Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1932 (32. évfolyam, 1-105. szám)

1932-01-02 / 1. szám

1932. január 2, szombat XXXII. évfolyam, 1 szánt. / ‘ “ ' - - ' * Politikai, társadalmi és közgazdasági lap i&t&béőie ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE. ■IBI Hl ■■ MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON üstben ••• • • - ИЭ P Ш9 fül. 1 Vidékre .................. EGY SZÁM ÁRA » FILLÉR .......m p Alapította. PRÄGER FERENC Szerkesztőség. Molnár u. 2. — Telefon 45 (mellékállomással) Kiadóhivatali Városháza épületében Boldog újévei kívánnak ma egymásnak az emberek, mint már annyi évszázad óta és ebben a jókívánságban benne van a vá­gyódás egy jobb és szebb jövő re­ményének, ez a kívánság minden sablonossága és közhellyé devalvált- sága mellett is még mindig úgy hangzik, mint sokévvel ezelőtt, pe­dig azóta az idő sokat, mondhatnánk mindent lekoptatott róla, ami benne szin elevenség, pajkos jókedv és da­loló szivrezzenés volt. Az ujesztendő megölésének kedélyessége is renge­teget vesztett abból, amivel még a régi jó békében is felcicomázták, az újév ma szomorú, bánatos és j szürke reggelekkel köszönt ránk, az j esztendőnek a kezdete ma már saj- ■ nos nem a muzsikás kedélyvibrálás, hanem ellenkezőleg a gondredők j szaporodásának jegyében köszönt ránk. Mindenkire egyformán és ezen hiába nem segít az sem, hogy úgy I szakad ránk a sok jókívánság, mint vásári kóklerek cilinderéből az op­tikai csalódás ezüstpénzei szoktak. * A béke újévét ma hiába keressük, i akár mécsessel, akár Aladin bűvös lámpájával, akár reflektoroknak messzevilágitó fényözönével, az új­év, ami volt már nincs sehol sem, az ujesztendei reménységek és hitek ma a névjegyek Buék-nevü bűvösnek hitt és ígérkező négy, egykor még mágikus erejű betűjébe tömörültek. De ma? Ma itt van már az 1932-es év sok gonddal, sok emberfölötti ; küzdelemmel, ma mindenkinek meg i kell komolyodni és ma az okos és j Leniül a leüaiaíiaí ? Ülésre hívták össie a Hitelügyi Tanlcsot Pénzügyi körökben már napok óta beszélik, hogy a kamatkérdésben fontos döntés vaín küszöbön és hogy az illetékes tényezők a ka­matkérdést »szabályozni« fogják. Tegnap délelőttre Popovics Sándor el­nök már össze is hívta a Hitelügyi Ta­nácsot, hogy bizonyos kérdések tisztáz­tassanak. Az ülés legfontosabb tárgya annak a kormányrenddetnek'ssetleges m eg­változtatása, amely a Hitelügyi Tanács kamatmegálla- pitási hatáskörére vonatkozik. Erre azért van szükség, mert ez a kor­mányrendjét a maximális kamattételek­ről akként intézkedik, hogy senki sem számíthat fel magasabb kamattételt, mint a Nemzeti Bank mindenkori kamatlába, hozzáadva annak 50 százalékát. Ha a Nemzeti Bank még ennek a rendeletnek az érvénye alatt leszállítaná a hivatalos kamatlábat, akkor különösén a vidéki pénzintézetek nem találnák meg számításaikat és azt kérték illetékes he­lyen, hogy mielőtt a Nemzeti Bank ka- mat'eszá litást határozna el, változtassák meg ezt a szakaszt és adjanak lehető­séget arra, hogy a tanács hozzájárulásá­val bizonyos esetekben magasabb kamat- téte’eket is alkalmazhassanak. A Hite’ügyi Tanács ülése azonban még nem tárgyalta ezt a kérdést, hanem a TÉBE azon előterjesztésével foglalko­zott, hogy a harmadik kúriához tartozó pénzintézetek betétkamatlába maximumát akként változtassák meg, hogy az jövő­ben ne 7 háromnegyed százalék legyen, hanem, mint a múltban, körülbelül annyi, mint a mindenkori bankkamatláb. A tanács ezt a kérdést elutasította!, mert ha, a tanács belement volna a be­téti kamatláb emelésébe, úgy a kamat­terhek leszállítása elé állított volna újabb akadályt. Ez azonban nem történt meg és most már pénzügyi körökben nagyon való­színűnek tartják, hogy a Nemzed Bank már a legközelebbi időben leszállítja a kamatlábat. Pénzügyi körökben azt is tudni vélik, hogy a leszállítás nagyobb arányú lesz, sőt nincs kizárva, hogy a bank egy­szerre két százalékkal megy le, bár ez ellenkezik a bank eddigi gyakorlatával. Éppen ezért az sincs kizárva, hogy ha a főtanács nagyobb arányú leszállítás mellett foglalna állást, úgy ez csak két vagy több részletben fog megtörténni. Az egész gazdasági világ mindenesetre nagy örömmel fogja ezt a hirt tudomá­sul venni, mert ez az első és egyetlen intézkedés lesz, amely végre nem ter­het, hanem, némi könnyítést fog hozni1. tgytianguan választották meg a ref. egyház főgondnokává Bátory Gábor ny. főgimnáziumi tanárt körültekintő nemcsak az újévi pirosra i sült malacot tekinti az újból kezdődő j esztendő szimbólumának, hanem a megfeszített munkát és együttdolgo­zást. Az együttműködés sziklaerős, páncélkemény parancsa és dübörgő üteme ránk magyarokra különösen kötelező erővel hat, minket többszö­rösen érdekel vájjon, hoz-e jobb jövőt az újév, nemcsak nekünk, de a megszállott területen éktelen és leírhatatlan szenvedéseket kiálló test­véreinknek is. * 1982 január elsejének hajnalán, amikor a konvencionális éjféli lám­paeloltás következik, jusson eszünk­be a nagy magyar éjszaka, amelyre I a kegyetlen idők ráborították az át- j hatatlanul fekete vizes lepedőt. * i Egyebekben pedig kívánjunk egy­másnak jó szívvel, továbbra is bort, búzát és kiadós békesség-abrakot. M-y. ! Szerdán délelőtt kilenc órakor, a reggeli Istentisztelet után, lassan szállingóztak a ref. egyházi hivatal­ba a presbitérium tagjai és mások, hogy jelen legyenek annál a fontos egyházi aktusnál, amikor az egyház megválasztja legfontosabb világi funkcionáriusát, a főgondnokot. Már kedden az ésti órákban az egész városban nyilvánvalóvá lett, hogy más jelölt nincs, csak Bátory Gábor h. főgondnok és az ö szé­les körben, mondhatnánk az egész városban közismert népszerűségének köszönhető, hogy ezt a tényt nagy megelégedéssel fogadta mindenki és örömmel csatlakozott hozzá Bátory Gábor megválasztásához. Hogy a főgondnok választás egy­hangú, abból is látszott, hogy a meg­választási aktuson alig 18—20-an je­lentek meg és ez a választás a legnagyobb egyszerűséggel és mél­tósággal folyt le. A megválasztott főgondnokot emelkedett szavakkal Szabó Zsig- mond lelkész üdvözölte, aki kiemel­te azt, hogy az uj főgondnok min­den tekintetben rátermett ember arra a poziciőra, amelybe emelték. Utalt arra, hogy Bátory Gábor, mint hosz- szu időn át a halasi gimnázium ta­nára, ezenkívül, mint olyan, aki itt élt Halason és nagy érdeklődéssel ki­sérte mindig az egyház ügyeit, a legalkalmasabb ember arra, hogy tisztében lelkesedése mellett a hely­zetismeret nagy előnyeit is használ­hassa. Majd Isten áldását kérte mű­ködésére. Bátory Gábor az újonnan megvá­lasztott főgondnok meghatott szavak­ban mondott köszönetét. Elmondotta, hogy ő valóban ismeri azokat a küz­delmes napokat, amelyeket át kell élnie az egyháznak is, ismeri és tud­ja azt, milyen felelősséggel teljes megtiszteltetés érte és ezért a meg­választásért hálás köszönetét mond, a bizalmat pedig minden erejével vi­szonozni fogja és hűséggel tart ki az egyház mellett. A jelenlevők ezután melegen üd­vözölték a megválasztott uj főgond­nokot, majd a jegyzőkönyvek fel­vételével záródott a főgondnok vá­lasztás eseménye. Június 30-ig minden hadibölc&önkárosult megkapja a segélyt Kapcsolatban azokkal a hírekkel, hogy a hadikölcsönsegélyek folyósítása és az inségenyhitőakció tébonyo’itása körűt za­varok vannak, illetékes helyről azt je­lentik, hogy a hadikölcsönsegélyek kiutalása rendi! on történik és minden jogos igényt kielégítenek a népjóléti minisztériumban. A kisjöve-' tíelmü hadikölcsönkárosultak támogatá­sára fölveti 4 millió pengő és a közép- osztálynak szánt 500 ezer pengő ren­delkezésére áll. A rendes hadikölcsön- hitelből naponként átlag 450 folyamodó részesül segélyben. Természetesen 40—50 ezer kérvényt egyszerre el­intézni nem lehet, de junius végéig minden igényjogosult kérelme elintézést nyer. Ami az inségak- ciót illeti, ez a főispánok vezetésével' egységes elvek szerint történik. FT',1 . . .ír. s ' Lepi) kell szállítani a állami költségvetési - aköltségveiesből törölni akarnak mindert deficitet A legutóbb kibocsátott úgynevezett transzfermoratórium-rendelat, amely fel­függesztette a külföldi adósságok valu­tában való fizetését, csak az első lépés volt Magyarország pénzügyeinek rende­zése terén. A megoldás előreláthatólag az lesz, hogy minden ország hitelezői egy-egy képviselőt küldenek ki és. a kiküldöttekből nemzetközi bizottság ala­kulna, ame’y a kérdést rendezné. Nyit­va maradt az a kérdés is, hogy a kül­földi követelések pengőben a Nemzeti Banknál befizetett ellenértékét miképpen használják fel. Mindezek a kérdések ja­nuár közepén a Népszövetség Tanácsa elé kerülnek. De addig is a költségvetésből a deficitsí m'ra- deaéron el kell tüntetni ami ugyan nem lesz könnyű dolog, mert egyes pártok politikai szempont­ból ellenállást fognak tanúsítani. Ám a takarékosságot érvényesíteni keli, még ha az operáció fájdalmas is, mert a terhek további emelése lehetetlen, inkább egyes alkotásokat és hivatalokat kell megszüntetni vagy összevonni. Nyáry Béla dr. a kalocsai ügyvédi kamara elnöke kormányfőtanácsos lett A kormányzó a miniszterelnök előter­jesztésére Nyáry Béla dr. ügyvédnek a kalocsai ügyvédi kamara elnökének az ügyvédi pályán szerzett érdemei elis­meréséül a magyar királyi kormányfő­tanácsosi címet adományozta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom