Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1930 (30. évfolyam, 1-104. szám)

1930-12-20 / 102. szám

2 oldal • Kiskunhalas Helyi Értesítője LEGÚJABB! (Budapesti ludősiiőnk telefoujelentése) Bethlen miniszterelnök kijelentette a Ház ülésén, hogy hűtlen kezelésről szó sem lehet a népjóléti minisztériumban A kofmínvetüíök >i!z$<aiá>atet indít a szocialisták ellen a cseh pénzek ügyében Egyházközségi képvisslőLslületi rendes tagok: Balázs Imre, Balázs István, Biró Imre, Biró Mihály, Er­délyi Árpád, Gargya László, Gyeni- Zse Antal, Gyevi Imre, Kis István, Kis László, Kis Molnár Imre Kocsi Sándor, Monda Lajos, Polgár János, Simon Sándor, Stepanek Ernő, Szép Benő, Szombathy József, Vas Lajos, Zseni Lajos. Egyházközségi képvisdőLslüleÜ póttagok: Bacsó R. János, id. Szakái János, Kis Pál, Szentpéteri Balázs, Udvardy Illés, Gál Gábor, Tóth B. Lajos, Opóczky Sándor, id. Széli Sán­dor, Vas M. István (Pirtó), Daczi Pál, Mészöly Károly, ifj. Egyed I. István, Baki Ferenc, Gál Károly, Ko- lozsváry Kiss Pál, ifj. Baky István, Kis O. Lajos, Kiss Illés Antal, és Szüle Lajos. Két halasi birtokos dijat nyer! búzájával az egyik fővárosi lap versenyén Egyik fővárosi lap versenyt hirdetett a búzaminőségekre és ebben a verseny­ben halasi birtokosok is résztvettek és most az elbírálás döntésénél ketten dijat is nyertek. Az egyik halasi birtokos Babó Dezső, aki régi magyar jelzésű búzájával lett nyertes, a másik Borbényi Imre birto­kos, aki je'.zés nélküli búzájával nyert jutalmat. A díjazásra vonatkozólag tiz arany­órát tűztek ki a pályázók között, továb­bá egy szelektort. A fenti halasi nyerte­sek közűi Borbényi Imrét oklevéllel tün­tették ki, mig Babó Dezső jutalma fe lett ezideig még nem történt döntés. Minden jutalmon túl, mindenesetre ör­vendetes jelenség és szép bizonyiték a halasi földek termő minősége mellett, hogy halasi földön termett búzák is ki­tüntetésre alkalmasainak mutatkoztak. Ennek a díjazásnak egyébként mint megvan a közgazdasági jelentősége is, amennyiben a nyertes birtokosoktól már többen szereztek is be vetőmagot, ame;y aratáskor alkalmas lesz arra, hogy a termést fokozza és nemesítse. Sfiiiol szerest, jobbat, olcsóbbat nem vásárolhat karácsonyi ajándékra mint a „CITY“ illatszertárban, a reí. templommal szemben. Illatszerszóró Kölnivízzel P 1.80-tól Manicür kasetták 3.80-tól Zsebmanicür fémtokban ollóval 1.80-tól Szilárd púder aranyozott dobozban 1.40 Eredeti francia púder 1 — Hudmut szilárd púder gyönyörű aranyozott dobozban P 8.— helyett 4.80 Zsebtükör rojtos selyem tokban 1.50 Önborotva készlet 6 pengével 1.90 Gilette önborotva készlet —.86 önborotva készlet, 1 penge, 1 bo­rotvatál, timsókő, 1 rúd borotva szappan * 2.40 18 dekás óriás illatos fürdőszappan —.50 Női haj háló selyemből —.70 Női haj háló hajból , —.24 Férfi hajlekötö —.70 Kitűnő illatú Kölni viz 12 illatban dekája —.10 Melegítő palack 2.80 Illatos timsókő —.24 Hajmosópor —.18 Kölni viz, parfüm és fésű kazetták! — Vé/elkényszer nélkül győződjön meg szenzációs olcsó áraimról! Női posztó cipő 6 pengő 50 fillér, Hócipők, Női és férfi cipők, Szörcsizmák Gyermekcipők, hihetetlen olcsó árban Spitzer Béla cipőáruháza, — volt Jeges-üzlet. Meglehetős nagy érdeklődés mel­lett ma délelőtt 10 órakor nyitotta meg Almásy László elnök a képvi- j selőház ülését. Nagy várakozás közepette Bethlen j István gróf miniszterelnök emelke­dett szólásra és kijelentette, hogy Ernszt Sándor maga vizsgálta volna meg a Fábián Béla képviselő által a népjóléti minisztérium ellen elmon- I dott vádakat, de ebben betegsége akadályozta meg. ö megvizsgálta általánosságban ezeket a dolgokat és megállapít' hatja, hogy itt szó sem lehet hűtlen kezelésről, sőt még akár szándékosan elkövetett szabály­talanságról is. Megvizsgálta a mátravidéki szanató­rium ügyét és megállapította, hogy a költségeknél nem volt szándékos túllépés, hanem azért drágább ez az épít­kezés, mert időközben az építési anyagok drágultak meg. Ami a zsakettek és cilinderek ügyét il­leti, itt sincs igaza Fábiánnak, mert ö összetéveszti a 18 ezer pengős kiadást a szabályos autó- kiadásokkal. Utána Bethlen kijelentette, hogy vizsgálatot fog indítani a szociálisták ellen abban a vád­pontban, amelyet ellenük a »Ma­gyarság« című bpesti napilap ál­lított fel, amelynek állítása sze­rint a magyar szociálistákat a csehek pénzelik. Az utána következő felszólaló Györki Imre szociálista képviselő arra kérte a kormányelnököt, hogy hozza nyilvánosságra, mennyi pénzzel szubvencionálja a kormány a Budapesti Hírlapot, 8 órái újsá­got és Magyarságot. Az ülés lapunk zártakor még tart. pagandáfa céljaira. A miniszterelnök megnyugtató kijelentéseit meg­elégedéssel vette tudomásul a Tesz küldöttsége. Ä takarékossági Javaslatot tárgyalta ma a felsőház A felsöház mai ülését délelőtt 11 órakor nyitotta meg Wlassics Gyula báró elnök. A felsőház napirendjén a takarékossági javaslatot tárgyalta. I Karácsonyi ajándék­tárgyakat Ön,úgy is fog vásárolni! tudjuk, hogy Ön nem akar erre sok pénzt kiadni, tehát összes cikkeinknél ezen al­kalomra oly nagy mértékben szállítottuk le az árakat, hogy Ön kevés pénzért rendkívül sok szépet és jót vásárolhat. Rendkívüli árleszállításainkból itt közlünk néhány példát: Női lakk és színes cipők P 12.50 Férfi fél lakkcipő P 17.50 Selyemmellü férfiing külön gallérral, fehér és színes alapon P 2.80 Női sveizí sapka zsanílíából és tiszta gyapjub. P 2.20 Férfi pullover és női oroszka P 8. SO Férfi és női ernyő erős clottból, igen szép nye= lekkel P 5.30 Hibátlan selyemharisnya az összes dívatszíne°k ben P 2.40 KUN BENŐ úri és női d i v atáru háza a ref. templommal szemben. december 20 Időjárás jelentés Az elmält 24 órában az időjárásban változás nem volt. Időjóslat: Derült, száraz idő vár­ható, erős éjjeli lehűléssel. m:n ■«■■imm in—wmi " i wm1 n mii Hi«iiihihhiiimmw VASÄRNÄP LESZ A KISKUNHALAS—BAJA SAKKMÉR KÖZÉS II. FORDULÓJA A 48-ÄS KÖRBEN. A Kiskunhalasi Sakkömek a Bajai Sakk Körrel folytatott serlegmérkőzései soréin az idei első forduló november 2-án volt Baján, ahol a Bajai Sakk Kör 2 ponttal fölényben maradt. A második forduló, a reváns 21-én, va­sárnap délután fél 4 órakor kezdődik a 48-as kör nagytermében. A két kör hatos csapatokkal fog mérkőzni. Az érdekes­nek ígérkező versenyre a Kiskunhalasi Sakkor ezúton hívja meg a város sakk iránt érdeklődő közönségét. Belépődíj nincs. •nn>RHK8WVK«*!9 — Táncmulatság. Január 3-án, a Ste­fánia a Polgári Olvasókörben jótékony- célú, társasvacsorával egybekötött tánc­mulatságot rendez. — Nem enyhítik a megdrágult postatarifát. Az a hir terjedt el, hogy enyhítik a megdrágított postatarifát, mert a drágítás óta a posta forgal­ma csökkent. A hírrel kapcsolatban báró Szaiay Gábor postavezérigaz­gató határozottan kijelentette, hogy ilyesmiről nincs tudomása és nincs szó a postatakarékpénztári csekkla­pok postamentesitéséről és a pos­tatarifa enyhítéséről. — A borbélyok karácsony előtti és szilveszter napi zárórája. A bel­ügyminiszter leirata szerint a bor­bély és fodrász üzletek dec. 24-én szerdán reggel 6 órától este 7 órá­ig, szilveszter napján pedig reggel 6 órától este 9 óráig tarthatnak nyitva. Eszerint, ha újabb rendelke­zés nem érkezik, a borbélyok ké­relme, hogy a karácsony estéjén is a szilveszternapi 9 órai zárás legyen gyen érvényben, nem teljesül. — Rendörsorozás lesz januárban Budapesten. Az elmúlt nyáron alig múlt el éjszaka, hogy legalább két- három betörés ne történt volna, fő­leg a budai magánosán álló kertes lakásokban. A betörések nagy elsza­porodásának az okát a háztulajdo­nosok abban látták, hogy a nyaraló- negyedekben kevés a rendőrőrszem. Segíteni azonban nem lehetett a ba­jon, mert a budapesti rendörlegény- ség létszáma 4040 ember és ezt a létszámot nem lehetett felemelni, no­ha a főkapitányság gyakran kérte a létszámemelést a kormánytól. A főkapitányságnak ez az uj és nyo­matékos kérése — mint értesülünk — végre meghallgatásra talált. A közeljövőben intézkedés történik, hogy a budapesti rendőrlegénység létszámát háromszáz fővel felemel­jék. Ennek a tervnek kivitelére való­színűen januárban kerül a sor. Cipőt ingyen sehol sem kap OLCSÓN, szépet és jót pedig kizárólag FROMMER SA­MUNÁL (Hangya mellett), hol nagy választékot talál minden­nemű férfi-, női- és gyermekcipők­ben. Eddig még nem létezett olcsó árban. ]OT TESZ!!! önmagával és rádiójával, ha VALVO csövet használ. Ne fogadjon el mást! ka Nap rém nyá rezn áror Min hibá mer lan sely Kért ba Ki\ Be ve K. fi Uj tár kézi forn zők' kec Tar ked A h< ján 1 alak b Értés Sí 2i-é estt táncj dég Ipar ven mely hi\ ifjusá vers Dece Kara est« táncg déges Ipa t Bér ti Mari (Singt Karéi I Kitúr p. Kir. meg A Tesz ma nagy küldöttségei vehetett a miniszterelnökhöz A társadalmi egyesüületek szövet­sége ma délelőtt nagy küldöttséggel j jelent meg Bethlen miniszterelnök- j nél, akit arra kéri, hogy indítson a kormány erélyes vizsgálatot a szociáldemokrata párt ellen, a mely cseh pénzt fogadott el pro-

Next

/
Oldalképek
Tartalom