Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1912 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1912-04-03 / 14. szám

1912. KISKUN-HALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE. április 3. Husvétkor . .. Feltámadás! mily égi eszme Hatalma nagy, szent és örök ! Dicső fényén a sir homálya, Mint hullám szirten széttörött! A rabbilincs lehullt szavára. A szenvedés mind véget ért. Üdvözöljük szent áhítattal, Husvét magasztos ünnepét! Mily égi kéj gondolni arra, Hogyha sírunk reánk borul: Eljő egy nap midőn felettünk, A sir závára mind lehull! És a lélek, mely halhatatlan, Uj testet ölt magára fel! Feltámadás nagy napja Husvét, Te vagy erre szent égi jel! Kinek üdvét a sors viharja Örült Jcaczaj közt tépi szét, Öli! ne féljen ha jönni látja Husvét magasztos ünnepét! E szóban ég a hit világa, Mint fénylő nap éltünk felett ! A mely büszkén elűzi hajtja, Fejünk felöl a felleget! . . . Hány szív remél, küzd, vár, híjába, De csalódás jutalma csak! Beménye tört, s felette gyorsan, Vészes hullámok za jlanak. Már elmerül: borzadva látja ; De ini a vész lecsendesül! Feltámadunk! ez égi eszmén Beá uj fény ragyog s derül!! Légy üdvözölt hát égi Husvét! Hatalmad nagy szent és örök ! Dicső eszméd nagy gondolatján ! A sir hatalma széttörött! A hit és remény megistenülve Hirdetik nagy hatalmadat! Mely éltet önt egész világra, Volt, van és mindig megmarad! E. L. Király a népéhez. A lemondott kormányt a király újra kinevezte. Ezzel a válság elinté­zést nyert. Őfelsége ugyanekkor királyi kézi­ratot intézett az országhoz. Soha nem nyilvánult még meg oly szemmel láthatóan az alkotmányos formához való ragaszkodás és a nép iránti szeretet a király részéről, mint most. A kéziratban királyunk egész őszintén kimondja: „hogy határozott akaratom tiszteletben tartani a nem­zet alkotmányos jogait.“ Nem szenvednek tehát csorbát a nemzeti jogok, megvédte azt hazafias kormányunk, melyet az uralkodó bi­zalma ismét az ország élére állított, hogy előre vigye ennek a sokat szen­vedett és jobb jövőre méltó hazának a sorsát. A királyi kézirat szól ekkép : Kedves Khuen-Héderváry gróf; Mély sajnálattal észleltem törvényadta fejedelmi jogaim tartalmára vonatkozó azt a nézeteltérést, a mely önt és minisztertársait lemondásuk benyújtására indította volt. Kormányzatomnak az alkotmányos élet áldásos helyreállítását követett egész ideje alatt gondosan őrködtem a törvény és az alkotmá­nyos rend épségben tartása felett. Zavartalan birtokában van a nemzet összes alkotmányos jogainak, ezek között az ujonez- megajánlás jogának is és mi sem áll tőlem tá­volabb, mint ennek érintése vagy csorbítása. Másrészről azonban ragaszkodnom kell azon az 1888 évi XVIII. törvényczikkben reáin ru­házott fejedelmi jogaimhoz is, a melyek értel­mében behívhatom, vagy benntarthatom az ezen törvényben megjelölt tartalékosokat és póttartalékosokat, a midőn ezt különös körül­mények szükségessé teszik. A milyen határozott akaratom tiszteletben tartani a nemzet alkotmányos jogait, éppen olyan határozottsággal kell alkotmányos feje­delmi jogaimat is sértetlenül fentartanom és uralkodói feladatomnak csak akkor felelhetek meg, ha együttesen tölthetem be ezen kettős hivatásomat. Bizalommal hívom fel a nemzetet, köny- nyitse meg ezen feladatomnak lelkiismeretem­mel összeegyeztethető módon való teljesítését és ezzel biztosítsa a király és a nemzet egyet­értésén alapuló alkotmányos munka folyta­tását. Kelt Bécsben, 1912 márcz. 30-án, Ferencz József s. k. Khuen Héderváry gr. s. k. Néhány szál virág egy frissen hantolt sírra. Igaz örömmel tolmácsoljuk azon hozzánk eljuttatott kérést, hogy hív­juk fel a város képviselőtestületének a figyelmét arra, hogy igaz köteles­ségét teljesítené akkor, ha elhunyt tagja: Szathmáry Sándor emlékeze­tére közgyűlést hivatna egybe, hogy ott áldozzon az elhalt emlékének. Mert ezt Szathmáry Sándor meg­érdemli. Ugyanis Ő volt az, akinek az uj kor felidézésében nagy része van, akinek munkálkodása nagyban hozzájárult a város gyors fellendülé­séhez. Az Ő önzetlen, szakadatlan mun­kálkodása, melynek áldásaiban a vá­ros polgárai kivétel nélkül részesül­nek, megérdemli, hogy mi, a hátra­maradottak e kicsinységgel lerójuk hálánkat. Ugyancsak nem lenne hálátlanság, ha a helybeli gimnázium, melynek hosszú éveken át igazgatója volt és melynek fellendítésében elévülhetetlen érdemei vannak, megfestetnó képét és kellő ünnepség alkalmával díszter­mében elhelyezné. De mindezek csak kis, elenyésző emlékek azokhoz az eredményekhez képest, amelyeket ő kivétel nélkül minden téren felmutatott, ahová csak lépett. Es ezeknek az eredményeknek az eléréséhez megvolt a tudása, esze, képessége és jellemének kristály tisz­tasága. Mindezek régi ismert dolgok Halas város közönsége előtt, mert hiszen egész élete nyitott könyvként áll előttünk ; ha ebből a könyvből olyan tanulságokat olvas ki valaki, amelyek nem méltók az ő nagy emlékéhez, akkor nekünk is le kell vonnunk azt a szomorú tanulságot, hogy néha még a kegyeletes sorok mögött is ott settenkedik : az irigység és rossz­akarat. II 11.11 Ilii |]|!|1И«*11!111111И1111ПШШ1111»|1|1|||11|;|1111111111111М111|1|1:1 A halasi kuruczok csontjai. Nemrég folyt le városunkban a nemzeti ünnep, melyen áldoztak a dicső ősök emlékének. Azonban tel­jesen elfeledkeztek arról, hogy ne­künk is vannak hőseink, kik ha nem is országos nevű férfiak, de mindegyik mártírja a magyar szabadságnak. Ezek a kuruczok, kik 1703 év­ben Deák Ferencz vezérlete alatt Ha­las mellett vívtak döntő csatát és szenvedtek hősi halált. Ezeknek a hősöknek a kiásott csontjai már évek óta a budapesti embertani intézetben vannak elhe­lyezve, anélkű1, hogy ünnepélyes el­temettetésükre a város csak gondolt volna, Mivel positiv dolgot a csontokra vonatkozólag nem kaptunk, — bár' többször kértünk — a város képvise­lőjéhez, Hegedűs Kálmánhoz fordultunk aki háromszor is járt ez ügyben az embertani intézet igazgatójánál, Török Aurélnál. Képviselőnk kérdéseinkre a követ­kezőkben volt szives válaszolni : „Sokkal szentebbnek tartom a hala­si kurucz hősök emlékét, semhogy azt a napi politika kicsinyes czéljaira kihasználni engedném. Ügy tudom, nincs is ez a szándéka egyetlen ha­zafias pártnak se Halas városában. Ha visszakapjuk a drága csontokat — amint hiszem most már, hogy vissza is kapjuk — akkor ez ünnepe lesz egész Halas városának pártkülönbség nélkül, mert hiszen mindannyian egyek vagyunk a hazafiasságban és dicső elődeink emlékének a tisztele­tében. Az ünnep a város ünnepe lészen, s ahogy én a város tiszteletre méltó polgármesterét ismerem, ennek az ünnepnek a rendezését hazafias örömmel fogja elvállalni. De a város polgármesterére ezt megelőzőleg még egyéb hivatás is vár. Török Aurél Öméltósága legutóbbi látogatásom alkalmával megígérte ne­kem, hogy bármilyen értékes erek­lyéi is ezek a csontok a vezetése aiatt álló intézetnek, nem fog kitérni a város kérése elöl, hogy visszaadja azokat; nagyon óhajtaná ha a város mauzóleumot építene a hamvak nyug­vóhelyén, de megelégszik azzal is, ha egyszerű sírbolt fogja őrizni és a porladástól megóvni a régi kor e becses emlékeit. A hazafiasán érző ősz tudósnak valósággal felcsillant a szeme, ami­kor említettem neki, hogy Halas vá rosának kegyeletesen gondolkodó és mély érzésű közönsége máris szobor­ral szentelte meg dicső hőseinek az emlékét . . .“ Iliin Ilii in iii!i;i;i i i i i i iiiiii iiiiiniih 11 ш inn mi Hírek. Tisztelt olvasóinknak boldog húsvéti ünnepeket kívánunk. Választmányi ülés. A munkapárt­kor múlt vasárnap választmányi ülést tartott. Határozatba ment, hogy Szath­máry Sándor elhalt elnökének arczkó- pét a kör megfesteti. A miniszterel­nök és gróf Tisza Istvánhoz az elnök­ség részéről intézett üdvözlő feliratot helyeslőleg tudomásul vette. A hús­véti báli meghívóban az 1 korona belépti dijat 80 fillérre helyesbiti. Előadás. Mint előre is jeleztük, Scheffler Hermann drezdai fizikus, ki 15 év óta utón van 15 milligramm- nyi rádiumával, a gimnázium dísz­termében előadást tartott a rádium­ról. Az előadás egy része elméleti volt, melyben a nemes fém tulajdon­ságait és Ourie által való felfedezését vázolta a tudós előadó. Azután érde­kes kísérleteket végzett. Az előadást, melyet Fridrich Lajos tolmácsolt, az teszi legértékesebbé, hogy a rádiu­mot saját szemeinkkel láthattuk és hatásait közvetlenül tapasztalhattuk. Napfogyatkozás. Érdekes természeti látványosságban lesz részünk április 17-én. Ekkor gyűrűs napfogyatkozás lesz, mely nálunk részlegesnek fog látszani. Nálunk észlelhető lesz déli 12 órától 2-ig, mely idő alatt a nap korongjának négyötöd része sötétül el lassanként jelentékeny hősülyedós kí­séretében. Megjött az államsegély. A kormány városokkal szemben való kötelességét dicséretes módon teljesiti. Ismét négy milliót juttatott részükre, melyből a Halasra eső rósz : 25000 korona az itteni adóhivatalnál már ki is utal- ványoztatott. A tyuktolvaj. Bálint Péter Pál ha­lasi kertész múlt év deczember 22-én este 9 óra körül Gussmann József bezárt baromfi ólját feltörte s abból 16 tyúkot és 1 kakast ellopott. A múlt héten megtartott kalocsai főtár­gyaláson vádlottat lopás vétségében mondották ki bűnösnek s ezért 2 heti fogházra Ítélték. Nejét, született Imre Esztert, ki orgazdaságért volt vádolva, fölmentették. Húsvéti mulatságok. Elénk érdek­lődés nyilvánul meg a nemzeti mun­kapárt husvét első napján tartandó mulatsága iránt, mely kitünően sike­rültnek ígérkezik. — A Függetlenségi és 48-as kör folyó hó 7-én, husvét vasárnapján, saját nagytermében, Orbán Benő zenekara kezreműködóse mellett népies tánczmulatságot rendez. Belépti díj 80 fillér. Egy kísérő nem fizet. Kezdete este 7 órakor. — A kiskunhalasi Iparos Ifjúság Önképzö Egylete husvét első napján az Ipar­testület helyiségében tánczmulatságot rendez. — Az Önképzö Egylet szin­tén husvét első uapján tartja mulat­ságát, mely műkedvelővel van egy­bekötve. Egy monológot és „Megjöt­tek a huszárok“ ez. vígjátékot adják elő. — Husvét másodnapján az Úri Gasinóban reunió lesz. A Gazdakörből. A kör elnöksége az amerikai rendszerű verseny ku­koricatermelésre vállalkozókkal tudat­ja, hogy a gépek és a vetőmag ku- koricza megérkezett. Ezzel egyidejű­leg a vállalkozók órtesittetnek, hogy a vetőmag kukorica április 10. és 13-án délután és április 14-ón d. e. a Gazdakörnél fog kiosztatni. — A gép bemutatása és kezelése április 15-én d. e. 8—9 óra között Németh János tanyáján ifj. Seress Gyula oki. gazda szakszerű vezetése mellett fog történni, melyre úgy a vállalkozók, mint a város gazdaközönsóge ezúton meghivatnak. Tisza István köszöneté. A helybeli nemzeti munkapárt — mint már megírtuk — táviratban üdvözölte Tisza István grófot azon eredményes munkálkodásért, melyet a haza érde­kében kifejtett. A kiváló politikus ezt a következő sürgönyben köszönte meg: „Igen tisztelt Alelnök Ur! Fogadja és tolmácsolja a nemzeti munkapárt tagjainak szives meg­emlékezésükért hálás köszönetemet. Igaz tisztelettel Tisza István.“ Gondnokság megszüntetés. A kalo­csai kir. törvényszék Hajdú Mihálynó Banga Lidia ellen a gondnokságot megszüntette. Felülfizetések. A tisztviselők által rendezett mulatságon felülfizettek : Silling Ede, Gazdasági Bauk, Keres kedelmi Bank, Takarékpénztár, Bene­dek Albert 20—20 koronát. Gerzsoa Kázmór 14 koronát. Dr. Hofmeister Juda, Silling Edéuó, Czurda Vilmos, Dr. Farkas Imre, Hofmeister testvé­rek, Kolozsváry Kiss Ferencz, Hof­meister Ignáez 10—10 koronát. Hor­váth Gyula 6 koronát. Dr. Gál Gyula, Farkas Dezső, Pressburger Ferencz, Németh Gyula, Kolozsváry Kiss Sán­dor, Schmiedt Dániel, Schvarcz Illés, Szabó Gusztáv, Gyugel Kálmán, Fe­kete József 5—5 koronát. Babó Fe­rencz, Babenyecz Kálmán, Huszár Henrik, Bergl Albert, Dr. Gestnay József, Gaáí István, Weisz Ignáez 4—4 koronát. Bátory Gábor, Győrfi József, Dr. Szabó János, Kovács József 3—3 koronát. Musa Pál, Pásztor Pál, Száutay Imre, Atlasz Lajos, Szalai László, Borbás Imre, Győrfi László, Róth Péter 2—2 ko­ronát. Fereucsik Károly, Fleischl Samu, Szarvas Imre 1—1 koronát. Dr. Práger József, Móczár Gyula 50—50 fillért. Rendőri hir. A rendőrség Sziráczki Istvánt közbotrányt okozó részegségért 10 korona pénzbüntetésre Ítélte. A tisztviselők bálja alkalmával, egy sáreipő a ruhatárban maradt. Átve­hető a gazdai hivatalban. Miiiüiiüiiüüümiiiiiüiiiiüiim'iiüiiiitüliüiiiiiiüüüliiWMiiiiitiüiiiiHjül: Népesedési mozgalom. — Márezius 26. — április 2. — Születtek: Albert M. Mihály és Kovács Juliánnának Zsófia nevű leányuk. Nagy K. Antal és Babó Eszternek Margit Zsófia nevű leányuk. Hegyi Sándor és Körösi Máriának Bóniámin nevű fiuk. Szalai Antal és Budai Judithnak Margit nevű leányuk. Son- kó Imre és Horváth Sz. Erzsébetnek Imre nevű fiuk. Horváth Bóniámin és Ternyák Teréziának István nevű fiuk. Vörösváezki Ferencz és Márkus Máriának Erzsébet Juliánná nevű leányuk. Tóbiás József és Juhász Ve­ronának József nevű fiuk. Sziráki György és Kazi Rozáliának _ György nevű fiuk. Kovács János és Tóth Rozáliának József nevű fiuk. Korda Lajos és Berta Juliánnának Lajos nevű fiuk. Szűcs István és Hegyi Eszternek Eszter nevű leányuk. Osehó Kovács Péter és Szekeres Máriának Etelka nevű leányuk. Horváth György és Benedek Máriának Sándor György nevű fiuk. Korip Imre és Szigeti Rozáliának Bóniámin nevű fiuk. Nagy- pál István és Németh Viktóriának Gábor nevű fiuk. Dági György és Hugyi Juliánnának Zsófia Eszter nevű leányuk. Becker Ferencz és Tóth Máriának halva született ieáuy gyermekök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom