Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1923 (23. évfolyam, 1-104. szám)

1923-06-06 / 45. szám

2 Kiskun-Halas Helyi Értesítője junius 6. Bethlen István miniszterelnök fialas díszpolgára A szombati közgyűlés Katonai ünnepély Vasárnap délmán 4 órakor a Vásár téren nagyszerű látyányoíságb&u volt fésr.e & halasi Srösönsógnek. Halason gyakorlatozó katonaság tartott katonai ünnepélyt nagyszerű programmal. A nagyszámú közönség élvezettel nézte a különféle harcászati dolgokat, amely majdnem két óráig tartott, Kű- Iöd féle gyakorlatokat matattak be. Mind­egyiken meglátszott a magyar katona ügyessége és fegyelmezettsége. A katonai ünnepély fegyverforgató gyakorlattal kezdődött. Majd különféle harcászati gyakorlatokat mutattak be » közönség nagy tetszése mellett. Littuk a nehéz géppuskák tűzharcát, géppuskák tűzharcát, rohsmgya- korlatoi&t Az ünnepély fél 7 órakor ért véget A közönség meleg tapssal honorálta a bemutatott gyakorlatokat. . Halas város képviselőtestülete f. hó 9-én szombaton délelőtt rendkí­vüli közgyűlést tart. A közgyűlés egyik kiemelkedő tárgya : a * városi tanács javasolni fogja a közgyűlés­nek, hogy: gróf Bethlen István minise- terelnököt Halas város disz- polgárává válassza A városi tanács javaslatában ufal azokra a nagy érdemekre, amelyeket gróf Bethlen István miniszterelnök­sége alatt az ország és a nemzet érő kében szerzett és kiemeli nagy érdemeit külföldi útja alkalmából is, amikor a nagyhatalmak hidegségét sikerült megtörnie és jóindulatukat mellettünk megszereznie, amellyel a nemzet háláját vívta ki magának. Halas város a díszpolgárrá válasz­tással még azt is dokumentálni akarja, hogy az ország ügyeinek intézését Bethlen István kezében taring leg? jobbnak. A közgyűlés természetesen egy­hangúlag fogja a tanács javaslatát magáévá tenni. A gyűlésen még több tárgy fog szerepelni. így: Lőrinczy Károly adójegyző ideig­lenes nyugdíjazása. Dr. Gesmai Jó­zsef 3 hónapi szabadság kérése. A kéményseprési dijak felemelése, va­lamint még több kisyhb ügy. Sz6I6sgazdák hitelszükségletének: kielégítése A földművelésügyi minisztérium felügyelete alatt álló Országos Központi Mintapince szervezeti sza­bályzata értelmében a termelők által beküldött borokra a ren­delkezésre álló hitel keretében elő­legeket adhat. A szervezeti szabály­zat ilyen rendelkezése folytán az Országos Központi Mintapince keze­lésével megbízott Magyar Szőlősgaz- -dák Egyesülete felhívja a szőlősgaz­dákat, hogy a Mintapincébe bekül­deni szándékolt boraikat mielőbb jelentsék be. Jelöljék meg a bor mennyiséget, évjáratát, minőségét, ^szőlőfajta), termőhelyét és szesztar­talmát. Csak egészséges, legalább 10°/o-os borok jöhetnek tekintetbe. Az előleg nagysága a becsérték •50e/o-át nem haladhatja meg, kamata pedig a Jegyintézet mindenkori ka­matúnak felel meg. Beküldése előtt 4 darab 0 5 literes átlagminta mu tatandó be. Bejelentések az Országos Központi Mintapincéhez, Budafok küldendők be. —SB. SB—ГпГ**7”м|7| «■TTffi? Kis hírek 50000 koronások julius elején kerülnek forgalomba. — A magyar rendőrség bevezeti a telepatikus nyomozást. — ErSeke3onádon a köz­ség istállójában egy kazal széna leégett, 150 ezer К kárt okozva a községnek. Az istállóban majdnem benn égett Felső Janos, aki része­gen, pipával a kezében elaludt a szénakazal mellett. — Egy nemes- hódi asszony megmérgezte a férjét, tettének okául azt v-.liotta, hugy azért gyilkolt mert nagyon ráunt férjére. — Szegednek a komrnun j alatt kibocsátott 10 milliónyi szűk- ! ségpénzét elégetik. — A rákosszenl- mihályi borzalmas rablógyilkosság tettese Molnár Tóth József beval­lotta, hogy 6 irtotta ki az egész Lachmann csaladot. Megmutatta a rendőrségnek, azokat a helyeket, ahol az áldozatókat a föld alá rej tette. Kövess Gyula tetemén kivül megtaláltak Lachmann And"ásnak, Köves Lörincnenek, valamint Lach­mann Andrasné tetemet is. ffleszet, sementet a Csapö-feie meszes bolt­ban árusít a AW CflT A Rablókomédia a szántóföldeken „Gyilkos, fogják meg“ Kalocsáról Írjak : Szerdán délután izgalmas kiáltozásra lettek figyelme­sek a határban dolgozó földművesek. Két ember rohant végig a földeken és egyik, aki látszólag a másikat üldözte, tele torokkal kiabálta : „gyil­kos, fogják meg“ stb. Az izgalmas kiabálásra hamarosan csapatba ve­rődtek az emberek, sőt csendőr is került elő és üldözőbe vették a banditát. Kocsin, gyalog, kapával, ásóval üldözték a folyton rohanó két embert, akik közül a hátulsó egy pillanatra sem szűnt meg gyil­kost ordítani. Mintegy félóráig tartó hajsza után-végre sikerült . elfogni az üldözött embert s itt az izgalmas hajszában agyonfáradt tömeg leg­nagyobb meglepetésére és bosszú­ságára kisült, hogy az egész csak komédia volt. Farkas István és öccse L.jos, kalocsai lakosok, úgy látszik a közelmúlt események hatása alatt, színházi produkciót rendeztek s a végén jót nevettek, hogy bolond­ságuknak 20—30 ember felült. 'i' . 1 ­.....ss Elfogták a tompái gyilkosság tettesét Már többször irtunk arról, hogy a közeli Tompán agyonszurták If- kovics Balázs tompái legényt. Most újabban Tompáról a következőket Írják nekünk: A múlt hó 20-án Stefánovics István tompái lakos korcsmájában történt verekedésből kifolyólag a gyilkosság nem a Stefá­novics vendéglőben történt és a Stefánovics test\érek nem részesek abban, lfkovicsot Kollár Oszlati Má­tyás kelebiai lakos szúrta meg a korcsma előtt az utcán, aki ezt be is ismerte. Tragédia az életből A férj lelövi feleségét és öngyilkos lesz A mérgesi táncmulatság A halasi Erzsébet kórházban va­gyok. Este van. — Beszélgetünk dr. Monszpart László főor­vossal. Természetesen szóba kerül minden. Már éppen indulóban va­gyok, amikor egy fiatal férfi és egy fiatal nő hagyja el a kórhazat. Ez igen természetes, napirenden való dolog. Mindkettő igen súlyos bajjal került a kórházba. Szíven lőtte magát. Pillanatok alatt meghalt. A tragédia másik hőse most hagyta el a kórházat, * * * A másik, a férfi esete már egy- sz srübb: Mérgesben táncmulatság volt. Zár­óra után a táncoló igények haza­A kórházak beteg szobái sok titkot rejtenek'magukban. Sok trage dia játszódik le, amelynek hősei vagy a temetőbe kerülnek, vagy a kórházba, A fenti asszony körül is egy tragédia játszódott le. ügy irom le, ah gy hallottam, nevek említése nélkül. A fiatal asszony néhány hónappal ezelőtt került a halasi kórházba. Egy tompái gazda kodonak vo t a felesége. Két gyermekük voh. A házaspár rosszul é r, egymással. Kü­lönváltak. A férj uzon'.mo fe es get később Visszaak rítt hívni, d • г nem ment, Á férj elment az asszony lakájára. és mikor látói, hopv г den kísérlete hiábavalónak „.zonyul, revolvert rántott elő, az - z n lőtt, ; kit a golyó homlokán tál It, az állkapocsnál állt meg, de azért nemesebb szervet nem érintett Az ember kiroh.nl a szobából, mert azt hitte, hogy felesévé meg­hajt Ш. már a f időn nem lehettek egymásé, a haUfbau ogyosnl felé indultak és a muzsikásokat is magukkal vitték. Az egyik legény visszamaradt valamiért. Később akart utánuk menni, A szolgálatot telje­sítő csendőr felszólította, hogy a záróra már elmúlt, menjen haza. A csendőr kiment az udvarba. Ezután a legény borosüveggeí ment ki es félreértés következtében roegszurtak. A Szúrás nyakán erte. — ------ , —.................... .A', — Tmte éttel ertesi'em & nagy érdemű köv.6á»éget bogy a Sóstó-fürdő vendég­lőjében csütörtök, szombat, vasárnap és ünnepnapokon cigányzene hangversenye?, Hideg és meleg kon vb» íégbe- bniótt Halok ' iráiidii’é társ»­I-agj uvk r>8*en k«8»ülfi ha­las/,« S/о id es pontos kiszol­gál*« Számos páitfogást kér Drágify Baiázsné sagiasmára* Nem történt semmi' a Hath, templomban A mu't heten a leglehetetlenebb és semmi tekintetben helyt nem álló dolgok terjedtek el a városban. A hir az egész városban elterjedt és 'már a fantázia rémes dolgokat fújt fel belőle. Ajst beszélték, hogy a halasi róm. katb. templomban állí­tólag rablás történt és még azt is hozzáteszik, hogy a templom köze­lében gyilkosság is fordult elő. A legiüetőkesebb helyről vett in­formációiak szerint közölhetjük, hogy a róm. kath. templomban nem tör­tént semmi és az egész dolog nem igaz, nem egyéb mint mese. Néhány érdekes szám Nálunk és másu t az élelmicikkek árai 7 Egy nagyon ráérő ember kiszámí­totta, hogy nálunk és a külföldi államokban milyenek az élelmicikkek- i ek az árai. Ezek az árak ugyan még áprilisi árak, de alig van azóta változás bennük. íme közlünk belőlük egynéhányat: Búza ara: Parisban száz kilogramm 93 frank — 33480 magyar korona, Chikagóban 1 Bushel (35—36 liter) 434 cent, tehát mázsája — 22915 magyar korona, New-Yorkban (1 Bushel) 496 cent, igy tehát mázsája — 26188 magyar korona, Hamburg­ban szűz kilogramm 148000 márka — 25160 magyar korona, Berlinben 100 kgr. 131500 márka — 23012 magyar korona, Prágában száz kilo­gramm 165 szokol — 25075 magyar korona, Budapesten száz kilogramm 2650Q^magyar korona, Wienben száz NHogramm 405000 osztrák ko­rona — 30172 magyar korona, Triesztben száz kilogram 5'8 sterling — 3180ŰÍ magyar korona, Rómában száz kil<8r*ramm 120 lira — 31200 magyar jforona. Elősertés ára: Wienben 1 kiló 28000 osztrák korona — 2100 ma­gyar korona, Prágában 13 5 szokol — 2 lOO magyar korona, Bernben 1 kiló 250—2-70 svájci frank — 2400—2600 magyar korona, Mi! nó- ban 1 kiio8'60—9 líra — 2230—2840 magyar korona, Koppenhágában 1 kilo 2.17 — 2 20 dán korona — 2960—3100 magyar korana. Berlin­ben 1 kilo 36000 márka — 1560 ma­gyar korona, Parisban 1 kilo 6 20—6 40 francia frank — 2230— 2300 magyar korona. Sertészsír ára : Hamburgban (ame­rikai) 1 kiló 28 5 Cent — 1520 ma­gyar korona, Hamburgban (belföldi) 1 1 kiló 30-25 cent — 1620 magyar korona, Rómában 1 kiió 8‘75 lira — 2200—2500 magyar korona, Bern- I ben 1 Kiló 3 6—3 8 svájci fr- nk— 3500--3650 magyar korona, London­ban 1 kilo 90—96 shiling, New-York- ban 1 Ы6 12—17 cent. Junius 20-ig nagy idény az „Olcsó Aruház “-ban Árpád-utca 27 sz. (Kath. templom mögött) Átalakítás miatt kiárusítjuk az összes áruinkat jóval a beszerzési árakon alul csak julius 20 ig! Hirdessen a „Helyi Értesítődben!

Next

/
Oldalképek
Tartalom