88 találat (0,167 másodperc)

Találatok

1. 1901-11-24 / 48. szám
[...] magyar katholicizmus föl­magasztalására sokáig éltesse Bozóky Mihály emlékezete Az Esztergom járási [...] a község nótáriusának val­lották magukat Bozóky életének körülményeit a sopronyi eset [...] könnyen eredhető szellemi elmaradottság elle­nében Bozókynak e rokoni és ismeretségi köré­hez [...] kitün­tetésben is részesült továbbá Csongrády István szölgyémi kántortanító kinek komoly tudásvá­gyát
2. 1903-10-18 / 42. szám
[...] Szózat Az énekkar vezetője Uj István IV é hh Főegyházmegyei hirek [...] dr gymnáziumi tanár Nagyszombatban Hlavathy István Garam Kö­vesdre Buchtet József Szenicre [...] is elfogad a sze­gények részére Bozóky Bonaventura id ruhatáros IL Toldy [...]
3. 1903-11-22 / 47. szám
[...] izr Esztergom Házasságot kötöttek Petróczi István r k földm és Kicsindi [...] k 77 éves végelgyengülés Gulyás István ev ref mozdonyvezető fia gyermekaszály [...] Egy trombita tit­kaiból Elb Kincs Istvántól 3 képpel Béka egér harc [...] Vargha Dezső től III Dr Bozóky Alajos Magyar katholikus egyházi jog [...]
4. 1906-08-05 / 31. szám
[...] Az én anyósom Irta Nádler István A gyöngébb szívűek vigasztalására előre [...] megismerkedjem holnapi utazó­társaimmal Petheli és Bozóky urakat ismeri szó­lítom meg a [...] és népboldogitók táborá­hoz csatlakozott Szent István keresztény országa ellen tör s [...]
5. 1908-12-20 / 51. szám
[...] Mihály A föld angyala Füzesséry István Kerub Holba Róbert Szeráf Bábirák [...] bojtár Károlyi Lajos Pásztorfiú Kincses István Lucifer Biró Gyula Démon Német [...] főnöknő kérelmére és P Soós István karmelita rendi magyarországi tartományfőnök ajánlatára [...] László dr Eger 3 kor Bozóky Béla gyűjtése Soltvadkert 6 kor [...]
6. 1910-06-05 / 23. szám
[...] jelöltek érdekében működött Főegyházmegyei hirek Bozóky Géza a budapesti vörös kereszt [...] beszéd van melyet P Faludi István nagyszom­bati jezsuita páter tart Vegyünk [...] látogató közönség épúgy mint Szent István napkor az államvasutakon kedvezményes jegyekkel [...] szintén ve­lök tartott Leszavaztak Adamcsa István gyolcsos Agatsin Gyula bencéstanár Babura [...]
7. 1910-08-28 / 35. szám
[...] Doby Vince kiérd plébános és Bozóky Géza sz széki tanácsos A [...] Sándor ferencvárosi plébános dr Csárszky István pápai kamarás hercegprimási titkár Tálos [...]
8. 1913-12-07 / 49. szám
[...] ára 10 korona a Szent István Társulat rendes tagjai azonban tagilletményül [...] tarthat számot Decemberi száma vezető­cikkében Bozóky Alajos dr befejezi intuitiv tanul­mányát [...]
9. 1925-05-20 / 39. szám
[...] Homor Imre Felelős szerkesztő Gábriel István Kéziratok ós előfizetések Kossuth Lajos­utca [...] Esztergoménak is értékes munkatársa volt Bozóky Mihályról a XVIII század hírneves [...] fogadtatnak Orvosi hir Dr Urbán István fogor­vos Olaszországból visszaérkezett ren­delését újból [...]
10. 1931-03-04 / 25. szám
[...] meg Előadás Jeruzsálemről vetí­tett képekkel Bozóky Gyula ve­zérkari ezredes márc 5 [...] az érelmmesct éil A Szent István lövészegylet megkezdte szereplését Kedvező auspiciumok [...] Move E S E Szent István lövészcsapata a mű­egyetemi F C [...] közgyű­lését melyre a Move Szent István lövészcsapat tagjait ezúttal hívja még [...]
11. 1931-03-08 / 27. szám
[...] van ára sőt egyes Stefanek István és neje Pásztor Bor­mezőgazdasági terményekben [...] János és társaitól meg­vett Kovács István és neje Holop Erzsébet kenderesi [...] Jánosné és társaitól megvett Jódobronya István és neje Cserép Erzsébet kistódűlői [...] u 5 órai kezdettel v Bozóky Gyula vezér­kari ezredes tartott ott [...]
12. 1931-08-23 / 92. szám
[...] pécsi egyetemi tanári kar nevében Bozóky Géza dr rektor mondott üdvözlő [...] kikapcsolni Pécs város nevében Makay Ist­ván helyettes polgármester köszön­tötte az egyházfőt [...] a győri országos uszó­kongresszuson Szent István napján sportünnepe volt Győr városának [...]
13. 1932-08-26 / 92. szám
[...] Dorogon A do­rogi Lányászok Szent István napján nagy ünnepséggel tartották meg [...] vezetésével míg a har­moniumkiséretet Béres István teo­lógiai tanár látta el A [...] Béla Ötvös Lajos orsz képviselő Bozóky Gyula ezredes Czikann Zichy Móric [...] a hazafias vallásos egye­sület Szent István Szent Gellért kultuszórát Az indítványok [...]
14. 1890-07-31 / 61.szám
[...] számadása vizsgálatáról 22 Dr Földváry István tiszti fő­ügyész jelentései a A [...] évre bérbevétele tárgyában c A Bozóky árvák által a városi árvatár [...]
15. 1899-08-13 / 65.szám
[...] példát A bátorkeszi vásárról Lengyel István bátorkeszi lakos az ottani vásá­ron [...] magánjog II Pandektákat tartalmazza dr Bozoky Alajostól A pan­dekta jog igen [...] katholikus egyházi jog irta dr Bozóky Alajos Az egyházi jog azon [...]
16. 1901-09-26 / 77.szám
[...] O A köbölkúti kerületből Kobek Ist­ván képviselőjelölt mint sajnálattal értesü­lünk az [...] párt végrehajtó bizotsá­gáuak Bátorkeszin Kobek István ujboli jelöltelését örömmel veszem tudomá­sul [...] Szölgyémi Gyula eszter­gomi tanitó 5 Bozóky Mihály emlékezete tartja Karácsonyi Béla [...] tanerőket Bárdos Gyulát és Kovács Istvánt Kaán János volt rajztanárnak pedig [...]
17. 1911-07-16 / 55.szám
[...] legények legbicskásabbjai a hires Bábszky István és Fe­rencz Lőrincz Mihály Páva István Gerendás Ferencz Gruber István és Zsák Mihály ittak ott [...] Zoltán az orosz festőmüvészetet dr Bozóky Dezső tengerész orvos Makkaóból közöl [...]
18. 1913 / 59. szám
[...] szentbenedeken midőn ősét báró Koháry Istvánt a lévai hőst uj sír­boltba [...] immár ország­szerte hires esztergomi Szent István ünnepséget nívóssá az ő lángbuz [...] Szelepchényi 1675 Náray Gy 1695 Bozóky Mihály 1797 és Kovács Márk [...]
19. 1927-07-31 / 60.szám
[...] Rott Nándor veszprémi Hanauer Á István váci Virág Ferenc pécsi me­gyéspüspök [...] Nemzeti Szövet­ségének országos elnöke Raskó Ist­ván kúriai biró és neje a [...] itif a magyarországi törökök főpapja Bózóky Kálmán Magyari Géza Steiner József [...] képviselők Wagner Manó kor­mányfőtanácsos Madarász István Bednarz Róbert Schlager Árpád Val­nicsek [...]
20. 1931-02-26 / 17.szám
[...] díszközgyűlés és kulturest keretében Hász István dr tábori püspök ün­nepi beszédében [...] Patrona Hungária kápolnabizottság nevében pedig Bozóky Gyula ezre­des mondott beszédet mely [...] nagyszabású kormány­zati programúiban amelyet Bethlen István gróf miniszterelnök az Egysé­gespárt első [...]