Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1929 (29. évfolyam, 1-104. szám)

1929-11-23 / 94. szám

2 Kiskunhalas Helyi Értesítője november 23 Betéteket Halasi Gazdasági Bank Rt. § CD a g: Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 1 »-e leányintézete % Szász Károly emléke­zete a kecskeméti Prot. Leánykor szeretet- vendégségén Kegyeletes emlékünnepet szentelt tegnap délután Szász Károlynak, a magyar reformátusság püspökének, a magyar irodalom, tudományosság ékességének születése százesztendős évfordulója alkalmából a kecskeméti Protestáns Leánykor. A magasszin- vonalu ünnepség szeretetvendégség keretében a Tisza István-kollégium szinültig megtelt dísztermében folyt le fényes sikerrel. ORSZÁG—VILÁG A jóvátételi tárgyalások során kon­centrikus támadást kezdettek Ma­gyarország ellen. — 75 fővárosi ta­nítói állásra 1200 pályázat érkezett. — Három évi fegyházra Ítélték Rácz és Darvay ügyvédeket, mert a győ­ri vizsgálóbíróról azt állították, hogy pártoskodik. — Elkészült Rákosi Je­nő szobra. — Megjavultak a magyar gabona kiviteli lehetőségei a görög piac felé. — Gyékényesen és Kun- szentmártonon felavatták a hősök szobrát. — Tífuszjárvány lépett fel Szabolcsmegye 57 községében, ed­dig 376 megbetegedés történt, októ­berben a halálesetek száma 34 volt. — Automata központot épitenek a szegedi posta épületében, amelyet már a jövő év nyarán üzembe is he­lyeznek. — 2670 a baglyasaljai bá­nya sztrájkoló munkásainak száma. — Földrengést jeleztek a budapesti obszervatórium műszerei 5400 kilo­méter távolságból. — Elgázolta egy személyautó Kalmár Jenő budapesti forgalmirendőrt, akit a Rókus kór­házba szállítottak. — Perli a fővárost 120 budapesti városi tisztviselő a közigazgatási bíróság előtt, mert egy sajtóhiba folytán megfosztották őket a státusrendeletben biztosított jogaik­tól és igy kevesebb fizetést élveznek. — Egy évi börtönre Ítélték ötrendbeli csalásért Mándoki Lajos elszegénye­dett földbirtokost, néhai Bánffy mi­niszterelnök volt titkárát. — A kép­viselőház közigazgatási bizottsága megkezdte a fővárosi törvényjavas­lat tárgyalását. — Kifogásolták a fő­polgármesteri határom kiterjesztését és a kultuszminiszter beleszólását a fővárosi tanszemélyzet kinevezésébe. — Január 3-án nyitják meg Hágában a második keleti jóvátételi konferen- : ciát, amelyen véglegesen döntenek a ! magyar és bolgár jóvátétel kérdésé­ben. — A pénteki minisztertanács tárgyalja a gyülekezési jogról szóló törvényjavaslatot. — A budapesti tőzsdén jegyzett összes részvények árfolyamértéke 1230 millió pengő. — A földművelésügyi miniszter 100 ezer pengős üzletrészt jegyez és 50 ezer pengő kamatmentes forgótőkét ad a ceglédi pinceszövetkezetnek. — Ma­gyarország és Ausztria számára fel­emelték a lengyel szén árát. — 50 millió pengőbe kerül a két uj buda­pesti Duna-hid. — 8 százalékos köl­csönt adnak a biztosítóintézetek a 3 éves életbiztosítási kötvényekre. — í A budapesti Községi Takarékpénztár félmilliós részletekben két millió an­gol font záloglevelet bocsát ki I Érdekes esküvő ­négy testvér egyszerre köt házasságot szombaton délután Emberemlékezet óta nem volt rá példa városunkban, hogy négy test­vér egyszerre — egynapon esküd­jön örök hűséget. Ma, szombaton délután lesz ilyen esküvő, amikor Ádám István és neje Ádám Mária Felsőszállás pusztai la­kosok négy gyermeke együtt, egy napon köt házasságot. A házasuló testvérek közül kettő fiú és kettő leány. A fiuk közül az öregebb Ádám István feleségül veszi Váczi Rozáliát — néhai Váczi István és Seres Rozá­lia leányát Zsana pusztáról, a kiseb­bik fiú Ádám Pál pedig feleségül veszi a már emlitett testvére leendő feleségének testvérét, Váczi Julian­nát — néhai Váczi István és Sere Rozália leányát. A leányok közül az idősebb Ádám Mária férjhez megy Karai Jánoshoz, Karai Benő és né­hai Daczi Rozália fiához, a kisebbik lány Ádám Katalin férjhez megy Sö­rös József Felsőszállás pusztai le­gényhez, Sörös Imre és Gera Regina fiához. Csizma és ruhaakclót indítottak a földműves kisemberek felsegélyeiésére kát. Ez a megállapodás sikerült is, úgyhogy az akció eredményes lesz. Egy jó csizma ára felnőttek részé­re 22—28 pengő, gyermekek részére 12—20 pengő. A ruhaárakat a közeli napokban határozzák meg. A Kama­ra arra törekszik, hogy más ipari és kereskedelmi ágakkal is megálla­podásra jusson a kamarai intézetek segítségével. Az akcióval kapcsolatban ajánlatos lenne, ha a Duna—Tiszaközi Mező- gzadasági Kamara is hasonló módon bekapcsolódna a mozgalomba és igy ezt a segitést kiterjesztették a többi városokra és községekre, Halasra is. A tompái megyebizottsági választások epilógusa A vármegyei törvényhatósági bizott­sági választások Csonka-Bácsmegye te­rületén mindenütt nagy izgalmak mel­lett zajlottak le, de olyan viszhangot mégis kevés helyen váltott ki, mint a tompái kerületben, ahol a kerület or­szággyűlési képviselőjének, Podmaniczky Endre bárónak a listáját buktatták ki. Báró Podmaniczky Endre országgyűlési képviselő a választásokról a követke­zőket mondta: — Úgy értesültem, hogy a választás alatt történt szabálytalanságok miatt a csikériai választóim panasszal élnek. Előttem csupán az érthetetlen, hogy a hivatalos lista ellen Kelebia község ve­zetőjegyzője, Gille András is fellépett. Lehozatták a kerület volt nemzetgyű­lési képviselőjét, Korodi Katona Jánost és hatalmas agitációt fejtettek ki a há­rom községben a hivatalos listán sze­replő személyek ellen. Ez mindenesetre nem marad következmények nélkül. A rábeszélésekkel, fenyegetésekkel, etetés-itatásokkal és ígérgetésekkel vé­gig korteskedett választásnak van még egy szépséghibája. A győztes listán sze­repel ugyanis Molnár Imre jószágigaz­gató, ugyanaz a személy, aki a tompái kisbérlőket ki akarja tenni bérleteikből. Nagykőrös fantasztikus városfejlesztési tervei Tagadhatatlanul sok szép erénnyel ; rendelkezik Nagykőrös, vármegyénk ! ezen értékes gyöngyszeme. Ez az ambiciózus város már nem egyszer dobott olyan követ a nyilvánosság posványos vizébe, amelynek hullá­mai az egész országon végiggyűrűz­tek. A nagy követ most is elhajította egy olyan grandiózus és átfogó vá­rosfejlesztési programm alakjában, a melynek öt minisztert kell egyszerre úgy szivén találnia, hogy azok ha­ladéktalanul megnyissák erszényeiket a nagy körösiek számára. A konkrétum egyébként a követ­kező: Dezső Kázmér polgármester j nagyszabású városépítő programmot I dolgozott ki a súlyos munkanélküli­ség enyhítésére, illetőleg munkaalkal­mak teremtésére. A programm a vá­rosfejlesztés minden ágát felöleli: er­dősítést, útépítést, faiskola létesítést, gazdasági vasút építést, egészség­házat, kislakás emelést és sok más középület létesítését. Mivel azonban Nagykőrösnek nincsen pénze e gaz­dag programm kivitelére: öt minisz­tertől kér segélyt és kölcsönt a ter­vek megvalósításához. Milyen üdvös lenne Nagykőrösre nézve, ha meghallgatásra találna ké­rése, mert ez esetben egyúttal min­den város számára megfejtené a leg­nagyobb rébuszt: hogyan lehet nem is egy, hanem egyszerre öt miniszter pénztárcáját megnyitni. A Református Nőszövetség december 5—6-án rendezi jótékonycélu karácsonyi vásárát Mikulás-esttel kap­csolatban. Az előkészületek az asszony- és leánykörben már hetek óta szorgal­masan folynak s a rendezőség mindent elkövet a siker érdekében. A vásár részletes programmját a jövő számban fogjuk közölni. A szegény gyermekek karácsonyi felruházására és segélyezé­sére gyüjtőiveket is bocsát ki a Nőszö­vetség elnöksége Halas város nemes- szivü közönségéhez és kéri ezúton is, hogy adományaikkal az egyesület sze­génygondozó munkáját támogatni ke­gyeskedjék. A kőbányai anya és csecsemő­védőintézet sajtóbemutatása Az Országos Stefánia Szövetség szer­dán mutatta be az orvostársadalom elő­kelőségeinek és a budapesti Orvosszö­vetség sajtóbizottságának a kőbányai anyavédelmi intézetet, amelynek az a feladata, hogy az anyákat az anyaság missziójának teljesítésében tanítsa és tá­mogassa. A Stefánia Szövetség a nép­jóléti minisztérium és a főváros támo­gatásával 800 ezer pengő költséggel építette fel a főváros legszebb anya­védelmi intézetét. ' Pestmegye központi népmű­velési bizottsága december 5.-én tartja évi rendes közgyűlését Vármegyénk központi népművelési bizottsága december 5-én tartja a vármegyeháza nagytermében évi ren­des ülését. A közgyűlés megnyitásá­nak ideje: délelőtt fél 11 óra. Ä tárgysorozat a következő: El­nöki megnyitó. Ügyvezető elnöki je­lentés. A vármegye központi nép­művelési titkára ismerteti az 1928— 1929. évben végzett népművelési munkát, majd pedig az 1929—30. év­ben megindítandó népművelési mun­kát és annak költségvetését. Ezután az esetleges indítványok kerülnek sorra. Végül 12 órakor a megye 222 községének és 12 városának népmű­velési bizottsági elnökei és gondno­kai búcsúznak el az alispántól az egyes bizottságok nevében. Csak az eredeti csomago­lásban a Bayer-kereszttel kaphatja a bevált valódi Aspirin tablettákat Minden tablettán "Aspirin 0.5” felírás látható. Pótsze­reket saját érdekében uta­sítson vissza Fint elsőt áruk húsát napi s Be 1 város letét borjú napi Ipart A tan kezdő iskola iá íré be, mt n 24=én, S*tól SÜfak est, m ságol rr Ml tá Árver rolt ki ségű í és bír míg P Man ár (Körösi : A földművesek súlyos anyagi hely­zettel küzdenek a jelenlegi gazdasági válság miatt. Terméseiket legtöbb he­lyütt nem tudták kellőleg vagy se- hogysem értékesíteni és így a jö­vedelemnélküliségen kivül a nagy ter­hek miatt is elviselhetetlen helyzet­be kerültek. A halasi és környékbeli gazdák is érzik a nyomasztó állapo­tokat. A Felsödunántuli Mezőgazdasági kamara azt a részbeni megoldást ta­lálta, hogy a szegényebb földmives kisemberek részére olcsó lábbeliket és ruhákat biztosit. Megállapodott a kamarai csizmadia tagokkal, hogy azok olcsó áron készítsenek csizmá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom