Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1924 (24. évfolyam, 1-105. szám)

1924-01-30 / 9. szám

sappan­elősség pható m lor idésben 19. sz. ipta ügyen ínat sá­lán? .■ 27. II? üjtsön flíSl nyt Pin Ш 3-től mb gy nap idők i SS it ifáí ík nap en nap, ak Ián Irtesitő“ ÍOE ámában indenki, napon irisnyát, vásárlás kapott \ block teljesen kap yan pár nint az vásárolt, о ION !№ cedésben 19. sz. január 30'. Кiskun-Halas Helyi Ertesitője A svájci buza-export újból megindul 2000 vagon búza kerül kiszállításra A svájci szövetségi kormánnyal Búd Jáno3 miniszter két buzaszái- lítási szerződést kötött, amelynek folytán a buza-export megindult és az első szerződésben kikötött ötezer vagon* búzát már le is szállították Svájc részére. A gabona ellenértékét a svájciak szintén rendelkezésünkre bocsájíották, úgy, hogy a teljes vételár már kiegyenlítést nyert. A svájciakkal kötött második szer­ződés lebonyolítása a napokban szintén elkezdődött. E szerződés sze­rint kétezer vagon búza kerüi ki­szállításra. A szükséges buzameny- nyiség már együtt is van s igy semmi akadálya annak, hogy ezt az üzletet is teljes megelégedésre fejezzék be. Az újabb export a piacra nézve semminemű rázkódtatást nem je­lent, mert a kétezer vagon búzát a közélelmezési minisztérium már az őszi hónapokban megvásárolta s ennélfogva most a piacot ez irányban nem kell igénybe venni. aBH^»wiiaiiBHiaitta»w»iHi ti ntn AgyoBSzurta testvérét Igazán szomorú, sajnálatra méltó eset történt Kiskőrösön f. hó 19-én, anaeiv testvérgyilkossággal végződött. Tudósítónk a következőket Írhatja : Balázs János kiskőrösi lakos szombaton meglátogatta édesapját, Balázs Pált, ahová történetesen ekkor érkezett haza másik fia, ifj. Balázs Pál vasúti fékező is. Balázs János valami családi ügyből kifolyólag megtámadta édesapját s ütlegelni kezdte, kinek segítségére sietett Pál fia, aki azután János öccsét hasba szúrta úgy, hogy az sérülésével még az éj folyamán . Budapestre való szállítás közben meghalt. A cukorrépa Termelésről! Felkérem a gazdaközöaséget. hogy saját jól felfogott érdekében cukorrépa ter­meléssel fogisi kozzák vetőmagot ingyen ezenfeiüí minden hold cukorrépa után 10 kgr. cukrot kapnak. Munk&dijra magas előleget is kap a gazda. Bő­vebb felvilágosítással szívesen szolgái ACÉL ALADÁR OFB. által engedélyeseit ingatlan- forgalmi irodája, Kiskunhalas, Kolozsvár?- bazárban. Mit tárgyal a mai közgyűlés ? Az igen tisztelt revőközönsége- met ezúton is érte­sítem, hogy rófÖN- és divat­áru üzletemet megnagyob­bítva íebruür 1-én a Piac­téren levő Sti- inak ovii* - féle házba helyezem át9 a ref. templommal szemben. Kiváló tisztelettel Székely Mikié* A város képviselőtestülete' T. hó 80-án ma, szerdán d. -e. 9 órakor rendes közgyűlést tart. A tárgysoro­zat fontosabb pontjai ezek : Létszámcsökkentés tárgyában a be­lügyminiszter rendelete a városhoz. Nagy János, Nagy Káiozy Juliánná, özv. Paíáky Gézáné és SchöíTer Olga kérelme a létszámcsökkentés­sel kapcsolatban történt elbocsátá­suk folytán végkiélégités megállapí­tása iránt. Pestvármegye határozata a halasi rom. kath polgári leányiskola nyil­vánossági jogának megadása tárgyá­ban. D? Katbéfia Mihály főügyész hi­vatalos jelentése az u. n. Nép és Tanácsköztársaság szervei által oko­zott károk megtérítése tárgyában. A városnál üresedésben lévő ál­lások betéteséhez két kijelölő vá­lasztmányi tag megválasztása. Költségvetési fei hatalmaz ás kérése а V. tanács javaslatával. A vármegyei törvényhatósági bi­zottság határozata, mellyel a Kecs­kemét—halasi t. h. útvonal fentartá- sához a város által fizetendő hozzá­járulási összeget megállapítja. Ebtartási szabályrendelet. A szőlőcsőszök béremelési kérelme. A beteg anya csókja Egy őrült asszony feljelentése ; fia ellen Kolozsvárról jelentik : Özvegy Sán- ■, dór Andrásná, mérai parasztasszony szilvalopás miatt tett panaszt fia ellen a kolozsvári járásbíróság előtt. Mindketten bejöttek Kolozsvárra. Anya és fia egy kocsin, békésen, egymás mellett. — Mi panasza van a fia ellen — kérdi a biró komoran a halottarcu, lélektelen szemű öregasszonytól. — Kifosztott a nyáron nagyságos biró ur. Hat liter szilvát lopott el tőlem. Hat tele literrel. Es meg is ette mind egy szálig. Ez a pana­szom. Es kérem a biró urat, tessék egész életére bezárni galádságáért. Ifjabb Sándor András becsületes, dolgos munkás, a maga védelmére egy hivatalos elmekórházi bizonyít­ványt mutatott fel, mely szerint sze­rencsétlen anyja gyógyíthatatlan elmebeteg. A biró békére akarta birni az asszonyt. — Megbékülök vele, ha örökre börtönbe zárják. Nem való 6 úgy­sem ide közénk, a szentek közé. Sohasem akarta elhinni nekem, hogy én nem fogok, meghalni^ mert gummi- szivem van. Ifjabb Sándor Andrással szemben a bíróság, átlátva a feljelentés alap­talanságát, megszüntette a bűnügyet. Az asszonynak nem szabad meg­mondani: A fia kéri, hogy ne mond­ják meg neki, mert világgá megy, minden rossz szó után csak hetek múlva találnak rá a hetedik határban kiéhezve, lerongyolódva. A biró Ítéletet hirdet. — ifjabb Sándor Andrást örökös rabságra ítélem, mert anyjától, öz­vegy Sándor Andrásáétól a múlt év nyarán hat liter szilvát ellopott. Rabságát Mérában, anyja mellett köteles kitölteni. — Tudomásul veszem a bíróság Ítéletét — bólint rá az asszony — de még egy kikötésem- van. Addig nem békülök ki vele, mig a mai napomat meg nem fizeti. Nem jöhe­tek ingyen Kolozsvárra. — Mennyit kér jóasszony ? — Ezer lejt. Annyi jár egy napra. — Fizessen ki azonnal ezer lejt az anyjának — mondja a biró a fiúnak. Ifjabb Sándor egy ötlejest és két kétlejest tesz le az asztalra. — Itt van kilencszáz lej. A százat megfizetem otthon. Es a szerencsétlen anya homlokon csókolta könnyező gyermekét. Akik a hazáért meghaltak A halasi hősi halottak Simka Pál őrvezető 86 gyalogez- red (meghalt 1910 .febr, 28) Nyilas Gábor (meghalt 1918 febr. 11.) Kosa Antal népfölketó 30 honvéd- gyalogezred (elesett 1917 ápril 17. Lövésből eredő sebesülés) Kovács Sz, Mihály népfölkelő 80 honvédgyalogezred (elesett 1917 márc. 29. Kirlibaba körüli ütközet Bukovina.) Batiz Károly népfölkelő 30. hon véd gy. ezred (elesett 1916 okt. 12. Kirlibaba körüli ütközet Bukovina.) Mamlecz László népfölkelő 30. honvéd gy. ezred (elesett 1916 aug. 6 Magúra körüli ütközet Bukovina.) Jakab Sándor póttartalékos 30. honvéd gy. ezred (elesett 1916 aug. 13 Magúra körüli ütközet,) Sziller János 52. gy. ezred. Zámbó András népfölkelő 30. hon­véd gy. ezred (elesett 1916 aug. 16.) Szilágyi József (elesett 1917 márc. 5 Albánia,) Vadkerti Tóth János 30. honvéd gy ezred. Katona István 30. honvéd gy. ezred (elesett 1915 aug. 17 Cser- noviíz.) Tóth Nagy Elek népföikelő 38. gyalogezred (elesett 1916 jul. 1 Bukovina.) Szundi Lajos népfölkelő 38. gya­logezred (elesett 1916 jul. 16 orosz harctér.) Hegyi István tüzér 23. honvéd tüzérezred (elesett 1918 máj. 30.) Berki Sándor főutász újvidéki ár­kászzászlóalj (elesett 1916 szept. 14 Tirol.) Bor József huszár 7 huszárezred (elesett 1917 jan. 14 román harctér.) Gyugel Jenő zászlós 52. gyalog­ezred (elesett 1918 junius 5 olasz harctér.) Nagy S Imre népfölkelő 29. hon véd gyalogezred (elesett 1918 jun. 2Ó.) Paor Lajos 30 honvéd gyalogezred (elesett 1915 junius 1 és 30-ika között.) Kurgyis István népfölkelő 30 hon­véd gyalogezred (elesett 1914 szept. 9 Szerbia.) Papp Sz. Imre népföikelő 30. honvéd gyalogezred (elesett 1915 febr. 19 Przemizly Gaíicia.) Balázs István huszár 7 huszárez­red (elesett 1918 jun. 19.) Kis Illés István 38. gyalogezred (elesett 1914 nov. 4.) Szomor Lajos tizedes 7 huszár­ezred. Rózsa Ferenc gyalogos 38 hon­véd gyalogezred (elesett 1915 máj. 17 Drohobicz) Bagyinszki Antal tizedes 38 gy. e. (elesett 1915 máj. 17 olasz harctér.) (Folytatjuk). „RHEDMAN“ szesz a legjobb és legerősebb szer csuz, köszvény, rheúma és esonthaso gaíás elleni bedörzsőiésre. Kapható : Árva! Károly gyógyszeréinél, az асуаковут! epüiesbea lévé gyógyszertárban (Mikes gyógysseitár.) HÍREK — Az előfizetések szives megújí­tására kérjük helybeli és vidéki előfizetőinket. — Angol herceg a magyar trónon, Az egyik bécsi lap Bethlen István gróf miniszterelnöknek az angol királynál volt audienciájával kapcso­latosan azt a szenzációnak szánt hirt újságolja, hogy ez a kihallgatás egy angol királyi hercegnék a ma­gyar trónra való meghívásával függ össze. — Tovább emelkednek a borárak. A belföldi borpiac helyzete egyre javul. A Borászati Lapok jelentése szerint, különösen a 13 fokon felüli borokban, ugrásszerű áremelkedés észlelhető, ami 2000—2500 koronás árakat eredményezett. A kisebb tér­fogatú borok árai szintén bizonyos fokú emelkedést mutatnak. — Táncmulatság. Az „önképző Egylet“ február hó 2-án, Gyertya­szentelő napján, saját helyiségében, Szabadkai ut 1 sz. alatt táncmulat­ságot rendez, melyre a város közön­ségét tisztelettel meghívja a Rende­zőség. Kezdete este 6 órakor. Be- léptidij személyenkint 3000 K. — Megfagyott a szalmakazaiban. Sziics Ambrus 26 éves nagykőrösi földműves rossz viszonyban élt a családjával. A múlt héten elment hazulról s az egyik szénáskertben egy szalmakazalba feküdi. Reggel félig megfagyva találták meg és másnap meghalt. — Az Ipartestiilet leaeetéfye. Az Ip»r­testület szombaton este rendezendő teaestélye iránt nagy az érdeklődés Úgy értesülünk, több százan vesznek részt az estélyen. — A Halas! Hitelbank Rt. f. hó 27-ikén megtartott rendkívüli köz­gyűlésén elhatározta alaptőkéjének 2 000.000 koronáról 10,000.000 ko­ronára való felemelését és pedig olyképen, hogy a kibocsátásra kerülő összes részvények .kizárólag a régi részvényeseknek ajánltatnak fel. Minden régi részvény után négy drb 200 koronás névértékű uj részvény jegyezhető le darabonként 500 kor. kibocsátási árfolyamon, áz uj rész­vények ilyen kedvezményes kibocsá­tását a régi részvényesek bizonyára örömmel veszik tudomásul és ipar­kodni fognak elővételi jogokat mie­lőbb gyakorolni. Az elővételi jog az in­tézet pénztáránál gyakorolható febr. 5. — A Helyi Értesítő szombati szá­mából. A nemzetgyűléshez legköze­lebb benyújtandó törvényjavasla, szerint a jövedelem- és vagyonadót az általános kereseti adÜ 1924. jan. 1-től, a földadó pedig 1924. július 1-től aranykorona értékben lesz ki­vetendő és fizetendő. Az 1923. dec. 31-ig fennálló összes adóhátralékokat- aranykoronába számítják át. Aki ezen újítások törvényerőre emel­kedéséig a múlt évi tartozását ki­fizeti, azt az aranykoronára való áttérésből károsodás nem éri. — A ref. papválasztásnál a szavazás tit­kosan, szavazólapokkal történik, egy szavazó lapon két jelöltre és választási jogát mindenki csak személyesen gyakorolhatja. Ha általános többsé­get az egyik jelölt sem nyer, a leg­több szavazatot nyert jelöltekre uj szavazást rendelnek él, amelyet másnap tartanak meg. — Ismeretterjesztő előadás. Jan. Bl-én, csütörtökön délután fél 6 órai kezdettel a Függetlenségi és 48 as Körben, színes vetítő ké­pekkel kisért ismeretterjesztő elő­adást tart Balogh László áll. ki­segítő isk. tanító Norvégiáról. A 100 képbői álló sorozat előadását a jel­zett időben pontosan megkezdik. Az előadást gyermekek is megnézhetik, ha hozzátartozóikkal mennek el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom