Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1927 (27. évfolyam, 1-105. szám)

1927-02-16 / 14. szám

2 Kiskunhalas Helyi Értesítője február 16 A miniszterelnök a kirölykördösrnl Gróf Bethlen István miniszterelnök ■vasárnap Veszprémbe utazott le és részt vett Dróhr Imre népjóléti ál­lamtitkár programbeszédén. A miniszterelnök nagyhatású be­szédet mondott, amelynek legérde­kesebb része a királykérdósiő. vallott felfogása: — A királybérdést ma megoldani teljesen lehetetlen. Amig nem va­gyunk szabadok, amig nem döntünk szabadon sorsunk felett, amig kül­politikai lekötöttségeink vannak ebből a szempontból, amig tudjuk azt, hogy szomszédaink ős mások befolyást akarnak gyakorolni ennek a kérdésnek eldöntésére, addig bo­torság, őrület volna ezt a té’dóst megoldani akarni. — Hiszen mi magunknak akarunk házasodni és nem a szomszédainknak. Azt még megértem mert hiszen megtörténik, hogy a férjet a raenyasz- szony később felszarvazza, de hogy a férj maga olyat vegyen el, akiről tudji azt, hogy majd szomszédaival fel fogja szaivazni, az több, mint az őrület határán áll! — Menyasszonyt csak rendezett házak tájakén szokás hozni, arra a feladatra, hogy nyomortanyára jöj jenek, csak vénleányok vállalkoznak, akiknek nincs válogatni valójuk. Vagy azt bivánjáb, hogy hozomány- vadászok legyünk? En figyelmeztetem önöket arra, hogy 400 even keresztül érdekházasságban éltünk, amelyből hiányzott az igazi szerelem s amely talán időről-időre megfelelt érdeke inknek, de többet éa gyakrabban Ausztria érdekeinek. Es most — újabb érdekházasságot kívánjunk köt­ni? En azt hiszem, hamar rájön­nénk arra, hogy ez az érdekházasság tulajdonkeppen szerelmi házasság volt, amelyből csak egy hiányzott: az igazi szerelem. Ország-Világ A Nobel bizottság felhívására az Interparlamentáris Unió magyar cso­portja Apponyi Albert grófot ajánlja a Mkedijra. — Csongrádmegyében 2000 held kiosztott főid parlagon hever. — Magyarországon a vál pö- rök száma harminc év alatt tizenhat- szorosra, az öngyilkosoké negyven év alatt hatszorosra emelkedett. — A főváros a jövő heten kezdi meg 12 millió dolláros beruházási program­jának tárgyalását. — Az állampénz­tárak átlyukasztják a régi váltópén­zeket. — A kényszerkö csönkötvéay kibocsátása óta megkétszerezte ár­folyamát s tegnap elérte návérté- kének 76 százalékát. — Az igazság­ügyminiszter szerint az esküdtbiróság meg az ősszel megkezdheti műkö­dését. — Budap -st környékén lefoglalt 1800 liter tejből 1СОЭ Mer hamis volt. — Marconi legújabb találmányával Európából Ausztráliába, Brazíliába és Délafrikába lehet telefonálni és táviratozni. — Börner berlini mérnök találmánya száz százalékkal fokozza a hajók sebességét. — Egy lengyel falucskában bor helyett fa­szeszt itattam a lakodalmas néppel. Tizenheten meghaltak. — Ladányi Ferenc budapesti cipészt, akinek 18 éves leánya felakasztotta magát, a rendőrség őrizetre vette, mert az a gyanú, hogy szerelmi üldözésével 6 kergette halálba leányát. — A budapesti rendőrség letartóztatott egy kertész- segedet, aki reverendában sok csa­lást követett el. Pontosan, gyorsan, finoman darál a Halasi Villamossági Rt. daráló malma Gabonapiac-tér X A tompái halálos táncmulatság ügyében az ügyészség beadta a vádiratot Egy hónapon belül megtartják a fötárgyalást Részletesen beszámoltunk olvasó­inknak a múlt év október 81 én tartott tompái gyászos kimenetelű szüreti mulatságról, amelynek bét halálos áldozata lett. A halálos verekedés lefolyása A tompái ifjúság szüreti mulat­ságára este 10 óra tájban beá’litott két vámőr: Fekete Mihály és Tarkó István. Az ivószobába mentek, ahol a szüreti mulatságokon szokásos fel­akasztott tárgyakat kezdték nóze getni. A nézegetés eredménye az lelt, hogy az egyik vámőr leakasztott egy sült csirkét, ami szóváltásra adott okot az ottani legények és a vám­őrök között. A feszült hangulatot fokozta még az, hogy később a vámőrök a ze nészeket odahívták és állandóan maguknak huzattak nótákat Ebből újabb szóváltás támadt ami­nek folyamán Vanyik István volt halasi lakos és az egyik vámőr össze verekedtek. Vanyik leteperte ellen­felét, ütlegelni kezdte, mire társai is odasiettek és botokkal, meg egyéb a kezük ügyébe eső tárgyakkal agyba- főbe vertek a vámőrt. A másik vámőr kollégája segít­ségére sietett, de a verekedésbe me­legedett tömeg őt is leteperte és botokkal addig verte mig 6 is ki- szenvedett. A vádirat A gyilkosság ügyében Vanyik Ist­ván és tizenkét bűntársa ellen indult meg az eljárás. Nvoicat közülük le­tartóztattak és a bajai ügyészségi fogházban mint vizsgálati foglyok várják be a tárgyalást. Az ügyész­ség a napokban adta be a tom­pái gyilkosságra vonatkozó vád­iratot s igy az ügy valószínűleg egy hónapon belül tárgyalásra kerül. Küldöttség Prúnay államtitkárnál a házépítési kölcsön ügyében Kik kapnak Halason házépítési kölcsönt A Fóldbirtokrendező Bíróság által városunkban kiosztott házhelyek be építése súlyos problémát jelent a báz helytulajdonosokra. Legtöbbnek hiány zik az épitkeséshsz szükséges tökéje és igy hosszúlejáratú hitel utjáu igyekszik megfelelő tökéhez jutni. A házépítések előmozdítására a kormány 20 millió aranykoronát bo eaájt az építkezők rendelkezésére. Á halasi házhelytulajdonosok érte­sülve erről az akcióról, elhatározták, hogy mozgalmat indítanak a kölcsön­ből való részesedés céljából. Szombaton hajnalban küldöttség uta­zott fel Budapestre Farkas Elek fő rendiházi tag és dr. Thuróczy Dezső polgármester vezetésével & küldöttség tagjai yoltak: a közalkalmazottak ré­széről Pacolai István, Móczár Gyula és Szórádi György, — a többi báz- helytulajdonosokat pedg Törők István képviselte. A küldöttség felkereste báró Próosy György miniszterelnökségi államtitkárt, városunk országgyűlési képviselőjét és azon kérelmet terjesztette elő, hogy : Prónay államtitkár esekösölje ki, . i I hogy a 20 milliós kölcsönből a halasi ' háshelyigénylök is részesüljenek. Prónay államtitkár a legnagyobb jóindulattal hallgatta meg & küldöttség kérését. Elmondta, hogy a 20 millió aranykoronás kölcsönt bárom nappal ezelőtt tárgyalta le a minisztertanács A minisztertanács azonban úgy batá rozott, hogy a kölcsönből elsősorban nincstelenek, hadirokkantak és hadi- árvák kapnak. A közalkalmazottak csak akkor, ha a fentiek igényét ki- í elégítették, ami nem valószínű. Egy egyénnek 10—17 millió korona épí­tési kölcsönt adeak 5-5'/, százalé­kos kamattal. Nagyon sajnálj« — mondotta az államtitkár, — hogy nem teljesitheti a közalkalmazottak kérését, de a mi nisztertanácsi határozattól eltérni nem lehet, A fentiek szerint a halasi nincste­lenek, hadirokkantak és hadiárvák kisebb épitási kölcsönhöz jutnak, — mig a többi házhelytulajdonosoknak más utón kell az építkezéshez szük­séges tőkét megszerezniök. Február 16-tól megkezdődnek az adózólogolások Be kell fizetni az első negyedévi adót A [énzügyi kormány rendeleíe szerint az adókat négy részletben kell befizetni. Az első részletet február 15-ig kellett megfizetői. Szigorú utasítást kapott a halasi hatóság, hogy február 15 után az első negyedévi adóért a zálogolást azonnal tartsák meg, valamint az ár­veréseket is. Halasztást semmi körül­mények közt nem ad a pénzügyi hatóság, különösen azon a címen, hogy az adókat majd a termények betakarítása után fizetik be, mert a I halasztássdás csuk a behajtási nehe­zítené meg. A pénzügyi hatóság ezúton is figyelmezteti azokat, akik még első negyedévi adójukat nem fizették be, hogy azt azonnal fizessék be mert a : zálogolások megkezdődnek. így pedig I sok lesz a költség, mert a kesedelem I után havi 1 százalék kamatot keli j fizetni; a zálogolás pedig külön 6 I százalékba kerül, ás árverés meg- í tartása lő százalékos terhet jelent az 1 adózókra. a> Március 1-ig ki kell szállítani szökságes A Halas-jánoshalmai ut kiépítését az áliamépitészeti hivatal a legrövi debb időn belül meg fogja kezdeni, i Az építés gyors és zavartalan foly­tatása érdekében az építéshez szük­séges kőanyag kiszállítása elenged­hetetlenül szükséges, miért is a városi tanács ezúton is felhívja a kő szállítására kirendelt érdekeltsé­get, hogy a követ a vasutmentí a Jánoshalmái ut kövezésére kőanyagot lerakodóhelyekről a legsürgősebben szállítsa a helyszínére. Március hó 1-ig ki nem szállított követ a szolgáltatást nem teljesítő érdekeltség költségére fuvarossal fogja a városi tanács a helyszínére szállíttatni. Ez esetben a fuvardijat már március hó 15='g a város köz­pénztárába be kell fizetni. Halast kedvezőbb lakbérosztályba sorozzák И Szombaton délelőtt к üldötteég kereste П fel báró Prónay György miniszterel­nökségi Államtitkárt és arra kérte, щ hogy eszközölje ki Halasnak kedve- fi zőbb lakbórosztályba való sorozását. Halas eddig а VI ik lakbérosztályba tartozott és a kérelem az volt, hogy II а III ik lakbérosztályba soroltassák. y| Báró Prónay György államtitkár megígérte, hogy májusba», a lakbér­kérdés legközelebbi rendezésénél min­den lehetőt megtesz a város jogos kérése érdekében. 8 A káromkodást te az aszfaltbetyárkodást tizenö ;vtapi elzárása»! és nyolcvan pengő pénzbüntetéssel büntetik A belügyminiszter a közerkölcsiség védelmére nagyjelentőségű rende­letet adott ki, amely szerint ezután igen súlyos büntetés vár a káromko- dókre, az aszfaltbetyárokrs, a jóer­kölcsökbe ütköző mutatványok, tán­cok, énekszámok előadóira, de még azokra is, akik a jóizlést sértő ké­peket vagy szobrokat tesznek kira­katokba, vagy ilyeneket árusítanak. A nevezetes rändelet, még e hó folyamán életbelép A rendelet szerint olyan színdara­bot, egyes számot, vagy mutatványt, amely akár tárgyánál fogva, akár a szereplők magatartása miatt a jőerkölcsökbe ütközik, nyilvános he­lyen előadni tilos. A rendőrközegek kötelessége az i yen produkciók megakadályozása. Tilos minden káromkodás, minden olyan hangos trágár beszéd, vagy olyan ocsmány kifejezés használata, avagy szeméremsértő mozdulat vagy taglejtés, amely alkalmas arra, hogy mások jóizlését, vagy erkölcsi érzékét sértse. Tilos nyilvános helyen tisztességes nőt, leányt, vagy asszonyt, alkalmat­lankodva, annak akarata ellenére megszólítani, neki bármi módon akalmatlankodni, avagy akarata el­lenére követni. Tilos a jóizlést durván sértő képet, szobrot, vagy más tárgyat kirakatba tenni. Aki ezeket a tilalmakat megszegi, kihágást követ el, melynek büntetése tizenöt napig terjedhető elzárás és 80 peogőig terjedhető pénzhüntetés. A rendőrközeges kötelesek a vé­delemre szoruló nőket az alkalmat­lankodások e len megvédeni. Ha valakit e rendelet alapján megbüntetnek, az ítéletet közölni fogják az illetőnek főiöttes hatósá­gával is. Meghívd A Halasi Gazdasági Egyesület zsanai cso­portja 20-án Oserkó testvérek tanyáján népies táncmulatságot rendez saját házalapja javara, melyre a tánckedvelö ifjúságot tisztelettel meghívja a Rendezőség Jó zenéről gondos­kodva van. Kezdete délután 5 órakor, tart reggel 4 órá'g Köszönet-nyilvánítás Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak és ismerősöknek, kik felejthetetlen leányunk, testvérünk és unokánk te­metésén részt vettek в ezáltal nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetét. Krammer Pál és csalódja Értesítés Értesítem Halas város közönségét, hogy a mérnöki hivatalból kiléptem, ismét az építészettel foglakozom. Elvállalok épitési tervek és költség­vetések készítését, bármilyen épüle­tek felépítését és felügyeleté'. Móczár Gyula, 5/.ép u. 9 az. L s: Fí ■ 1 I c í } 1 r I \ 1 ví S: ! 1 H m D

Next

/
Oldalképek
Tartalom