Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1935 (35. évfolyam, 1-104. szám)

1935-02-23 / 16. szám

2 oldal KISKUNHALRS HELYI ÉRTESÍTŐJE február 23 Kik kerültek be virilis megbízás folytán a képviselőtestületbe ? Mint minden évben, úgy az idén is azok a virilisek, aküik közvetlen nem kívánnak helyet foglalni a képviselő­testületben — maguk helyett mást bíznak meg képviseletükkel. Az idén négy ilyen megbízás tör­tént és pedig dir. Tóth' Lajos egye­temi tanár Medveczky Károly gazdi főtanácsost, özv. Babenyecz Kálmán­ná Czagány M. Lajost, öízv. Zseny Istvánná Gulyás Sándor tanárt és özv. Babó Benőné Babó Benő földi­birtokost bízta meg képviseletével: Éjjel-nappal zoKog börtönében Juhász-Vidáné a zsanai férjgyiKos asszony Állandóan kisfiáért siránkozik, de ez csak ritkán látogathat el hozzá Legutóbbi számunkban megírtak, tudta megnyugtatni, hogy Juhász-Vidánét a zsanai férj- | A márianosztrai női fegyintézet- gyilkos asszonyt Kalocsáról szerdán ben Juhász-Vidáné mindenesetre szin- kisérték át a máriia,nosztrai fegyház- J tén dolgozni fog, mert a fegyinté- bta. A gyilkos asszony, mint most zefben miniden fegyencnőt kitanitar kalocsai tudásitónk írja, a kalocsai nak valamilyen mesterségre', hogy fogházban szinte éjjel-nappal álltán- ezáltal1 is hasznos munkát végezze- dóan zokogott, sirt, jajgatott és pa- nek, mindenesetre ez az elfoglajlt- naszkodott arról, hogy nem bírja ki ság szintén megnyugvást nyújt a ra<- az életfogytiglani rabságot, meg fog boskodóknak. halni. Majd többizben keserves zo- Juhász-Vidánénak teljesen ellentét- fcogás közt kérte, hogy kisfiát eb- je kocsis-szeretője, akit szintén örök- igedjék be hozzá, de ezt csak rit- j rabságra, Ítéltek. Ez a primitiv fia- kán tehették meg a fogház szájjá- talember a, legnagyobb egykedvüség- lyai szerint. Pedig Juhász-VidánénaJt ! gél fogadta fegyházbaszálliitását, ál- volt elfoglaltsága a fogházban, mert 1 talábaji azt a benyomást teszi az ent­mint annak idején is megírtuk, a I bérré, mintha nem is volna tisztában konyha körül foglajatoskodott, de; ez ! az zaj, mit jelent egy életen keresz- a munkával való elfoglaltság sem 1 tül fegyházban élni. Uj kinevezés a városházán Ismeretes, hogy dr. Farkas Lász- j jól Informált helyről mugtudta, hogy Ióné, Paczoíay Emmia a városnál vi- 1 dr. Fekete Imre polgármester néhány isseit dijnoki állásáról lemondott és nap múlva betölti ezt az állást és nyugdíjazását kérte. Munkatársunk arra dr. Fülöp Sándort nevezi ki. ! hozománnyal kiháza,sitani, vagy pedig, ha ez a feltétel nem fetema meg, úgy a készpénzein kívül: örökös állást bizto­sit Matuska Gabrietiának. A (védő, ter­mészetesen nem dönt ebben az ügyben, hanem érintkezésbe, lép' részben Matus'- kával, részben pedig Matuska Gabriella, gyámjával és valószínű, hogy ai közel­jövőben határoznak majd az aján’atoki­ról. I i _ I Matuska Szilveszter különben fana­tizmusával és szélsőségével sok gon­dot adi a stegni fegyháznak. Legújabban azzal iaz ötlettel lepte, meg preit, hogy sikerült felfedeznie a, hosszú élet titkát és lennek magyarázatát tiz pontban ,ösz- szefoglalva (legközelebb nyilvánosságra: hozza. Egyidejü’eg arra kérte a fogház­igazgatóságot, hozzanak részére saját költségén tnagyarnyelvü orvosi- köny­veket, hogy mielőtt korszakalkotó (fel­fedezését nyilvánosságra hozná, orvosi ismereteit kibővitse. Volt ín ég egy ke­vésbé szerény kérése is és pedig: esiz- I közöljék' ki, hogy tiz pontját rádión keresztüli hirdesse s a külföldi felvevő állomások érről ©’őre ’értesítve, legyenek. A gteini fogházban már régen meg­szokták Matuska fantasztikus ötleteit és így természetesen legújabb kéréseit is elutasították. Matuska .felháborodva vette (tudomásul! az elutasítást és kije­lentette, hogy az emberiség érdekében éhségsztrájkba íép, amig kívánságait nelm teljesítik. 1 ; ' t Tényleg meg is kezdte az éhségsztráj­kot, mikor azonban a második papon közölték Уе"е, hogy amennyiben Ön­ként nem szünteti azt be, úgy mestersé­gesen (fogják táplálni, rezignálta,n fel­adta iá harcot fe a vacsorát már jó­ízűen el is fogyasztotta. .Jellemző Ma- tuská-ra, hogy fez tetőző napon visszauta­sított été’eket is reklamálta. ;■ Egy pályázó van a kórházi alorvosi állásra Az egészségügyi bizottság ma délelőtti ülése Az egészségügyi bizottságot ma, A kórházi alorvosi állásra meghir- szombat délelőtt 12 órára ütésre de tett f,áüyázatra egy halasi orvos hívták össze a városházán. A bízott- adta be pályázatát és a bizottság sági ülésnek egyetlen tárgya van, a javasolni fogja, hogy a pályázó dr. kórház alorvosi állásnak betöltésére . Kocsis Antal orvost nevezzék ki javaslatot tenni az alispánnak. > kórházi alorvosnak. Újra választják a halasi ipar és kereskedelemi kamara tagjait A kereskedelemügyi miniszter a március 24-éré Budapesti Kereskedelmi és Iparka!- rendelte el. A kaim arai tagok man- тага tagjainak választását dátuma az idén lejárt. A KÖZÖNSÉG PANASZKÖNYVE Meggyilkoltak és kiraboltak egy átokházi asszonyt az országúton Atokpuszta határában az egyik ol­vadó hóbucka alatt az országútion szörnyen megcsonkított női holttestre bukkantak. A holttest ruháiból meg- állapitották, hogy az áldozat Mará­sán Györgyné, aki két héttel ez­előtt indult el Szegedre, hogy Ro­mániába szóló útlevelet kérjen. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy az asszonyt alattomosan hátul­ról myakszirten szúrták, majd a gyil­kos az eszméletét vesztett asszonyba kését még többször beledöfte. Ami­kor Miaroisánné meghalt, a gyilkos lehúzta testéről a ruhákat, elszedte 1 pénzét és a holttestet egy hóbuckába elásta. - L ”. j. A csendőrség széleskörű nyomo­zást indított a kegyetlen rablógyilkos kézrekeritésére. Az a gyanú, hogy a gyilkosságot iaz asszony egyik ro­kona, egy napszámos követte el. Ne­ki tudomása volt arról, hogy az asz- szony Szegedre igyekszik és 200 pen­gőt visz magával. A gyanú annál is inkább erre a rokonra terelődött, mert laz asszony eltávozása után a napszámos Is eltűnt a .pusztáról. 1 A csendőrség most keresi. M6ZAIK A titokzatos „Leó“ most a hosszú élet titkát mondat» ja el Matuskával Matuska Szilveszter a1 steini fefgyház legérdekesebb lakója. Regényeket, film- sceuáriumokat gyárt a legnagyobb nyu­galommal és nem törődik ai Budapesten meghozott halálos itétette! Кзерг. Most újabb nagy munkába kezdett. Hozzáfo­gott emlékiratainak megírásához. A steini fegyház igazgatójától enge­délyt kapott, hogy á cellájában (dolgoz­hasson emlékiratain. A biatorbágyi rém tezeméJy© élénken foglalkoztatja az egész világot és ennek tudható be, hogy több и ajánlat érkezett hozzá emlékiratainak megvásárlására. Matuska budapesti vé­dője egymásután két ilyen természet® ajánlatot kapott. Előbb' egy francia:, azután egy o’asz könyvkiadóvál’alat je­lentkezett azza.i az ajánlattal, hogy haj­landó megvásárolni Matuska önvallomá­sait. { ( / Mind a két cég kizárólagossági jogpt követe! magának. A francia kiadóválla­lat nagy összegű készpénzt hajlandó a védőnél vagy közjegyzőnél deponálni; Matuska 'Szilveszter leányának a ned­vére, hogy a honorárium a, leánynak jusson. Az olasz kiadóvállalat tovább­ment az ajánlatokban: a cég megbí­zottja kije'eníettö, hogy készpénzihono- ráriumot juttat Matuska Gabriellának!, azonfelül hajlandó a leányt megfelelő, Két éve megígérték az alsókisteleki ut javítását — még mindig késik Igen tisztelt szerkesztő щ-! • sák. Ezt már két évvel ezelőtt kér­Sokszázan, akik az alsókisteleki utat, amely az öregszőlőkön vtezet át, állandóan használjuk, különösen akkor van nagy szükségünk errei az útra, ha a piacra árut hozunk be, nem is beszélve arról, amikor gyü­mölcséréskor a piacra Igyekszünk a gyümölccsel, hogy abból kevés pénzt lássunk. Ez az ut pedig sajnos, any- nyira rossz állapotban van, hoigy jóllehet dülőut a név©, die még düflő- ufnak sem lehet nevezni. Az ut men­tén lakó, Illetve ezt az utat használó sokszáz kisgazdálkodó sürgős érdeke volna, hogy ezt iaz utat megjavit­tük, ígéretet is kaptunk, de az ut még mindig a régi gyatra állapotá­ban van. Most igazán alkalom volna az inségmunkából megjavítani ezt az u,tat, amely sok kisember egziszten- ciáját jelenti, megélhetését van hi­vatva elősegíteni. Hisszük és remél­jük, hogy sok kis adófizető törpe­birtokos polgárnak ez a kérése ezút­tal nem lesz pusztában elkiálltott szó, hogy mégis segítségünkre fog lenni a város ebben a csekélyke kérésünkhen. 1 j | Tisztelettel: Sokszáz érdekelt kisbirtokos. Még bizonytalan a A szőlősgazdák körében nagy , nyugtalanságot okoz az a körűi meny, hogy noha két hét múlva már hozzá kell fogni a permetezéshez, ; la kékkő árának hivatalos megálapi- ( fása még mindig késik. A múlt esz­tendőben idejében megtörtént a réz- gálic árának hivatalos rögzítése, de a tavalyi 46 filléres árral szemben az idén még csiajk sejtelmük sincs a szőlősgazdáknak, hogy mit kelt majd a kékkőért fizetniük. A kérdés súlyosságánál fogva a szőliőtermeJővidékeket erősen foglal­koztatja, köztük Halast is. Az ügy­ben az első lépést a kecskeméti sző-1 lő és gyümölcstermelők tették meg, akik táviratilag sürgették az ármeg­állapítást és a gazdák remélik, hogy a rézgálic ármegállapításánál nem rézgálic idei éra fogják őket bizonytalanságban hagyni. A rézgálic körüli kérdések tisztá­zását egy jánoshalmi gazdasági elő­adás keretében is követelték, ahol ériről la következő felszólalás hang­zott el: ! i ' i I Ifj. Homolia József gazdaköri jegy­ző ismertette a rézgálic beszerzésé­nek lehetőségeit és elmondotta, hogy a gazdák tiltakoznak és tiltakoztak már a múltban is az • aránytalanul magas rézgálic árak elen. Követeli a gazdatársadalom nevében, hogy a rézgálic árának megszabásánál ne; a kartelek érdiekéi legyenek mérvadók.: Hasonló szelemben szólalt fel ifj, Homota István, az Orsz. Mezőgaz­dasági Kamara tagja is, hi i> .

Next

/
Oldalképek
Tartalom