Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1920 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1920-03-31 / 13. szám

B KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE már#*hrs 31. A város rendkívüli közgyűlése. — Községi Takarékpénztár felállítása. — Adják el a fehértói gazdaságot. — Az ügyész inagánmnnkálata. — HÍREK. 5 napig nem lesz vonat a MáYT igazgatóságának értesítése szerint az ünnepek miatt elmaradó széntermelés következtében csütör­töktől, április 1-től kezdve április 5-ig hétfőig bezárólag & voaátok nem közlekednek. £ szerint Halasról sem indul vonat a fenti idóben. Boldog Húsvéti ünnepeket kivá nunk igen tisztelt olvasóinknak. Halasi katonák Szegeden. Kap tnk a következő sorokat: Igen tisztelt Szerkesztő Ur 1 Szegedről küldjük üzenetünket és üdvözle- - tünket a halasi közönségnek, főleg j a leányoknak : Dudás János, l)emkó ; József, Tótharisuyás Gábor, Szekuia j Imre, Tallér Imre tizedesek. 8zabó János Babó Antal, Boldog István, Márkus Mihály tizedesek, Jótsa Sán­dor, Paukovic8 István szakaszvezetők. Németh István őrmester. Erdélyi Autal, Batiz Antal, Ternyik Mihály Ulrik Mihály, ‘Szabó Sándor; Váczi Sándor ée Vavrek Imre. Uj doktor. G’isztos Károlyt, váró siuk fiatalságának egyik szinpatikus tagját, a város b. számvevőjét Buda­pesten a Kolozsvári Tudomány Egye­temen doktorrá avatták. Eskü az alkotmányra. A katona­ság husvét napján, a polgári tiszt­viselők pedig néhány mp múlva esküt tesznek az alkotmányra. Lisztkiosztás. Az ellátatlanok fe­jenként 1 klgr kenyér lisztet kapnak. A kiosztást tegnap kezdték meg. Nagyheti szertartások a rk. temp­lomban. Szerdán, csütörtökön és pénteken d. u */a* kor lamentatiók. •sütörtökökeu 9-kor nagymise, Pén­teken 9 kor csonka mise, d. u. 3 kor «zentbeszéd. Szombaton 7-kor tüz- •zeutelós, rlt9 kor nagymise, d. u. írkor feltámadás. Vasárnap 8-kor kismise, V* 10 kor prédikáczió és nagymise l/,12-kor csöndes sz. mise i. u. */,3 kor litánia. Választás a városházán, a városi tanács az alispántól április 14 re kérte kitűzni a helyettes polgármes­teri állásra a választást. Esküvő. Gertig Béla aktiv főhad­nagy márczius 25-én vezette oltárhoz Keresztes Mariskát, Keresztes József leányát. A közélelmezés vezetőjének nyilat­kozata. Kaptuk a következő sorokat: Igen tisztelt Szerkesztő Ur 1 Ameay- nyiben a halasi közélelmezés felszá­molásáról volt szó f. hó 27-én tartott közgyűlésen és ott olyan hangok hallatszottak, nevet nem említve, hogy itt visszaélések és szabályta- tanságok történtek volna és »meny­nyiben ezen hivatal vezetését f. hó 15 ig vezettem, többszöri lemondásom daczára is, és most újra a tanács utasí­tására ideiglenesen f. hó 81-g vezetem, ezen kijelentések után megkértem magam ellen a legszigorúbb fegyelmi eljárást és az újság utján felhívom azokat, akik ilyen értelmű ellenem szóló bármilyen adat birtokában van­nak. akár katonai vagy civil egyá- lektől ápril bó 10-ig az ide rendelt bizottságnak azonnal jelentsék. Tisz­telettel Moldován Jenó. Makóról és Békéscsabáról kimen­tek a románok. Hétfőn 7» Is órakor a románok Makóról és Békéscsabáról kivonultak. Mindkét városba a nem­zeti hadsereg katonái már bevonultak, akiket a lakosság nagy lelkesedéssel fogadott. Halas város képviselőtestülete szombaton d. e. 9 órakor rendkívüli közgyűlést tartott s hatalmas, 33 tárgyból álló tárgysorozatot intésért el. A közgyűlésről az aiábbi tudó­sítás számol be: Pont 9 órakor nyitja meg a köz­gyűlést dr. Thuróczy Dezső Ü. pol­gármester. Mielőtt a tárgysorozat elintézésére kerül a sor, dr. Zilab Benő táblabiró bejelenti, hogy a város auyagi helyzetének kibontako­zására kiküldött bizottsági tagságáról lemond. Dr Babó Mihály és mások felszólalása után lemondását vissza­vonja azzal: hogy ezt a bizottságot lő napon belül összehívják és az végre kezdje meg működését. A gyűlés ezután rátért az első tárgysorozatra. Molnár Mihály fő­jegyző olvasta fel Horthy Miklós kormányzónak a városhoz intézett, kormányzóvá történt megválasztása után a képviselőtestület üdvözlésére küldött táviratát. A gyűlés tudomá­sul vette. A város múlt hónapban tartott népgyüiésből kitolyólag az ország feldarabolása miatt tiltakozását fe­jezte ki. Huszár Károly miniszter- elnök ezért köszönő leiratot intézett a városhoz, amelyet Molnár főjegyző olvasott fel. A gyűlés ezt is tudo­másul vette. Kihirdették a gyűlésen a törvény- hatósági bizottság leiratát: hogy a rendezett tanácsú városokban, igy Halason is, a tisztújító székeken az alispán akadályoztatása esetén a főjegyző, vagy helyettese, esetleg a polgármester fog elnökölni. A MOVE halasi helyi csoportjának a gyűlés teljesítette tereimet, hogy a mintakert ás a vasút között 3 hóid veteményes földet kapjanak, amelynek terményéből a MOVE ,/s-ad részt a városnak ad át. Hasonló kérése volt az állami gazdasági népiskolának és a halasi járásparancsnokságnak. A gyűlés előbbinek a mintakert melletti terü­letből engedett át földet 3 évi tar­tamra feles használatra, utóbbinak pedig 8 Bikaakol melletti területből 4 hold földet díjmentesen átengedett. Hegyi István a város alsó végén elterülő közterületeket 124 keronáért I bírta bérbe legeltetési czélokra. A j közgyűlés úgy határozott, hogy azt j házi kezelésbe veszi és csordajárás- j nak fogja felhasználni. A Bédi-fóle ház árverése ügyében — a tanács javaslata, hogy 35 ezer koronáért Darányi Antalné sz. Er délyi Rozáliának adják el — a gyű­lés későbben fog határozni. A virilisek összeírásával a régi bizottságot bízták meg. A katonák házassága. Az alkal­masnak talált 1895—1900 évi szüle­tésű hadkötelesek házasságot az illetékes katonai parancsnokság enge­délyével köthetnek. Az átirási illeték 6 szorosa — büntetésként. A szombati közgyűlésen a tanács javasolta, hogy az l0/°-os városi átirási illetékre vonatkozó sza­bályrendeletet akként módosítják, hogy aki a vételár teljes összegét el­titkolja, azzai az átirási illeték 6-8 z o r o s á t, f i z e 11 e t i k meg büntetésként. A gyűlés hozzá­járult a tanáes javaslatához. Rózgállcz jegyzés. Rázgáliczot ma szerdán és szombaton lehet még je­gyezni a tanáesjegyzői hivatalban. Községi T akarók pénztár felállítása. E tárgynál hosszabb ideig időzött a gyűlés. A tanács javasolta, hogy a város községi takarékpénztárt állítson fel. Szabadi István nem tartja szük­ségesnek. Dr. Zilab Benő táblabiró szerint meg kell állapítani, hogy a mostani körülmények köpött aktu­ális-e ez? Elvileg elfogadja. — A tanácsot meglehet bírni az elő­munkálatok és az- alapszabályok elkó- I szitésével. A gyűlés későbben ha­tározhat : hogy mikor tartja szüksé­gesnek a takarékpénztár felállítását. A gyűlés ilyen értelemben határozott. Le kellett-e mondani? Ugyancsak vita keletkezett Dr. Kolozsvárv Kiss István nemzetgyűlési képviselő újabb szabadságának beje­lentése körül Egyesek azt állították, hogy le kellett neki mondani h. pol­gármesteri állásáról, mig többen azt mondták: maga Dr. Kolozsváry i», aki jelenvolt az egész ülésen, hogy nem volt szükséges lemondani. Ez a kérdés ugyan nem nyert elintézést. Dr. Kolozsváry újabb szabadságolásá­hoz a gyűlés hozzájárult. Vihar a fehértói gazdaság körül. A közpénztraák fedezetlen hiányé nak fedezésére a tanács 150 ezer K. ideiglenes kölcsönfelvételét java­solta. Itt aztán kitört a vihar. Heves ellenzői akadtak, akik azt mondták, adják ei a fehértói gazdaságot, nin­csen semmi értelme a további gaz­dálkodásnak abból fedezzék a város adósságát. Dr. Kolozsváry Kiss István hosszabban fejtegeti^ hogy nem tartja szükságesnek az eladást. Dr. Zilab Benő táblabiró elismeri Dr. Kolozs­váry érdemeit- de ő is az eladás mel­lett szól. Murgács János is az eladás szükségességét fejtegeti és azt, hogy a város ebből fedezze adósságát. Végül a gyűlés hozzájárul az ideigle­nes kölcsön felvételéhez. Nem engedték meg az ügyésznek a magánmunkálatok végzését. Délben 12 órakor a szabályrende­letnek akként való módosítására ke­rült a sor, hogy az. ügyésznek en­gedjék meg a magánmunkálatók végzését. Szekér Pál hosszabb be­szédben mutat reá annak visszágására, ha ezt megengedik, ő valamint a később felszólaló Dr. Zilah Benő táblabiró úgy vélik ezt megoldani, hogy tekintettel Dr. Dolicsek Lajos nagy érdemeire, a 7—8 fizetés osz­tály közötti küíönbözetet fizetóskie- gészitóskónt kapja az ügyész. Mindketten kérik, hogy Dr. Doli­csek vonja vissza lemondását. A gyűlés ekként határozott. A város a külföldi magyarok Patronázsában. A város a külföldi magyarok Patronázsában 3 évi köte­lezettséggel évi 1000 K. tagdíjjal pártoló tagnak belépett. Védőzóna kihágás. Még mindig sokan akadnak, akik ki akarják ját­szani a védozónát. Nem okainak a büntetésen és elkobzáson, amellyel tet­tenérés esetén sújtják őket. Hosták Jánosáé már másodízben állott csem­pészésért a rendőrség előtt Most tojást akart nagyobb mennyiségben a védő­zónán keresztül kicsempészni. Babó Gyula rendőrkapitány Hostáknót 10 napi elzárásra és 400 korona pénz- • büntetésre Ítélte. A rendőrség esen- ; tál a csempészőket minden esetben szigorúan megfogja büntetni. Ügyészi megbizott. Az igazságügy- miniszter dr. Bori Benő rendőr- főkapitán t a járásbírósághoz ügyészi megbízottnak rendelte ki. Az állatorvosi dijak felemolése. A földművelésügyi miniszter az ál­latorvosi dijakat tízszeresére emelte fel. Kddig egy állatnak rizegáláaa ftC fillér volt, most 8 korona lesz. 7298 korona Ennyi gyűlt össze az urnákban márczius 15 én, mini azt Dr. Thuróczy Dezső h. polgár­mester jelentette a szombati közgyű­lésen. Nem jelentek meg a sorozáson. A rendőrség Váczi István, Pap T. Balázs, Bereczi Antal, Vlasies Péter, Szűcs István, Nagy József és Farkas József halasi lakosokat, mert a sorozá­son nem jelentek meg, 500—100 korona pénzbüntetésre, behajthatat­lanság esetén 25—25 napi elzárásra Ítélte. 24 vaggon burgonya és 20 vaggoi kukoricza A Hangyának útban van 24 vaggon nemesitett vetőmag bur­gonya és 20 «aggon sz* meg száraz kukpricza, A Hangya mindkét üzle­tében rövidesen kiosztásra kerülnék. Eljegyzés. Schvrarcz Helónt, Sch- warcz Mihály fakereskedó leányá; eljegyezte Rózsa Ede Izsákról. (Min den külön értesítés helyett) Adomány. A PirtfD rendezeti lánezmulatságon a rendezőség 200 koronát adományozott az elesett kz • tonák özvegyeinek és árváinak javára. Szegődi katonák jókívánsága. A magyar árkász zászlóaljban szolgaié halasi katonák kellemes húsvéti ün­nepeket kívánnak halasi ismerőseik­nek : Rácz Fereacz őrverető Balázs Mihály, Prok János Gfil Istvá; 5r- vezető, Szíipirtszki József őivezsíö, Németh István írvezetö, Babó nul, Bacsó Antal és Darányi Imre. A tisztviselő csoportból, a tisztvi­selő «söpört ma, szerdán sót oszt ki tagjainak. 1 vagy 3 vaggon burgo­nya is jön valószínűleg e héten. Háziszappant Husvét után osztanák ki. — Fajth Gáspár elnök közli : április hó 1 ón v. 2 án krumpli érkezik, melyet lehetőleg azonnal az állomá­son óhajtanánk kiosztani Felni vom ennélfogva a csoport tagjait, hogy a kiosztás pontos helyét és idejét fal- tüntettó hirdetményt a két hirdeti táblán csütörtökön v. pénteken nézzék meg s ahhoz képest mindenki igye­kezzék a neki kijáró krumplit azon­nal átvenni. Az üzletek nyitvatartása. A mi­niszteri rendelet, értelmében Halason, vasárnap d. e. 7—10 ig csak azok az üzletek tarthatók nyitva, ame­lyekben kizárólag kenyér, péksüte­mény, tej, gyümölcs főzelék és zöld­ség árusittatik. Ma, szerdán a Hangyánál kisebb mennyiségű zsír és füstölt hús ke­rül kiosztásra A halasi Kereskedelmi Bank érte­síti a város közönségét, hogy elfogad betéteket a legmagasabb kamatozás mellett. Bál Gőböljáráson. A göböljárási ifjúság április 4-én husvét vasárnap­ján a göböljárási iskolában a MOVE javára tánczmulatságot rendez, melyre a t. közönséget tisztelettel* meghívja a rendezőség. Belópti-dij személyen­ként 12 korona. Kezdete este 6 órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyagtáz- tatnak. A tiszta jövedelem 20 száza­léka a MOVE javára fordittatik. A zenét Bánki József zenekara szolgái- j tatja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom