Kun-Halas, 1900 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1900-01-01 / 1. szám

IV. évfolyam Kun-Halas, 1900. január 1 1. saám. Előfizetési ár : Egées érre — 5 frt — kr Fél évr® — 2 „ 50 „ Negyedévre — 1 „ 25 » Egyes szám ara 10 kr. * Hősien minta tasmap. Közgazdasági és társadalmi hetilap. Hirdetések dija : 3 hasábos petitsor előfize­tőknek 3 kr., nem előfizetőknek 5 kr. Nyilttér: tárta íiasábos pstitsor 19 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-utcza 1254. Gßfizetisi feíhivás. A jelen számmal lapunk IV. év­folyamát kezdjük meg. A kik fi­gyelemmel kisérték szerény műkö­désünket, tudják bizonyára, hogy nem végeztünk meddő munkát, nem szolgáltunk meddő czélokat. Mi ma­radunk, a kik voltunk s hisszük, hogy közönségünk is méltányolni fogja működésünket, s törekvésünket legalább anyagilag, tömeges elő­fizetéssel fogja támogatni. Ebben a véleményben kérjük a n. é. közönség támogatását, közön­ségünknek boldog uj évet, magunk­nak pedig kitartást kívánunk. huszadik század. A század, melynek bölcsőjénél állunk, épp úgy mint az apja a harcz százada lesz. De nem a politika, nem a nemzeti hiúság vagy gyűlölködés, nem az állam­fők szimpátiája vagy antipaíiája lesz a huszadik század harczának szülő oka, hanem az egyénnek a minden irányban való szabadság utáni törekvése és a népnek gaz­dasága. Harezolni fog az emberi­ség. hogy minél jobban éljen. A gazdasági erők, az elvonult és az uj szabadságok fognak surlódni és küzdeni és ki tudja, nem lesz­nek-e ezek a harezok épp olyan véresek, mint voltak az eddigiek ? Mi magyarok még nem va­gyunk elkészülve erre a küzde­lemre. De biztos, hogy azért ki­vesszük a részünket belőle. Ami­kor a vihar végigzug a tengeren, rezgésbe jön a tenger szivének minden atomja. Az európai kulturállamok kö­zött mégis mi állunk legtávolabb ettől a harcztól. Es ezért még nagyon sokat kell dolgoznunk és alkotnunk, hogy ha majdan ütni fog a nagy óra, önbizalom­mal és érett felfogással vethessük magunkat a népek kavarodó ár­jába. És ha igy lesz, kell hugy megujhodva kerüljön ki a leg­messzebb menő szabadsági jogok­kal felruházott és gazdaságilag erős és arányos Magyarország a I küzdelemből, hogy folytassa hi­vatott szerepét a világtörténelem ! csinálásában. i Roppant sok a tenni valónk a huszadik században s a nagy ; munkához hozzá kell járulnia minden egyes honpolgárnak, a románnak, a szerbnek és a tót­nak is. Nincs messze az idő, hogy mint a nagy kulturállamok ezek a nemzetiségek is átfogják látni, hogy irridentikus törekvéseik sem nem aktuálisak, sem nem hasz­nosak, hanem kárhozatos fantó- mok, melyek a reális boldogulás lehetőségét megnehezítik, sőt ki­zárják. A gazdasági boldogulás, mint egyedüli aktuális és reális ambíciója a XX.-ik század népei­nek, őket is átfogja hatni. A mindenféle pánszláv törekvéseket el fogja nyelni a XX.-ik század viharos tengere, a minthogy el­nyelte a XIX. század a vallási viszályokat; egy lesz a magyar nemzet abban a törekvésben, hogy minden egyes polgára jólétben, jó törvények védelme alatt éljen. A. modern tudományos és gazda­sági haladás egyik legszebb vív­mánya a villamos reflektor, be­világít az agyakba és szivekbe is, és akik eddig sötétségben ta­pogatóztak, homályban keresgél­tek, látni fogják az igazi czélt, mely ment az elfogultságtól és melyet a felebaráti szeretet szen­tesit meg. A felebaráti szeretet! A gazda­sági boldoguláson kívül ez fog legjobban érvényesülni a husza­dik században. Humanitárius in­tézményeknek most még sajnos nem is sejtett országokban kell A „KUN-HALAS“ tárczája. . i rr.v .w:т.-п гг;::: гг;..: "г.гглтптггптггдвл...... ж pw.t: Riport az évről. 1900 január 1-én egy óriási népszerűség­nek örvendő, találó mondás veszti el ak­tuális érdekét: a fin de siécle. A század­vég elsülyed az idők feneketlen tengeré­ben és vele elsülyed a század is, mely uj emberekkel, uj eszmékkel és uj czélokkai frissítette fel ezt a sárgolyót, mely kering kering a Nap körül, ki tudja, miért és ki tudja, meddig ? Kár a századvég szálló igeért, mert1 kitünően jellemezte a mai embert, a inai viszonyokat és erkölcsöket. Különösen az erkölcsöket, melyek, hajh ! meglazulának, különösen az enyém és tied és a két nem közötti viszony tekintetében. A fine de siécle hűen visszaadta a legújabb emberi-: ség minden irányban tanúsított dekaden.- cziáját, diszkréten tudott kifejezni mindent a jellembeli gyöngeségtől a disznólkodásig. De visszatükröztette erényeinket is, mert erényeink is vannak ám. Igaz, hogy ezek­kel az erényekkel porul jártunk volna a j régi, úgynevezett erkölcsvilágban. Eré­nyünk ugyanis a szabadság, vagy legalább az utána való törekvés, az egyén és a tö­meg szabadsága. Mi fogja majd pótolni ezt a pompás szálló igét ? Ha nem csalódom, még él a fine de siécle apja, egy szellemes párisi ujságiró, reá bízom e kérdés megoldását és szivemből gratulálok neki, ha második gyermeke is oly sikerült lesz, mint az első, amely meghalt, meg............De tán nem örökre, tán feltámad majd a huszadik szá­zad végén, hanem a jó isten tudja, mit fog akkor jelenteni . . . Ez az elmúlt év nemcsak mathematikai- lag, de psichiologiailag fine de siécle év volt. Eseményekben, melyek jellemzik az emberiséget, elég gazdag volt, s közülök nem egy szerepet fog játszani a világ históriában. Vegyük mindjárt elő a világhistoriai eseményt, melynek Dreyfus Alfréd, a franczia tüzérkapitány a központja. A derék ex kapitány most boldogan, nyu­godtan él családja körében, az ördögszige- ton elgyengült gyomra már meg tudja emészteni a kemény marhahúst is és Ő hízik immár, mint egy nyugalmazott préfet. Csodálatosan szívós az emberi szerve­zet ; rettenetes, iszonyatos vádsulya alatt összeroskadva négy és fél esztendőt töl­tött az Ördögszigeten baromi életmódban. Hazahozták a kábult, tompult elméjű em­bert s mig egyfelől a szabadság és becsü­let ragyogott feléje, másfelől szemtől szembe állott a Mercierekkel, Roget-kal, Bertillonokkal, akik hazudtak és vádoltak úgy, ahogyan még soha kegyetlenebbül, hazugabbul és hülyébben. Egész Európa lázban égett, mig tartott a rennesi nagy tárgyalás, e döntő mérkőzése a századvég jó és rósz erkölcseinek — mi dúlhatott Dreyfusban,, akinek a bőrére ment ez a mérkőzés. Es ime, ő most sok marhahúst eszik és hi zik. Váljék egészségére a derék kapitánynak, aki által megismertük a feleségek legjob­bikát, az asszonyok mintaképét, Dreyfus Lucie asszonyt, és fölismertük ismét né­pek hivatott vezérét, Francziaországot. A szajnaparti Ninivében él egy szép asszony, a kinek férjét a rettentő bűn minden bizonyítékával megterhelve ellife- rálják az oczeán egy sziklaszigetére, mely az ördögről van elnevezve. Özvegyebb lett minden özvegynél és a törvény megadja neki a jogot arra, hogy a férfitől, a ki örökre elveszett ж társadalomtól és milliók által gyűlölt és megvetett névtől megsza­baduljon. De Dreyfus Lucie, ott az örök vigság és gyors feledés városában nem akar válni, hanem mintha ezer akaraterőé férfi leikével cserélte volna fel a magáét, megindítja titáni harczot hitveséért és neve becsületéért. Mert ő szerette Alfrédet és a férfi, akit igy tud szeretni asszony, nem lehet romlott És győz a csodálatos asszony; Alfréd szabad lesz, Alfréd oda­haza van; Alfréd hízik ... ez a szere­lem diadala. Oh, Francziaország, leborulok nagysá­god előtt. Mert minél nagyobb bűnöket társz fel a hüledező világ előtt, annál

Next

/
Oldalképek
Tartalom