Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1918 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1918-07-10 / 28. szám

KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE Julius 10. 66 métermizsa zsír jött össze — Lesz-e katonai rekvirálás ? — Halasiak az olasz harcztéren. Az olasz barcztórről Yas János, Böröczi Mikály, Kis Mihály, és Smolez László 1. honvéd gy,. ezred- beli halasi katonák Írják: Állandóan . . . .-ban vagyunk már két hónapja, de még olyan nehéz napunk nem volt mint múlt hó 15 ike ófa. Az olaszok minden erőlködése hiába való volt, elfogtunk 4 tisztet és több kato­nát. az olaszok többször megkísérlik a támadást de nem sikerül nekik. Ez utón üdvözletünket küldjük a halasi­aknak. Ugyancsak a Helyi Értesítő utján adnak magukról hirt az olasz barcz- térról (88 gy. e. 5/40 T. p. 356 ) Tóth Lajos, Yass Isltván, Babó Lajos, Fúró László, Mészáros Imre, Tallér Jó?sef, és Tallér László halasi kato­nák, akik írják egészségesek és üd­vözletüket küldik. — Nemkülönben még írják — a nehéz napok daezára sem feledkezünk meg váro­sunkról, és tudatjuk, egészségesek vagyunk. Ternyák István, Lakos Benó, Lajkó Károly, Komlós Sándor, Szat­mári Imre, Károlyi Benő és Modok Sándor halasi katonák. — Számtalan­szor küldi üdvözletét a nehéz harcok zajából a halasi közönségnek még Baranyi István. írja : a halasiak sorsa nem rossz uáluk. Az 51. honvéd táb. tüzér dandár táb. pótütegnél levő halasiak junius 25-iki kelettel Írják : „Szíveskedjenek közölni, hogy az olasz harctéren küz­dünk, eddig nem történt bajunk, jó egészségben vagyunk. Adám Imre, Zubor Sándor, Borbás Sándor halasi, Zámbó Mihály, Hovány István jános­halmi tüzérek. Mikor lehet még hadisegély- felvételre jelentkezni? A város polgármestere közli, hogy a hadisegélyre jelentkezők összeírása egyelőre már ciak julius 13 án, 20 án és 27-én lesz, amikor egyelőre be­fejezést nyer az összeírás s a hivatal idejét legalább is egy hónapra a ha­tározatok elkészítése, a segély folyó­sítása és számfejtése fogja igénybe venni. Éppen ezért mindenki, aki hadi­segélyre jelentkezni akar, a fenti határidőben a kettős bizottság előtt jelenjék meg, mert máskülönben fel­vételük csak szeptember hóban lesz eszközölhető. A hadisegély véleményező bizottság reggel 7 érától délután 1 óráig mii Icödik. Elhalasztották a mozi-rendelet végrehajtását. A mint ismeretes, ma kellett volna életbelépni a mozidarabok cenzúrázá­sáról szóló rendeletnek, amely egy­úttal azt a tilalmat is tartalmazza, hogy bizonyos koron túl levő szemé­lyek nem látogathatják, vagy csak szülők kíséretében a mozik előadásait. Értesítés érkezett a rendőrkapi­tányi hivatalhoz, amely szerint ennek a rendeletnek a végrehajtása szept. 1-re lett halasztva. Előfizetési felhívás. Julius l-ével_uj előfizetési negyed nyílik a Helyi Értesítőre. Kérjük elő­fizetőinket az előfizetés szives meg­újítására. Minden igyekezetünk arra irányul, hogy a közönségnek minél élénkebb, mindenről beszámoló lapot adjunk. Előfizetési ár félévre helyben 4 K, negyedévre 2 K, — vidékre félévre 6 K, negyedévre 3 K. A kiadóhivatal. 200 mótermázsa zsir beszolgáltatá­sát vetették ki Halasra a hadsereg zsir és szalonna szükségletének fede­zésére. A zsírt önkéntes felajánlás, illetve kivetés utján akarta biztosítani a váro3. A Helyi Értesítő a mint már megírta, 200 mmázsa zsírnak összehozása kivetés utján biztosított­nak látszott. Jött a beszállítás ideje. Julius 1-től 4-ig történt a zsir beszállítás a hus- csarnokban, az orsz. Sertésforgalmi Iroda részvételével. E pár napon elég nagy menyisógü a Wekerle miniszterelnök által a kép­viselőházban bejelentett százezer áldozat közül a legtöbb névtelenül pihen a megdagadt halálfolyam med­rében, annak partjain, avagy a Mon- telló vértől áztatott sziklái között. Magyar vér, a mi legdrágább kin­csünk pusztult el ott lent Itáliában. A névtelen hősök között hány a ha­lasi ? Hány fiát követelte áldozatul a véres offenziva Halas városának ? Ez a szomorú kérdés izgat most nagyon sokakat; ez a gondolat teszi a szi- | veket szomorúvá. Anyák, feleségek, gyermekek sóhaja, fohásza fűződik a Hogy az idei gabonatermést a cséplésnól lefoglalják, minden városba gabonaátvevő bizottságot neveztek ki. Halasra az alispán a gabonaátvevő bizottság tagjaiul a következőket ne­vezte ki: Elnök : Dr. Holländer Ignác. Hat. képviselők : Zilah István, Halász D, Sándor, Körösi Jenő, Pusztai Ist­ván, Sebőn Samu, Raskó István, He­gyes M. Ferenc, Hibó Sándor, Ólmosi József, Schoffer Zsigmond, Sós Fri­gyes, Fürst Mátyás Gazd. képviselők : Skribauek Mihály, Babó Károly, Ónodi Balázs, ifj Ónodi János, Babó Sándor, Nagy Pál Sáu dor, Luba Imre, Nagy Kálózi József, Mákos Cz. István, Borbényi Imre. Helyettes bizottsági tagok : Halász D. Sándor, Körösi Jenő, Gáspár Mi­hály, Orbán Károly. A gabouaátvételt Halason tíz al­bizottság fogja teljesíteni. A határ tiz körzetre van felosztva. A bizott­ságnak állandóan ellenőrizni kell úgy az aratást, mint a cséplést és mihelyt a termelő bejelentéséből megtudja, Kiskunfélegyháza választás előtt áll. Félegyháza Dr. Horváth Zoltán füg­getlenségi jelölttel szemben Fazekas Ágostont Pestvármegye alispánját léptette fel képviselőjelöltnek nem­zeti munkapárti programmal. Az alispán Budapesten egy ujság- í Írónak igy nyilatkozott programmjiról: „Programmom, politikai meggyőző­désem az, ami Tisza István grófé, a a Nemzeti munkapárté: a 67 ik ki­egyezésben lefektetett alapelveket követem. Ezen az alapon gondolom a nemzet jövőjét és nagyságát elérni. Célom, hogy Félegyháza város uj jövedelmi forrásokat találjon, minden­esetre szükséges az egész vonalon való nagy takarékosság is. En mint alispán, Kiskunfélegyháza váro3 érde­keit mindenkor tólem telhető módon zsir gyűlt össze, de mégsem annyi, amennyit Halasnak be kell szállítani. 66 métermázsa zsírt szállítottak be, 134 mmázsával kevesebbet, mint a kivetett mennyiség. Ez oly kevés, hogy előreláthatólag elfogják rendelni a zsirrekvirálást Értesülésünk szerint a zsir rekvirálás nem házról házra, fog történni hanem csak azoknál, akik nem szállították he a rájuk ki­rótt mennyiséget. Ezek ellen még a a kihágás! eljárást is megfogják in­dítani. Piave folyóhoz. A halálfolyó sok reménységet, boldogságot tett tönkre. A hősi halottakról lassan érkeznek a jelentések. Sajnos, sok köztük a magyar, mivel a véres küzdelmekben leginkább magyar ezredek vettek részt. A fővárosi lapok tele vannak hősi halottak neveivel, akik közt gyakran akadunk ismerősökre. Fájó szívvel vesszük tudomásul, olvassuk a szo­morú híreket. Fájdalmas a tudat, hogy a jó barát, ismerős nincs többé. * * * hogy a cséplést befejezte, azonnal el kell a termelővel számolni és a gabona felesleget nyomban be kell szállítani. Nagy érdek, hogy a cséplós mi­előbb megtörténjen és annak befejezte után addig is, mig az illetőnél elszá­molás végett az átvevő bizottság meg­jelenik, feleslegét a Haditermény bi­zományosához sürgősen önként szál­lítsa be. A korai csópléstől függ, hogy az ellátatlan közönség julius közepe után liszttel ellátható legyen. A csépies megkezdését, valamint min­den héten a cséplési eredményt a Közélelmezési Hivatalnál be kell jelenteni. Városunkban fog tartózkodni a ga­bona átvétel ideje alatt Bányási Gyula honvédszázados. Az uj élelmezési évvel kapcsolatos Halason a nemtermelők összeírása, mivel a nemtermelők julius 10. után beszerzési utalványt kaphatnak és gabonaszüksógletüket a Haditermény utján beszerezhetik. előmozdítottam és ezt akarom a jövőben is. Az alispán Fólegyházát, nemkülön­ben a halasiakat érintő vasúti össze­köttetésre nézve ezt mondta : Ebben az ügyben a kellő lépéseket már régen megtettem, még mielőtt szó esett volna arról, hogy ón a város képviselőjelöltje leszek. Kiskunfélegy­háza kórósét a legmelegebb támo­gatásban részesítettem és kijelenthe­tem, hogy a város kérésé teljesítés előtt áll. Az ügy most az államvasu tak igazgatóságánál van, ahol a kér­désben a legrövidebb idő alatt hatá­rozni fognak. Ismétlem: megnyugtat­hatom a város polgárságát: a vasúti összeköttetés ügyét kedvezően fogják elintézni. A PIA VE HALOTTJAI Kinevezték a gabanaátvevi bizottságot. — A nemtermelők julius 10. után beszerzési utalványt kapnak. — Fazebas alispán programmjáróL Halasi jegyzések az uj hadikölcsönre. Az uj hadikölcsönre Halasról az alábbi jegyzések történtei : Halasi Kereskedelmi Banknál: Gvenizse József 5000 K, N. N. 400'K, N. N. 4000 K, N. N, 4000 K, N. N. 2000 K, Dr. Nagy Pál Ferencz és neje 1000 K, Gyulai Juliánná 10000 K, Holländer János 1000 K, Gyenizse Lajos és neje 5000 K, Török István 2000 K, Bergl Albert és neje 5000 K, Czagány La­jos 5000 K, Kőrössy Jenő 2000 K, Rókasi Mór 1000 K, Nagy K. Imre 10000 K, Stern Pál 10000 K, Schnau tigel István 200 K, Schaautigel Má­ria 200 K, N. N. 10000 K. Halasi Gazdasági Banknál: Baki Károly és neje 2000 K, Babó Anita 1000 K, Szűcs Antal és neje 2000 K. Császár Lajos 1200 K, Péter Károly 1000 K, Szaíai T. István 2000 K, ifj. Szőke Pál 100 K, özv. Berki Imrénó 400 K, Pintér K. János 8000 K, Szabó Ferenczné Péter Jolán 5000 kor. Halasi Takarékpénztárnál : Takarékpénztár a saját számlájára 500000 K, ifj. Darányi József 2000 K, Nagy F. Mihály 1000 K, Farkas Elek 10000 K, özv. Topán Mihálynó 10000 K, Mészöly Károly 10000 K, Paprika Imre 10Ó0 K, Kis Mária 200 K, Bögyös János 40000 K, dr. Kolozsváry Kiss István 10000 K, Koloxsváry Kiss Pál 10000 K, ifj, Adám István 100 K, Adám Pál 100 K, id. Monda Lajos és neje 5000 K, id. Nagy Pál Ferenc 15000 K, dr. Nagy József 500 K, dr. Franki Aronné 2000 K, Varga Béla 1000 K, Monda tSándoraó Nagy K. Mária 43000 K, Monda Sándorka 100 K, Monda Zsófika 100 K. Monda Mar­gitka 100 K, Martini Róza és Junda 4000 K, id. Nagy Biró Sándor 8000 K, Stern Pál 10000 K. A 24-ESEK NÉPÜNNEPÉLYE Egy kissé szeles időben, mégis nagy közönség jelenlétében zajlott le vasárnap a 24 es vadászoknak a Sós- i tónreudezettnépünnepélye. A közönsó- j get sok minden várta. A rendezőség ólén Permáyer Artur századossal, aki igen sokat fáradozott a népünnepély sike­réért, mindent megtett, hogy a kö­zönség jól érezze magát, ki-ki meg­találja a maga szórakozását. Szépségverseny is volt. Annak eredménye: (l) Szilády Babi, (II) Kristóf Lila, (III) Fetter Rózsi, (IV) B'cu Margit. a sorshúzáson a 109-es sorsjegy a Király szobrot, a 315 ös bronz gyufa és hamutartót, a 124 es a vadász szobrot, a 39 es pedig 4 drb könyvet nyert. A szerencsés nyerők a nyere­ménytárgyakat átvehetik a 24 esek irodájában. Az ünnepélyre lejött sárosberkeszi Tóth-Kádár Vilmos 24 es alezre­des is. A népünnepély nemcsak erkölcsi­leg, hanem anyagilag is jól sikerült. az eddigi jelek szerint 10—12 ezer korona tiszta bevételre lehet számí­tani. A népünnepélynek a késő hajuali óra vetett végett, a közönség egy kellemes nap emlékeivel és azzal az óhajjal távozott, hogy szívesen venné, ha a 24 esek rövidesen hasonló nép­ünnepélyt rendeznének. M,iiiii>ri,muriul n m 111 n 11 n ii i ii 11 :i in mnn mi i ► Kutyasorozás. Értesülésünk szerint a hadvezető­ségnek nagyobb számú kuiyara van szüksége s e célból a közeljövőben a megyei járások székhelyén kutya- sorozást tartanak, melyre minden kutyát elő kall vezetni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom