Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1916 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1916-12-13 / 50. szám

4 KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE deozember 13. Csarnok. Az élő halott. Regény a most folyó világháborúból. A Helyi Értesítő számár» fordított*: Figyelő. 2 Leplezhetetlen öröm caillámlott mindkettőjük szemében. A fiatalember izgalma elárulta, hogy leste a talál­kozást. — Kisasszony — kezdte a beszé­det, -- igazán nem is tudom, mit gondolt ön felőlem, hogy múltkor be sem mutatkoztam. Engedje meg, hogy hibámat most jóvátegyem. Ne­vem Geldern Hans. A leány kedvesen nevetett. Tovább nem sokat beszéltek. A fiatalember hűségesen elkísérte társát bevásárlási helyeire. Ezek a séták hetenként többször megismétlődtek és a fiatal tisztnek szolgálatán kivül másra nem terelő­dött gondolata, mint uj ismerősére, a bájos Lizára. Múltak a napok csendben, boldog­ságban. A séták mindig hosszadalma- sabbakká váltak ; egyre közelebb hoz­ták a két fiatal lelket. Liza vázolta sorsát, ifjúságát, a melyet gondtalanul töltött el szülei házában. Atyja jónevű sebész volt, aki működése alatt nemcsak vagyont szerzett, hanem az emberek tisztele­tét, szeretetét is megnyerte. — Ekkor — folytatta a leány el­beszélését — mint egy villámcsapás ért benuiinket a szerencsétlenség. Atyám egy bankbukás következtében elvesztette éveken keresztül gyűjtött vagyonát. Ezáltal minden reménye, hogy nekünk : anyámnak és leányának gondtalan jövőt teremtsen, füstbe ment lépesedéi mozgalom — deozember 4. — deozember 11. — Stülettek: Hódi Károly és Kovács Zsófiának halva született fiuk. Unoka Julián- nának Erzsébet nevű leánya. Kató Sándor és Brexonyka Zsussánnának Zsuzsánna nevű leányuk. Meghaltak: Szőke Jánosné Lantos Mária 83 éves korban. Mándity Zsófia 8 éves, Opoczki Ilona 2 hónapos, Nyergei Edolin 11 napos, Keller Józsefné Purzsó Juliánná 71 éves, Farkas Sándor 6 hónapos, Csáki Juliáana 2 éves, Ferenczi János 71 éves, Greksa István 4 éves, Lázár Istvánná Czifra Mária 55 éves, Katona Imre 29 éves, Rókasi Sándor 19 éves, Csehó Benő 19 éves, Lakatos József 18 éves korban. Kihirdetett jegyesek : Tripammer Jenő Sándor Rezső Szentkirályi Máriával. Ingatlanok adás-vevése. Darányi József és neje megvették Berta István és neje lakóházát és 176 n. öl telkét 1200 koronáért. Józsa Gábor és neje megvették Dr. Babó Mihály öregszőlőben Puskás féle szőlőjét 1200 koronáért. Frei Istvánná Borbás Krisztina megvette Borbás István lakóház és 131 n. öl telekbeli illetőségét 200 koronáért. Gáspár Mihály megvette Vilonya Imre 1 hold 1820 és 1 hold 1320 n. öl felsöszállási ingatlanát 4800 koroná­ért. Németh Mihály és neje megvették özv. Király Gy. Károlyné lakóházát telkét kerttel 627 n. öl 10000 körö­nért. — A csapáshoz járult, hogy ez időtől kezdve atyám elkezdett bete­geskedni s egy nap értünk dolgozó szive megszűnt dobogni. A szomorú visszaemlékezés egész valóját megrázta a fiatal leánynak. Arcát forró könnyek áztatták, gyenge teste szinte remegett. A fiatalember­nek valósággal tartania kellett, hogy el ne essék. Karja a karcsú derék köré kulcsolódott; a gyengéd testet magához vonta. Szelíd, szívből jövő szavai megvigasztalták a leányt, visz- szaadták nyugalmát. Ekkor folytatta : — Atyám halála után a hátra­maradt csekély összeget kiképzésemre fordítottam. Később aztán egy iskolá­ban mint kisegítő tanítónő foglaltam állást. Csak igy volt lehetséges együtt maradnom anyámmal. De ez az arány­lag boldog idő sem tartott sokáig. Két hónapra reá anyám súlyos beteg­ségbe esett, amely aztán őt is elvett* tőlem. — Egyedül maradtam. A fájdalom ekkor egyre nagyobb mértékben vett erőt rajtam. Lakásom minden tárgya fokozta még ezt; emlékeztetett az elköltözöttre. Eladtam ezért mindent és Arnold tanácsoséknál állást vállal­tam. A leány elbeszélése mély hatást gyakorolt a fiatalemberre. Gyorsan szaladtak az órák. Est* lett, a leánynak mennie kellett. Amint a búcsúzáénál kezét nyújtotta, a fiatal ember hosszasan tartotta azt saját­jában. Egy meleg „a viszontlátásig“ és elváltak. Nem beszéltek egymásnak szere­lemről, azonban mindketten érezték, hogy együvé tartoznak. Es ez a tudat a fiatal embernek nagy gondot okozott. Tudta, hogy szülei soh’sem fogják beleegyezésüket adni abba, hogy a szegény társalkodónőt vezesse haza mint feleségét. Erezte azonban, Szomszédjaink hősei Jánoshalmáról megsebesültek a 23. gyalogezredből.- Adám Antal, Adám Mihály, Barics István, Barta Stefán, Csernák Pál, Dudás Vince, Ferenczi Mihály, Futó István, Hajdú József, Király Mihály, Kiss Tamás, Kosotzki Mihály, Kovács Mátyás, Lukacsok Mihály, Mészáros Benedek, Macsinák Vince, Rosenberg Ignácz, Sambert Mihály, Szántó István, Török Sándor, Vajda András, Vaezlavek látván. Fogságba jutottak-. Adám Anton, (Oroszország) András István, (Persi Oroszország) Faddi Márton (Oroszor­szág) Kazinczi Imre (Kaluga Oroszor­szág) Lakatos Ferencz (Pensa Oroszország.) Meghaltak : Iván József, Kenderesi Mihály. Naptárak 1917-« Kincses, Családi, Regélő bácsi, Regélő naptár, Nagy képes, Kossuth, Petőfi, Honvéd, Magyar családi, Mátyás király, Kis képes, Tündér, stb. naptárak már kaphatók: Práger Ferencz papir- és könyvkereskedésében. Kincses Kalendárium 3 kor. — Vidám könyvtár egyes száma 40 fillér. Nagy Harang egyes száma 1 korona. Kapható lapunk kiadóhivatalában. hogy Liza nélkül nem tud élni, őt nem képes elhagyni. Hisz Ő töl­tötte be egész gondolatkörét; az életet nélküle céltalannak találta. A két fiatal érzelme nem sokáig maradt egymás előtt rejtve. Ami eddig a szívben pihent, az egy dél­után az ifjú ajkára fölült. A leány nem válaszolt a kitörésre, azó nélkül omlott szerelmese karjai közé. Nem beszéltek ezután sem. Kart karba öltve sétáltak. Sohsem találták az időt olyan szépnek, mint most. A fiatalember lelkét azonban egy súlyos teher Djomta. A gond, hogy miként adja szerelmét szüleinek tud­tára és hogy a leánynak ia felfedje társadalmi állását. De ezt nem tette. Ezért későbben keservesen megbünhődött. Egy délután Liza a kicsinyekkel ismét sétára indult. Egy helyen azon­ban meg kellett illniok; egy arra vonuló század elállta az utat. Érdeklődéssel nézte a leány a ka­tonák izmos, egészséges alakját. Ekkor pillantása két tisztre esett, akik élénk beszélgetésbe merülve lovagoltak. Az egyik ismerősnek tűnt fel előtte, mintha a mozdulatokat látta volna azelőtt. Ebben a pillanatban a közön­ség felé fordult z tiszt és tekintete kereszteződött Lizáéval. A fiatal leány ajkáról egy halk, elfojtott kiáltás hal­latszott. Megismerte a tisztet: az az 6 Hanta volt. III. Halványan, tágranyitott szemekkel bámult Liza a lovaglók utáu. ügy érezte, mintha szivét jégréteg vonná be. Hogy magatartása feltűnővé ne vál­jon, hazafelé vett* a kicsinyekkel együtt útját. Otthon bezárkózott szo­bijába, ahol könnyeinek már szabad folyást engedhetett. — Hát újra csalódnom kellett ? — zokogta kétségbeesetten. — Miért hallgatta el előttem, hogy tiszt ? Félt talán, hogy a szegény társalkodónő a társadalmi különbséget felismerve visszahúzódik ? Hogy tudta azt tenni ? Fájdalma határtalan lett. Hát ez volt szerelmének jutalma ? Estefelé szerelmesétől egy levelet kapott. — Kedvesem — irta Hans. Lelkem mélyéből fájlalom, hogy azt tettem. De Isten a tauum, hogy szerelmem igaz, tiszta és nincs egyéb vágyam, mint téged boldoggá tenni. Bocsáss meg ezért. Kimondhatatlan vággyal várlak a szokott sétányon. Légy nagylelkű. Jöjj. A te szomorú Hansod. Hans kérése szivéig hatott a leány­nak. Hisz oly kimondhatatlanul sze­rette. Mindamellett nem ment le, da­cára, hogy az nagy önuralmába ke­rült. Ezalatt a fiatalember a sétányon türelmetlenül járt fel és alá. Oly sze­rencsétlennek, nyomorultnak soh’sem érezte magát, mint ma. De minden reménye hiába való volt. Liza alakja csak nem bukkant fel. Kétségbeesetten kóborolt. Mihez kezdjen ? Hisz Liza levelére nem is válaszolt! Mily súlyosan érintette * csalódás látszata ! így ment ez több napon keresztül, mig nem az ég megkönyörült a fiatalemberen. Sikerült Lizával talál­koznia, akinek mindent őszintén el­mondott, aki előtt kitárta lelkét. Elbeszélte családi körülményeit, hogy apja nyugalmazott tábornok, aki rang­jára, családjára szerfelett büszke. Vele, fiával különös tervei vaunak; nagyratöró álmai, miért is tudja, ne­hezen fogja tói* házasságukhoz a beleegyezést kierőszakolni. (Folytatjuk.) Magán hirdetések. A református egyház gond­noki hivatala közhírré teszi, hogy a régi református temető ritkítása al­kalmával kitermelt karó és rőzse deczember 14-én délelőtt 9 órakor készpénzfizetés mellett árverésen el fog adatni. Kilencz Mihály felaőzzénáakertben 1 koesi any*izónát *d «1. Tudakozódhatni I. ksr. Vörösmarty utoza 101 sz. alatt. Babenyecz Imrének Tajó pusz­tai tanyáján 2 drb javított ökre és 12 drb birkája van eladó. Megte­kinthető a helyisinén. Id. Kállai Imre VI. kér. Bajnok uteza 5 sz. lakóházát eladja. Tudakozódhatni a helysziaín, vagy felsókistsleki tanyáján. Suba Imrezsanai 60 hold szántó, kaszáló és erdőből álló tanyáabirtokát, álló homokhordó hegy melletti 1 hold ■zólőjét és a felső «sőazhás melletti kaazálójit eladja. Tudakozódhatni II. i kér. Szabadság-téri lakáaán. I Kiss Illés Lajosnak szőlőbeli lakásán 6 drb süldője van eladó. Megtekinthető a helyszínén. Murgács János járóizéki tanyá­jára egy baromfi kertészt felfogad Tudako­zódhatni Eötvös uteza 1 sz. házánál. öxv. Benke Lajosné gubodi utón levő 854 n. öl szóló és szántóját Zakariás Szabó József szomszédságában eladja.Tudakozódhatni Orbán Antalnál. Értesítés. Ez utón értesítem t. ügyfeleimet, hogy a hadba vonulásom folytán fe'függesztett ügyeiket mostani itthon tartózkodásom alatt befejezni kívá­nom, miért is kérem t. ügyfeleimet, hogy a szükséges teendők megbe­szélése végett ügyvédi Irodámban (Weisz Ignácz emeletes házában) felkeresni szíveskedjenek. Tisztelettel i Dr. Holländer Ignácz | ügyvéd. Czélsxerö w KARÁCSONYI ajándéKoK: Manikűr-készletek, hajsütó vasak és lámpák, zsebkések, ollók, villamos zseblámpák és más egyéb háztartási czikkek, valamint talpvédók bőrből és vasból minden kivitelben kaphatók: Prager Ignácz czég vasKeresKedésében ^ Fő-utcxa. Hal**, 1914. klywaawtt Práger F*r*B«i könyvnyendijábai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom