Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1928 (28. évfolyam, 1-104. szám)

1928-09-08 / 72. szám

1928. szeptember 8., szombat XXVili, évfolyam, 72. szám iket, üsoÜárt, B1ÜV8­[enféle ötöi érsókelt itek. dór rkö.ö immal n. Mozi , 8 in elkíl er 9«én keió mű­ikét nap is fél 7 őrskor // Politikai, társadalmi és közgazdasági lap Helyben ••• • ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE, . ... 12 P 80 fül. | Vidékre .......... E GY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR ............... 16 P A lapította, PRÄGER FERENC MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Szerkesztőségi Molnár u. 2. — Telefon 45 (mellékállomással) Kiadóhivatalt Városháza épületében Indulás LEGÚJABB! Az az akció, amely immár több napja indult meg és azt célozza, hogy Halas katonai helyőrség székhelye legyen, minden mellékszempont figyel­men kívül hagyása mellett, megérdemli, hogy ha rövid pillanatig is, de elmélkedjünk fölötte. Az álmos és ősmagyari el- tunyulás alvásait élő magyar alföldi sik megérdemli, azt a kevés kegyet, hogy hozzáse­gítsék és mellétámogassák az úgynevezett fejlődési iramok pilléreihez. A katonaság meg­jelenése egy városban, nemcsak nagyobb és teljesebb biztonságot jelent hanem már jóelőre fényt vetít és világosságot reflektoroz a nagyobb iramú városfejlődés­nek és gazdasági fellendü­lésnek. Egy helyőrségi város minden­kor nagyobb súly és hatáso­sabb pont, tekintélyben, lendü­letben és haladásban és jelez sok olyan lehetőséget, amelyet nélküle csak problematikus fel­tevésben lehetne elérni. A magyar Alföld nagy ébre* dése és a nemzeti katasztrófa romjain való hatalmas épülete egyképen, parancsoló szükség* ként követeli meg, hogy az a nagy nekifutás, amely megin­dult és kitartóan startol már esztendők óta, ne torpanjon meg. Ezt a célt szolgálja Halas városnak is az a kérése, amely részt kér magának a fejlődés, újabban jelentkezett lehetőségé* bői és laktanya építését kéri, a város területén. A város lakossága reméli és részben meg van győződve arról, hogy amikor a telek fel­ajánlásával, haladni vágyását fejezte ki, ne akadályozzák meg azt. (Budapesti tudósítónk telelonjelentóse.) Impozáns módon temettók el Kecskemóten Héjjas Mihályt Valóságos nemzeti gyászünnep volt a keresztény eszmék nagy halottjának utolsó útja Tegnap délután folyt le Kecskeméten impozáns módon Héjjas Mihály föld- birtokos temetése, amely valóságosgyászünnepsége volt a városnak Héjjas Iván édesapjának temetési menetét beláthatatlan embertömeg kísérte utolsó útjára és valóságos virágerdő borította ravatalát. A régi vágású igazi, vérbeli magyar urban nagy vesz­teség érte a magyarországi keresztény eszmék har­cosait és ezt kifejezte te* metése is. Táviratilag fejezték ki részvétüket többek között; Horthy Miklós kor­mányzó, gróf Bethlen István minisz« terelnök és dr. Zsitvay Tibor a képviselőház elnöke. A részvétsür* gönyök és rész véti evelek százai a következők: Kontra Aladár országgy. kép» viselő, Kozma Miklós m. Távirati Iroda főnöke, dr. Endre Zsigmond ! országgy. képviselő, Prőnay Pál» Erdélyi Lóránt Pest megye főjegyzője» Kabos Ödön, Zombori tábornok, | Központi Sajtóvállalat, Baranyai igaz* . gató, vitéz Endre László főszolgabíró, I Ángyán Béla államtitkár, Komáromi János iró, Kádár Lehel iró, Szegedi í utászzászlóalj. I A temetésen is jelen voltak Buday ; Dezső az ÉME. országos elnöke, j Prónay Pál, dr. Ulain Ferenc. Balogh ! Ferenc ny. államtitkár, Lendvai Ist­ván, Kádár Lehel és Komáromi János. A temetésen a nyugatmagyarországi felkelők nevében Lendvai István iró búcsúztatta a nagy halottat. Anyja, sírjánál öngyilkosságot követett el egy öpesti borbély Ma reggel hét órakor a rákoskeresztúri temető őre a temetőben egy öngyilkos hullájára bukkant. Az öngyilkos félig ülő helyzetben volt egy fejfának támaszkodva. Az azonnal megindított nyomozás derítette ki, a zsebében talált iratok segítségével, hogy az illető ifj. Honig Péter 45 éves borbély mester, aki anyjának sírján követte el az öngyilkosságot. Súlyos autóbaleset történt ma délelőtt Budapesten Ma délelőtt súlyos közlekedési baleset történt a fővárosban a Klotild és a Szemere ucca sarkán. Autón hajtott keresztül az utvo* nalon Dévay József korizervgyáros amikor egy arra haladó vil» lamos elütötte az autóját, őmaga pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A súlyosan sérült gyárost j beszállították a Verebély klinikára, ahol kezelés alá vették. A rendőrség a baleset ügyében . megindította a nyomozást és vizs« I gálatot. Nyomora miatt öngyilkos lett Kolozsváron egy ismert erdélyi nrlcsalád két leánytagja Kolozsvári jelentés szerint ott csütörtökön a vonat elé vetette ma­magát két urileány, akik­nek személyazonosságát nem lehetett megállapítani azonnal. Csak később, amikor kikutatták őket találtak levelet retiküljökben, amelyben bejelentik, hogy nyomoruk miatt vá­lasztják a halált. Kiderült az is, hogy a két leány testvér és a jól ismert Balázs»család Ibolya és Jolán nevű tagja, Az öngyilkosság ügyében meg* indították a vizsgálatot. Az angol munkáspárt a hatalom átvételére készül Henderson beszéde a Trade Union kongresszusán A Matin londoni értesülése sze- . rint Svanzeában az angol szakszer» j vezetek kongresszusán Henderson , volt munkáspárti miniszter nagy í beszédet mondott, amelyben hivat* kozott arra, hogy a munkáspárt nagy események előtt áll és minden valószinüség szerint a legközelebbi választáso» kon a párt megszerzi a többséget és átveheti a kor« mányt. Henderson kijelentette, hogy a munkáspárt várható kormányraju tására való tekintettel szükséges, hogy a munkásmozgalom ipari és politikai része között a leg« teljesebb egységet teremtsék meg. Henderson beszéde nagy feltűnést kellett, mert eddig az angol mun» kásság ipari mozgalmát képviselő Trade önion és politikai szervezet, a Labour Party között nem volt tel­jes az együttműködés. A jugoszláv belpolitika válságos helyzetében megbomlott a radikális párt egysége is. Most ennek meg­■ mentésére nagy erőfeszítések tör­ténnek. < Szerb»horvát«szlovén blok­kot akarnak létesíteni. í Politikai körök véleménye szerint ennek a sikere sincsen biztosítva. Végső erőfeszítések Belgrádban a radikális pártegységért

Next

/
Oldalképek
Tartalom