Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1879

1879. április - Oldalszámok - 82

82 31. A főisk. gazd. tanács továbbra is megbizatik a Nagy József-féle hagyaték tárgya körüli szükséges eljárásra. 32. Az egyh. ker. pénztárnok és levéltárnok urak megbízatnak, hogy b. e. Nagy Mihály püspök úr hátrahagyott hiv. naplójából derítsék ki, hogy a Vay emléklapokból, molyik esperes mennyit vett át, s ki mennyit fizetett be ezek árából. Ugyanitt Mezey Pál volt esperes urnák idő és alka­lom adatik az egyh. ker. és föisk. pénztárnok urakkali leszámolásra. 33. Széky Aladár ácsi tanító úr kérelmére telirat rendeltetik el az iránt, hogy a rá illetéktelenül rótt tanító nyugdíjadó fizetése alól feloldassék s a felirat elkészítésével Körmendv Sándor úr bizatik meg. 34. Oláh Károly n. körösi ref. ének és zenetanár úr, ,.énektár" czimü munkája Váli Ferencz és Csonka Ferencz uraknak átadatik áttekintés és véle­ményadás végett. 35. Dóczi Endre V. gymn. tanuló, csalás bűnében elmarasztaltatván a tanulók sorából kitöröltetik.—azonba a magán—vizsga adás neki engedélyeztetik. 36. A gazdasági tanácsnak, az iskola bérbeadása körül lelt intézkedése helybe­hagyatik. 37. Mórocz Mihály I-sö éves popnövendéknek megengedtetik, hogy a theol. első év első felében előadott tantárgyakból magánvizsgát tehessen. 38. Nagy Gyula tanulónak kérése akkép adatik meg, hogy a folyó 2-ik fél év hátralevő részét nyilvánosan hallgassa s abból nyilvános vizsgát tegyen. 39. Csizmadia Lajos nevelő kérelme oly feltét alalt adatik meg, ha a vizsga előtt 6 héttel mint rendes tanuló az iskolába beiratkozik és az előadásokat látogatja. 40. Ónody István tanuló, kérelmétől elmozdíttatik. 41. Csikós Péter tanulónak azon kérése, hogy a Il-od évi theol. folyam első félévi tantárgyaiból magánvizsgát tehessen: megadatik. 42. A gazd. tanács indokolására, az irkapélpányok ára ismét 2 krban állapíttatik meg. 43. Fáncsik János hittérítő jolöltnek a katonáskodás alóli végleges felmenletése tárgyában felirat határoztatik. s ennek megszerkesztésével Körmendy Sándor úr megbizatik. 44. Kasics Péter bonv. minist, titkárnak, a slavon missióra ajándékozott 5 írt­jáért köszönet szavaztatik. 45. Zádor Gyula ministeri tanácsos urnák. b. e. atyja adóssága az általa, főis­kolánk részére megküldött értékes könyvek fejében töröltetni határoz­tatott s e könyveknek, néhai Zádor György emléke iránti kegyeletből a főiskolai könyvtárban külön csoportbani elhelyezése elrendeltetik. 46. Dereskének, a pápai egyh. megyét illető államsegélykölcsön kiadatni rendeltetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom