Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1912 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-03 / 1. szám

XII. évfolyam. 1. szám. Kiskun-Halas 1912.. január 3. Kiskun-Halas Helyi Értesítője Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben ................. 6 kor. | Vidékre .......... Egyes szám ára 6 filler. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Práger FerenGz. # Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetményi cm. magas soronként 45 fill. Magánosoknak 60 fill. — Nyilttér külön díj szerint. „ Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületében. Hivatalos hirdetések. A városi közgyám tudatja, hogy az árvaszék határozata folytán gondnokolt Hirháger Károly és társai tulajdonát képező eresztői 191 hold Kurka-féle tanyásbirtok 90.000 kor. kikiáltási álban f. hó 30-án délelőtt 10 órakor a közgyámi hivatalban — továbbá ugyancsak nevezetteknek Kis- kunraajsa község határában, a felső osztály-földön levő 44 holdas ingat­lana 30000 korona kikiáltási árban febr. 3-án d. e. 10 órakor Kiskun- majsa községházánál megtartandó szóbeli nyilvános árverésen el fog adatni. Feltételek a közgyárai hivatal ban megtudhatók. Múlt hó 23-án éjjel a város fehér­tói birtokáról kivezető utón egy sárga bőrtok­ban levő kétcsövű Lancaster vadászfegyver a kocsiról leesett. Felhívja a rendőrkapitányság a megtalálót, hogy a vadászfegyvert a rend­őrkapitánysághoz annyival is inkább beszol­gáltassa, mivel annak elmulasztása esetében a megtaláló ellen bűnfenyitő eljárás fog folya­matba tétetni. A városi nyilvántartói hivatal a földadókivetósi munkálatokat meg­kezdte. Tekintettel ennek fontosságára, kéri a közönséget, hogy hivatalos ügyekben a hivatalt január hónapban csak szombaton és vasárnapon keresse fel, mert egyéb napokon a hivatal nem lesz-'azon helyzetben, hogy értesítést adhasson. Kriszháber Lajos kiskunhalasi la­kos, kereskedő 1 darab fehér pf S. S j. szarván R. J., jfj. jegyű tehenéről szóló marhale­velét elvesztette; — megsemmisittetik. Magán hirdetések. Boldog uj évet kívánok igen tisztelt vendégeimnek, ismerőseimnek és jóbarátaimnak. Keresztes József. Kulcsár Imrének 40 hektó bora, 1 hektó törköly-pálinkája, 2 boglya szénája, száraz ölfája és ko­sárnak való vesszője van eladó. Tuda­kozódhatni szőlőbeli lakásán. özv. Király Gy. Balázsné eresztői 90 hold tanyásbirtokát eladja. Zsanai 82 hold tanyásbirtoka Dömö­törtől kezdve haszonbérbe kiadó. Tu­dakozódhatni Arany János utcza 16 szám alatt. Práger Dávid szén és tűzifa­kereskedő egy 25—30 év körüli mindenest január 1-től április 1-ig felfogad. Tudakozódhatni házánál. Vajda Gergely V. kér. Bálvány utcza 17 számú lakóházát kerttel, Makai Antal kalapos szomszédságá­ban &vő 61/* kapa szőlőjét és pirtói 47j láncz szántóját eladja. Egy fol­tozó gépet is ad el. Tudakozódhatni fenti házánál. Egy fürdőkád eladó. Tudako­zódhatni a kiadóhivatalban. Horváth Istvánnak László-féle haszonbérelt birtokán, kettős kopolyá- nál 2000 kéve kukoriczaszára és 1 boglya szénája van eladó. Tudakozód­hatni a helyszínén. Borbély Jánosnak Felsőszállá­son Herezeg Antal tanyáján 1 darab fias, 2 darab hasas és fejős és 2 drb. hasas tehenei vannak eladók. Tuda­kozódhatni a helyszínén. Kohn Benő Arany János utcai, Bánóczki-féle uj lakóházát eladja. El ne mulassza az alkalmat, ha képei vannak, hogy azt Kővári Antalnál berámáztassa Most más munka híjában nagyon olcson vállal és szép kivitel­ben készít kép és koszorú rámákat. Lakodalmi és egyéb alkalmakra min­den szükséges edényt kölcsön ad szo­lid és pontos kiszolgálás mellett. Szalontai Mihály Tajón, Terbe Bezsó haszonbérelt birtokán 5 hold dohányföldhöz való pajtáját felszere­léssel eladja. Tudakozódhatni Dekány István megbízottnál Király Gy. Pál tanyáján. Dr. Nagy Mór kir. közjegyző város körüli veteményes földjeit eladja. Tudakozódhatni Kossuth utcza 1. sz. Patai Imre VII. kér. Tó utcza 3 számú lakóháza és kisteleki utón alul levő 423 n. öl szőlője eladó. Tudakozódhatni VII. kér. lakásán. Nagyobb mennyiségű Gazda­sági baukrószvóny eladó kedvező fize­tési feltételek mellett. Tudakozód­hatni Práger Ferencznól. Harka- Kötönyben, Kiskunha­lastól egy órányira 350 hold föld eladó, esetleg kiadó. Tudakozódhatni Vidéki Károlynál Fólegyházán, I. kér. Csillag utcza 19 szám alatt. Jó likőrt, rumot könnyén ké­szíthet a Bácz fóie essentiákkai. Kivá­lóak, császárkörte, chartreuse, maras- kino, shyrazzi rózs3, vanillia Jamaica- Kingston rum essentia Asquit rumba- sis. Kaphatók Bácz János gyógyszer- tárában. A Halasi Hitelbank r. t. állandó betétek után 5 */» kamatot fizet. Schneider Ignácz czég utódai Alsó-templom téren levő lakóházukat örök áron eladják. Tudakozódhatni nevezett czég vasút melletti lakásán. Szabályozható „ Ideál ‘ daráló alkalmas minden gabonanem megőrló- sóre, tetszés szerinti finomságra, ajánl­ható baromfi, disznó és egyéb házi állatok tenyésztésénél; hajtása igen könnyű, tengelye aczélgolyókon forog, miáltal munkaképessége nagy. Minden házban, különösen kisgazdáknál nélkü­lözhetetlen. Kapható Benedek Albert vaskereskedésóben. Artézi kút vállalat. Molnár Imre Kiskunfélegyházán az uj temp­lommal szemben elvállal artézi kutak valamint házi kisebb mélységű furott kutak készítését előnyös feltételek mellett. Szőlőkapást keres Győrfi Jó­zsef halasi szőlőbirtokos. Nagy T. Mártonné-féle Dobó­telep melletti házhelyekből a venni szándékozók a Halasi Hitelbanknál kedvező fizetési feltételek mellett még kaphatnak. Leggyorsabban a Rozsnyai-fé- le gyors nyelvmester által sajátítható el a német nyelv, mely kiadóhivatalunk ban 60 fillérért kapható. Csakis a „Tündér-hajolajtól“ lesz a haj szép, fényes, simulókony és dús. Illata fölülmulhatatlanul kedves, soha sem avasodik és ezért határtalan időkig változatlanul jó marad. Egy eredeti üveg ára 70 fillér. Kapható a készítőnél, Ozurda Vilmos gyógysze­résznél Kiskunhalason. Időt és pénzt takarít meg, ha a fővárosi lapokra kiadóhivatalunk utján fizet elő. Tessék tehát az illető lap elő­fizetési összegét hozzánk beküldeni, úgy az elintézés gondját ledobta válláról. Jakab Antalné felső-szállási 10 hold tanyásbirtoka örök áron eladó. Tudakozódhatni vele Eötvös utcza 15 sz. alatti háznál. A kiskunhalasi kölcsönös se- gélyző egylet mint szövetkezet tudatja, hogy az általa képviselt Fonciére pesti biztositó intézet a tűzbiztositási dijakat leszállította. Cseréptető 12 fillér, zsin­delytető 40 fillér, nádtető 80 fillér minden 100 korona biztosított összeg után. — Mindenféle biztosítást köt a legjutáuyosabb feltételek mellett. Iroda a Halasi kereskedelmi bank intézeti házában. Hat elemi osztályt végzett fiú tanoncznak felvétetik Práger Ferencz nyomdájába. Kárpáti fenyőczukorka meghü- j lés, köhögés és rekedtség ellen. Kap­ható Atlasz Lajos gyógyszertárában. I 1 doboz ára 50 fillér. Németh Sándor 8 darab gaz­dasági és 10 drb kereskedelmi rész­vény eladásával van megbízva. Ugyan­csak megbízása van házak, szőlők és kisebb-nagyobb birtokok eladásával is, melyeket a vevőknek a logjutinyosabb áron megszerez. Tudakozódhatni nála Alkotmány utcza 3 sz. alatt. Babenyecz Cs. István IV. kér. Hímző utcza 22. sz. lakóháza 360 n. öl telekkel örök áron eladó. Tudako­zódhatni Babenyecz Os. Fereucz meg­bízottnál Deák Ferencz utcza 11 sz. házánál. özv. ifj. Topán Józsefné László Pál szomszédságában levő 5 kapa szőlőjét gyümölcsössel és veteményes­sel örök áron eladja. Tudakozódhatni Bátory utczai lakásán. Kónya Ferencz értesíti a kö­zönséget, hogy czipész üzletét a Ko- lozsváry féle bazár üzletből a postával szemben levő Bébék-féle házba he­lyezte át. Elvállal minden szakmájába vágó munkát. Kéri a közönség párt­fogását. Újságpapír kilónként 6 kraj­czárért kapható kiadóhivatalunkban. Széli Sándor tudatja, hogy a huscsarnok 7-ik sz. fülkében a sertés­húsnak ára 80 kr. kilónként, háj 90 kr., szalonna 1 forint és fejláb 70 kr. Kéri a közönség pártfogását. Németh Jolánkatudatja a hölgy­közönséggel, hogy mindennemű ruha­varrást alegjutányosabb áron elvállal. Házakhoz is elmegy. Kéri a n. é. hölgyközönség pártfogását. Lakása Al­kotmány utcza 3 sz. Gazdag Balázs VII. kér. Sza­badkai ut 28 sz. lakóházánál egy lakás azonnal bérbe kiadó. Tudako­zódhatni a helyszínén. Szekulesz H. Herman ajánlja a közönség szives figyelmébe a leg­jobb minőségű porosz és szalon szent, kokszot, vágott akácz és bükkfát a legjutányosabb árban. Száz klg. ren­delésnél házhoz szállítja. Fűszerüzle­tébe egy jó házból való fiút tanoncz­nak felfogad. Darányi József Fő utcza 10 számú lakóházát örök áron eladja. Tudakozódhatni fenti lakásán. Farkas István oki. táncztanitó értesíti a halasi tánczkédvelő ifjúsá­got, hogy f. hó 14-ón a függ. 48-as körben táncztanfolyamot kezd. Ugyan­akkor vendógestét is tart. Tanulók felvétele egész nap a kör helyiségben, vagy lakásán Mester utcza 1 sz. Bosz- ton tanítást biztos sikerre] háznál is elvállal. Szives pártfogást kór. Politikai szemle. Ne bánsd a magyart ! El se hinné az ember, kinek a szájából hangzott el mostanában e hires Zrinyi-szólam. Az mondotta, akit éppen a Halason szóuokló Ivánka képviselő igyekezett oly nagy buzgalommal, de annál ke­vesebb tudással és jóakarattal a ma­gyarság, vagyis országunk ellensége­ként feltüntetni. A delegácziók ülésén felszólalt Auf- fenberg lovag közös hadügyminiszter, s megtörtént az, ami századok óta nem, hogy a beszéd a magyarok iránt érzett szeretettől sugárzott. A hadse­reg fejlesztésével — úgymond — saját magunk javát szolgáljuk s nem is köl­tünk reá horribilis összeget. Hiszen csak Magyarország» n 320 ezer állami alkalmazott volt, majdnem annyi, mint a közös hadsereg békelótszáma. Tehát nem a katonaság minden pénzmizéri­ának az okozója. Beszédét ezzel fe­jezte be : A magyar szókincs egy hangzatos és büsz­ke szólamát kívánom idézni. Ez a szólam, mely különösen minden katona szivében több­szörös visszhangra talál: Ne bántsd a ma­gyart ! T. uraim ! Az önök feladata, hogy ez az önérzetes szólam valóság maradjon, mert becsületes őszinteséggel meg kell mondanom, jelenleg nem volna éppen lehetetlen, hogy va­laki megbántsa a magyart Rovás. Van a város egyik részén egy kút, melynek vize a közelmúltban ihatat­lanná vált. A lakosok természetesen a hatóságtól kértek orvoslást. S mit gondolsz jámbor olvasó, mi történt ? ügy-e azt, hogy rögtön hozzáláttak a kút helyreállításához. Pedig dehogy ! A válasz ez lett: Nem lehet kérem, mert nincs pénz. Fura ! Hisz mégis másfélszáz perczentes pótadó van ! * Szegény rabbi Akkiba! Csúfot val­lottál ! Te azt állítottad, hogy „nincs semmi uj e világon“, s most megcá­folt egy közjogi tudós. Kisütötte, hogy a borfogyasztási adót a katonai szük­ségletek miatt emelték fel úgy Hala­son, mint Kiskőrösön. Az okoskodást azonban megtelegrafálhatta volna Kiskőrösre, mert úgy nem irta volna az ottani ellenzéki lap a következőket: „Minthogy Kiskőrös község népessége a leg­utóbb eszközölt népszámlálás adatai szerint a 10000 lelket meghaladja, a törvény értelmében magasabb fogyasztási adó­osztályba sorozták.“ * Ami után gazdáink oly régóta kívánkoztak, most beteljesedett. Az állati betegségek, melyek a város gazdasági életét megbénították, meg­szűntek. Felvirradt tehát a gazdáknak is. Azonban vigyázzanak, hogy az öröm rövid ideig tartó ne legyen, s ne történjék meg velük is az, —

Next

/
Oldalképek
Tartalom