Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1918 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-02 / 1. szám

ÍVIK évfolyam 1. szám. Kiskunhalas, 1918 január 2 £f Közgazdasági, társadalmi és politikai heti néplap. Előfizetési ár egy évre: Helyben .................. 6 kor. f Vidékre .................... 8 kor. Egyes szám árz 10 int.' i> Szerkesztőség: Molnár-utcza 2. Főszerkesztő: Präger Ferencz. Hirdetések dija: Bírósági árverési hirdetmény 1 cm. magas soronként 41 flüW Magánosoknak 60 fül. — Nyilttér külön dij szerint. Megjelenik minden szerdán. Kiadóhivatal: Az uj városháza épületébe** Hivatalos hirdetések. Felbivatnak mindazon birtoko­sok, kiknek birtokukra betáblázott tartozás van, adójak csökkentése vó gatt a városi adóhivatalban 1918 január 81 ig bejelenthetik, hol a szükséges nyomtatványokat meg­kapják. Magán hirdetések. (Végső feladási idő kedd déli 12 óra) Horváth B. János Fő utcza 6. számú lakóházát eladja. Tudakozód­hatni vasárnap a helyszínén, hétköz­nap Király utcza 7. sz. alatt. Tóth Sándorné Árpád utcza 12 számú lakóházát eladja, Tudakozód­hatni fenti lakásán. Turda Mihály Toldi utcza 28. számú lakóházát eladja. Tudakozód hatni a helyszínén. Makai Antal kalaposmester a uyulbőröket a legmagasabb árban veszi. Két ablakfüggöny és egy kis szekrény eladó Kőhíd utca 4 sz. alatt. Király utez i 2. szám aiatt egy fürdőkád melegítővel, pincz^be való ászokták, keményfa oszlopok, egy kis ágy, két, betoló ágy, pálinkás üvegek, zsíros bödönök és kátránypapir van eladó. Egy egész uj téli kabát eladó. Megtekinthető GyenLse Antal temet­kezési vállalat üzietébeu. Hórváth István Szabadkai ut 8 számú lakóházát üzlethelyiséggel és italkimerasi joggal kedvező fizetési feltételek mellett eladja. Rokkant ka­tonák előnyben részesülnek. III. kér. Székely utcza 4 szám alatt négy uj kocsikerék eladó. Meg­tekinthető a helyszineu. A Bibó-fóle birtok bérlője egy konvencióé bérest, lehetséges 2 fiával azonnal telíogad. Jelentkezhetni a majorban Zádori Fekete Imre rekettyéi 50 holdas szántó, kaszáló, rét és legelőből álló tanyásbirtokát őszi ve­téssel, Figura Károly szomszédságá ban, eladja. Egy dotianypajta 3 hold doháuyra is van rajta. A birtok át­vehető Szentgyörgynapra. Tudakozód­hatni a helyszínen. Tóth András Felsökisteleken ZsombÓ8 Tóth Imre szomszéd ^ágában levő tanyáján f. hó 3, 4, 5 és 6 án hat hold lábon álló akácost önkéntes árverésen elád. Venni szándékozók a helyszínén elváratnak. Kovács Jánosnak a Fejetékben kukoricaszára van eladó. Tudakozód­hatni Bokor utca 6 sz. alatt. Lantos Ferencz Ozuczor utcza 7. számú lakóházát eladja. Tudakozód­hatni a helyszínén, hol répája is van eladó. Vili Lajos fehértói 51/» hold szántóföldjét eladja. Tudakozódhatni kis sÓBtói tanyáján. Egy uj varrógép hónapszámra haszonbérbe kiadó özv. Kovács Má- tyásnó fodrász üzletében 80—200 holdas birtok haszon­bérbe, vagy feles üaeználatra keres­tetik. Bővebbet Holländer Adolf gabonakereskedőnél. özv. Nagy Szeder Jánosné Hattyú utci 6 számú lakóházát, füzesi szántóját és az alsó fekete földekben levő kaszálóját eladja. Tudakozódhatni fenti lakását), hol kamrabeli ingóságok is vannak eladók. Egy hosszú női téli kabát eladó Kötő utca 6 sz. alatt. Nagy Mihálynénak Felsőszállá- s)D, B ró Sándor tanyáján 300 kéve kulioricdszára van eladó. Megtekinthető a helyszínén. Egy irni-olvasni tudó mezőőrt és több családos embert konvenczióra felfogad Wolf Miksa földbirtokos Ollós puszta u. p. Kiskundorozsma Nagy Józsefnek 3 kocsija, 3 lóra való lópokrócza, 1 lóra való ló­szerszáma és egy ekéje taligával van eladó. Megtekinthető Vörösmarti utca 51 sz. alatt. Vajna-féle birtokon özv. van Balázsnó szomszédságában iábon álló akáczfa több parcze! Iákban önkéntes árverésen január 7 ón héttőn d. e, 9 órakor fog eladatni. Vevők a hely­színén a fenti időben elváratnak. Faeladás. Zseny József eresztői tauyáján január 3 án csütörtökön d. u., hosszusiki tanyáján január 4 én pénteken reggel lábon álló nyár és akáczfa, továbbá Eresztőn 400 kéve tavalyi rozsé kerül eladásra. Babenyecz Balázs apróra vágott és hasábos akácz tűzifát árusít Ház­hoz is szállítja. Portland czementet, tető cserepet is raktáron tart Rak­tára Besnyei téren van Fehértóu Mészöly tanyájára és Nagy Pál Sán­dor város alatti tanyájára akáczfák kiásásához munkásokat keres. Három drb rongyos harisnyá­ból készítünk egy jó pár harisnyát 2 koronáért varrás nélkül. Harisnya gyűjtőhely : Zirubó Sándorné, Ne felejts utca 5 szám. Körösi Jenő egy udvarost, ki a fejéshez is ért azonnal felfogad. Jelentkezhetni bármelyik Körösi ma­lomnál. Méz (erdélyi havasi gyógy) 50 ks . egy teteiben, gyümölcs pálinká­éit becserélhető. Czim : VII. kér. Pazmán utcza 11. Répási Lajosnál Kőhid utcza 14 sz. házánál hasáb, dorong, aprí­tott bükfa gyertyánfa és akáczfa állandóan kapható, Legjobb varrógépek sülyesz- tősek gr&mafoQok kaphatók Weisz Endre Kossuth utczai üzletében hol javításokat is elvállalnak Irodai munkára alkalmas egyént keres Weisz Ignácz. Vállal­kozni akarók jelentkezzenek emeleti lakásán. Márta Kálmán felsőszállási 2 iáncz szzmtoj&t eladja. TudakozjódQ&tui Dugonics utcza 4 sz. lakásán. Móhtörzsek, jól átteleltek, ta­vaszi átvételre kerestetnek Czim VII. kér. Pázmán utcza 11. Szőlőszeti vagy mezőgazdasági állást keres egy hosszabb idő óta - uraságokuál raűíödő családos egyén. | Lakása Károly utca 22 Grünvald Simon szabó üzleté­ben szőrmebőröz, perzsia. nutria nagy választékban kaphatók. Férfi és női garnitúráknak igen alkalmas. özv. Juhász V. Imréné Zsana pusztai 43 hold tanyás birtoka, Sza badkai ut 12 és Bercsényi u'cza 2 sz. lakóháza eladó. Tudakozódhatni szerdán és vasárnap a helyszínén, ' hétköznap ifj. Ónodi János Zsana pusztai birtokán. Vörösmarti utca 13 szám alatt egy kályha, egy decimál mázsa és több női és férfi ruha és cipő eladó.- Egy pár uj csizma eladó a csendőrpóíló keret laktanyában Nagy József őrmesternél. Szentgyörgy napra keresek egy vagy két szobás lakást, mellék­helyiséggel. Ciim Kard utcza 1. Opra Lajosné kéri azon egyént ki a Polgári O.vasókőr karácsonyi bálján tévedésből egy fekete gallér­boát elvitt hogy azt neki visszaadni szíveskedjék. Gépészkovácsot keresek Üllési gazdaságom részére. Lovaglásban, motorkezelósben való jártasság meg- kivántatik Fizetés megegyezés szerint. Az állás azonnal ^betöltendő. Folya­modványok (esetleg személyes meg­jelenés) Wolf Miksa földbirtokoshoz, Ollós puszta, u. p Kiskundorozsma czimzendők. Szecsödi György felsőszállási tanyájára egy konvencziós kocsist és az ottani szőlőjébe egy éves kapást azounal felfogad. Tudakozódhatni a helyszínén vagy Bercsényi utcza 10 sz. házánál. Egy hegedű és jókarban levő férfi ruha eladó Eskütér 4 sz alatt. Olvasóinkhoz! Uj évfolyamba: már a 18-ikba lép mai számával a Kiskun- Halas Helyi Értesítője, Programmot ez­úttal sem kell adnunk; ezután is a régi utón haladunk, amely a város polgárainak boldogulásához, Halas erősbödéséhez vezet. Lapunk hasáb­jai ezután is megnyílnak minden közérdekű kérdés előtt; ezután is figyelemmel kisérünk minden Halast érintő eseményt. Friss, eleven, tartalmas újságot nyújtunk ezután is. Hű képét adjuk a város egy heti életének. Hisszük, hogy a közönség az wj évben is kitart mellettünk. Lapunk egyes számának ára 10 fillér. Előfizetési ára egy évre hely­ben 8 korona, vidékre 12 korona. Kiadóhivatal. A világháború "ávlratok a mlnliztnr elnökség saltrosztályétfh Vezérkarunk jelentése. Budapest, dec 31. (Hivatalos.) Keleti harcztér: Fegyverszünet. Olasz harcztér. Tegnap délután a francia gya­logság heves tüzérségi és akna­vető előkészítés után megtámadta a Monte Tombán levő állásainkat. Nehéz küzdelem után sikerült az ellenségnek egyes helyeken ár^ kainkba benyomulni. Ellenintéz­kedéseink folyamatba vannak. A többi arcvonal szakaszán sok helyütt élénk tüzérségi tevékeny­ség. Három angol hajót megtorpedóztak. LONDON, dec. 31. A tengernagyi hivatal közli : A 22-ról 23-ra virradó éjjel a hollandiai partvidék előtt ködös időjárás mellett három angol tor- pedózuzó aknába ütközött, avagy megtorpedózták azokat. Ez alka­lommal 13 tiszt és a legénység 100 embere életét vesztette. (M. T. I.) Kilenc nagy fölfegyverzett gő­zöst sülyesztettek el a Föld­közi tengeren. BERLIN, dec. 31. Tengeralattjáróink ismét el­süllyesztettek a Földközi-tengeren kilenc, csaknem kivétel nélkül, felfegyverzett gőzöst, összesen 30.000 bruttotonna tartalommal. A gőzösöket nagyobb részt me­rész viz fölötti éjszakai támadá­sokban lőttük ki erős biztositó kíséretből. Egy gőzös, amely valószínűleg gazolinolajat szállí­tott, a torpedótalálat után nyom­ban lángba borult. Támadásaink főképpen a Földközi tenger nyu­gati részének szállító forgalma ellen irányultak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom