Kun-Halas, 1900 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1900-11-18 / 47. szám

tóságu ш. kir, földmivelésügyi minisz­tériumnak nemcsak anyagi támogatását nyerhettük ki. hanem megnyertük nagy­becsű támogatását arra nézve is, hogy a mi még Magyarországon eddig nem volt, Európa művelt államainak e nemű szállítási eszközeit bemutathatjuk a kö­zönségnek. Ha másért nem, ennek a vidéknek ezért érdemes a kiállítást rendeznie és azon részt vennie. A kertészeti kiállítás országos lesz, ügy a keresk. mint a földmivelésügyi minisztériumok legmesszebb menő ked­vezményeket nyújtani kegyesek voltak és ilyen módon csak a nagy akadályok, a melyek útban vannak egyenként elháríthatok lesznek. Legnagyobb akadálynak tartom azon­ban mégis: a közönség közönyét. Ezt semmiféle kórmányi segély és támogatás el nem háríthatja. Önmagunknak kell azt elhárítanunk. Mutassuk meg, hogy a feltornyosult anyagi bajok legyőzésénél kishittiek nem leszünk. Ipari, mezőgazdasági érdekeink védelmezésére, fokozására lesz szánva ez a kiállítás, szedjük össze magunkat és az a vidék mutassa meg az ország­nak, hogy népe nemcsak munkás, ha­nem a haladás feltételeinek is meg tud felelni. Isten áldása lesz ezen a törekvésen, Segítsünk magunkon, az Isten is ugy segít meg. Kecskemét, 1900. november 14. kiváló tisztelettel j)r. Kovács fái, a végrh. bizotts. jegyz. И I R E K­— Tudorrá avatás. Kozics Zoltán joglu- dorrá avatásának ünnepéből a jóbarátok és ismerősök is részt kértek maguknak s folyó Benyúlok a kaftánom tüszőjébe, ha vájjon piasztereim mennyisége képessé tesz-о arra, hogy a kioszk boldog csarnokaiba beléphes­sek. Addig kotorásztam a tűs ömbe, amig az ott bujdosó egyetlen piaszterem kigurult a néma éjbe. Az éj sötét volt, hogyan tala jain én meg elgurult, egyetlen piacteremet ? Ahé! Megvan I Tudniillik nem a piaszter, hanem a gondolat. E’elfogom a kafánoroat egy hosszú lélekie- tét veszek s bele ugróm a sürü sötétségbe, arra felé, amerre gondoltam, bogy van a 288 és rajta a gémem, — ugy gondoikozván.hogy- majd csavarások egyet ezen a nyomorúságos sáríekén. Aztán lesz világosság és megtalál- tátik a piasztor. Azonban a nagysötétségben megtévesztet­tem az irányt s a 288 helyett a holdra poty- tyantam. S miután sem a ta?pamon, se a holdon nincs még gummilasztikum. akkorái zökkentem, hogy mindjárt — leharaptam a nyelvemből körül beiül egy fél kilóra vríót. Ezért-he-he-bebegek én mo-mo roost! Amint a ho'don íapogatódzok, hát egyszer csak egy emberi testre bukkanok. Óit feküdt hó 10 ón a „Szombatosok„-ka! egyesülten a casinó termeiben fényes ünnepi vacsorái rendeztek, mely minden tekintetben kitünően sikerült. Az íi- népi vacsorának legmeghaí< hl> momentuma volt & tudorrá fogadás, mikor a felavató mesterek, élükön Kis Gézával („a dékán éa vagyok“) az uj doktor elé járultak s őt tudorrá fogadván, felruházták mindazon jogokkal, kiváltságokkal, előnyök és hátrányo kai melyek a jogtudóst megilletik. Az ünnepi vacsorán jelen voltak. .• Dr. Dobory István, Dr. Szabó János, Dr. Pázsit Pál, Farkas Elek, Farkas Dezső, Egry Kálmán, Hofmeis­ter Géza, Sziiády László, Babó Gábor, Gaál István, Csinosát Bála, Zseoy István, Piatér Barns-, Rocsek József, Szekér Endre, Kovács József Szekér Károly, Hofmeister Mátyás, P - czolay Győző, Obadich főhadnagy és Szalay hadnagy, kik a jogíudorri rangra emelt baj- iiriat jöttek ünnepelni A piirczipális közbe jött akadályok miatt távol létével tündököl*, — A halasi polgári olvasókör folyó évi november hő 24-én saját pénztára javára zártkörű Tánczmulatságoí rendez, melyre önt és b. családját tisztelettel meghívja a rende­zőség, belépíi-dij szeméiyonkint 1 borona kezdete este l/.Á8 érakor, feltiifizotések kö­szönetté! és hirlapilag nyugtáz tatnak. — A Duna — Tisza közti hajózható csatorna létesítése ügyében, a kereskedelmi ministerium kebelében fen álló előmunkálati iroda, megkereste városi hatóságunkat az irány­ban való nyilatkozat tételre, vájjon a szán­dékolt csatorna mennyiben érinti Halas város mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi érdekeit s melyek azon előnyök, melyek a forgalom emelkedésből várhatók. A megkeresés kiada­tott ifj. Kozics István V, mérnöknek, ki azon jelentést tette, hosy mindaddig, inig arra néz­ve nem adatik kellő felvilágosítás, vájjon a csatorna érinti e Halas váro3i s ha igen, mily távolságban, valamint, hogy mily mértékben vonatik be a város a lecsapoló és öntöző csatornák hálóvá ába, kimerítő vélemény nem adható s ezért ezen adatok közlése végett a csatorna épiíő iroda meg kerese -dő lenne. A tanács ily értelmű megkeresése legközelebb elküidetik. Az ügyre annak idején vissza­térünk. — Félegyhása város Beníczky Ferencz v. b. t, t, megyei főispánunkat f. hó 4 én hold-részegen. Елу lunáíi us bagdadi vo!f, aki azt se tudta, fiu-e vagy lány. Fölakarom ál Silani, de nem bírja a lábait és viszont; a labai se őt. Nem sokáig teketóriáztam vele : miután a feje ugy is lefelé kívánkozott a lába meg fölfelé, — tehát — fejtetőre álü toltam ! Akkor aztán megszólítom iroigyen: igazhi-ü vágyé, vagy kutyafülü ? ... — I-i-i — — Tehát igaz hiiü. Ér te is hebegsz? — I-i-iszogatok, dalolgaiok, még szí mond­ják, feorhe’y vagyok I — Ez igaz lehet hanem akkor hát kutya fülü vagy 1 — Ku-ku-kurjants te is cam bora ! — Czim.bora ? .. talán iczi tora ? Ez a bor olyan fcamiskás, hogy még a kioszkot is a feje tetejére állítja, hát még a lunáíikus mu­zulmánt 1 Óit hagytam a víg hitetlent з azon gondol­koztam, hogy moslmár roikéut juthatnék én vissza a tőidre — zökkenés nélkül, vagy ha azzal is ? 1.. . Ezt azonban még mind ez ideig nem tudtam kifundáhii, s igy mielőtt tovább men­fartott közgyűlésén díszpolgárnak választotta meg. — Helység nevek elkeresstelése. A na­pokban érkezett le a belügyminiszter leirata, mely szerint közli, bogy az 1898. IV. t. ez. 2§-a, és az országos községi törzskönyv bizottság véleménye alapján megyénkben a következő helység név változtatások történ5ek : Jász-Kara-Jenő helyett Ka^a jonő, Rrkaa helyett Zagyva rókas, Jenő helyett Buda jenő, Kis-H*rta helyett Harta, Csik-Tarcsa helyett Nagy tarc3a, Héviz helyeit Galga hévíz. Szent Benedek helyett Dunaszent be- nedek, Csanád helyett Érsek csanád. Nádud­var holyett Nemes nádudvar, Szent-Itváu he­lyett Baja szení-i-dván, Vadkert helyeit Solt- vadkert, Alsó szent páíeri holyolf Péter mo­nostor.;, Purzfa-Pétcri helyett Pál monostora, Szent Lőrincz iielyett Király szent iőrmez, Újfalu helyett Tisza ujíalu, Jász Kerek Egy báza helyett kerek egyháza, Csagléd-Berczel helyett Cserő bercaeS, Boros Jenő helyett Pilis boros jenő, Hidegkút helyett Pest hideg ku% Szent Iván helyett Pilis szent iván, Vörösvár helyeit Pilis vörös vár, Haraszti helyett Duna haraszti, Bottyán be jeit Vácz botiyán, Duka helyett Vácz duka, Duna-Kesz helyett Duna teszi. Kis Szent Miklós holyett Őr szent mikíós, Kis uj falu helyei Vácz kis uj falu, Mácsa helyett- Gaiga mácsa, Rátét helyeit. Vácz rálót, Szilágy helyett Püspök szilágy, Tói Gjörk helyeit Galga Györk írandó ezután. A helység nevek ekként való irása ezentúl kötelező. Megjegyzi a miniszter, hogy a helység nevek ekként való megvál’oztatásában az érdekeit községek óhaja, a történelmi hűség megőrzése, az idegen hangzás elkerülése, valamint az illető községek földrajzi és topográfiái sajátságai vezérelték. Kiemeli a minister, hogy az össze ett város nevek azu ón a szokásos kötjeiök elhagyásával írandók, igy azután pl. városunk neve nem ekként: Kis-Kui-Halas, hanem igy: Kss-kun-halas Írandó. — Gyáaarovat. Vettük a következő gyász jelentést Pest-piíis-soit—Kiskun vármegyei tisztikara szívben égő fájdalommal tudaija, hogy szeretett tiszttársuk tasnúdi Szüle And­rás ur a vármegye tiszteletbeli aljegyzője és udvari kapitány 1900. évi novemner hó 9 én Budapesten, 63 éves korában hirtelen meghalt. nék — kénytelen vagyok tovább go л do kosai a holdb n! H .ni m az osztronomusok (csillagászok) erre azt vetik ellent, hogy miként tudok éu a holdban megélni, mikor itt nincs levegő ! Nagyon egyszerűen. Mielőtt a szerencsétlen ugrás történt, a hold ép in föld közeiben volt, és én bonnem egy inegnevezhatlen sejtelem élt a bekövetkezendő szerencsétlenségről. — Szombaton délelőtt tehát a gémet ugy for­dítottam. hogy a föld lég köre alig volt tovább 1—2 méternyinél a holdtól. Mikor tehát a tüdőmben fogyni éreztem azt a hosszú levegőt, amit az ugrás előtt beszippanoítam, kerestem egy hosszú nád- Síálat, azt bedugtam a föld légkörébe s most ezen a nád száron keresztül tevegőzők. Ezt a levelet is ezen a nádszálon keresztül fújtam fel a földre egyenesen a bagdadi öreg újság szerkesztőségébe. Tisztelettel Akjba gewrewk bewlta és gémtudár. továbbá holdjáró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom