Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1925 (25. évfolyam, 1-103. szám)

1925-01-03 / 1. szám

XXV. évfolyam. 1. szám. Szombat, 1925. január 3. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap» Előfizetési ár egy évre: ííetyboB . . 160.000 bor. | Vidékre . • 200.000 kor, Egy szám ára 1600 korona. Alapította PRAGER FERENCZ Hirdetmények dija: Egy cm. magas soronkémí Oarmondbó) 10000 korona — Petitből 11000 korosa Magán hirdetés szavak szerint. Szerkesztőség: Molnár-uteza 2. ' " ----- ’ "".................... ■ — Megjelenik szerdán és szombaton Kiadóhivatal: Az uj városháza épületiig Reményeink n Djesztendőben Irta: Dr. báró Prónay György, m. kir. miniszterelnökségi államtitkár, nemzetgyűlési képviselő Karácsonykor a kedves halasi vá­lasztóim részére Írott cikkemben egy rövid visszapillantást tettem a kormánynak és a nemzetgyűlésnek múlt évi működésére. Röviden rá­mutattam azon nagy és érdemleges munkára, melyet a nemzetgyűlés az elmúlt esztendőben teljesített, mely munkásságával megteremtette úgy alkotmányjogi és belügyi, mint pénzügyi és gazdasági szempontból a továbbépítés és egészséges előre­haladás előfeltételét. A külföldi kölcsön megszerzése és a Nemzeti Bank felállítása révén elért korona állandósulás lehetővé tette az aranyköltségvetés benyúj­tását, melynek révén megteremtő­dött nemcsak egy helyes és okszerű állami gazdálkodás, hanem egy egészséges a munkára és szorga­lomra alapított, tervszerű magángaz­dálkodás lehetősége is. Az önálló magyar vámtörvénynek (autonóm-vámtarifa) a nemzetgyűlés által való elfogadása folytán megte­remtette a nemzetgyűlés azt a biztos alapot, melynek alapján a vámszer­ződésekre vonatkozó tárgyalások a külföldi államokkal megkezdhetők lesznek. Az ár maximálások meg­szüntetése és kiviteli tilalmak teljes leépítése folytán visszaállította ez országban a békebeli szabadkeres­kedelmet, megszüntette a kiviteli tilalmak lényegéből folyó visszás állapotokat és visszaadta az egész magyar kereskedelmet a békében is áldásosán működő szabadforgalom­nak, mely szabadforgalom az éltető eleme a tisztességes, munkás keres­kedői világnak. A házszabályrevizió folytán lehe­tővé fog válni nagyon sok fontos és sürgős alkotmányjogi, közigazgatási, népjóléti, igazságszolgáltatási és gaz­dasági törvény gyors tetőaláhozása, mely reformokat az uj házszabály hijján a nemzetgyűlésen a múltban divó áldatlan állapotok folytán min­den valószínűség szerint hosszú időre el kellett volna odázni. Ezek közül elsősorban ki akarom emelni az uj választójogi törvényt, a főrendiház reformjára vonatkozó javaslatot, a sajtótörvényt, a munkásbiztositást és a mezőgazdasági hitel megteremté­sére vonatkozó javaslatokat. A programra, amely adva van, nagy, és ha reményeink beválnak, úgy nyugodt lelkiismerettel fogunk a választói és a történelem itélőszóke előtt megállani, mert úgy gondolom, hogy akkor a konszolidációnak gyü­mölcseit a nemzetünk már láthatólag is fogja élvezhetni. Ezeknek előrebocsátása után vizs­gáljuk meg, hogy ezen újabb refor­moknak mily irányban kell haladniok és mi lesz ezeknek hatás« az állami, gazdasági és társadalmi életre nézve. Ami az állam pénzügyeit illeti, ott a legilletékesebb tényező kije­lentette, hogy a mai gazdasági vi­szonyok mellett az adók fokozására gondolni sem lehet, sőt olyan re­formokat kell életbeléptetni, amely ujitások a nagy és nyomasztó adó­kat az adózó polgár szempontjából elviselhetővé fogják tenni. Elsősor­ban a forgalmi adórendszer revízió­jára kell gondolni. Az adóigazgatás helyes és szakszerű, minden tekin­tetben az igazságot szem előtt tartó kiépítésével az esetleg csökkentett adók teljes és megfelelő kiegyenlí­tést fognak találni & helyes adóigaz­gatás kiépítése révén. A szomszédos és a többi külföldi ál­lamokkal kötendő vámszerzödések letárgyalása minden valószínűség szerint hosszabb időt fognak igénybe venni. Lehetséges, hogy ezen a téren lesznek még csakis fáradságos mun­kával áthidalható nehézségek, azon­ban feltétlenül bíznunk kell, hogy ezen szerződések legnagyobb része a folyó évben megköthetők lesznek. A megkötött vámszerzödések elő­nyös hatását főleg aa árak csökke­nésében fogjuk érezni. Az olcsóbb vámtételek, melyek a „legtöbb ked­vezmény“ alapján lesznek életbe­léptéivé, főleg a ruházati cikkek és egyéb ipari cikkeknél fognak remél­hetőleg tetemes olcsóbbodást elő­idézni. Az Ujesztendőnek a legnagyobb feladata közé fog tartozni az uj vá­lasztójognak és a főrendiházi reform­nak törvénybeiktatása. Nézetem Sze­rint a választójognak alapslvei és főiránya adva van azon kormány- rendeletben, amelynek alapján az 1922-es választások megejtettek. Nézetem szerint a titkosság kérdé­sében sem szükséges más álláspontra helyezkedni, mint amilyen álíáspon tot a jelen kormányrendelet követett. A főrendiház reformja folytán a nemzetgyűlés átalakult kótkamrás országgyűléssé és ezáltal megadja a törvényhozásnak azt a Szilárd alapot, amely minden konszolidált alkot­mánynak életerejét képezi. Ezek azok a remények, amelyeket az uj esztendőben valóra kell váltani és ezeket az ellenzék kritikája mellett vagy ellenére az ellenzék jelenléte vagy távollétié dacára is megfogja a nemzetgyűlés oldani, mert nem az ellenzéknek, hanem a nemzetnek és a választóknak tartozunk számadást adni működésűnkről. — Harangszentelés Vaskuton. Dr. Horváth Győző kalocsai püspök vasárnap négy harangot szentelt föl ünnepélyesen Vaskuton. A 978 kilós Égi István ajándéka a két középsőt a község vette a 77 kilós legkisebbet pedig özv. Kindl Mihályné ajánlotta föl egyházának. Az ünnepélyen elő­ször szerepelt az uj vaskuti dalárda Depinyi János kántor vezetésével. Egy milliárd korona kölcsönt vesz fel a város A legutóbb, múlt hó 27-én tar­tott közgyűlésen a v. tanács azzal a javaslattal járult a képviselőtestü­lethez, hogy a város kiadásainak fedezésére egy milliárd korona köl­csönt vegyenek fel. A város ezt az összeget a Pénzintézeti Központtól előnyös feltételek mellett kapja, évi 18 százalék kamatot kell fizetnie. A v. tanács a kölcsön felvevését azzal indokolta, hogy az óv elején az adók lassan fognak befolyni, a városi pénztárban nincs pénz és így a város kiadásait a kölcsön felve- váse nélkül nem tudják fedezni. Hosszabb vita indult meg a kér­désben. A közgyűlés névszerinti szavazás utján hozzájárult az egy- milliárd korona kölcsön felvevéséhez. A város a közel jövőben a köl­csönhöz hozzájut. Ismét eltörtek egy kút szivattyút! Több iben fordultunk már a kö- 1 zönséghez, hogy a közkutakkal, ha nem is kíméletesen, de legalább ne olyan barbár módon bánjanak, mint ahogy különösen a fiatal korúak пару része felelőtlenségének tudatában te­szi. A szivattyú kerekek eszeveszett gyorsasággal való hajtása, majd a hajtásirány hirtelen megváltoztatása, a hajtó kerekekre, vagy egyéb szer­kezeti rószeki e ráülés és hintázás, a nyílásokba vas- és üvegtörmelékek, kavics, golyó stb. bedobálása, mind­megannyi kedves szórakozása az éret­len cremetéknek, nem gondolva meg, hogy iiy cselekedetükkel & közva­gyont rongálván, tulajdonképen sa­ját hozzátartozóinak is kárt okoznak, mert az ily költséget nem lehet más­ként előteremteni, mint adó utján. Eltekintve azonban az anyagi károk­tól, mennyi bosszúságot és bajt okoz a lakosság azon részének, aki az ivóvizet ilyeténképen napokig, sőt hetekig üzemen kívüli állapotba he­lyezett kutból szokta beszerezni s ilyen esetekben kénytelen sokkal tá­volabbra járni vízőrt. A napokban a felsőszárny iskola melletti mélyfuratu kút gőrbetonge- lyét törték el s igy az a kút pár hé­tig, mig t. i. az uj tengely elkészül, nem lesz használható. Újból felhív­juk tehát a közönség komoly gon­dolkodási részét, hogy ne csak ilyen­kor bosszankodjék, hanem ha a ku­takkal való fent elősorolt, vagy ha­sonló báná3 módot tapasztalja, úgy figyelmeztesse az illetőket, vagy hozza azok neveit a hatóság tudomására. Véres dráma a Dobó-telepen Dísznóölő késsel megszórtak egy halasi asszonyt Kedden délután sz a bir járta be a várost, hogy ismét gyilkosság tör­tént a városban. A hir hamar ter­jedt és a lakosság megborzadva fo­gadta ezt az újabb eseményt. A hír azonban teljesen nem bizonyult való­nak. Az esetről tudósítónk a következő­ket jelentheti: Papp Antal Felsőszállás pusztai lakos muH. hó 80-án, d. u 1 óra táj­ban Dobó-telep, Szegedi-ut 3 sz. házban disBHÓölö késsel leszúrta Tóth R. Imréné sz. Kö­rösi Erzsébet halasi asz szonyt. A véres drámát összekoccanás előzte meg. Papp Antal járatos volt Tóthék- hoz és összeküíönbözfek különböző dolgokon. Ennek folyománya volt az is, bogy műit hó 80 án a halasi já­rásbíróság előtt állt Tóth R. Imre éa Papp Antal. Papp Antal jelentette fel Tóth R Imrét, hogy őt azzal rágalmazta meg, hogy felesége arany­láncát és gyűrűjét ellopta. A tárgya­láson az egyik tanú úgy vallott, hogy nem Tóth R Imre, hanem ennek felesége mondotta a rágalmazó ki­jelentést, vagyis azt, hogy a láncot és gyűrűt vagy férje, vagy pedig Papp Antal lopta el. E tanúvallomás után az eljárást Tóth R Imre ellen a bíróság beszüntette. A tárgyalás ntán Tóth R Imre és Papp Antal együtt mentek a délelőtti órákban hazafelé. Majd Papp Antal elvált Tóthtól és Felsőszállás pusztára I ment. Itt inni kezdett. Ittas állapot- 1 ban bejött Halasra. Magához vett egy { dísznóölő kést és elment Tóth R. ; Imre Dobó-telep Szegedi-u. 2 sz. há­lj zához Bemenve a lakásba, együtt találta a férjei és feleséget a konyhá­ban. Néhány percnyi beszélgetés után, amelyben előkerültek a drámát elő­idéző okok is, Papp Antal Tóth R. I lmrénét a szalmazsákra lökte Mielőtt j megakadályozhatták volna, előrántotta i a hosszú disznoöSő kést és az asszony i szivébe döfte. Hatalmas vérsugárbaa J patakzott a «ebből a vér. Tóth B. ! Imre rögtön segítségért szaladt és • csakhamar megtelt a konyhz szom­szédokkal. Papp Antal, tettének el­követése után nem menekült el, ott maradt a konyhában. A szerencsétlen asszonyt csak­hamar kocsira tették és a karMzba vitték. Közben & rendőrségét is j értesítették a véres esetről. A.rend- i őrség kiment a helyszínre és Papp i Antalt magukkel hozták a rendőrségre, j Rövidesen kihallgatták P;pp Antalt Vallomásában elmondja, hogy Totb- tékkal különféle dolgok miatt rossz viszonyba került. A tárgyalás után elhatározta, hogy az asszonyt meg- , öli ás magával is végez. Majd elő- \ adta, hogy alig emlékszik az égés* ! esetre. Csak homályos körvonalak ! vannak előtte. Azt tudja, nogy ittas 1 volt, előzőleg sok bort ivott. Ilyen állapotban ért 1 óra tájban Tóth R. j Imráák lakására. Nem ^emlékszik arra sem, hogy a felmutatott Máskával, vagy a disznóölő késsel sznrta-e meg

Next

/
Oldalképek
Tartalom