Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1932 (32. évfolyam, 1-105. szám)

1932-08-10 / 64. szám

augusztus 10 KiskmihalaB Helyi Ériesitőfe 5 Ingatlan eladások a városban SPORT Lócskai, Gábor és neje RiÜ Etet meg­vették Szabó K. Lajos felsőszáHási 1 h. 1008 n.-öl ingatlanának egynegyed részét 500 pengőért. özv. Lippaj Kérolyné Pintér Ilona megvette Krupa Józsefné Pap T. Irén öregszölökbeii 3 hold 12 n.-öl ingatlanát 1600 pengőért. VSJonya Sándor és neje Segesvári Juliánná megvették Nagy Lászlóné Ko­szó Tíáza bel telkes inga danának fele részét 790 pengőért. László Erzsébet megvette Kránitz Sándor és neje Simon Jolán beltdkes házának az eladót Siető 18-32-ed részét 570 pengőért. Orbán Ferenc (nős volt néhai Thorma Zsuzsannával! megvette Nagy Istvánná Horváth R. Zsuzsanna, Horváth Imre és neje Kis Faragó Zsuzsanna felső&záiásí 3 hold 1194 n.-öi ingatlanét 1200 pengőd ért. ...J , i HÍREK — Előfizetések szives megújítá­sára kérjük tisztelt olvasóinkat. — Augusztus 18-áJn lepz a magyar ■ ftxyföi ünmefi®. Az utóbbi esztendőben évről-évre megünnepelték a legtöbbgyer- miekes magyar anyákat. Az idén a mar gyár anyák ünnepét augusztus 18-án dél­után féíhat órakor Budapesten az Újvá­rosháza közgyűlési termében tartják meg. Az ünnepség keretében a Ifegtöbb- gyermekes anyák jutalomban részesül­nek. Beszédet Czettier Jenő dr. ország­gyűlési képviselő, aí képviselőház a lein ö- ke mond s az ünnepségen a kormány, a főváros és Pestvármegye képviselői is megjelennek. — A katonai altisztek tiltakozása. Minit értesülünk, ai honvéd altisztek be­adványban melyet a hadügyminiszterhez nyújtottak be, tiltakoznak, hogy a hiva­tali és más szolgai teendőket végző egyéneket továbbra is altiszteknek ne­vezzék s egyben kérték, hogy csak »hajdú« elnevezést kapjanak. — Táncmulatság. A Róm. Kath. önk. Egylet (Szabadkai-ut 1. sz.) augusztus 14-én zártkörű bálát rendez. A bál iránt már most nagy érdeklődés nyilvánul meg. — A próna^falva -kiskunm ajsai ut kiépítésével kapcsol atban j ullius 26-án helyszíni értekezhet volt, melyen a vár­megye részéről résztvett dr. Czövek Ist­ván várra. tb. aljegyző. A tanácskozás eredményekép a várm. képviselője ja­vaslatot tesz, hogy a prónayfalva—kis- kunmajsai utat építse ki a vármegye s azonkívül, hogy Bocsa felé kapjon mű­utat Szánk község is. A helyszíni tár­gyalás eredménye tehát kedvező, de hogy a kérdéses müutakat, anyagiak hiányában, mikor építteti meg a megye, az a jövő titka. — A Béf. Önképzőkör nagyszabásúi műsoros egtjét vasárnap este tartja meg. Az est műsorát legközelebbi számunkban közöljük. — Az Iparos Dalkar vasárnapi sóstói kirándulását a kedveződen időjárás miatt nem tarthatta meg megfelelő keretek között. A nagy érdeklődésre való tekin­tettel a Dálkar vezetősége elhatározta, hogy a kirándulást a már meghirdetett szórakoztató számokkal szeptember első vasárnapján, mint »nyárvégi kirándulást« ismét megrendezi. — A rendőrhatóság egy adott esetből kifolyólag megállapította, hogy egy nyil­vános mutatvány alkalmával a rendezők nem belépti dijat, hanem műsor költség címén szedtek meghatározott összeget • és ez alkalommal 'táncvigalmat is tar­tottak, bár rendőrhatósági engedélyük nem volt. Ez az eljárás, tekintettel arra, hogy burkolt belépti díjról1 van szó, ki­hágás, ezért figyelmeztet a rendőrható­ság mindenkit, hogy jövőben bejelentés és engedély nélkül rendezendő minden nyilvános mutatvány, táncmulatság ren­dezőit a legszigorúbban meg fogja bün­tetni. Tapasztalja ezenkívül a rendőr­hatóság, hogy a lakosság a több Ízben meghirdetett közlekedési szabályor kat sem tartja be. Volnatkozik ez a meg­állapítás az autókra, teher jár müvekre, ke­rékpárokra egyaránt. Különösen a, ke- rékpártulajdomosok figyelmét hívják fel arra, hogy fék és lámpa alkatrész nél­kül igazolvány hiányában szigorúan ti­los kerékpárral) közlekedni és a gyalog­járóra felhajtani nem szabad. A közle­kedés szabályozása tárgyában a rendőr­hatóság minden szabálytalanságot a törvény teljes szigorával fog megtorolni. — Nagyszerűen sikerül} az egyetemi és főiskolai hallgatók szombat esti bálja. A halasi egyetemi főiskolai hallgatók szombat este tartották meg évenként szokásos báljukat a Polgári Olvasókör­ben. A bálon igen sokan vettek részt és az a legnagyszerűbb hangulatban tartott a hajnali órákig. Az elhangzott véler mények szerint ez a bál az egyetemisták legjobban sikerült mulatsága volt az utóbbi években. — Agjtotísujtotta a viOáirtv Kupsza Béni 36 éves akasztói krumpli csőszt a végigvonuló zivatar, a csőszkunyhóba kergette be, ahová a villám becsapott s a szerencsétlen csőszt szemé égette. — Az avarkori fatneiö ásatását befe­jezték Kiskőrösön s az egyes számmal jelzett temetőben összesen 213 sirt tár­tak féli. A sírokban igen értékes és dí­szes kivitelű ővgamiturákat találtak1. Az előkerült leletekből megkerültek a, költ­ségek s a talált dolgokat felszállítot­ták a Nemzeti Múzeumba! A második számú temető feltárására csak őszre kerül sor. — A Hangya üzenete tagjainak. Az idei katasztrofális búzatermés, amely nemcsak mennyiségileg, de minősé­gileg is nagyon gyenge, arra kény- szeritette a Hangya vezetőségét, hogy nagyobb mennyiségű Tisza- menti ó-buzalisztet vásároljon. Te­hát még néhány hónapon át a Han­gya mind a hat üzletében Tisza- menti ó-buzalisztet árusít. — Felkéri a Hangya vezetősége mindazon gaz­dálkodó tagját, akinek eladó Ella étkezési burgoyája lesz, jelentse be mielőbb, de legkésőbb augusztus hó végéig a Hangya üzletvezetőjénél. H. — Meghívó). A pirtói ifjúság 14-én este 7 órai kezdettel nagyszabású, tánc­mulatságot rendez, melyre a tánckedvelő ifjúságot szüleikkel együtt szeretettel hívja a bál rendezősége. Belépődíj sze­mélyenként csak 50 fillér. Jó zenéről és éteíekrokításokról gondoskodva van. — Számos női bajnál a természe­tes »Ferenc József« keserüviz hasz­nálata végtelen nagy megkönnyebbü­lést szerez. A nöorvosi klinikák bi­zonyítványai tanúsítják, hogy a rend­kívül enyhe hatású Ferenc József vi­zet különösen a szülészeti osztályon a legjobb sikerrel alkalmazzák. A Ferenc József keserüviz gyógyszer- tárakban, drogériában és füszerüzle- tekben kapható. — A Szept Istvón-napi féláru vasúti jegykedvezmény 17-én reggel ketzdödík. Érvényes Budapestre való utazásra 20- ig, visszautazásra pedig 20-án déli 12 órától 23-án éjfélig. Bővebb felvilágo­sítással a városi menetjegyiroda szol­gál, ahol1 a féláru menettérti jegyek is válthatók. Halason eddig soha nem látott athlétikai versenyek Résztvesiznek: Baja, Bácsalmás, Csi­kéria, Jánoshalma, Kalocsa, Kecskemét, Kelebia, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kis­kunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmaj- sa, Kunszentmiklös, Soltvadkert, Tass és Majsajakabszáüás összesen 225 ver­senyzővel. Mint minden nagyobb szabású ^.port- ünnepélyek eseményénél', úgy ezúttal a »Kiskunviadal« küzdelmednél is a foot­ball mérkőzések mellett kétségkívül az atlétikai versenyek azok, amelyek város­szerte nagy érdeklődést keltenek. Olyan aüétagárda ad itt találkozót egymásnak, amely méltán megérdemli az érdeklő­dést. A büszke bajnoki cim elnyeréséért s a »Kiskunkupa« megszerzéséért min­den versenyszámban pompás küzdelem várható. Városunk színeit képviselő atlétagár­dának ebben a viadalban nagy köte­lezettségei vannak. Tudatában kell len­niük, hogy ez a város az országos sportéletben előkelő és elismert helyet vívott ki magának és ezt tartani kell, sőt küzdeni a legvégsőkig, hogy az elke­seredett küzdelmekben kivívott diadalok nyomán megérezzék és megtudják az arra hivatottak, hogy e város ifjúságá­nak egy kérése van, egy régi vágya, amelyet egyszer már végre teljesiteni kell: sportpályáját megépíteni. Mi hi­szünk a fiuk .tudásában és akaratában és abban ,hogy küzdeni fognak. A sikert, a győzelmet mindig örömmel és büszke­séggel kel fogadnunk, de nem szabad bosszankodnunk, ha majd nem jelent­hetünk minden vonalon győzelmet, mert a győzelem mindig nagy dicsőség és szerencse, de ebben a viadalban nem győzni sohasem szégyen, még kevésbé tragédia. Halas színeit képviselő fiuk megteszik kötelességüket: küzdeni fog­nak. Részielles nevezések a Kiskunviadat atlé­tikai bajnokságára: 1) 100 m. síkfutás: Faragó Rezső (Soltvadkert), Sáfáry Endre (Kiskőrös), Tóth József (Kiskunmajsa), Andreánszky Zoltán, Kulcsár Imre (Kiskunhalas), Far ragó Rezső, Szabó Sándor (Kiskunfél­egyháza), Kirschner Mihály, Preiningar Pál (Kalocsa), Rideg Imre, Szabó István (Tass), Domby Pál, Prohászka Nándor (Kecskemét), Gunity József (Bácsalmás), Dobos István, Hollós у János (Kunszent­miklös), Róth Gyula, Marcsik József (Jánoshalma). 2) 400 m. sikfutás: Faragó Rezső (Soltvadkert), Gulyássy Ferenc, Kolozs- váry Lajos (Kiskunhalas), Faragó Re­zső, Szolnoky János (Kiskunfélegyháza), Balogh Kálmán, Markó Mihály (Kalo­csa), Prohászka Nándor, M. Kiss László (Kecskemét), Dörner Ferenc (Bácsalmás) Dobos István, Hollós у János (Kunszent- miklós). 3) 800 m. sikfutás: Ács János, Oláh Gyula (Kiskunhalas), Móder József, Ko­vács Mátyás (Kalocsa), M. Kiss László, Sólyom Miklós (Kecskemét), Muity Má­té (Bácsalmás), Gyöngyösy Imre (Ja- kabszáUás). 4) 1500 m. sikfutás: Dinnyés Ferenc, Nigrédi Imre (Kiskunmajsa), Ács Já­nos, Oláh Gyula (Kiskunhalas), Bolváry József, Kairer Henrik (Kalocsa) Rácz Károly, Liptai István (Tass), Sólyom Miklós, M. Kiss László (Kecskemét), Ormos András (Bácsalmás), Gyöngyösy Imre. (JakabszáUás), Rafaisz Zsigmond (Kunszentmikl ős). 5) 5000 m. sikfutás: Ács János (Kis­kunhalas), Katus Lajos, Szarka János (Kalocsa), Rácz Károly, Liptai János (Tass), Kardos László, Vincze János (Kecskemét). 6) Svédstaféta: Kiskunmajsa, Kiskun­halas, Kiskunfélegyháza, Kalocsa, Tass, Kecskemét, Bácsalmás, Kunszentmikl'ós. 7) Magasugrás: Faragó Rezső (Solt- 1 vadkert), Bácsalmási Mihály, Viziák Jó­zsef (Kiskunhalas), Fejék Jenő, Sallay László (Kiskunfélegyháza), Zsubory Já­nos, Bolváry Ferenc (Kaöesa), Domián László, Domián Ferenc (Tass), Dévény László (Csikéria), Radd Miklós, Dunszt Ferenc (Kecskemét), Dörner Ferenc (Bácsalmás), Benics Sándor, Lábáss Ist­ván (Kunszentmiklós). 8) Távolugrás: Faragó Rezső (Solt­vadkert), Tóth József, Lapu József (Kis­kunmajsa), Andreánszky Zoltán, Kul­csár Imre (Kiskunhalas), Zsubory Ká­roly, Kirschner Mihály (Kalocsa), Ka­tona Lajos, Domián András (Tass), Dé­vény László (Csikéria), Dunszt Ferenc, Domby Pál (Kecskemét), Dörner Ferrenc (Bácsalmás), Dobos István, Lábas Ist­ván (Kunszentmiklös). 9) Rúdugrás: Nagy Lajos (Kelebia), Dinnyés Ferenc (Kiskunmajsa), Bács- ahnásy Mihály, Milánkovics Lajos (Kis­kunhalas), Radd Miklós, Hainer István (Kecskemét). 10) Sulylökés: Solti László (Kiskőrös), Bácsalmási Mihály, Schiffert Pál (Kis­kunhalas), Szabó László, Papdí Sándor (Kiskunfélegyháza), Kirschner Mihály, Haltrích János (Kalocsa), Domián Ala­dár, Domián Ferenc (Tass), Radd Mik- lö!s, dr. Gyajókay Sándor (Kecskemét), Köb ár Kornél (Bácsalmás), Reisz Emil, Végh László (Kunszentmiklös). 11) Diszkoszdobás: Safáry Endre, Solti László (Kiskőrös), Tóth József (Kiskunmajsa), dr. Bácsalmási Antal, Bácsalmási Mihály (Kiskunhalas), Szabó László, Papdy Sándor (Kiskunfélegy­háza), Haltrieh János, Bátyai István (Ka­locsa), Dragobvich Gyula, dr. Gyalókay Sándor (Kecskemét), Kobár Koméi (Bácsalmás), Reisz Emil, Végh László (Kunszentmiklös). 12) Gerelyvetés: Nagy Lajos (Kelebia), Rozinszky Géza (Kiskunmajsa), Bács­almási Mihály, Doliesek Károly (Kis­kunhalas), Rozinszky Géza, Papdy Sán­dor (Kiskunfélegyháza), Katona Lajos, Domián Aladár (Tass), Dragotovics Gyu­la, Hainez István (Kecskemét), Kobár Koméi (Bácsalmás), Dobos István, Fran- ciszci Zoltán (Kunszentmiklós). Baja város névszerinti nevezése még nem érkezett meg. A »Kiskunviadal« szervezőbizottsága ezúton is meghívja a város közönségét, sportbarátot és sporttól távol1 állókat erre a nagyszabású versenyre. Minden­kit, akinek kedves a magyar sport, a magyar ifjúság s aki belátja, hogy csak erős, sportban edzett, testben és lélek­ben ép ifjúsággal érhetjük el minden magyarok leghőbb vágyát: Magyaror­szág föltámadását. Komiás István. Kjkkuinhalas—Kunszentmiklós 2:1 (0:1) Kiskunkupa. Biró: IváncsicS. Halas válogatott legénysége nehéz küzdelem után legyőzte Kunszentmiklós futballcsapatát és ezzel a Kiskunviadal futballtomájának az elődöntőjébe ju­tott. A sorsolás szerint Halas Bajával, Bácsalmás pedig Kecskeméttel játszik a szombati elődöntőn. Tyúkszemet, börkeményedésl, szemölcsöt a Hederif colloid biztosan kiirt. Készíti: Rácz patika Kossuth-u. 1* (Takarék épület.) Beretvás Pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmolasztja! Ózom erem szeplőt, májfoltot, pattanást elmulaszt, napbarnított arcbőrt kifehérít. Csodás arcápoló, a legcsunyább arcot is széppé varázsolja. Kapható a RáCZ patikában, Kossuth u. 1 (Takaréképület)

Next

/
Oldalképek
Tartalom