Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1921 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1921-10-19 / 42. szám

október 19. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE $ ,S >r­a­&­61 ki­D. HÍREK. Felmentették a férjgyil­kosság vádja alól. (Egy or őst fogoly agyonverte gaedáját) Rendkívül érdekes ügyben hozott ítéletet a törvényszék, amelynek szereplői Halashoz közel eső község lakóeai. Még 1928. október 25 én Fedorov Iván orosz fogoly volt gazdáját Sán­dor Lrjóst baltival megölte. — Fedorov ezután a véres ruhát csomagba kötötte és bevitte egyik ismerőséhez A csendőrök a házigaz da feljelentésére a véres ruhákat le­foglalták. Az orosz foglyot és az agyonvert ember feleséget letartóztat­ták. Az orosz ugyanis a csecdőrség előtt olyan vallomást tett, hogy Sán­dor Lsjosüó hujtotta fel a gyilkosság­ra, 4000 koronát Ígért neki férje megöléséért Ebből ezret már elére meg is fizetett neki, a hátralékot pedig a gyilkosság utánra ígérte Az orosz a Károlyi lázadás kitörésekor kiszabadult éa hazament Oroszország­ba, Sándor Lajosáét szintén kiszaba­dították Később azonban ismét elfog fák és jó ideig letartóztatásban is volt. Az asszony mindent tagad. A ta­nuk vallomása szerint jó viszonyban élt a férjével, aki nem sokkal & gyil­kosság előtt tért haza hadifogságból. Nem tudnak arról, hogy sz orosz fogollyal szerelmi viszonyt folytatott volna. A törvényszék Sándor Lajosnét az ellene emelt vád alól felmentette mert az orosz fogoly megbízhatatlan vallomásán kívül semmitele bizonyítók nem merült fel. Fedorov Iván a gyil­kosságot valószínűleg azért követte el, mert gazdája elbocsátott* á szol­gálatából. Farkas Áron — képviselőjelölt. Uj-Ssab&dks is választ nemzetgyűlési képviselőt, A képviselőségért több je­lölt küzd. & keresztény Nemzeti Friedrich Párt jelöltje Farkas Áron, a budapesti Nemzeti Hitelintézet vezérigazgatója. Erős harc* indult meg az Uj Szabadkai kerületért. Far­kas Árou í. hó 81-én 88 én mondja el programbessédát, amelyre Fridiiét István több képviselővel utazik le. — Itt Írjuk meg, hogy az ujszabadkai nemzetgyűlési képviselőválasztáshoz elnökül Dr. Zilah Benő íábUbirói, nevezték ki. A fiatalkorúak bírósága Halason. A fiatalkorúak bírósága több halasi fiatalkorú ügyét tárgyalta városunkban Jámbory Lajos táblabiró elnöklete alatt. Sportmérkőzés a Kiskun halad Sport Egylet f hó 83-án football mér­kőzést tart a Postások csapatával. Meghívó. A Máv. alkalmazottak f hó 83 in a 48 as kör helyiségében d. u 4 órai kezdettel népies íánezmulatságot ren­deznek, amelyre a t. közönséget ez­úton hívja meg a rendezőség Belépti dij személyenként 80 k. Zenét Far­kas testvérek zenekara szolgáltatja, HfífclPFPl kenyérliszino lauiuliulÜl egy klgr. Takarmány “CIO“ SCHÖN-féle kereskedésben Petőfi utca 19 szám A Területvédő Liga átalakulása, A Terüíetvedö L'ga helybeli csoport ja f hó 80 án vasárnap délelőtt a pub ikác ó után közgyűlést tart melyen határozni fognak a Magyar Nemzeti Szövetséghez való csatlako­zásukról. Hangverseny. A Magyar Nemzeti Szövetség f. hó 88-án este a városi esinházbaa hangversenyt rendez. A szereplők mind helybeliek. Előléptetések. Az igazságügy- miniszter Vágott János íelekkőnyvese- tőt a 9 ik fizetési osztályba előléptette Trapl Dezsőt főtisztnek nevezte ki. Sport bál. A halasi Sport Egylet Oktober 83 án az Ipartestedet termé­ben zári körű sportbálat rendez. A ménlovak bejelentése. A hatóság felhívja a köztenyésztésre szánt magáuménlovak tulajdonosait, hogy j ménlovmkat legkésőbb október 20-ig | jelentsék be az állatorvosi hivatalban Nyilvántartják a fakészleteket. A hatóság felhívja az erdőbirtokosok figyelmét, valamint szókét, akik ki­termelt {»készlettel reudei íeznek, hogy a készletnek nyit van tartására, valamint a változások bt-jegyzeséie nyilvántartási lapokat kell vezetni, amelyeket a közélelmezési hivatalban lehet kapni. Az 50 koronásokat 25 °/° le­vonással cserélik ki. A hivatalos lap közli, hogy október 15 tél 31-ig az 50 koronásokat 85 százalék levo­nással eserélik ki. Felfilfizeté8ek. A gazda ifjúság f hó lő-au a 4g as kőiben tarolt tánemuAtsagin telüifizettek : Dr Babó Imrv, Gjeuizse Antal, Csefregi öyu a, Ifj Mu g*es János 100 100 K. Pajor i Imre 80, Fekete Imre, Herceg Antal 70-70 Daci Jtcika 00, Vajda Juliska, 0-atari János, Varga Károly, N N, 50 50 Tóth Ferenc, N N, Monda ! Benő, Monda Juliska. N. N. N. N. 40-40 Mészáros Sátidorné, 30. Gyevi ! Antal, Gyevi János Figura István, N. N Ko?áes Ilonka, Ifi Darányi Imre, N N kis L joeoé Molnár j Imrené, Sörös Mstildka, Vágó József, Faddi Ferenc, Bsrhé Karoly, Csonka Imre, N N 80 20 Szásái Pálnó N. N N. N N mos Acts*, Szabó Juliska N N N N Német Istvánná, N N N, N. N. N. Ka'dos Katóka, N N N N Faragó N, Kovács László, Vili Ferenc, N N Szabó Jenő, N N és Kovács Kálmán 10 10 A Táros fát Tágat a fehértói erdőből. A varos a fehértói erdőből 340 m-tisröl lát — 20 30 évei akáca, ; nyár és tölgy fát — kivágat. A vága- ; tás Irészpénzdijazá?, tüskéből vagy | rőssébő! való részesedés ellenében | történik. A vállalkozó» akár az égési mennyiségre, »kar annak ! egy részére vonatkozó ajánlataikat | Borbás Imréhez adjak be — Ugyau- | ott nagyobb mennyiségű száras rózsó- ; nek kévékbe kötözése és kihordása ; akár pénzért akár részért felvállalható. A Hangya ez utón is értesíti mindazon a város belterületen lakó tagját ki a nyár folyamán burgonyát Íratott s árát ki is fizette hogy a bur- gonvát október 20-án erű örkön vegye át Gyúgel Kálmán udvarán a vasúti állomás Kellett, Az íratáskor kapott cédulát mindenki hozz* magával. Meghívó. A rekettyéi gazda ifjúság az állami iskola összes termeiben f hó 2c3-án d u. 4 órai kezdettel népies tánc: mulat­ságot rendez az ott alakítandó ifjúsági Egylet alap javára, melyre a kőién- séget tisztelettel ezúton meghívja a rendezőség. Belépti dij 20 korena. Esküvő. Kricsfalusey Ferenc* m, kir. esendóraiezredes leányát, Mimi­két, c-ütörtököH e hó 80 án d. e, 18 órakor vezeti oltárhoz Dr. Lengyel István kaposvári ügyvédjelölt. Uj trachoma orvos. A népjóléti miniszter Dr Szabó János orvost, ki a mull év deczeinberében állásáról lemondott és csak Scholts Kornél trachomebiztos kérése vezette ezi- deig * traboma ügyeket, Fáy állam­titkár a miniszter nevében meleg­hangú átiratban eddigi működésének elismerése mellett állásától felmentet­te. Uj trachoma orvossá Dr. Piliitier Edét nevezték ki A modern Herkules eimü ólasz ka­landor drámát mutatja be ma este az Apolló Moai 6 felvonásban A főszerepet Maciste a világ legerősebb embere jitsza aki, az eddig játszott filmeken rettentő erejével tűnt ki, és lett a közönség kimondott kedvence Szombaton „Nordisk“ amerikai atrak- eiéja a Csavargó kerül szinre, mig Vasárnap ismét amerikai műsort játszik a mozi a Zöld Zsoké című 5 felvonílsos kalandor drámát Előadások kezdete héíkö nap este 8 vasárnap 6 és 8 órakor Itt említjük meg, hogy MénzárosDezíő a mozi kitűnő hegedűse a katonaságtól megszabadult és újra elfoglalta helyét a moziban Ingatlan eladások a városban, j Gazdag Márton és neje megvették í Bánóczki Vilma és Mária lakóház */g rébzét 16900 koronáért Bor Gi. István és neje megvették Kiskunhalas város lakóházáig 89100 koronáért. Vilonya Sándor és neje megvették Nagy István és neje 1 hold 1488 n. öl szőlőjét 60000 koronáért. Nagy Ty. István megvette Taubai Sándor és neje 352 n. öl szőlőjét 3000 koronáért. Ifj. Berki Antalné megvette Tub* Sándor 8 hold 106 n. öi szőlőjét 30000 koronáért. Molnár Sándor és neje megvették Horváth Lajos 887 n. ö! szőlőjét 1300 koronáért Hegy esi István és társa megvették Szundi István és neje lakóházát 36000 koronáért. Tubánszki József és neje megvet­ték Mészáros Imre 1432 n. öl öreg­szőlőjét 28000 koronáért. Orbán Ignáczné megvette Szőri Mária 809 s, öl szőlőjét 5000 koro­náért. Neuvrirth Jakab megvette Komlós Zsófia lakóházát 56000 koronáért Versenyárához mindég a legolcsóbb! Nagy áremelkedések dacára Is leie­dig legolcsóbban vásáról Seek Jözseí verseayáruháziban Kossuth a. 20 sb. Vagy választék: Női Ó3 férfi táli kabát éa öltöny posztók ás szövet tekben, mindennemű mosóáruk és selymekben Rövid, kötött, szövött és divatáruk Ó3 cipőkben. Teljes meny- aisiouyi kelengyék Mindenfajta se­lyem és posztó kendők. Verseny­árakon I Firnisz, terpentin, ezüst és arany máz butorlag, festé­kek minden színben, meszelők és ecsetek beszerezhetők Schőn-féle kerebkedaebon, Petőfi u 19 sz alatt ! Népesedési mozgalom.- október 10. — október 17. — StületteJc: Juhász Lajos és Árvái üiizsébetnek Lajos nevű fiuk, Daczi Károly és Kiskurgyis Juliánuának Károly nevű fiuk, Tallér Gvörgv és Mucoi T. Teréz-áuak halva született leány gyermekök, Kálmán Gábor és Juhász Juliinnáeak Imre nevű fiuk, Radies Nándor ég SzeidI Matiidnak Irén, Mária nevű leányuk, Varga György ég Cse>kó Jolánnak Károly György nevű fiuk, Ámen József ás Huszka Annának Antal nevű fiuk, Tanács Ferenez és Vas Verona Má­riának Sándor nevű fiuk, Csatári Sándor és Nagy B. Juliánuának Krisztina nevű leányuk, Markó Antal és Harkai Rozáliának Antal nevű fiuk, Halász D Balázs és Babenyoez Cs. Mária, Teréziának B&iáss nevű fiuk, Miskei Mihály és Ságodi Kata­linnak Benő nevű fiuk, Borány Benő és Illés Juliánnáuak Juliánná nevű leányuk, Harnócsi Benő és Sebők Máriának Mária, Erzsébet nevű leá­nyuk, Bodicsi Benő, Sándor ésCzifra Erzsébetnek Erzsébet, Verena nevű leányuk, Németh Ferencz és Riei Veronának Veronika nevű leányuk, Nagy János és Lsjkó Eszternek Sán­dor nevű fiuk. Meghaltak Tóth M. Antalné Sza­bados Juliánná 50 éves kórban, özv. Jakab Sáodorr.é Stukü Juliánná 70 éves, Tallér Imre 71 éves, özv. Vas Jízsefnó Jeges Judith 80 éves, Ko­vács B Sáodor 62 éves, Ökördi Ist­ván 36 éves, Jancsoves István 65 éves, Sági Imre 66 éves, Adám András 4 hónapos, Hegyi András 68 éves korban. Kihirdetett jegyesek : Adám András Böndör Máriával. Bsbenyeez Cs. László Pintér Margittal, Saabé Ga­liba István Babenyee Cs Elei Judilh- tal Farkas János Szakács JudithalSoós Balázs Svoaka Marcallavai Kocsi Sáu- dor Tapodi Juliannával Modok József Szlanba Máriával Elő János Bánócki Idával Egybekeltak ; Repka György jános­halmi lakos Törköly Piroskával Ka- tancsics Gábor László Máriával Hegyi Antal Tóth Bárányi Rozáliával Orbán Sándor Berla Teréziával A kaloosal klr. törvényszék P 2668/1921 szám idéző hirdetmény­A kalocsai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Szőke Máté és tsai felpereseknek — Sándor Mihály és tsai alperesek ellen törv. oldalági öröklés megállapítása s jár iránti perében a per felvételére határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 3921 évi október hó 27 azaz huszonhét!k napjának d. e. 9 órakor hivatalos helyiségében II em 89 ajtó­szám alatt jelenjenek meg, egyszersmind pedig a Riskunmajsán 1920 márcz 25-én elhalt néh. Sándor Mihályné sz Szőke Anna netáni ismeretlen örökösei részére ügygond­nokul dr Pátz János kaloesai ügyvédet ne­vezte ki A bíróság felhívja az alpereseket, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meg­hatalmazott ügyvéd által jeleljenek Jmeg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyettük eljárni Kalocsa, 1921 évi szeptembert 17-én Nogy Zoltán s. k kir. tsz. bíró. A kiadmány hi­teléül Pántor főliszt. 189/1921 vh sz Árverési hirdetmény. Dr Zeisz Károly ügyvéd által képviselt halasi KaszinóEgyesület végrehajtatnak végre­hajtást szenvedő elleni 2600 kor tőke, ennek 1920 év október hó 12 napjától járó 6°/, kamata ós eddig összesen 502 K 50 fii per­költség erejéig, az esetleg időközben fizetett összeg betudásával a kiskunhalasi kir járás­bíróság 192l Y P 5 8196 sz kiküldő végzése folytiu a végrehajtást szenvedőnél 1921 évi aug hó ll-én biróilag lefoglalt és 1600 K-ra beesült ingóságokra az árvorés elrendeltetvén, annak — a felülfoglaltatók követelése ere­jéig is — Kiskunhalason, VII Kármán után i \

Next

/
Oldalképek
Tartalom