A Barsi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1913. július

101 JEGYZŐKÖNYV. Felvétetett Léván, a Barsi Ref. Egyházm. Tanítóegyesület 1913. évi junius 4-én tartott rendes közgyűléséről. Jelen vannak : Soós Géza ügyvezető elnök elnöklete alatt Huszár Károly, Pásztor Elek, Végh István, Salga Endre, Yizi János, Székely Béla, Yárady Gyula, Akucs Béla, Bátky István, Tóth Pál, Galambos Béla, Tóth Lajos, Tokodi'Ferencz, Kömley László, Csekey Aranka, Vida Róza, Dóka Sándor, Kiss Ipire, id. Tóth István, Pekarik Vilmos, Jakabffy Jenő, Juhász Jenő, Ha­niszkó János és ifj, Tóth István Mint vendég : Akucs István áll. elemi isk. tanitó. 1. Elnök szép költői hasonlatokban gazdag megnyitó beszé­dében rámutat az állami és nem állami tanitók fizetésrendezése között levő különbségekre különösen a fizetésrendezésnek az utóbbiakra nézve sérelmes voltára s a közgyűlést megnyitottnak nyilvánítja. Az elnöki megnyitóval kapcsolatban ezen jegyzőkönyvnek hi­telesítőiül id. Tóth István és Bátky István tagtársak bízatnak meg. 2. Akucs Béla felvilágosítást kér a mostani közgyűlés tar­tásának czélját illetőleg. Mire nézve elnök hivatkozván a mult évi rendkívüli közgyűlés ide vonatkozóhatározatára, mely szerint ezen közgyűlés egyedül csak a tisztújítás ügyével foglalkozzék, kijelenti, hogy a közgyűlés összehívását jogosnak tartja. Elnök kijelentését a közgyűlés magáévá teszi, Akucs Béla kérése felett napirendre tér. 3. Elnök megköszönvén azon bizalmat, melyet a ipult évi rendkívüli közgyűlés beléje, mint egy évig való ügyvezető el­nökbe helyezett, a közgyűlés tagjait rendes elnök választására hivja fel,

Next

/
Oldalképek
Tartalom