Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1881

1881. június - Oldalszámok - 170

170 Kötelező tantárgygyá tétele nem fogja e a növendékek szellemi tulterhelhetését eredményezni ? 160. Csekö Gusztáv fötanodai zenetanár ur kérvényére határoztatott, hogy a zenedarabokra kért átalány utalványozása fölösleges, — kér­vényező utasitalik, hogy a szükséges darabok beszerzése eseté­ben forduljon a főisk. igazgatósághoz, a ki a beszerzett hangje­gyek evidentiában tartására felhivatik. 161. Polgár Sámuel 1-sö éves papnövendék kérelme megadatik. 162. Moór Péter folyamodványa kegyelemből kivételesen kedvező elinté­zést nyert. 163. Ömböly Aladár tanuló kérése megadatik. 164. Thury Etele theologus kérése teljesiltetik. 165. Farkasdy Béla és Vargha József komáromi e. megyei papoló káplán uraknak megengedtetik, hogy a IV. theol. tanfolyam II- ik felének tantárgyaiból magán vizsgát adhassanak. 166. Borsos István tanuló, kérelmével elulasiltatik. 167. A homonnai egyesült prost. leány egyház a segély egylet elnökségének és az egyházlátogatásnak figyelmébe ajánltatik. 168. A hittanhallgatóknak a bentlakás tárgyában beadott kérelmök figyelmen kivül hagyatik. 169. Nagy Lajos papnövendék kérvényével elutasittatik. 170. A lóthí egyház kérelmével, a ker. segélyegylet elnökéhez utasittatik s általában az egyházak megintetnek, hogy segely kérés esetén ne az e. kerületi gyűléshez, hanem az egylet elnökéhez fordul­janak. 171. Vághó Sándor felszentelt lelkész kérvénye nem rendes uton jővén a ker. gyűlésre, a kérvény, csatolványaiva! együtt a b. somogyi e megyéhez visszaküldetik s ennek jelentése a jövő gyűlésre be­váratik. — 172. Molnár Aladár tanulónak megengedtetik, hogy a gymnasium 8 oszlá­lyának tantárgyaiból magánvizsgát adhasson s érettségi vizsgát is tehessen. 173. Az aequivalens adó tárgyában telt feliratra érkezett kedvező leirat kedves tudomásul vétetik. 174. A dr.-palánki esperes úrtól a fötanodai szervezet- pénzzel hátralék­ban levő egyházak ellen indított törvényes lépés eredményéről jelentés váratik. 175. A verőczei közmunkaváltsági iratok, pótlás végett a dr.-palánki e. megyéhez ismételten visszaküldelnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom