A Mezőföldi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1906. július

— 77 -­Szabályszerű idézés folytán megjelentek: Rozs István személyesen, a falubattyáni egyház képvisele­tében : Csikós Péter lelkész és Szalai József gondnok, Józan István s meghatalmazottja dr. Arany Lajos székesfehérvári ügyvéd. Az elnökség által a hozzájuk intézett kérdésre ugy Rozs István, valamint Csikós Péter lelkész és Szalai József gondnok kijelentik, hogy a panasz följelentést fenntartják. Elnökség: dr. Arany Lajos ügyvéd kérése folytán zárt ülést rendel el. Kenessey Gyula előadó ismerteti I. Rozs István panaszfeljelentését: Rozs István falubattyáni lakos 1902. október 18. szóbeli panaszt emelt esperes urnái Józan István ta­nitó ellen, hogy nevezett tanitó az ő feleségével szül. Pajor Erzsébettel bűnös viszonyt folytat. Ezen panasz folytán Józan István esperes ur által nyilatkozattételre szólittatott fel. Józan István terjedelmes nyilatkozatá­ban Rozs Istvánt megbízhatatlan embernek jellemzi s a panasz tartalmának valódiságát tagadja. Felemlíti, hogy neje halála óta Rozs Istvánná jár be házához a legszükségesebb házi dolgok elvégzésére. Ugyanazon nyilatkozatában azonban oly dolgokat is közöl Rozs István és neje közötti viszonyáról melyeket csak az tudhat, ki azok egyikének legteljesebb bizalmát birja. Ezen vádaskodásért később Józan István rágalmazá­séit pert is indított Rozs István ellen, de eredmény nélkül, amennyiben a székesfehérvári kir. törvényszék Rozs Istvánt felmentette. A pereskedés folytán s különösen mert Józan István Rozs Istvánnéval való viszonyát továbbra is fenntartotta — mindinkább kiélesült a helyzet s 19U3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom