Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1940 (40. évfolyam, 1-105. szám)

1940-09-27 / 78. szám

4 oldal KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE szeptember 27 Ország-Világi fordult a Csepel és Tököl között j közlekedő autóbusz. Utasai közül I Szűcs Józsefné budapesti magán- , tisztviselőnőt, Fábián Mihály fővá- ; rosi tojáskereskedő feleségét és fi- í át valamint a soffört és még három j utast kórházba szállítottak. — 25 I ezer pengő értékű csokoládét lop­tak el a budapesti Sthümmer csoko­ládégyárból. A tetteseket őrizetbe vették. 144 millió pengő volt 1939-ben a visszatért Felvidék és Kárpátalja gyáriparának termelési értéke. — A valutaügyészség razziákat rendez a pesti szén és fakereskedésekben. — A pesti törvényszék börtönbün­tetésre ítélt négy ezüstcsempészt. — A Margitszigeten szobrot emeltek Tompa Mihálynak. — A pénzügymi­niszter a jövő héten terjeszti be az állami költségvetést. — Kálóczi Ist­ván és Szokola György rovottmultu pécsi lakosok személyében elfogták a siklósi gyilkosokat, akik megfojtot­ták Vince Rózsit és a segítségére siető Macíkó István 50 éves kocsist. — Az angol király rádióbeszédet mondott és hangsúlyozta, hogy a harcot folytatni kell. — Kétévi bör­tönre ítélték Budapesten tiltott mű­tétért Beehrmann 'Józséf dr orvost.. — Országzászlót avattak vasárnap Érsekújváron. Az ^ünnepi beszédet Jaross Andor mondotta. — Árokba mt |M9№ ^Halasi Gazdasági Bank R.L* A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leányintézete Hitelek folyósítása a mező» gazdaság, ipar és ke» reskedelem számára BETÉTEKET legjobban gyümölcsöztet és felmondás nélkül á r m i к о r visszafizet^^ Irta: s?3lkB! Вз'одЬ Erzsébet F oly tatás Elindultunk. Egy külvárosi szálloda elé értünk, amely kivülröl kopott, el­hanyagolt volt. A nő a szálloda előtt megszólalt i — A szálloda férjemé. Azt mondom, hogy maga egyik rokonom közeli is­merőse. Reményiem teljesiti kérése-met és alaklmazza. A szálloda hatalmas ajtaja ./nyitva állott. A portási szobából ősz szakállu, tagbaszakadt férfi lépett elő. • — Itthon van a férjem? — kérdezte a nő. — Éppen most jön — volt a rövid válasz. Hatalmas, vörös hajú férfi közele­dett. Élénk, csillogó szemei bizal­matlanul méregettek. Mikor teljesen közelünkbe ért, a nőhöz fordult. — Micsoda csavargót szedtél fel újra ? Az asszony könnyes szemek­kel válaszolt: — Ne légy megint igazságtalan Dick. Egy szerencsétlen, sorsüldö­zött fiú áll előtted, aki közel áll ro­konságomhoz. Véletlenül az utcán fe­deztem fel. Kenyér, kereset nélkül áll. ügy tudom, szükséged van megbíz­ható szolgára. Fogadd fel, az én ked­vemért. Ma, születésnapomon, ne uta­sítsd vissza kérésemet. A férfi, aki a meggyilkolt vörös Dick volt, dörmögve válaszolt: — Nem bánom,. Maradjon nálunk a .fia. Egyet azonban jegyezzen meg a fickó: letöröm a derekát, ha ellenemre cselekszik. — Legyen meggyőződve uram — vágtam közbe, — hogy meg .lesz ve­lem elégedve. Hűségesen, szolgálom és soha se felejtem el feleségének irán­tam tanúsított jóságát. Davis figyelmessen hallgatta a por­tás elbeszélését. Jóakaratuan mondotta: — ügy látszik, a világ teremtésétől óhajtja ismertetni a gyilkosságot, Ha­A Halasi Hitelbank Rt. KISKUNHALAS kedvező feltételekkel folyósít kölcsönöket, a legmagasabb kamatozással gyümölcsöztet betéteket, minden bankári ügyben készséggel áll rendelkezésre ladjon gyorsabban a tárgy felé. — ■ Mondtam már jó uram — je­gyezte meg a portás, — hogy min­dent sorjában kell beszélni. A sietés1 soha se volt célszerű. Nem kapkodok ezért a beszédben se. Nem is volna értelme, mert bevezetés nélkül nem értené meg a lényegét* Ez a gyilkosság nem mindennapi; különbözik azoktól, amelyeket a rendőrség gyakorta kw dérit. Itt olyan szempontok érvénye­sülnek, amelyek más világításba he­lyezik a dolgot. Járt nálam több nyo­mozó,. Egyikük a kémügyeket intézi. Akart tudni tőlem egyetmást. De én nem beszéltem, Hagytam, hogy hamis nyomon keresse a tettest. Úgy se fogja megtalálni,. A rendőrség még ma is abban a hiszemben van, hogy a vörös Dick a Petrof-féle kémbanda bosszújának esett áldozatul, Pedig Pet- rof bandájának semmi köze a gyilkos­sághoz,. Nem is tudtak róla. Azonkívül miért tették volna el gazdámat láb alól. A banda minden tagjával jó vi­szonyba volt és vakon teljesítette Pet- rof utasításait. A látszat talán Petro- fék ellen szól. Az azonban nem mindig vezet az igazsághoz,. (Folytatjuk.) Magánhirdeféseh 40 holdas tanyásbirtok kiadó. Babó Zoltán Göböljárás. A Kriszháber-féle birtokból a 3-asi kilométernél még 38 hold eladó, sző­lővel, gyümölcsössel és szántóval, épü­letekkel, egytagban, vagy több rész­ben, Érdeklődni a helyszínén a tulaj­donosnál minden délután, délelőtt a Takarékban dr Dolicsek Lajosnál. Felkérem a n. é. közönséget, hogy bőrkabátfestést, suba-javítást lehetőleg még most végeztesse el, mert később munka torlódás miatt nem tudjuk idő­ben elvégezni. Tisztelettel Blrkás János szűcs, Szász Károly ut 19 sz. Egy jókarban lévő női kerékpár eladó. Érdeklődni Kovács József fodrásznál. Szilády Áron u. 11 sz. (Régiposta épület.) FARKAS KALMAN órás, ékszerész és látszerész, a Gazdasági Bank épüle­tében, raktáron tart mindenféle órát, ékszert és szemüveget, nagy választék­ban. Brilliánst, ezüst pénzt, arany és ezüst ékszert, használtat is, magas áron í vesz ,őrát és ékszert pontosan javít. Tudatom a n. é. közönséggel, hogy Bem u. 10 sz. vendéglőt át­vettem, hol a legelözékenyebben állunk a n. é. közönség rendelkezé­sére. Szives pártfogást kér, tisztelet­tel özv. Szőnyi Ferencné. Eladó Göböljárás pusztán, vasútál­lomás és műút mellett fekvő 112 kát. holdas tanyásbirtok kisebb részletek­ben. Felvilágosítást ad dr Borbás Imre ügyvéd Dohány u. 3 sz. Négy középiskolát végzett fiút ké­ményseprő tanulónak felvesz Kedves István, Sólyom u. 8 sz. Pázsith Antal Kossuth u. házához gyermektelen ingyenes lakót keres. Értekezhetni göböljárási tanyáján. Kisgyermekek német foglalkoztatását, iskolásokat, felnőtteket eredménnyel ta­nítok, Felsőnádor u. 6 sz. Favágót keresnek Nefelecs u. 6. sz. Mindenféle tetvek-től azonnal meg­szabadul, ha a Tomory-féle TETVIROLT használja. Hatása gyors és biztos. Egye­dül Tomory gyógyszerésznél, Babó Dezső október 1-re kommen- ciós kocsist keres nagyobb fiával. Nyeis barnaszén kátrány kapható a Halasi Villamossági Rt. telepén kg.-ként 7 fillérért, mely kiválóan alkalmas uj épületeknél a faanyag, tetőcserép, fa­zsindely és nád telítésére, vízhatlanná tételé. , régi épületeknél a faalkatré- sízek további korhadásának megakadá­lyozására, bádogtető és egyéb vasré­szek rozsdától való megóvására, továb­bá kerítések oszlopainak és egyéb fa- alkatrészeinek, valamint szőlőkaróknak telítésére. Ez a kátrány a peronoszpora legnagyobb ellensége és a szőlőkarók telítése révén bizonyos mértékben a permetezés hatását is növeli. Kettő szobás utcai parkettás úri i lakás, az egyik szoba elkülönített külön- bejáratu, november 1-re kiadó. Ba­ross u. 8 szám. Független, biztos megélhetést biztosit az Angora nyúl tenyésztés. Tenyészál­latokat beszerezhet az Első halasi An- góra nyultenyészetben Székely u. 23, Hirschler Herman kereskedő házában. Gyógyhaskötök, fűzők, melltartók legnagyobb vá'asztékban, legolcsóbb ár­ban Práger Irén rőfös és divatáru üzletében kaphatók Fő utca, A dr Gyen es István föszolgabiró ál­tal jelenleg bérben bírt Fő utca 5 szv. alatti (Kolozsváry ház) lakás átköltözés folytán október 15-től kezdve kiadó. A bérlemény áll 4 szobából, előszobá­ból, a hozzá való összes mellékhelyi­ségekből, garázsból, veteményes és virágos kertből. Érdeklődni lehet a bérlőnél, vagy a tulajdonosnál, Sréter Andor földbirtokosnál. Kereskedősegéd azonnali belépés mellett felvétetik Weisz Ignácz nagy- kereskedésébe. Közvetlen a mintákért mellett 22 holdas tanyásbirtok megfelelő épüle­tekkel Dömötörre kiadó, Szilády Áron u. 31 szám. A jankamajori gazdaságban Kisszál­lás mellett* bérleti megszűnés miatt mindenféle gazdasági eszköz eladó. Szalma, lucerna, széna, polyva öl számra és métermázsánként is eladó. Csinosan bútorozott szoba, előszobá­val és fürdőszobával szept. 1-ére kiadó Vihar u. 6 sz. Ugyanott két külön- bejáratu bútorozott szoba szintén ki­adó szept. 1-ére. Nefelejts u. 6 sz. alatt trágya eladó. Eladó a Halasi Villamosági Rt. tele­pén kettösköjáratu őrlő berendezés. Kreizler-féle gyárban készült 36-os kö­vekkel, tölgyfa állvánnyal, öntöttvas alapon, hozzávaló két drb. felvonó ga­rattal és lezsákoló paddal. Szabadkai ut 18 sz. uj adómentes lakóház eladó. Tisztelettel értesítem a n. é. vevői­met, hogy az egységes-buzakenyér és fehér rozskenyér állandóan kapható. Tisztelettel Puskás Sándor sütőmester, Csalogány ц. 4 sz. Monda Kálmán volt városi műker­tész féle öregszőlők 380 sz. szőlő la­kóházzal eladó. Értekezhetni a hely­színén. A pénzügyminiszter megbízásából a Pénzintézeti Központ rendezi és bo­nyolítja le az osztálysorsjátékot. Annak minden mozzanata a legkorrektebbül, a legnagyobb eHenőrzés mellett zajlik le. Érdemes résztvenni ebben a komoly és nagy lehetőségeket nyújtó játékban. Október 19-én kezdődik az uj osztály­sorsjáték huzási Időszaka. Eddig az időpontig feltétlenül szerezze be sors­jegyét. Azl árak a következők: egy nyolcad sorsjegy P 3.50, negyed sors­jegy P. 7, fél sorsjegy P. 14, egész sorsjegy P. 28. паоа ъаапа Nyomtatványokat □ааоаааа készít lapunk nyomdája Felelős szerkesztő és kiadó: PRAGER JANOS zom krém szeplő, májfolt, pattanás és mindenféle arctisztátlanság ellen. Üdít, szépít, fiatalít. Kapható &áCZ János gyógyszertárában, Kossuth u. 1. sz., Takaréképület. Nyomatott a Kiskunhala* Helyi Értesítő|e Lapvállalat nyomdájában, Molnár-u. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom