Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1907 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1907-05-15 / 20. szám

Í907. Ahura Mazda teremte az égi teste­ket, a földet, a vizet, minden jó te­remtményeket, s minden ami igaz és jó. 0 jó szent, tiszta, igazságos, az igazság lényege és atyja. A jámbor i igazságos embert nemcsak földi, ha­nem szellemi javakban is részesíti-, s örökké tartó boldogságba juttatja, a gonosz embert pedig megbünteti. Ura az égnek, kutforrása a ténynek, és a világosságnak, tiszta szellemi lény; mint ilyen, semmikóp ki nem ábrázolható, amiért is követői nem­csak hogy bálványt nem imádtak, de sőt a bálványimádó népeket gyűlöl­ték és üldözték. Ahura Mazda nem teremtetett, neki nem volt kezdete és nem lesz vége. 0 teremtett mindent, kimond­ván ezt a teremtő igét: „honover.“ Ez a szó tehát a teremtő vagy élő ige a Zend Avesta, a görög logos mely minden teremtett dolgok előtt létezett, s a melyről János evangé­lista ezt mondja: „kezdetben vala az ige, az ige'vala istennél, és az ige isten vala. A teremtés tana szerónt Ahura Mazdának első teremtménye a moz­dulatlan menny volt, mely neki szék­helyül, lakásul szolgál. Ez alatt te­remtett három eget, melyek közül a legfelső a napnak, a középső a hold­nak, a legalsó a csillagoknak szol­gál pályatérül. A nap, hold és csil­lagok saját egükre mozdulatlanul rögzítve vannak, s mindegyik égbol­tozat a ráerősitett égi testtel saját tengelye körül forog. A Zend vallás erkölcstana a kö­vetkező 10 parancsolatba van egybe­foglalva: 1. Ne ölj. 2. Ne lopj. 8. Ne légy parázna. 4. Ne tégy hamis tanúsá­got. 5. Ne hazudj. 6. Ne esküdj ha­misan. 7. Kerüld a gyalázatos ká­romló szavakat. 8. Ne kívánd a má­sét. 9. Ne légy bosszúálló. 10. Ne imádj hamis isteneket. Mózes tehát, — amint látni, — a tiz parancsolatot a Zend vallásból vette át. Az imádkozás mindenütt, s min­den körülmény közt kötelező. Az imádságok között vau egy, melynek tartalma a keresztyén úri imához feltűnően hasonlít, s melyben az úri imának mind a hót kérése teljes szóhűsóggel előjön. A Zend vallás követői kötelesek buzgón imádkozni, az isten paran­csolatait megtartani, városokat, falu­kat építeni, a földet mivelni, a szomju földet megitatni, barmokat tenyészteni, a házi állatok szaporo­dását előmozditani, emellett szigo­rúan tiltva van embertársaink el­nyomása és kínzása, az adott szó megszegése, a megmiveft föld felár- kolása vagy turkálása, vagy temető­nek használása, annak parlagon ha­gyása, mivel e tilalmak meg nem tartása ínséget és nyomort okoz. Az egynejűsóg kötelező törvény, a szüzesség nagyra becsülendő erény, — a bukott leány halállal büntetendő gyermekével, s ennek apjával együtt Kiskun-Halas helyi értesitóje. ezzel ellentétben mindenkinek val­lásos kötelessége kellő időben meg­nősülni. A Zend-Avesta szigoruau tiltja a Szórna nevű hegyi növényből ké­szült nedvtől való lerészegedóst, mi az őskorban az isteni tiszteletnek ki­egészítő és befejező szertartását ké­pezi. —- Az áldozás buzgó, s napjá­ban többször teljesítendő imádkozás­ban áll a szent tűz előtt, kovász- talan kenyér és szórna nedvvel töl­tött kehely élvezetével. (Vége következik.) Práger Ferencz felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos. Hirdetések. 6 drb majdnem egészen uj faredőny, egy ágy és egy mosdó szekrény olcsón eladó. Czim e lap kiadóhivatalában. ifj. Mozgai Mihály V. kér. 1676 sz. lakókázát örök áron eladja. Füzesi haszonbérelt birtokán jól megtrágyázott répa föld n. lánczon- kónt 5 koronáért kiadó. Kincztler Sándor Bocskai utcza 711 sz. lakóházát örök áron eladja. Egy jó karban levő Singer- féle varógépet is elád. Értekezhetni vele az uj városházában levő kefe és meszelő üzletében. Bibó Dezső harkai szőlőte- lepón nagy mennyiségű nemes sző­lővessző eladó, ezrenként 8 koro­náért. Vevők a tejcsarnokban jelent­kezzenek. Kohn Sebestyén vaskeres­kedő tudatja a közönséggel, hogy Kossuth utczai üzletében állandó nagy raktárt tart varrógépekből, sorvető gépekből, szecska és répa­vágókból, ekékből és egyéb gazda­sági gépekből, melyeket olcsón árusít. Eégi gépet becserél. Ajánlja még vasbutorait, bölcsőit, fekete és hor­ganyzott sodrony fonatait és zomán- czozott vasedónyeit. Király Gy. Balázsnak nagy- mennyiségű rizling sima szőlővesz- szője van eladó. Értekezhetni vele Arany János utczai lakásán. Komlós Imre molnár Szé­chényi utczában levő lákóházát örök áron eladja, esetleg bérbe is kivehető. Horváth Ferencz és István­nál több ajtó, ablak, egy disznó ól száraz ölfa és szerszámnak való akáczfa eladó. Értekezhetni ve­lük szabadkai utón levő házuknál. Marosi József értesíti a czipészeket és csizmadiákat, hogy Soltvadkerten egy a mai kornak megfelelő csipesz műhelyt nyitott, hol mindenféle czipők és csizmák felsőrészének elkészítését jutányos áron elvállalja. Régi épületből kimaradt huzó gerendák, fedélfa, deszka és egy kapu, valamint disz tégla eladó Práger Ferencz lakóházánál. május 15. Hajnal Lajos oki. elektro és stabil gépész értesíti a közönséget, hogyözv. Stern Józsefné főutczai há­zában modernül berendezett gépmű­helyt nyitott. Elvállal mindennemű gépjavítást, szivattyús kutak, vízve­zetékek, épületlakatos munkák, permetezők, kerékpárok, varrógépek, fegyverek stb. és sírkeritések készí­tését és szakszerű javítását. Uj gépek szállítását elvállalja, költségvetést díjmentesen készít. Kéri a közönség pártfogását. Egy jó házból való fiút tanonczul felfogad. Kulcsár Imrének fehér és siller bora és baraczk pálinkája van eladó. A borból 50 literenként is kapható. Értekezhetni vele a felső átjárónál levő szőlőbeli lakásán. Török Mihály Alsónádor utczai lakóházát örök áron eladja. Értekezhetni Weisz Ignácz keres­kedő megbizottal. Szarvas Jánosnak a Natkai féle szigeten levő lakásán verni való nádja van eladó. Farkas Pál és ifj. Cseri Gá­bor értesítik a közönséget, hogy a Gyenizse Márton-féle házban (Kos­suth utcza) a mai kornak teljesen megfelelő kovács műhelyt nyitottak. — Elvállalnak minden e szakmába vágó munkát, minden­nemű uj kocsikat és gazdasági eszközöket jutányos árban. Javí­tások pontosah eszközöltetnek. Kérik a közönség pártfogását. Kónya Ferencznek Gál Ist­ván szomszédságában és a házánál heréje van öl számra eladó. Értekez­hetni vele Kónya testvérek czipész üzletében. Kis Lajos Petőfi ntcza 1887 sz. házánál 1500 drb ákácz karó eladó. A közóhajnak eleget teendő a csodás hatású Tengeri sósborszeszt háromféle cso­magolásban hoztam forgalomba. Van próbaüveg 24 fillér, közép üveg 1 korona, nagy üveg 2 korona 40 filléres. Főraktár a ké­szítőnél Czurda Vilmos „Szent István király“ czimű gyógyszertárban. Kap­ható továbbá Kovács Jenő és Eiesz Ármin gyógyszertárában, Magyari Domokos és Ernyes Józsefnél. Vásár­lásnál csakis Czurda-félét kell elfo­gadni, mert egyedül ez bir a csodá­latos hatással. Viszonteladóknak magas rabatt. Vájná Mihály felső szállási 9 láncz birtokát több évre haszon­bérbe kiadja. Értekezhetni vele III. kér. 924 sz. házánál. Nagy Szeder István építész az építő közönség figyelmébe ajánlja a ház építésre alkalmas beton köve­it, melyeket kívánatra a pusztán is előállittat. — Raktáron tart egyszerű és díszes czementlapokat, kitűnő minőségű tető cserepet, és Rabitz falakhoz gipszet, sodronyszövetet és szőrt. Halas, 1907. Nyomatott Práger Ferencz könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom