Kun-Halas, 1898 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1898-01-16 / 3. szám

Január 16. KUN-HÁLAS. 1898. polgárokról, kik egytől-egyig a munkás nép munkabíró fiaiból emelkedtek fél az „alma ma­ter“ magaslatára izzasztó fáradtság, vasszorgalom, virradtig tartó tanulás és ernyedetlon kitartás által. Rajta fiát kegyes emberbarátok ! mentsük meg a házának legkipróbáltabb, legedzettebb ifjú sarjadékát, az állam jövendőbeli leghatalmasabb őserejét az elpusztulástól. Budapest, 1897. november hóban. Dr. Her- ezegli Mihály tudomány-egyetemi rektör. A Kaszinóban — mint a honnan kell ki­indulni a nemes és emberbaráti .ügyek felkaro­lásának — inár is élénk vita tárgyát képezi, hogy e város társadalma miként rója le kötelességét, a inetylyel tartozik, az intelligens s jobb sorsa érdemes magyar ifjúságnak. A mín.t értesülünk Pozsony városa egy, emlékiratot fog a városokhoz küldeni, s hisszük, hogy maga Halas város is hozzá fog járulni ado­mányával az alap létesítéséhez s a nyomorban sínylődő egyetemi ifjak segélyezéséhez. Annak idején részletesen' megfogunk emlékezni ez ügyről. H I R E K. — A villiiHi-világitsisiigyében Vári pol­gármester a következő felhívást- boesájtotta ki Kun-IIalas város közönségéhez A Kun-Halason behozandó villam-világitás tárgyában felkérem Ozimedet, szíveskedjék ezen ivet az alábbi kérdő pontok szerint pontosan kitölteni s azután a fő­jegyzői hivatalba vagy a „Kun-Halas“, szerkesz­tőségéhez (Főutcza 1254. sz.) mielőbb beküldeni. Megjegyzem, hogy az aláírás nem kötelező — ez csak előzetes tájékozásul fog-szolgálni a re­mélhető fogyasztás tekintetéből. A rendelkezé­sünkre álló eddigi adataink alapján megnyugta­tásul közölhetem, hogy a villam-világitás kevés külöinbsóggel kerül többe, mint a petróleum-vi­lágítás.“ A kérdő ivek beérkezése után pedig meg fognak tétetni az előmunkálatok, hogy lehetőleg még a nyáron teljesen boállittassók a villam-vi­lágitás. Felkérjük tehát e helyütt is a város kö­zönségét, hogy a kérdő pontokat lehető pontosan kitöltve, mielőbb beszolgáltatni szíveskedjenek. Akik ily kérdő ivet nem kaptak volna, de a vil­lám-világi tást bevezetni óhajtják, fordul janak vagy a főjegyzői hivatalhoz, vagy szerkesztőségünkhöz. A jövő számunkban ismertetni fogjuk a magán világítást. — Ut vizsgál at. A városon keresztül vo­nuló kunszentmiIdős—szabadkai törvényhatósági közút felülvizsgálása f. hó 17-ik napja tűzetett ki az államépitószeti hivatal által. — A jégvermek szabályszerű betöltését a belügyminiszter elrendelte, hogy az esetleg bekövetkező nagyobb mérvű betegségek alkal­mával rendelkezésre álljanak. A város saját re­zsije alatt három jégvermet már be is töltetett. Ezen kívül járvány esetén a magánosok jégver­mei is a közrendelkezésére állanak. — A függetlenségi és 48-as kör 1898. január 23-áu saját nagytermében zártkörű táncz- v igái mat rendez. Kezdete este 6 órakor. — Lóvizsgálat. A dorozsmai ménte­lep parancsnokságának a ló állomány megvizs­gálása iránt való kérelme folytán Borbás állator­vos a vizsgálatot megejtette s jelentése szerint az egészségi állapot kielégítő. Ennek kapcsán közöljük, hogy a polgármester február hóra az általános állatvizsgálatot (tavaszi vizsgálatot) a mi­niszteri rendelet folytán elrendelte; vizsgálati időről a lakosság értesittetni fog. Könnyítésül azon újítás történik- a régi gyakorlaton, hogy a pusztákon központok fognak szerveztetni, hogy a jószág töretése kikerülve legyen. Ezen tavaszi vizsgálat évről-évre továbbra is kötelező marad. — A kőműves napszámok árlejtés ut­ján való kiadatása f. hé 5. napján eszközöltetett, a mely alkalommal a f. évi városi kőműves mun­kálatokat Meskó kőműves vette ki 1 frt napszám mellett. — A vágatási dijakból október hóban, a városi pénztárba befolyt 49 frt 70 kr, novem­ber hóban 41 frt 70 kr. — Az állami mének kiosztása f. hó 17. fog megtörténni Dorozsmai! a hova a város kép­viseletére felkéretett Zseny István birtokos. A mének február havában fognak megérkezni. — A balotai népkönyvtár alapja javára rendezett tánczmulatság várakozáson felül sike­rült. Az intézők mindent elkövettek, hogy a kö­zönség jól érezze magát. Sajnos jelenség volt, hogy néhány gazda, a kik vagyoni helyzetüknél fogva vezér szerepre volnának hivatva, az egész mozgalomtól távol tartót ák magukat. Bevétel volt 99 frt 52 kr; kiadás 23 frt 70 kr; tiszta jövedelem tehát 75 frt 82 kr. Felülfizettek : Győrfy József 1 frt 50 kr, Hofmeister Juda dr. 50 kr, id. Vajmi Sándor 1 frt, ifj. Vájná Sándor 1 fr(, Tulith Péter 80 kr, Vass József 40 kr, Zsoldos Lajos, Tóth Imre, Szabó Sándor, legiíj. Gaál Ist­ván, Paezolay Győző 20—20 kr, Babó Béni (ba­lotai) 40 kr. „Nagy Pál lnne 40 kr. Gyöngyi Já­nos 10 kr. Horvát József 50 kr, ifj. Borbás Ist­ván 2 frt, Tóth N. József 40 kr. legifj. Nagy Pál Sándor 50 kr. Nagy Pál Pál 60 kr. id. Borbás István 1 frt 30 kr, id. Nagy Pál Sándor 60 kr, Vass Imre 50 kr, Dr. Hermán Ferencz 1 frt, Tö­rök István közjegyző 50 kr. A bál, létrehozói: id. Nagy Pál Sándor, id. Borbás István, ifj. Bor­bás István, Nagy Pál Imre, Vass József, Vass Imre, Babó Béni, Horváth Józs,ef és Tóth N. György, valamint a nagylelkű fel ül fizetők talál­ják jutalmukat azon nemes tudatban, hogy egy culturális intézménynek vetették meg alapját. — Tömeges felekezetnélkiiliség.E. hó 12-én mintegy 200 darab kálomista atyafi össze­csődült, a piacztéren, s mind egyszerre bementek a református lelkószi hivatalba, hogy bejelentsék azon szándékukat, hogy felekezetnólkiiliek óhaj­tanak lenni. Azonban a pap nem lévén hont), "máskorra halasztották a — spekulátiót. . — Tévedésből,a múlt szamunkban teljes egészében közölt kaszinói izgalmi bizottság név­sorából kimaradt G о 1 i á n István, akit ezennel beigtatunk az érdekeltek tájékozásául. — A hires fejszámoló — Franki Mór pro­dukálta magát a hét folyamán a főgimnásiumi ifju- ságelőtt'és a kaszinóban. Bámulatot keltő inutatt ványai voltak. Egy perez alatt fejből sokszorozott 4 szám jegyet 4 számjegygyei: osztott 8 számot 5 számmal: köbgyököt, négyzetgyököt vont 10-1 2 számjegyből; bármely átélt időt, napok, órák, perezek, másodperezek szerint egy perez alatt kiszámított stb. A férjhez menendő lányoknak ajánljuk a 10,959 napos, vagyis a 946 millió 857 ezer 600 tnásodperezes Inaikat, miután ezek még nem agglegények; a házasulandó uraknak pe­dig jó szívvel ajánljuk ti . . . dé hiszen a hölgyek idejét még Franki Mór nr se tudná kiszámítani, még — palajbászszal se! — A vármegyei gazdasági egyesület az úgynevezett mintakertben levő faiskolájainak üzemben tartását elhatározta s erről a polgár- mesteri hivatalt értesítette. — A fennakadt rendőrség s annak csodás kiszabadulása. Múlt számunkban kö­zöltük. hogy a rendőrség egy suhanczc^t hetek óta tolouczolgatott ide-oda. mivelhogy az illető süket-néma lévén, a rendőrség nem tudottá nyel­vén beszólni. A hót folyamán azonban a tragé­dia olyattón-féle komédiává alakult, hogy az al- kapitány Tirnak egy véletlen „manus injeetió“-ja Következtében a süket néma — megszólalt. Be­széli aztán három nyelven is tisztán, grammatice. Utóvégre is ha ez időleg — vargát fogott is a ren­dőrség a szimuláns urban, óvatosan járjon el, mert aki oly hosszú ideig tud szimulálni, nagy oka lehet a hallgatásra. — Cseudháboritás*. A hét egy bizonyos napján hatalmas revolverlövések zavarták meg az éjjeli ttilkösök egyhangú zenéjét.. A hót svábok közül egy, a kit különben az egész város népe bátorságáról és önerejéről ismer, — zákányos ál­lapotban megriadt a saját árnyékától, s revolverjét előrántva, eszeveszetten lövöldözött. Felhívjuk rá a rendőrség figyelmét, — Rajtavesztett tolvaj. Múlt kedden este Gyenizse Pál tűzre való fát lopott Vili Im­rétől ; a mint azonban legjobb Ízűt lopott, a tulajdonos rajta érte ; s a tettenórt valószínűleg rosszul viselt» magát, mert a rendőrségnél a ká­rosult feljelentést tett,. ■^Népesedési mozgalom á múlt hétről. Született 22Í Házasság köttetett 6. Halálozás 7. — Elhaltak : Brecska halva született,, Hegyes Balázs, 10 napos, veleszületett gyengeségben. Bergl Rozália, 78 éves, aggkórban. Erdélyi Lajos 21 éves, agykórlobban. Vattai Sámuel, 53 éves, tüdővizenyőben. Bánóczki József Kálmán 2 hó­napos, görcsben. Német Albert Erzsébet, 2 hó­napos, görcsben. — Pulykalopás, a mely kissé érdekes. Nagyon sok pulykalopót és másféle tiltott, iparost űzött-hajtott ifj. Gaál István rendőrbiztos korában s most már nem lóvén rendőrbiztos, egy valószí­nűleg valamikor általa beczézett kliense megtré­fálta a héten, ellopván tőle két pulykát. Pisti bá­tyánknak nincs oka ezért búsulni.mert ugyanazon éjjel A kosi Sándortól is elloptak kettőt, pedig ő bankhivatalnok s éle télien sem volt a rendőr­ségnél, csak mikor a feljelentést megtette. A közönség köréből. Egy szédelgő pumpolásai Halason*) Alult év nov. 20-án fölütötte sátorát, kifeszi- tetto hálóját egy Flesch, majd Vig Ferencz nevű — a szegedi fogházból 2 évi raboskodás után ideiglenesen szabadságolt — rab városunkban. Érdekes, tanulságos 'dolog, hogy miként pumpolta — állította falhoz — a halasi közön­ségnek egy részét ezen csavargó. Nov. 30-án beszállásolta magát Gáspár Antal újonnan nyitott korcsmájába. Onnét, mint pók — szétterjesztette hálóját az egész városra. Egy férfi és egy özv. nő közvetítésével hajtatta áldozatait a kivetett hálóba. Szót küldözött a vá­rosija felhívásokat,: varrógépek, női téli kabátok, fali órák, bútorok, arany és eziistnemüek, gépek, vásznak, posztók stb. olcsó •— gyári áron való megrendelésére A kiküldöttek estve referáltak a lépre kerülendő megrendelők névsoráról. Ezeknél, mint biztos zsákmányoknál más­napon az illető szabadságolt fcgyencz megjelent, s a megrendeléseket —• 10, 12 frt előleg lefize­tése után — Írásba vette. A könnyen hivő nép — a legszegényebb osztálya városunknak — könnyen hajlott a ke­csegtető részletfizetéses megrendelésekre, — meg se gondolva azt, hogy csalóval legyen dolga. így három hót alatt, írtig fogdmegjei az egész várost összejárták, sok szegény ember adó­zott 10—12 írttal ezen ideiglenesen szabadságolt rabnak. Végre midőn az egész várost bejáratta, s látta, hogy több áldozat nem kerül hálójába : egy szép sötét éjszakán, búcsút véve házigazdá­tól s az őt minden estve híven „Jó estvót kivá­ltok“ „Jó éjszakát kiváltok Tens uramnak“ köszöntő városi-rendőrségtől nagy triumfussal s egy kijelölt özv. asszony, mint leendő házastárs — és egy — a szállásadó által rendelkezésére boesájtott kisérő által támogatva az éjfél után l órai vonattal búcsút vett Halas városától. ígérte ugyan, hogy párnap múlva Kalocsáról varró gépeket hoz, — sőt ezen kivid még a többi megrendeléseket is kézbesíti, de biz a mai napig se volt hozzá szerencséjük a léprekerűlt megren­delőknek, kiknek néhány száz forintját zsebelte be pár hét alatt. Ezóta hiszem, hogy már az ötödik vagy hatodik város lakosait zsarolja ugyanezen köny- nyii és biztos utón és módon ! Legyen szabad egy kérést és kérdést intéz­nem ez alkalommal a rendőrkapitánysághoz. Hogy történhetik meg ily 3 héten át tartó zsarolás-csalás a rendőrség tudta nélkül. Hisz azon szabadságolt fegyencztől már az első napon igazolványt kellett volna kérni a rendőrségnek, mert hogy a rendőrök már az első napon talál­koztak vele — s utána 3 hétig mindennap : azt biztos kut'forrásból tudom. Hogy lehet az, hogy a : „Jó estvót és Jó éjszakát téns uram“ mellett a személyről szóló igazolvány kérése nem jut eszünkbe? Vagy ez táii csak mellékes dolog? He nézzük tovább a dolgot, mit tett a rendőrség, midőn a kárvallott panaszosok nála jelentkeztek? Igaz ! hogy hivatalos kötelességének eleget tett annyiban : hogy a jelentkező károsult feleket (kik az egésznek V4 részét képezhetik !) kihall­gatta,' vallomásaikat jegyzőkönyvezte, s azt mondta : Várjunk pár napot, hátha csakugyan előjő ós hozza a megrendelt tárgyakat.“ Ezt hal­lomásból tudom. A következmény is bizonyltja, hogy ezen eljárás helytelen ós káros volt. Az illető csaló nem jött vissza s mikor 2—3 hót mulv-a a káro­sultak újra sürgették a rendőrséget: akkor igen­is köröztette az illető csalót a „Rendőri Köz­lönyben“, melyet csak (tapasztalásból tudom) minden 5—6-ik községben olvasnak el. Nem czélszeriibb let; volna-e a logclterjed­*) A város lakóinak okulására közzétessziik azért, hogy a jövőben több óvatossággal járjanak el az ismeretlen ágens-félékkel szemben. E czikkért a felelőség a beküldőt terheli.

Next

/
Oldalképek
Tartalom