124 találat (0,174 másodperc)

Találatok

1. (70. oldal)
[...] 90 Köszönet Kun Edének Godó Istvánnak és Varga Pálnénak 40 91 [...] ideiglenes kölcsöne 59 109 Somogyviszló kérése 1400 pengő rendkívüli adó kivetéséért 59 110 Alsok Csurgósarkad kérése 3500 P rendkívüli adó 60 111 Hetes kérése kétévi 120 százalékos rendkivüli adó [...]
2. 1928. november 10.
306 Jkvi szam Lapsiam 75 István király napjával kapcsolatos zászlókitüzés Göde [...] 102 Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének kérése Varga 85 103 Budapesti KIE [...] Varga 85 104 Dunavecsei egyház kérése Varga 86 105 Budapest tisztviselőtelepi missziói egyház kérése Varga 86 106 Közép és [...]
3. 1934. november 17.
[...] 70 Gazdavédelmi rendelet kiterjesztése Kováts István 10 187 71 Dr Gál [...] 86 Iváncsai haszonbérlők kerítés felállítási kérése Ferenczy 181 137 87 Iváncsai [...] Kisary Lajos haszonbérlő fizetési halasztás kérése Ferenczy 185 138 105 Kisary Lajos haszonbérmeghosszabbítási kérése Ferenczy 186 138 106 Kiskunhalas [...]
4. (23. oldal)
[...] csatoltassék vissza a polgárdii körhöz Kérése megadatik és körügyelő lelkész urak [...] folyamodása a Roboz alapítvány kamatáért Kérése megadatik és megbizatik a pénztárnoki [...] el Közép Bogárdra t Lukács István Lepsénybe t Cseresnyés János Hidvéghre [...] Dem­jén Márton Szent Mihályra Szokó István Igarra Kovács Lajos Kenesére Móricz [...]
5. 1863. október 28. 29. 30. 31.
[...] egyházról választm tudósítás 56 Budai István hagyatékáról Tordai István 57 Tokai Pál és társai [...] 66 Ráczhidasi németajkú leánygyülekezet segély kérése 67 Ireghi egyház kegyadományok elengedteté­seért [...] Székesfehérvári ág hitv egyház segély kérése 70 Özv Bélák Józsefné kitáblázási [...]
6. 1947 • 1947. november • Betűrendes tárgymutató (203. oldal)
[...] 107 Középiskolai felügyelő választása Rab István 106 Középiskolai tanárok állami szolgálatba [...] egyházmegye képviselői 13 Mezőföldi egyházmegye kérése járulékoknál haladékért 48 Minősített egyházak [...] tanár alkalmazása 92 Pápai egyházközség kérése 59
7. (28. oldal)
[...] Tudomásul bejegyeztetik r Olv Matolcsy István helyettes köztartás vezető tanár azon kérése hogy 1917 január 1 től [...] a ma­radásra de mert ezen kérése eredménytelen volt az ideiglenes működésre [...]
8. 1881. június • Oldalszámok • 170
[...] nyert 163 Ömböly Aladár tanuló kérése megadatik 164 Thury Etele theologus kérése teljesiltetik 165 Farkasdy Béla és [...] magán vizsgát adhassanak 166 Borsos István tanuló kérelmével elulasiltatik 167 A [...]
9. 1940. április 17.
[...] Dunakeszi egyházközségnek adósegély engedélyezése iránti kérése Az adóalap intéző bizottsága a [...] Örkényi egyházközségnek adósegély engedé­lyezése iránti kérése Az egyetemes adóalap intéző bizottsága [...] Benedek Zsolt s k Farkas István s k elnök előadó
10. 1943. május 19-20.
[...] tengelici anyaegyházköz­ségnek adósegély engedélyezése iránti kérése Az egyetemes konvent az újonnan [...] P tőke­kamatsegély engedélyezése iránt előterjesztett kérése Az egyetemes konvent a kérést [...] lelkészi elnök Dr Kováts J István s k egyetemes konventi jegyző [...]
11. (20. oldal)
[...] osztaléknak részére utalványozását kieszközöltetni kéri Kérése pártolólag az e kerületre felterjesztetik [...] a Roboz alapít­ványnak részére utalványozását Kérése megadatik és e m pénztárnok [...] Lajos Medgyaszay Vincze és Borsos István Az Esperes ur megbizatik hogy [...]
12. (63. oldal)
[...] nt esperes úrhoz intézett azon kérése hogy az 1897 98 99 [...] egyháztól 120 frt ennélfogva Eekete István I ső tanitó 120 frt [...] nem teljesíthető e A presbyterium kérése nem teljesíthető mert ab­ból sem [...]
13. 1879. április • Oldalszámok • 82
[...] tehessen 38 Nagy Gyula tanulónak kérése akkép adatik meg hogy a [...] az előadásokat látogatja 40 Ónody István tanuló kérelmétől elmozdíttatik 41 Csikós Péter tanulónak azon kérése hogy a Il od évi [...]
14. (77. oldal)
[...] Szabályszerű idézés folytán megjelentek Rozs István személyesen a falubattyáni egyház képvisele­tében [...] Gyula előadó ismerteti I Rozs István panaszfeljelentését Rozs István falubattyáni lakos 1902 október 18 [...] folytat Ezen panasz folytán Józan István esperes ur által nyilatkozattételre szólittatott fel Józan István terjedelmes nyilatkozatá­ban Rozs Istvánt megbízhatatlan embernek jellemzi s a [...]
15.
[...] Huszár Károly Pásztor Elek Végh István Salga Endre Yizi János Székely [...] Ha­niszkó János és ifj Tóth István Mint vendég Akucs István áll elemi isk tanitó 1 [...] ezen jegyzőkönyvnek hi­telesítőiül id Tóth István és Bátky István tagtársak bízatnak meg 2 Akucs [...]
16. Tartalomjegyzék (56. oldal)
[...] 3 1 Esperes űr áldás kérése 4 2 Jegyzők megnevezése 4 [...] közé lép 5 6 Tóth István sárkeresztesi tanító elhunyta 5 7 Derecskey István nyug csőszi tanító elhunyta 5 8 Sáhó István lelkész és Szűcs Kálmán tanító [...]
17.
[...] folyamán történt tanítóválasztásokról Megválasztattak Tóth István Megyercsre az 1934 35 isk [...] III tan áll ra Tóth István Nagymegyerre az 1934 35 isk [...] végleges II tan állásra Varga István Perbetére II tan állásra Domonkos [...] megállapítottam hogy a szigorú intézkedés kérése tévedés folytán történt Örömmel jelentem [...]
18. (57. oldal)
[...] Szűcs Lajos Joó András Nagy István kör­lelkész Babay Dezső Nagy Sándor [...] Péter Czakó Sándor körtanitók Tóth István jegyző Továbbá Miklós Géza és [...] építkezési ós fizetés kiegészítési segély kérése is igy az egyház­megye beavatkozása [...]
19. 1930. november 22.
[...] 46 Nyugdíjjárulék befizetése tárgyában Kájel István javaslata Hetessy 38 Nyugotszenterzsébeti adás [...] csatolása Hetessy 41 Pálóczi Horváth István ajándékozási ügye Fromm 57 Pesthidegkutnak [...] életbeléptetése Budai 133 Protestáns diákmenza kérése Ferenczy 180 Protestáns Tanügyi Szemle [...] templom kijavítása Ferenczy 56 Schlosser István házfelügyelő kérelme Ferenczy 55 Segédlelkészek [...]
20. 1916. október • Oldalszámok • 178
[...] el Ugyanis két tanú Szűcs István és Mohácsi Dávid eskü alatt [...] sze­rint az egyik tanú Szűcs István nem is volt választó Mert [...] bizonyára jóhiszemüleg a választó Szűcs Istvántól kérte a pártfogást tehát a [...] szerzése az egyes választók pártfogásának kérése lerontja a lelkészi állás tekintélyét [...]
21. 1912. május • Oldalszámok • 55
[...] Antal Gábor elnöklete alatt Barthalos István Faragó János Szabó György Bakó [...] Antal Géza Kristóffy Gyula Németh István 1 Püspök ur üdvözölve a [...] bizottság feladatának megkönnyítése végett Németh István egyházkerületi e főjegyzőt bizta meg [...] elő Noha a közigazgatási államsegély kérése alkalmával készített kimutatás első sorban [...]
22. 1911. május 16.
[...] átirata a melyben néhai Jordán Istvánnak a Ráday könyvtárban őrzött művészi [...] nagyméltóságú elnöksége felhívásának s Jordán István arcképét ezennel a konvent ren­delkezése [...] nagyméltóságú kon­venti elnökség megbízottjának elismervény kérése mellett szolgáltassa ki 13 Az [...]
23. 1913. október 18.
[...] dr Pruzsinszky Pál és Hamar István theol tanárok meg­írták a könyvtár [...] Pruzsinszky Pál annak régebbi Hamar István annak újabb részét A dol­gozatok [...] bemutatni a könyvtári bizottságnak ama kérése kapcsán hogy méltóztassék a képek [...] dr Pruzsinszky Pál és Hamar István tanár urakat értékes fáradozásaikért valamely [...]
24. 1916. október 14. 16.
[...] beszámolónkban fogjuk meg­tenni Jelentésünk tudomásulvételének kérése mellett tisztelettel kér­jük a Főtiszt közgyűlést arra is hogy Hamar István könyvtárnokkal szemben a könyvtár gondozása [...] szemben a közgyűlés köszönetét Hamar István könyvtárnokkal szemben elismerését nyilvánítja 181 [...]
25. (70. oldal)
[...] 23 sz Bodor Zsuzsánna Leányotthon kérése 64 sz Csóri vallássérelem 48 [...] 26 sz Főjegyző dr Puskás István választásról jelentés 4 sz Gueth [...] 61 sz Iszkaszentgyörgyi lelkészválasztás Pőcz István 11 sz Kálvineum javára életbiztosítás [...]
26. (43. oldal)
[...] Vanicsek Antal h pénztáros együttes kérése 200 200 K drágasági pótlék [...] pót­lékot megszavazza v Olv Bazsai István Pap György Luka János intézeti [...] kérvényük Az ig tanács Bazsai István Papp György és Luka János [...]
27. (15. oldal)
[...] a konvenii közalapbó segélyt kér Kérése teljesen indokolt lévén utasittatik az [...] Ladányba rendes lelkészül tiszt Molnár István volt lepsényi helyottes lelkész ur [...] Tudomásul vétetik és tiszt Molnár István urnák nádasd­ladányi lelkészül választatása megerősíttetik [...] a lepsényi helyet­tes lelkész Molnár István ur választatott meg rendes lelkészül [...]
28. 1943. október • Oldalszámok • tart_15
[...] 2 Távolmaradók igazolása 3 Futó István rendes tanár kinevezésre ajánlása 4 [...] rendes tanár megválasztása 7 Rácz István rendes tanárrá választása 8 Mester [...] felszerelésére taníttató szülőktől önkéntes adományok kérése 11 Nőnevelőnitézeti bentlakó tanárnők ellátási [...]
29. 1933. november 18.
[...] Göde 88 54 13 Barizs István bérlő kamatelengedési kérelme Ferenczy 109 66 14 Barizs István ócsai adótartozása 152 15 Báta [...] Budahegyvidék szórvány gondozása és káplánkongrua kérése 144 26 Budaörs fiókegyházzá alakulása [...]
30. 1890. április 15-23.
[...] rányi Molnár Ferencz karászi Nagy István mogyorósi Gönczi Sán­dor tyukodi lelkészek [...] Réti József alsó kálosai Kolozsvári István tolcsvai Réthi Pál golopi Hutka [...] tervrajza és költségvetése még nincs kérése korai 6 T ö v [...]
31.
[...] 8 Zongor János az egyházmegye kérése ellenére is megmarad elhatározása mellett [...] Kiss Imre 26 ot Végh Ist­ván 25 öt Huszár Károly 23 [...] garammikolai Kiss Imre zselizi Végh István v ládányi Huszár Károly ksárói [...]
32. 1902. április 16. 17.
[...] Molnár Béla egyházkerületi főjegyzők Németh István és Konkoly Thege Béla egyházkerületi [...] tanárok Kiss József és Barthalos István egy­házkerületi tanácsbirák Antal Gábor püspök [...] el s mintegy jövendőbeli együtt­működésének kérése és megnyerhetése végett a dunán­túli [...]
33. 1942. október • Oldalszámok • tart_9
[...] jelentés 92 Szórványmisszió céljaira segély kérése 97 Szórvány és tanyagondozó bizottság [...] választása 192 Tanítónőképzőben dr Kiss István r tanárrá választása 193 Tanítónőképzőben [...] választása 199 Tanítónőképzőben dr Kiss István megválasztásához miniszteri hozzájáru lás 200 [...]
34. (3. oldal)
[...] lelkészek A tanítói karból Halasi István pápai lanitó mint a tanítói [...] József tanácsbiró Barth a los István tauácsbiró Takács Ferencz képviselő K [...] Isten áldó szent lelkének buzgó kérése után a gyűlés megnyittatott Tudomásul [...]
35. (114. oldal)
[...] bUi iskola községesitési határozatairól jelentés kérése 60 107 Esperes jelentése számadásokróls [...] alapszabályainak jóváhagyása 66 112 Méhes István felebbezése beiratási díj ügyében 66 [...] díj megállapításáért 68 118 Sárosi István gigei lelkipásztor közmunkaváltsága 68 119 [...]
36. (66. oldal)
[...] Farkas Sándor Balla Árpád Liber István Csonka Jenő és Szilágyi Árpád [...] fáradozásáért 18 30 Écsy Ödön István üdvözlése kitüntetésekor 18 31 Köszönet [...] szövetségbe lépésre 20 38 Segédlelkész kérése Kaposvár s Nagyatád részére 20 [...]
37. 1934. szeptember • Oldalszámok • _tart_6
[...] jutalmazására javaslat 22 sz Török István dr székfoglalója idejének bejelentése 9 sz Török István dr székfoglalójának megtartása 128 sz [...] elemi iskolába ref tanerő kinevezésének kérése 24 sz Zalaegerszeg legációs köre [...]
38. 1882. június • Oldalszámok • 115
[...] teszi tekintve azt hogy Bocsor István tanár ur a dunántúli ref [...] Szabó Káról tanár és Barthalos István főiskolai pénztárnok urakból alakított bizottság [...] az egyházkerület atyai kegyességé­nek bizalomteljes kérése mellett a komáromi egyházmegye kiváló [...]
39. (83. oldal)
[...] községi iskolaszéki tagsága 67 119 István királynapi zaklatások 67 120 Magyar [...] módosítása 70 129 Csire Nagy István beruházás megváltása iránti kérése 71
40. Tartalomjegyzék (51. oldal)
1 Szántó János fizetésemelés kérése e Héjas Elek kérelme szakvizsga [...] Köztartási felfigyelő számadásai 1 Lázár István tanár állandósittatása 155 Bujanovics Koppy [...] fekvő föl­dek haszonélvezetéről 163 Nóvák István kérelme a cselédek gyermekeitől járó [...]
41.
[...] az Egyetemes Konventre 20 Puskás István zólyomi ref lelkész az 1935 [...] Egyetemes Konventtől Egyházmegyei közgyűlés Puskás István kérelmét sze­gényes jövedelmére valamint ott [...] Agyagássy Sándor garamvezekényi ref lelkész kérése az oroszkai községi és állami [...]
42. 1900. április 24-27.
[...] javasolja hogy a nevezett egyház kérése mint a mely nem a [...] Meczner Béla Czike Lajos Fejes István Simó Lajos Horthy István dr Bartók György Lénárt József [...]
43. 1880. szeptember • Oldalszámok • 123
[...] egylethez tétetik át 396 Kotasz István tanár ur által kezelt tantárgyak [...] János Tóth Dániel és Németh István tanár urak bízattak meg miről [...] Karácsonyi Ferencz fötanodai senior ur kérése meg nem adathatik 400 Kis [...]
44. (41. oldal)
[...] tandijsegélyt megsza­vazza 4 Olv Matolcsy István köztartást vezető tanár azon kérése hogy teszteletdija felemeltessék Az ig [...] a javaslatot elfogadja s Matolcsy István tiszteletdiját a köztartás vezetés ért [...]
45. D
[...] Duna szerdahelyi ágostai egyház segély kérése 1881 59 Duna vecsei egyház [...] ügye 1858 48 71 Balla István tanító káplán elmozdítását kéri 1861 [...]
46. 1912. szeptember • Oldalszámok • 189
[...] Komjáthy Aladár Zergi Mihály Császár István lelkész urak kérelme alap hiányában [...] csak IV éves hittanhallgató tehát kérése figyelembe nem vehető
47. (74. oldal)
[...] és Mózes Ernő VI Deák István II tanitófiukat veszi fel Tudomásul vétetik 16 Olv Matolcsy István köztartást vezető tanár jelentése az [...] tanács hogy ezen mérsékelt összeg kérése mellett a csurgói fögymnasium tanárainak [...]
48. 1921. április • Oldalszámok • 19
[...] szabadsága egy további évvel meg­hosszabbíttassák Kérése megokolására felhozza hogy a német­alföldi [...] Czeglédy Sándor s k Németh István s k püspök elnök egyházker [...]
49. (86. oldal)
[...] 300 korona segélyre 2 Császár István gigei lelkész gyógyitatás illetve fürdőre [...] csak IV éves theologus volt kérése figyelembe nem vehető L 1912 [...]
50. 1872. május 25.
[...] és Ozsváth József gyönki Polányí István halasi és Keresztes Bence kecskeméti [...] k Rendes tanárokul választattak Varga István Kálmán Dezső és Kiss József [...] b és c pontokban foglalt kérése a felhozott indokokból teljesíttetik c [...]