A Mezőföldi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1885. június

— 23 — 3 -ik kiadása, összesen 15 ezer példányáról vezetett számadást azon jelentéssel, hogy azt helyesnek találta. A számadást vezető fejérvári lelkész a számadás terhe alól a fentartandók fentartása mellett felmentetik. 50. Tek. Rácz Gyula ur a számvevőségről lemondását beadja. Lemondása a felhozott indokok alapján elfogadtatik, hivatalos működésében kifejtett nemes buzgalma elismeréssel jkönyvbe vezettetik; Bisperes ur pedig megbizatik, hogy a le­mondás által üresedésbe jött hivatal betöltése végett a gyüleke­zeteket szavazásra hivja fel, és a beérkezett szavazatoknak egy összehívandó bizottság által felbontását eszközölje. 51. Tiszt. Győrfi Móricz ur kéri hogy az általa vizsgálandó iskolákhoz B'üle helyett ősi csatoltassék; Füle pedig csatoltassék vissza a polgárdii körhöz. Kérése megadatik és körügyelő lelkész urak e változtatás felől értesitendők. 52. Olvastatott Varga Dezső II. éves hittanhallgatónak folyamodása a Roboz alapítvány kamatáért. Kérése megadatik és megbizatik a pénztárnoki hivatal, hogy a kamatot Varga Dezső részére Sárospatakra küldje el. 53. Pápai iskolában tanuló egyházmegyebeli születésü növendékek az e. megyei alumniumért folyamodnak. Megbizatik az esperesi hivatal a 64 frt. alumniumnak az illetők között osztályzatukhoz mért arányban kiosztására. 54. Olvastatott a siómarosi egyház folyamodványa, melyben az e. megye részére eső államsegély elnyerhetése tárgyában benyújtott kérvényét párto­lással felterjesztetni kéri. B'olyamodványa a kerületre pártolólag felterjesztetni ha­tároztatik. 55. Minthogy az e. megyében két lelkész-állomás üresedésbe van fel­avatandó lelkészekül ajánltatnak. Tiszt. Nagy Lajos, Cseresnyés János és Kovács Lajos segédlelkész urak, mely ajánlat főtisztelendő püspök úrhoz fel­terjesztendő. 56. Jelenti nt. Blsperes ur, hogy a segédlelkészek következőkép ren­deltettek el: Közép-Bogárdra t. Lukács István, Lepsénybe t. Cseresnyés János, Hidvéghre Csikós Péter, Mezőkomáromba Csizmadia Lajos, Keresztesre Dem­jén Márton, Szent-Mihályra Szokó István, Igarra Kovács Lajos, Kenesére Móricz Lajos, Lajos-Komáromba Nagy Lajos urak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom