Kun-Halas, 1899 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1899-04-16 / 16. szám

III. évfolyam. 16. szám. Kun-Halas, 1899. Aprilis 16. KUN-HALAS SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Eő-utcza 1254. Megjeleli minden vasárnap. тшт es шшш ним HIRDETÉSEK DIJA: 3 hasábos petit sor előfizetőknek 3 kr. nem előfizetőknek 5 kr. Kis Hirdetőben 40 kr. bélyegilletékkel. Egyes szám ára 10 kr. Előfizetési ár: egész évre 5 frt, tél évre 2 frt 50 kr., 3 hóra 1 frt 25 kr. Nyilttér: 3 hasábos petit sor 10 kr Közgyűlés. Rég ideje annak, hogy képviselő­testületünk gyűlés-termében oly magas tenorban tárgyaltattak a szőnyegre ke­rült ügyek, mint a milyen alaphanggal birt а V. képviselő-testület legutóbbi köz­gyűlése. Már a bevezető aecorde-ok sejtetni engedték az élénkséget, a pezsgőbb vér szülte elevenebb tárgyalást, a vélemény nyilvánítás oly mérvű szabadságát, mi­lyet már régóta nem láttunk, nem hal­lottunk közgyűléseinken. E bevezető ac- corde-ok városunk főorvosának fulmi­nans, leplezetlen őszinte ségü és megdöb­bentően váratlan válaszában hangzottak el, melyet a tárgysorozat előtt a képvi­selő testület egyik tagja által a városi trachoma betegek gyógykezelésével meg­bízott orvos személyében történt változás indokaira vonatkozólag előterjesztett in- terpellátióra adott. A kínos hatást keltő, de érdemleges elbírálás tekintetében ez idő szerint más fórumok elé tartozó ügyben tartózkodva a bírálattól, az elhangzott általános vádak rendkívüli súlyosságát constatálva, jo­gos bírálatunkat azon időre tartjuk fenn, midőn az ügy, illetékes fórumai előtt tel­jesen megvilágítva s mindkét fél által részleteiben is kimerítően letárgyalva s elbírálva leend. E helyen csupán azon megjegyzést tehetjük, hogy — bár nem helyeseljük a főorvos ur eljárását, mely- lyel kartársával szemben a közgyűlési te­remben, hol a megtámadottnak a véde­lemre, vagy igazolásra alkalma sem lehe­tett. oly vádakat emelt, melyeknek elbí­rálása a képviselő-testület hatáskörébe egyáltalán nem tartozik — véleményünk szerint a megtámadottnak, a legnagyobb nyilvánosság előtt emelt lesújtó vádak­kal szemben csupán a lehető legrövidebb idő alatt, hasonló nyilvánosság előtt tör­ténendő rehabilitáló nyújthat elégtételt, melyet a lehető legteljessebbé tenni ön­maga érdeke és azon kar prestige-e mulhatlanul követeli, mely karnak egyik tagját képezi a megtámadott is. Az említett kínos nyilatkozat hatása alatt, de aránylag nyugodt tárgyilagos­sággal vette tárgyalás alá a képviselő- testület a tárgysorozatot, melynek első tárgyát a képviselő-testület által boldog emlékű királynénk emlékének megörökí­tésére készíttetni rendelt szobor kiviteli módozatainak és költségeinek tárgyában beterjesztett polgármesteri jelentés ké­pezte. E jelentés tudomásul vétetvén a felállítandó carrarai márvány mellszobor s hazai színes márványból készítendő talapzat készítésével Nagy Kálmán szob­rász, városunk jeles szülötte bízatott meg. A szobor költségei 1200 írtban állapíttattak meg, a megbízott művész által előterjesztett ajánlatnak megfelelő- leg s városunk polgármestere bízatott meg a szerződés megkötésével. A f. hó 20-án megejtendő tisztuji- tásra a képviselő bizottságba a képviselő- testület a maga részéről közfelkiáltással Dr. Babó Mihály főjegyzőt és Kúti Szabó Imrét választotta meg tagokul. Szántay István volt v. köz- és árva- pénztárnok és Hirbáger Károly közp. ellenőr helyettesítése következteben szükségessé vált s a köz- és árvapénz­tárnál eszközölt átadás- átvételről tett jelentést, a képviselő-testület tudomásul vevén, Szántay István volt pénztárak­nak pontos és lelkiismeretes működésé­ért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. A városi községi és pusztai népis­kolák részére évi állami segély kérése határoztatok el, tekintettel arra, hogy a tándijmentességgel szemben, mely miatt Kolozsváry Kiss István orszgy. képviselő a kérelmet eredménytelennek tartja, Dr. Babó Mihály adatokkal igazolhatónak találta azt, hogy hasonló összegű áldoza­tott hoz a város, bár más czimen, az iskolák fentartásához. toriásnak ez a terve annyira sikerült, hogy, mi­kor tovább mentek a kunok s a székely határokon túl voltak, nagyon sok kun leány hiányzott Rut­hen népéből, kik azután nem is tértek vissza vé­reikhez. A székely főrhabonbán meg bocsátotta ezt a táncz történetet, mivel hogy nem lehetett eldönteni: kik a hibásak a dologban, a leányok, vagy legények? És azután meg, könnyen félre magyaráz­hatta volna a kunok visszatérését maga a kun nép is, a ki előtt nem maradt titokban, hogy mikor Ruthen vezér a „tanács domb“-on tartott gyűlésre, a székelyek meghívására megjelent a végett, hogy a gyűlés határozatát átvegye, a ta­nács-dombot körülvevő fákra kíváncsiságból fel- kapaszkodók között, egy székely menyecskére rádobta a két ujju zekéjét és azt mondta a me­nyecskének sokak füle hallatára: „Jeddre Ne!“ Ezt a zekkét nem is kapta többé vissza Ruthen vezér, annélkül jött be népével az uj ha­zába. De hát nem is volt szükség erre az uj ze­kére, mert volt Ruthen vezérnek elég, szebbnól- szebb, díszesebbnél díszesebb zekéje. Meg az is igaz, hogy hiába esett a fáradság is, mert a szé­kely menyecske válláról a tűzbe került a két ujju zeke, elégették illő szertartással. Abban a korban nem ment olyan köny- nyen az egymáshoz való közeledés, a vérnek idegen vérrel vegyítése. Akkor nem volt pol­gári házasság és nagy ügygyel-bajjal járt az idegen nemzetbeli asszony félével való sző­A „KUN-HALAS Emlékezzünk régiekről. Mikor az ős kunok, a tatárjárás elől, Rut­hen vezérük alatt, a székelyek füldón keresztül ebbe a hazába beköltöztek, a „tanács domb“-on gyűlést tartottak a székelyek a végből, hogy határozzon a székely nemzet a felett, hogy ke­resztül ereszszék-e a kunokat az ő hazájukon. A hozott határozat akként szólt, hogy a keresz­tül vonulás szabad, de a kunok vezérének népe nevében, ünnepélyes esküt kell tenni, hogy az átvonulás békében és rendben folyik le. A kunok ez időben még bálvány imádó pogányok voltak, kiknél a kutya szent becsülósben tartatott. Rut­hen tehát a legerősebb esküt tette le, „megeskü­dött a kutyára,“ hogy a székelyeknek sem emberben, sem jószágaikban, semmi kárt nem tesznek, valamint, hogy a székelyek hagyomá­nyos jó erkölcsén sem ütnek semmi csorbát, értetvén ez alatt a szép székely asszonyok és leányok erkölcse. A székelyek nagyasszonya ez ős időben Mike Sára asszony volt, kiről a hagyomány azt jegyezte fel, hogy mázsás malom kövekkel csak olyan könnyedén dobálózott, s hogy a ki dárdája elé került, lett légyen a legerősebb dalia, meg­emlegette az asszony — hadvezért. Hanem az igaz, hogy nehéz is volt a „kutyára esküvóst“ megtartani. Mike Sárának volt egy Imola nevű gyönyörű hajadon leánya, a kinek szépségén csak messze földön hires ereje és harczi bátorsága tett túl. Ruthen vezér rajta is felejtette a szemét a szép Imolán. És, ha nem siettek volna a kunok minél előbb el­jutni azzal a 43 ezer családdal oda, a hova ha­zát szerezni törekedtek, talán meg is gyűlt volna a baja Ruthen vezérnek nemcsak Mike Sára asszonyai, hanem a tuhutún hitű székely Opoúr rhabonbánnak Szilamór nevű fiával is, a kinek szivét a bájos Imola képe meg hangosabban dobogtatta, mint Ruthenét. Világra szóló csete­paté lett volna abból, ha a kunok és székelyek közt, fegyver döntötte volna el, kié legyen a szép Imola, Szilameró vagy Ruthené? De szerencsére, Rutben nagy bölcsen ak­ként okoskodott, hogy előbbre való az ő nemze­tének, mint a szivének a sorsa, igy hát ő mi­atta, nem lett semmi bántódása a szép Imolával. De a székely legények szivét is megdo­bogtatták a deli kun szüzek, kiknek nemzeti tán- czát a folyam partokon, nap-nap után többen kezdték nézni. Egyik-másik ábrándos székely pásztor fiú közelebb is tévedt, hogy sem sokkal észre ne vette az a valaki a tánczoló lányok közül, a ki­nek a tánczát legjobban bámulta. No, de az e féle dolgokat, már az abban az időben is, igen tapintatosan elintézték; azok a megcsodált kun lányok, szövetkeztek az asszonyokkal s a köl­csönt azzal fizették vissza, hogy ok meg a szé­kely legények környékére tévedtek. És a meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom