Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1920 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1920-01-07 / 1. szám

Huszadik évfolyam. 1. szám. Kiskunhalas, 1920. január 7. Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre : Helyben ... 28 kor. | Vidékre ... 36 kor. Egy szám ára 50 fillér. Szerkeszti: A szerkesztő bizottság, Hirdetmények dija: Egy cm. magas soronként jV Garmondból 3 korona . . — Petitből 4 korona. EgA Nyiittér 1 cm. magas sor 4 korona '•k Vl\ Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Megjelenik minden szerdánNÍ^ a •J Kiadóhivatal: Az uj városháza épUleté%Gg£ Hivatalos hirdetések. A hadiárvák részére 50 öltöny fiú gyermekruhát utaltak ki. Egy ruha ára 100 K Á ruhák a Han­gyánál vásárolhatók, A vásárlásra jogosító igazolványokért az adójegyzői hivatalban kell jelentkezni. Magán hirdetések. (Végső fe adási idő k dd d. e. 11 óra) Gerzon Kázmér Sóstó melletti birtokát felébe, szőlőjét pedig rész­beni megmunkálásra kiadja szőlőhöz értő nagyobb családu embernek. Kellő kauczió mellett jószágot és gazdasági felszerelést is ad hozzá. Tudakozódhatni a helyszínén. Szakái Gáborné Fáczán utcza 3 sz lakóházát eladja Tudakozódhat­ni Vörösmarti utca 11 sz. alatt. A református főgimnázium igazgatósága kéri mindazokat, akik­hez a főgimnázium könyvtárából a proletárdiktatúra, a román megszállás idején vagy bármely időből könyvek kerültek, szíveskedjenek ezeket a könyveket, mint rájuk nézve értékte­len dolgokat a tanári nagy könyvtá' őré­hez, dr. Psulovics István tanárhoz a délelőtti órákbau mielőtt beszolgáltatni. Földvári Istvánnak 3 kocsi szé­nája van eladó. Megtekinthető Babó László gőböljárási tanyáján. Két ágyas külön bejáratú bú­torozott szoba azonnal kiadó Árpád utca 16 sz. alatt. Nagy Biró Imrének pirtói ta­nyáján 2 drb kossá van eladó. Meg­tekinthető a helyszínén. Pajor Smolcz József Besnyei telepen Sóstó utca 2 sz. lakóházát kerttel eladja. Tudakozódhatni a helyszínén. Keller Miklósnak egy könnyű cséza kocsija, 8 vontató anyaszéuája, 4 vontató sarju szénája és három ne­gyed öl puha tűzifája van eladó Fel- sőkisteleki tanyáján vadkerti ut mellett. özv Spitzer Adolfné bádogos tudatja, hogy szakmájába vágó minden­féle uj munkát, valamint javításokat elvállal. Kéri a közönség pártfogását. Egy félig hízott sertést tovább hizlalónak ajánl László Béni Hunya­di utca 24 sz. alatt. özv. Molnár Sándornénak 1 drb fejős és hasas tehene van el­adó, fia nélkül is fejhető. Megtekint­hető felsőkisteleki tanyáján. Csendes Mihály műúton alul, Dohonyi féle veteményes és kaszá­lóból 20 kapa földjét lakóházzal el­adja. Tudakozódhatni a helyszínén, vagy a piaczou. Bacsó Balázs Zsana pusztán levő tanyáján nagyobb mennyiségű épületre való fákat és deszkákat akar pálmafából fűrészeltem]. Vállalkozni akarók a helyszínén értekezhetnek, hol a fákat is megtekinthetik, vagy pedig Vörösmarti utca 6 sz. lakásáu. I. kér. Szécsényi utca 62 sz. a, egy nyereg kantárral felszerelve és egy könoyü kocsi eladó. Tudakozód­hatni Sándor Istvánnál a helyszínén. Farkas József öreg szőlőkben a téglagyáron felül levő 7 kapa sző­lő és veteményesét Kun László-fóie | szőlő szomszédságában eladja Tuda­kozódhatni II kér. Homok utca 1 sz. a. Másfél láncz fekete föld alsó Fehértón eladó. Tudakozódhatni Or­bán Károlynál Sárkány utca 2 sz. a Elveszett disznó. Abrahám Jó­zsefnek január 4 ón d. u. 2—3 óra ! között egy barna szőrű egy éves koca disznója Eresztőn Kranamer Fe- rencz tanyájáról elveszett. Becsületes megtaláló illő jutalomban részesül. Vajda Istvánnak 2 kocsi anya szénája és egy hízott sertése van el­adó. Tudakozódhatni Füzes pusztán Keresztes Lajos tanyáján, Minorics Antal egy 17—18 év körüli cselédleányt és egy 20 év körüli fiatal embert béresnek azonnal felfogad 'Jelentkezhetni özv. Kolozs- váry Kiss Sáudornó-féle bérelt tanyáján. Viszmeg Andrásnak 60 kéve kukorica szára és egy kis vontató szénája vi>n eladó. Megtekinthető öreg szőlőkben 1870 sz. Fekete Mon­da-féle háznál. Pető József debeáki 32 hold tanyás birtokát 2 hold szőlővel el­adja. Tudakozódhatni a helyszínén. Odor János 9 hold felsőkiste­leki tanyáját 2 hold szőlővel eladja. Tudakozódhatni a helyszínén. ifj. Berki Antal öreg szőlőkben levő szőlőjét veteményessel és rajta levő lakóházzal eladja. Tudakozódhat­ni a helyszínén. A halasi famunkás csoport f. hó 11-én, vasárnap d e. 10 órakor Gyugel Eugén vendéglőjében tartja alakuló gyűlését, amelyen a vezető­séget is megválasztja. Kérik az ösz- Bzes tagok megjelenését. idsb. Gusztos Sándornak na­gyobb mennyiségű akácz és jegenye­fa rőzséjo van eladó Kisfaludi utca 8 sz. házánál. Bozinszki Antal Árpád utca 27 sz. lakóházát eladja. Tudakozódhatni a helyszínén. Szathmári Sándornak Füzesen Szathmári Antal tanyáján 600 kéve kukoriczaszára és 2 boglya rozs szal­mája van eladó. Tudakozódhatni Buda Gergely füzesi haszonbérelt tanyáján. Teljesen uj férfi téli kabát el­adó cserébe lisztért vagy gabonáért Tábor utca 9 sz. alatt. Ternyák Benő 3 és fél hold szőlő és szántóföldjét vetéssel Bálint János szomszédságában eladja. Tuda­kozódhatni a helyszínén. Jakab Sándor rekettyéi tanyás birtokán levő erdejében mindennemű fatördelést es kidarabolást szigorúan megtilt és ez elienvótőket rendő­rileg a legszigorúbban fogja büntettetni. Egy jóravaló leányt vagy ma­gános asszonyt keres gőböljárási ta­nyájára cselédnek 200 korona havi fizetés és ellátás mellett, akinek csak két személyre kell főzni, Jakabcsics Ernőné Fő utcza 26, anyakönyvi hi­vatal mellett. VII. kér. Tompa utca 6 sz. la­kóház eladó. Tudakozódhatni Tompa utca 7 sz. alatt. V. kér. Bálvány utca 4 sz. ket­tős ház egyben vagy két részletben eladó. Tudakozódhatni a helyszínén. Egy 4 ökör után való jó sze­kér eladó Cseri Gábor kovácsnál Al­sónádor utca 3. Mielőtt butorszükségletét be­szerezné nézze meg Sebőn Dávid bútorasztalos raktárát, hol minden­nemű keményfa bútorok nagy válasz­tékban kaphatók. Üzlete Takarék épület Fő utcza. Hét darab választási malacz eladó Fő utcza 62 sz. alatt. özv. Tömösközi Sándorné fe­hértói 779 n. öl nádasát eladja. Két szobás lakást keres megfelelő mellék­helyiséggel. Tudakozódhatni Avar utcza 11 sz. alatt. Dóczi Sándornak .2 drb hízott sértésé és 6 hektó fehér bora van eladó. Megtekinthető 2337 sz tanyá­ján özv. Szatmári Sándorné szom­szédságában. Vásártér 16 sz. lakóház eladó, hol egy billiárd asztal is van eladó. Tudakozódhatni Bástya utcza 2 sz. a. Egy fél öl száraz akáczfa van eladó Csillag utca 2 sz. alatt. A kecskeméti határban, Kön- csögi pusztán, vasútállomás közelében, 400 holdas birtok (mely szántó, ka­száló és szőlőből áll) eladó egészben vagy parczallákban. Bővebb felvilágo­sítás kapható Szekér gyógyszertárban. Egy férfi zsebóra, női uj kala­pok ós egy kosztüm eladó, esetleg nádért vagy tűzifáért elcserélhető. Tudakozódhatni Lovag utca 2 sz. a. Kate angol háziszer ismét kapható Ricz János gyógyszertárában, Tűmé Imrének egy másfél éves üsző borjúja, egy 7 hónapós kocza malaca és egy puhafaágya van eladó Átlós ut 12 sz. alatt. Schneider Konrádnak 2 kocsi szénája és 2 kocsi árpa szalmája van eladó Alsókisteleken Szalai K. Antal szomszédságában. Földvári Lászlónak Fehértón 400 kéve kukoriea szára és Jároszé- ken törekje van eladó. Tudakozódhatni Zrínyi utca 33 sz. alatt. Kertésznek vagy konvencziós cselédnek ajánlkozik ezy családos egyén. Lakása Tó utca 11 sz. a van. Elveszett muff. Vasárnap reg­gel Kohn mészárszéktől, Dezső Mi­hály mészárszékéig egy muff elveszett. Becsületes megtaláló illő jutalom elle­nében adja be a v. gazdai hivatalba. Tóth Károlynak fél öl akácz tűzifája 03 nagyobb mennyiségű puha tűzifája vau eladó Vezér utcza 6 sz. alatt. Felhívják azon asszonyt, ki a napokban a piaezon egy pár tyúkért 170 koronát felvett és a tyúkot nem adta át, ha a tyúkot vagy a pénzt 48 órán belül Fő utcza 19 sz. alatt be nem szolgáltatja, a rendőrségaek fog bejelentetni. Forgó Lászlónak nagyobb mennyiségű puha tűzifája vau eladó. Tudakozódhatni Kórház utcza 6 sz. alatt. Bozinszki András kocsi fényező elvállal kocsifónyezést, kocsi ülések készítését, bútor és ciratáblák festé­sét. Lakása Óvoda utca 1. Kocsisnak vagy napszámosnak ajánlkozik egy nőtlen egyén. Lakása Mélykúti utbaa Gál szabónál. Paprika Béninek egy boglya anyaszénája ós egy hízott sertése vau el­adó. Tudakozódhatni rekettyéi tanyáján Móló bajusz és hajfesték kap­ható 3 féle színben Ricz János gyógy­szertárában. Két fias tehén ós egy bika borjú van eladó Ptuuezií Imrénél öreg sző­lőkben a ref, temető mellett. Nagy T. Imrénónek egy lábon álló sparherdje van eladó- Megtekia- hető Hímző utca 2 sz. házánál. Nagy Löki-féle balotai birtok­ból 200 holdas jó legelő (mely rész­ben. szántásra alkalmas és a melyben vágatáéra alkalmas nyárfa is van) eladó. Felvilágosítást nyújt dr. Szabó Fülöp ügyvéd. Zsigmond Imrének 15 vontató szénája van eladó Alsószálláson a 90-es őrház mellett. Tndakozódhatni VII. kér. Szondi utcza 21 sz. alatt. Egy uj télikabát bélés nélkül szőrme gallérral ós egy premier gyermek kocsi sötét kék bőrrel pár­názva, gumi kerekekkel jutányos árban eladó. Egy uj erős 12 éves fiúnak való czipő is van eladó. Ugyanott egy gyermek ágy meg­vételre kerestetik. Tudakozódhatni Hímző utcza 15 sz. alatt, hol égj ügyes varróleány felvétetik. Varrógépeket, gramafont, ke­rékpárt, vagy permetezőt elcserél tűzifáért Marek Béla mechanikus Hajnal utcza 3. sz. alatt, a gimná­zium mellett. özv. Fridrich Alajosné Fő utcza 48 szám alatti lakóházát a hozzá tartozó fel holdas udvar telekkel együtt eladja. Felvilágosítást nyújt dr. Szabó Fülöp ügyvéd. Előfizetési felhívás­Felkérjük előfizetőinket előfize­téseik szives megújítására. Elő­fizetési díj: helyben 3 hónapra 7 korona, vidékre 9 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom