór Mélykuti-ut 1. sz. (Stern Pál- féle ház) Szerdán délelőtt csak tanyai tagok vásárolhatnak a Hangya köz­ponti üzletében. Jakab Antalné eresztői tanyá­ján egy drb akácos erdejének fáját kisebb-nagyobb tételben önkéntes árverésen január 11 én délelőtt 10 órakor eladja. A venni szándékozók meghivatnak. Egy keveset használt női kari­kahajós varrógép eladó. Megtekint­hető bármikor Kőhíd u. 12 sz. alatt. Egy ló után való jó karban le­vő kömyű kocsi megvételre kereste­tik. Cm a kiadóhivatalban. Tóth Benőnek fél öl száraz puhafaja van eladó V kér. Fecske u. 5 sz. alatt. Két drb fél éves malac eladó Mérleg utea 10 sz. alatt. Megtekint­hető bármikor. 15 méter hosszú sodronydrot ezinnezett, méter széles és három hek- tós üres hordó eladó Waisz Tóbiás­nál a ref. temető mellett. Elsőrendű rézgálicz raktárról azonnal kapható leszállított árak mel­lett Langerman vaskoreskedósóben. Egy könnyű uj kocsi eladó Faragé Benő kovácsnál, Alkotmány utea 33 sz. alatt. Rézgálicot bárki vásárolhat a Hangyában, kgja 56 borona. Egy 38 éves asszony gazdasz­szonyuak ajánlkozik egy magános úr­hoz. Tudakozódhatni Kortéss u. 2S alatt. Gyenizse Istvánnak füzesi ta­nyáján kukorica szára és szénája van eladó. Házánál 2 méter kukoricát és 1 méter árpát rozsért elcserél. Egy 2 éves üsző borjut is e?eserél csikó­ért. Tudakozódhatni füzesi tanyáján. Nagy Löki féle balotai birtokból 300 hold legelő, mely részben szántásra alkalmas s amelyben vágásra alkal­mas nyárfa is van, eladó. Felvilágo­sítást nyújt Dr. Szabó Füiöp ügyvéd. Szekulesz H, Hermann őszi és tavaszi szalmát csatakot keres meg­vételre Halasi Kereskedelmi Bank r. t. kötönyi gazdasága számára kuko­ricát vasáról. Bábud Istvánné-féle debeáki birtokon fákat vágatnak ki résziből. Felvilágosítást nyújt dr. Szabó Füiöp ügyvéd. Válogatott makói hagyma kgja 50 korona a Hangyában. Veszek Kereskedelmi Bank részvényt darabonként 800 kor.-ért. Cím a kiadóhivatalban. Akácfa u. 38 sz. lakóház kert­tel eladó, mely azonnal átvehető. Tudakozódhatni a helyszínén. örülni fog, hogy az elromlott gramafouja, mily szépen szól, ha azt Maréknél naegjavitatjs. Műhelye Haj­nal n. 3 ez. Rőzaevágásra egy idősebb em­bert keresnek. Cim a kiadóhivatalban. Ha használt varrógépet akar venni úgy érdeklődjék előbb Marek mechanikusnál (Hajnal u. 3) hol állandóan kaphat igen jól és szépen varró gépet teljes felszereléssel és jótállással. Csillag Lajos rokkant vak ka­tona tudatja a n. é. közönséggel, hogy kefekötő műhelyét megnyitotta, ahol mindenféle kefét meszelőt, suro- lókefét, b fenyőt ás fónyesítőt. part­vist iíészit. Lókefét is lehet kapd nála. Tudatja a gazdákkal, hogy ló­farkokat kisebb nagyobb mennyiség­ben megveez. Kefe portvis javításokat újból behúz. Lasása VII kér. Damja­nich u. 4 sz. Kéri a közönség párt­fogását. Veszek hadiköltcsönt. Cim a kiadóhivatalban. 40—50 holdas tanyás birtokot keresek megvételre, vagy nagy jószá­gért cserébe. Tábor utca 17 sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom