Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1928 (28. évfolyam, 1-104. szám)

1928-04-14 / 30. szám

2 Kiskunhalas Helyi Értesítője április 14 Szanálási alapot létesítenek a városok számára A pénzügyminisztériumban elkészült az a tervezet, mely a városok és köz­ségek közös szanálási alapjának léte­sítésére vonatkozik. E ezerint az ösz- 8ies városok és közeégek összes be­vételeinek egy bizonyos, még meg nem határozott százalékát kötelesek befizetni a közös szanálási alapba. Ebből az alapból azután az egyes vá­rosok, melyeknek jövedelmeik nem kielégítek, támogatást fognak élvezni úgy, hogy a községi adózási megter­helés az egész országban lehetőleg egyöntetű lesz Félegyházán nagy ut vasúti állomást épij a Máv. Néhány sorban megemlékeztünk erről lapunk legutóbbi számában. Most a következőket Írhatjuk még a Máv«nak tervbevett építkezéséről: Kiskunfélegyháza vezetőinek régi óhaja és kérése a Mávtól, hogy a fokozatosan fejlődő és növekvő for­galmú városnak igényeit kielégítő nsgy uj pályaudvart építsen. Legutóbb ebben az ügyben dr. Kiss István, a város országygyülési képviselője járt el s az ö akciója eredményeként március 3I-ón Ra- bongh János Máv igazgató és Alexy Jenő Máv főfelügyelő Kiskunfélegy­házára utaztak, a tervek megbeszélése végett. Ezen a tárgyaláson a szegedi üzletvezelőség részéről Géher János, Kovácsiéi József, Koréin Em'ó, Karit eh Ignácz, Magyary Janos jelentek meg. A Máv kiküldötteket dr. Kiss Ist­ván képviselő vezetésével dr. Holló Béla polgármester, Dóczy Pál és Farkas József ipartestületi elnök fc* gadták. A szalonkocsi nagytermében meg­tartott tárgyaláson Rabongh János Máv igazgató bemutatta a kiskun- fólegyházai uj vasúti állomás külön« böző terveit, amelyek közül a leg­megfelelőbbet választották ki. — Egymillió embert biztosit az állam öregség és rokkantság esetére. Rövid időn belül a parla» ment elé kerül a népjóléti mínísz« temek az öregségi, rokkantsági, árvaság!, özvegység! biztosítás! tör» vényjavaslata, amelyet természet* szerüleg igen beható statisztikai munka előzött meg. A m. kir. köz» ponti statisztikai hivatal több, mint egy esztendővel ezelőtt fogott hozzá ahhoz a nagy munkálathoz, amely a nemsokára parlamenti tárgyalás alá kerülő törvényjavaslat élőké* szítése volt. A beérkezett adatokat gyorsan feldolgozták s ezekből meg* állapítható, hogy az öregség és rokkantság . esetére biztosítandó al» kalmazottak száma meghaladja az egymilliót. Összesen a beérkezett használható kérdőívek alapján 745.785 alkalmazottat számoltak össze, de ezeknél több kategóriát figyelmén kívül hagytak, úgyhogy a biztosításra kerülő alkalmazottak száma ennél jelentékenyen maga« sabb. Az alkalmazottak közül 516.885 férfi és 228.900 nő volt. A munkára fogott gyermekek száma ijesztően nagy. Tizennégy évesnél fiatalabb alkalmazott van 20.147, ezek közül 11.965 fiú és 8184 leány. Ezek között 148 fiú és 121 leány még a 12. életévét sem töltötte be. Véglegesen és pontosan megállapították Kovács Vince plébános installálásának programmját Az állomáson a város polgármestere és Pető Jenő jbirósági elnök Udvözlik fianauer püspököt Megirts már a Helyi Értesítő, hogy dr. Kovács Vioee esperes plébá­nost január 39 én installálja Hanauer A, István váei megyéspüspök. Mint munkatársunk illetékes hely- ról értesül, most már véglegesen megállapították az installá« lás pontos programmját. Eszerint Hanauer püspök április 38 áu délután 5 órakor érkezik Ha­lasra. Az állomáson a püspököt az egyháztauáes és hitközségen kívül a város is hivatalosan fogja fogadni és a város nevében dr. Thuróczy Dezső polgármester üdvözli. A katolikus egyház nevében pedig dr. Pető Jenő járásbirósági elnök fog üdvözlő beszé­det mondani. A püspök innen a templomba vonul onnan pedig a plébániára, ahol az egyházközség nevében dr. Zeisz Károiy ügyvéd köszönti. Este lampionos szerenád lesz a püs­pök tiszteletére. A beiktatási ünnepély 29 én, délelőtt lesz a tem­plomban ünnepélyes mise keretében. A püspök a déli gyorssal elutazik Halasról. Este bankett tessz az Úri Kaszi­nóban, amelyen a résztvenni szándékozók április 21-ig, szombatig je­lentkezhetnek a katolikus iskolában levő adóhivatal­ban öt pengő részvételi dij egyidejű lefizetése mellett. Halason át irillamositiálí Bácsmegye villamositás körül hosz* szabb idő óta folynak tárgyalások. Legutóbb Bácsmegye közigazgatási bizottsága is foglalkozott ezzel a kérdéssel április 3»án megtartott ülé­sén. Az alispán ismertette ezt az ügyet és kijelentette hogy a vállal* kozó a 2 6=os kilowattos fejkvó* fához ragaszkodik, amibe nem igen fognak bele­menni a községek. Ilyenformán tovább folynak a tár* gyalások. Tudósítónk más oldalról SzffiM Manyit szerzett értesülése szerint a Salgó* tarjáni Szénbánya R. T. szegedi ér* dekeltsége részéről indult meg puhatolódzás olyan irányban, hogy Szegedről Halason át történjék Bácsmegge villamositása kedvezőbb feltétélek mellett. Bácsmegyében kíváncsian várják, hogyan jut dűlőre a megyére nézve ez az igen fontos kérdés. a Pestmegye közgyűlése Pestvármegye Gazdasági Egyesülete Indítványára a megye közgyűlése állást foglalt az Országos Birtok Bíróság ellen Szerdán délelőtt tiz órakor tartotta meg Pestvármegye törvényhatósági bizottsága Preszlg Elemér főispán elnöklete mellett tavaszi közgyűlé­sét. Preszly Elemér megnyitó beszé­dében — zajos ováció közben — meleg szavakkal emlékezett meg Horthy Miklós kormányzói mükö* désének nyolcadik éves évfordulóié* ról. Ezután Preszly Elemér főispán részvéttel emlékezett meg a solti tüzkatasztrófáról és bejelentette, hogy az áldozatok számára húsz» ezer pengőt óhajt társa» dalmi utón összeszedni. A főispán akciójához Pestvár-- megye törvényhatósága is hozzá» járult és ezer pengőt szavazott meg Dr. Erdélyi Löránd főjegyző fel - olvasta az alispán jelentését az el« múlt negyedévről, a jelentéshez Váry Albert szólalt fel. — Három nap múlva ápri­lis 14-én lesz hétéve — kezdte beszédét Váry Albert — hogy gróf Bethlen István az ország kormányzását átvette. E hét év jelentős eredményeivel a nem­zet életében történelmi fontos* ságuvá vált. Váry Albert ezután emlé­i keztetett arra, hogy Bethlen István Európa legrégibb í miniszterelnöke, t Majd rámutatott arra, hogy Bethlen István érdeme hogy súlyos időkben az országos nagy problémák meg* oldást nyertek és ezért azt indítvá­nyozta, hogy Pestvármegye törvényha» tósága Bethlen István i grófot miniszterelnökség ; gének hetedik évforduló-­jának alkalmából üdvö­zölje, bizalmáról és ra= gaszkodásáról biztosítja. Ezután dr. Erdélyi Lóránd főjegyző I ismertette Pestvármegye Gazda« sági Egyesületének átiratát az Or­szágos Birtokbiróság tervezett fel­állítása ellen. ; A felolvasott átirathoz gróf Te­! leki József, a "Gazdasági Egyesület elnöke szólt hozzá. — Amikor köztudomású lett, • — mondotta — hogy az OFB. működését beszüntetik a gazdaközönség • { örömmel lélekzett fel, mert remélte, hogy ezáltal a földbirtok reformmal feltámasz» tott bizonytalanság meg fog szűnni és a magyar föld vissza* nyeri szabadságát, amelyre szüksége van, hogy a magyar álammal szemben való kötele­zettségét teljesítse. A kormány azonban ekkor egy torzszü­löttel lepte meg a közönséget, az Országos Birtokbiróság* gal. Ez ellen az intéz­mény ellen minden érdekképviselet ál­lást foglal, maga a Mezőgazdasági Ka* mara is, amely kimondotta, hogy az OFB. záros határidő alatt vé* gézzé be a folyamatba tett ügyeket, azután pedig állítsák helyre a magyar független bíróság illetékessé­gét. Az indítványt a közgyűlés egy­hangú helyesléssel elfogadta. Preszly Elemér főispán a köz* gyűlés elé terjesztette az Országos gróf Tisza István Emlékbizottság felszólítását, amely a felállítandó Tisza István szoborra hozzájárulást kér. Pestvármegye törvényhatósági bi­zottsága 2000 P-t szavazott meg gróf Tisza István volt miniszterelnök szobrára. n —mu— i ————b a Tolnai Világiadnak ügynöke végigszélhámos^ kodta Felsőbácskát és meg­lopott egy mélykúti asszonyt--------------iAAA/V H alason tartóztatták le Egy héttel ezelőtt felbukkant a feisőbácskii községekben egy külö­nös szélhámos, aki mindenfelé meg­károsította különösen a vendéglősö­ket. A szélhámos az elmúlt napok egyikén Mélyku on bukkant fel, ahol felkereste K. J -ne asszonyt és nála mint a Tolnai Világlapja ügy­nöke mutatkozott be Az ügynök eleinte azt mnndt?, hogy nagyon siet, majd amikor látta, hogy szívesen fogadják, beszál* lásolta magát és ott ma* radt két napig, Az asszonynak közben dolga akadt az egyik bácsalmási hivatalban és megemlítette az ügynöknek, hogy száz pengősét sejnálja föfváltani. Az ügynök erre megnyugtatta, hogy majd ad ő neki pénzt. Adott is az asszonynak két pengőt. Az asszony, mire este visszajött a száz pengősnek és a vl* láglap ügynökének is hült helye volt. Az asszony följelen­tésére Halason fogták el Spitzer László ügynököt, akinek itt a Vihar uccában bejelentett la­kása is volt és aki igazolta szabályszerűen, hogy a Tolnai Világlapja ügynöke. Az ügynököt letartóztatták. ■———— mi n A Szent-Margitsziget Gyógy­fürdő és Ásványvíz Rt. rendkívül kedvező feltételekkel ásványvíz lerakatot létesít. Biztos exisztencia. Érdeklődők írjanak „Fix számlára 9036“ jeligére Sikray hirdetöirodába Budapest, VI., Vilmos császár ut 33 sz. k; i 1 V pác kap kai ro gye Lai J J (b Api Megj Aprili A vili sabb Cecil halht Ml k Mindé filmje Álmo alatti érkeztc ocsóbl fizeté melle W

Next

/
Oldalképek
Tartalom