A Somogyi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1917. március

— 28 — ugyanezen évfolyambeli, de már korábban bevonult katonatanulók részére ugyanezen miniszteri rendelet alapján március 1-től ápr. 14-ig tartó hat hetes tanfolyam nyittatott. E tanfolyamban részt vevő tanulók a vizsgálati dijak kifizetésére köteleztetnek a rende­let értelmében. Igazgató ezzel kapcsolatban kérdésbe teszi, hogy a hét osz­tályt végzett s a tanfolyamon a nyolcadik osztályt végző tanulók fizessenek-e tandijat. Az ig. tanács javasolja, hogy a tanfolyamon részt vevő tanu­lókkal szemben a fizetendők tekintetében a mult évi eljárás al­kalmaztassák. A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és határo­zati érvényre emelik. g) Az ig. tanács jelenti, hogy az alapitványozók rendelkezése értelmében eddig az igazgató kezelése alatt álló következő ala­pítványokat az igazgató a főgimn. pénztárba helyezte el. 1. A csurgói takt pénztár 25 éves fennállása emlékére tett 500 koronás betétkönyv, 2. Sárközy Andor és társai 25 éves érettségi emlékére tett afapitványt 57 K 30 f. (Betétkönyv és készpénz,) 3. Szántó János tanár rajztandij 205 K 31 f. készpénz. Tudomásul bejegyeztetik. r) Olv. Matolcsy István helyettes köztartás vezető tanár azon kérése, hogy 1917. január 1-től kezdve ezen megbízatása alul fel­mentessék. Ezzel kapcsolatban az igazgató jelenti, hogy nevezett helyettes köztartást vezető tanárt, hivatkozva a múltban is elisme­résre méltó működésére és tapasztalataira ismételten kérte a ma­radásra, de mert ezen kérése eredménytelen volt, az ideiglenes működésre dr. Héjjas Imre tanárt kérte fel, ki azon idő óta ezen tisztet teljesiti is. A kgyülés a jelentést tudomásul veszi. s) Az igazgatótanács jelenti, hogy dr. Horváth József az ig. tanácsban a tanári kar képviselője, ezen megbízatásáról le­mondott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom