Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1925 (25. évfolyam, 1-103. szám)

1925-04-29 / 34. szám

2 Kiskun-Halas Helyi Értesítője április 29. Bérbeadták a kisszállás! uradalmat A budapesti Viktória malomérde­kéltség 30 évre bérbe vette Halashoz nem messze fekvő kisszál­lási uradalom életében jelentős vál­tozás történt. Mint értesü'ünk, Boncompagni Ludovisi herczeg kisszállási 26 ezer holdas birtokát Mrheadta a budapesti Viktória érdekeltségűek A kisszállási uradalmat a herczeg harminc évre adta bérbe A kisszállási uradalom bérbeadása foly­tán a birtokon nagyobb beruházásokat és változásokat fognak keresztül vinni. A Vik­tória malomérdekeltség több mezőgazda- sági és iparvállalatot létesít, amely vállal kozásban, érdekes, maga Boncompagni herczeg is részt vesz. ■ —a—■ A ref. egyház életéből A halasi ref. egyház presbitériuma legutóbbi ülésén fontos határozatokat hozott, amelyeket alább közölhetünk : Templom és torony Javítása Jóváhagyták az elnökségnek Szalay János és Lakos István kőműves mes­terekkel kötött szerződését a templom és torony külső tataroxási munkálataira vonatkozólag. Б szerint a nevezett mesterek 60,000 000 koronáért vállat- ták a munkát. — A templom abla­kainak és ajtóinak rendbehozatalára beéikezett ajánlatok közül az asztalos munkákra vonatkozólag Halász Antal asztalos mester, a mázoló munkákra pedig Godó Bánó ajánlatit fogadták el. As előbbi ajánlat az üveges és laka­tos munkák beleszámításával 12,800 000 az utóbbi 10,000 000 koronáról szól. Kimondották, hogy esen munkák megkezdése előtt szükségesnek tartják « templom kifestését is. (■«••tó-helyettes válesstáae Az igazgató-tanács javaslatára hoz sájárult a gimnáziumi igazgató-helyet­tes választásához s felhívta a tanári kart, hogy erre vonatkozó javaslatát terjessze az igazgató-tanács elé. Ravass püspök támadása Abból az alkalomból, hogy főtiszte- letü Bavass László püspök az egyház­megye hivatalos vizitáeiója alkalmá­val a város határát is érinteni fogja, üdvözölni óhajtja az egyház a püs­pököt. Ennek részleteit később állapítja meg. Egyéb ügyek Az egyháztanács felnivja az elnök­séget, hogy dr Paulovics István gimn. tanár nyugdíjazásával megürült ma gyar-latin tanszék helyett magyar­német rendes tanári állásra hirdessen pályázatot és egy mathem&tika-fizika .helyettes tanári állásra. Vasárnap református agy- Háskösségl kösgyülés less Májas 8-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a ref. főgimnázium dísztermé­ben egyházközségi közgyűlés lesz. Az újonnan megválasztott tagok esküté tele után a következő tárgyak - kerül­nek a közgyűlés elé: 1) Az egyház- tauácsuak a Silling-féle ház eladására vonatkozó javaslata. 2) A kettős lel­készség közös dijleveléuek jóváhagyása. 8) Az egyháztauáes javaslata a tem­plom belső tatarozására nézve, mely munkának fedezete máris megvaa az eddig kivetett rendkívüli adóban. aleg- olesóbbao, remek választékban kaphatók килт BJBXÓ divatáruházában (ref. templommal szemben) Megalakult az OKH halasi fiókja A hitelszövetkezeti mozgalom, amely néhány nap alatt olyan fényes ered­ményeket ért el a halasi gazdakö- sönség körében és amelyet az első perctől fogva élénk figyelemmel és érdeklődéssel kisértünk lapunk hasáb jaiu keresztül, vasárnap nevezetes fordulóponthoz jutott: a központ ki­küldöttjének vezetésével megalakult. A gazdagyülébt megelőzőleg d. e. 10 órakor mintegy 60 szövetkezeti tag és vidéki kiküldöttek jelenlétében nyitotta meg az alakuló gyűlést id. Nagypál Ferenc gazdaköri elnök, üdvözölte a Központi Intézet kikül­döttét, Skublics János igazgatót és felkérte az alakuló gyűlés megtartá sára. Skublics igazgató pár szóval vázolta a mozgalom jelentőségét, jelenti hogy 60 tag jelen van ée kérte a megala­kulás kimondását. A megalakulás egy­hangú határozattal kimondatván, az igazgatóság és felügyelő bizottság tag­jai választattak meg, névszerint: Igaz gatósági tagok: Nagypál Ferenc, Török István, Gáspár Mihály, Farkas Elek, Sokét József, Oaodi Balázs, Széli Sándor, Nagypál Sándor. Babó Lajos, Berky Andor, Borbás Imre, Harnóezi Kálmán, Nagy K. József. Köz­pont által kinevezett igazgatósági tag : Hudi András. Felügyelő bizottság Matkó Károly, Vásárhelyi Sándor, Lőrinczi Károly, Orbán Károly, Szvet- nik István. Központ által kinevezett felügyelő-bizottsági tag; dr. Musa István. A központi kiküldött az alakuló gyűlést a választások megejtése után bezárta s az uj igazgatóságot és fel­ügyelő bizottságot ülésre hívta össze a további teendők megbeszélése végett. Az igazgatóság a maga kebelébeu megválasztotta az elnököt Nagypál Ferenc és az aleluököt Török István személyében ; az intézet tisztikarába pedig megválasztották cégvezető köny velőnek dr. Kutsera Miklóst, pénztá­rosnak Kovács Qyula nyug. tanfel­ügyelőt. Felügyelő-bizottsági elnök Lő- rinezi Károly lett. — Az igazgatósig elhatározna, hogy a fiókintézetet már május hóban megnyitja. A szövetkezeti fiók megalakulásának jelentőségét a gazdagyülés is méltatta, amiről lapunk szombati számában fogunk megemlékezni. A vasárnapi gazdanap Vasárnap nagy napja volt városunk gazdatársadalmának. A gazdanap ke­retében megmozdult Halas és a kör­nyék gazdatársadalma és tanajeiét adta annak, hogy a gaxdatársadalom megértette, átérezte azt a hivatást, amely reá vár: az erők egyesítése révén az ország talpraállitásábau se­gédkezni. A hatalmas őserő, amely a földben, a táplálékot adó anyatalajDan rejlik, — impozáns belső és külsőségek közt tárta fel, hogy művelői, — a gazda­társadalom az uj idők szelle­méhez mérten a fejlődés, az előre­haladás útjára óhajt lépni. Az újonnan alakult Gazdakör, amely a lökést megindította, tanúbizonyságot tett arról, hogy lépése, cselekvése helyes, időszerű volt. A gazdanapra lejött dr Czettler Jenő egyetemi tanár, az Országos Gazda- szövetség elnöke, aki a legjobb be­nyomásokat szerezte városunkban és azt a kijelentést tette, hogy bízik, hisz a halasi gazdatársadalom erejé ben és tudja, hogy ezek a kezdemé­nyező lépések a sikernek kezdő pont­jai csupán. Mi is hisszük, reméljük, hogy a gazdák nagynevű vezérének hite, jós lata testet fog ölteni. A gyűlés Tizenegy órakor lassan, apró rész­letekben hullámzik az érdeklődők sokasága a közgyűlési terem felé. Itt leez megtartva a Gazdagyülés. A termet megtöltötték a halasi és a környékbeli gazdik. Az Országos Gazdaegyesületek is képviselve voltak. Ott láttuk: dr. Czettler Jenő nemzetgyű­lési képvisejöt és dr. Tölgyesei Jenőt a Ma­gyar Gazdaszövetség részéről, dr. Konkoly Tüege Sándort az OMGE, dr. Geszthelyi Nagy Lászlót a Mezőgazdasági Kamara, Nagy Sándor titkárt a Faluezöveteég. Skublics János igazgatót az OKH, dr. Kolozsváry Kiss Istvánt a Pestvármegyei Gazdasági Egyesü­let, Santh János gazdasági felügyelőt a Pestvármegyei Gazdasági Felügyelőség, Hudi Andrást, a Hangya Szövetkezet, Medveozky Károlyt a Báosbodrogmegyei Gazdasági Egyesület részéről. Jánoshalma községet: Taskovios János, a Jánoshalmái Gazdakört pedig Kiss János képviselte 10 tagú küldött­séggel. A jánoshalmat Hitelszövetkezetet és Hangyát 2—2 tagn küldöttség képviselte. Képviseltette magát a keeeli Gazdakör Hor­váth В Sándor elnök vezetésével 12 tagn küldöttséggel, a keeeli Hitelszövetkezet Her- eieg István elnök és 2 kiküldöttel. E eszel kösség részéről megjelent Adam Antal fő­jegyző és Gubioe Mihály főbíró. Kiskunmaj sáról megjelent: Thury Vince jegyző, Terhe Lázár főbíró és 2 kiküldött, a kiskunmajsai Gazdakört Gyöngyösi Péter elnök és dr. Balogh Imre titkár, Majsa - Jakabszállást Gyöngyösi Alajos pusztabiró. Prónayfalva községet pedig Strausz Mihály jegyző éa 5 tagn küldöttség képviselte. A Gazdagyülóst Mészöly Károly, a Gazdakör elnöke nyitotta meg. Üdvö­zölte a jelenlevőket a vidéki és or­szágos gazda érdekeltségek megjelent kiválóságait. Köszöntötte meleg szavak­kal dr. Czettler Jenő egyetemi tanárt a Magyar Gazdaszövetség elnökét. Dr. Czettler Jenő ismertette a gazdagyülés programját, annak sor­rendjét. Ezután az előadásokra került a sor. Borbás Imre, a Gazdakör titkára a mezőgazdazdasági termelés válsága és annak elhárításának módozatairól tar­tott beszédet. Egymásután következtek a többi előadások is : id. Nagy Pál Fe­renc az adózás és a mezőgazdasági hitel kérdésről; Széli Sándor utak, közlekedési viszonyok, külső tanyai körzetek bekapcsolásáról; dr. Mészöly István a kiskunság problémája, szikes homokos területek hasznosításáról; Török István állattenyésztési kérdések : tájfajták, tenyászkörzetek, állatbizto­sításról ; Vásárhelyi Sándor a Gazdasági népiskolák jövőjéről és Paczolay Győző a gyümölcs és szőlőtermelésről tartott előadást. A naggyülést dr, Czettler Jenő egyetemi tanár zárta be. A felszólalásokkal helyszűke miatt szombati számunkban foglalko­zunk bővebben. A bankett Körülbelül 2 óra volt már, amikor a szép lefolyású és jól sikerült gazda­gyülés véget ért. Utána 100 terítékes bankett voit a Nagy vendéglőben, ame­lyen kitűnő hangulat uralkodott. Az első felköszöntőt Horthy Miklós kormányzóra Mészöly Károly, a Gaz­dakör elnöke mondta. Szép szavakban emlékezik meg a kormányzóról, aki az országot nebéz helyzetéből kivezette. A kormányzót a jelenlévők felállva ünnepelték. Dr Thurócsy Dezső polgármester a város nevében köszöntötte Czettler Jenőt, aki apostolként járja be az országot, hogy hirdesse azon eszmé­ket, amelyek az ország fundamentu­mát képezik. Hiszi, hogy az elhintett mustármag termőtalajra talál. Alí&linoe figyelem és mély csendben emelkedik szólásra dr Czettler Jenő. Magvas, nagy hatást keltő beszédében ezeket mondja: — Sokan kérdezik tőle, hogy hol lakik ? Erre csak azt felelheti, a vasúti kupéban, mert folyton utón van. Miért vállalja ezt a csatangolást ? Nagy haladást jelent a telefon, a rádió, de a gazdák nagyon konzervatívok, csak az élő szónak hisznek, illetve annak, is csak akkor, amit igaznak vagy nem igaznak tartanak. Megy az egyik vá rosból a másikba, hogy hirdesse a gazdatársadalomnak: az ország fun­damentuma a föld, a föld az, amelyet szeretni kell. Mert ha van, aki megszó­laltatja, szava a magasságok urához hangzik: ad meg nekünk a minden­napi kenyerünket. Ез ez nem egy gazdának a kérése, hanem egy nem­zeté. Akié a föld azé az ország, Ha nem dolgozzák, nincs senkinek kenyere. De azért nem szabad eibizakodniok azoknak, akik a legnagyobb kincset, a főidet kezelik. — A mai nap szép reményeket ébresztett fel benne. Életre hívták a Gazdakört, amely a gazdák bajait van hivatva orvosolni. Üdvözli a vezetősé­get, annak minden egyes tagját és munkájukra Isten áldását kéri. Amit itt látott és hallott az a komoly mun­kát és akaratot mutatja. A gazditár- eadalom bajain segíteni kell. Azonban sok függ a muuVa beosztástól. Min­denki azt végezze a mi a kötelessége. Nem a sarzsi a fontos, hanem az, hogy ki hogyan teljesiti kötelességét. A mai nap maradandó emléket is hagy maga után. Az OKH halasi fiók­jának megalakítását, amelyet szívből kö­szönt. Az a kérése, figyelmeztetése, mindenki végezze azt a kötelességet, amit rá rónak, legyen meg a teljes egyetértés, mert csak úgy dolgozha­tunk a város, az ország és Nagy- Magyarcrszág érdekében. Czettler Jenő beszédét tomboló he­lyeslés és taps közben fejezte be. Szép felköszöotőket mondtak még: Széli Sándor, Qesztelyi Nagy László, id. Nagypál Fereue és Török István. A banketten sok vidéki vendég vett részt. A Cormick gyár részéről részt vett azon Dénes vezérigazgató, a magyarországi Cormick-képviselet vezetője, Gellner, a keletenrópai rayon igazgatója és Bartos főmérnök. A kitűnő ebéd a nagyvendéglő bér­lőinek érdeméül tudható be. A lóverseny és a száutógépverseny elmaradt. Azonban mind a két szán­tógép a délután folyamán szántásokat végzett, amelyet nagy közönség né­zett végig. Az egyik gép: a Cormick- Traktor (Benedek Albert eég képvi selete), a másik gép pedig Hofherr- Traktor volt (Kohn Sebestyén cég képviselete.) A csehek csalóközi gyakorlatai (A MTI. telefonjelentése.) Pintér László nemzetgyűlési képviselő a Ház legközelebbi ülésén interpellá­ciót fog intézni a kormányhoz a cse­hek csalóközi gyakorlatai ügyében, amely a határmenti lakosságot na­gyon nyugtalanítja. Halasi Gazdasági Gőzmalom Rt. értesíti a t. vámórló közönséget, hogy cscreiriést végez ) átalakítja, vagy megtoldja épületét, ha kerítést, górét, vegy bármilyen gazda­sági épületet emel, a saját érdekében hogy az ezekhez szükséges anyagokat olcsón, jó minőségben szerezhesse be, kötelessége felkeresni a Vásár-téren Szövetség- és Arany János -ncca sarok (a Király Gy. Balázs házban) az S 1 щ Ugyanott kiváló minőségű száraz bükk- tüzifa, szón és koksz a mindenkori legolcsóbb napi áron szerezhető be. Lelkiismeretes és pontos kiszolgálást a tulajdonos személye: Wilhelm Ferenc oki. mérnök biztosítja májat Hk. I ót 8 C 12 c kádfű koron Ví 3 i A k kezd, •álíé szórni nap V Szobá áron mé 7r Alts sltó 0 Cs i Alti Elvi élet, biz legju telek tositá kam! lezve té Kart* “jSür Bt míg i és I asst butoi elsőre há és töm< feste a legol hetöt Kolozsv (Keresi Mindé és--ho; gotl hom(

Next

/
Oldalképek
Tartalom