Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1860-1869.

PTiP ff, FI!$K01A k'kYVTÁfU. 1860-ik évi 3-ik Jegyzőkönyv. Pesten 1860-ik évi October 8-án 's következő napjain a' dunamelléki hel­vét hitv. egyház kerület közgyűlése tartatván Gróf Ráday Gedeon fö­gondnok 's Török Pál superintendens urak elnöklete alatt, jelen voltak: Az egyházi részről: Ötvös Sándor, Fodor Pál, Gángol János, Miskolczi Sz. István, Szász Károly fö; — Nagy Zsigmond, Kiss Lajos, Boldi­zsár Imre, alesperesek, — Tatai András, Ballagi Mór, Dobos János egyh. ker. tanácsbirák, Laky Mihály egyli. m. küldött. A' világi részről: Gróf Teleki Gyula segédgondnok, Nyáry Pál, Mészá­ros Benjámin, id. Gróf Ráday László, Nagy István e. ker. tanács­birák, — Egressy Sámuel e. m. küldött. Polgár Mihály e. k. vil. főjegyző 's ügyvéd, Nagy Zsigmond al- és Peti József helyesitett egyházi jegyzők. — Mely alkalommal October 8-án. 1.) Superintendens úr buzgó imájában a 1 nagy Isten segedelmeért és áldásaért könyörögvén, fögondnok úr pedig a 1 megjelent tagokat szívesen üdvözölvén, ?s közreműködésre felkérvén: e' gyűlés megnyitottnak nyilváníttatott. 2.) Inditványoztatott, hogy a' testvér ágostai hitvallású bányakerület által néhai b. e. Esz­tergályi Mihály, — mint egyházi autonomiánk egyik tántorithatlan hűségű bajnokának emlékezetére mai napon tartandó gyászünnepélyen egyh. ker. közgyűlésünk — egy azonnal kinevezendő küldöttség által magát képviseltesse. Ez indítvány köztetszéssel találkozván, a' gyász ünnepélyen való megjelenésre Gróf Ráday Ge­deon fögondnok úr vezetése mellett Szász Károly, Ballagi Mór, Mészáros Benjámin és Fördös Lajos urak kérettek föl. — 3.) Superintendens úr előadván, hogy a' gyűlési tagok kiegészítése tekintetéből mindenekelőtt az egyh. kerületi egyházi főjegyzői — pénztárnoki, 's világi aljegyzői hivatalok betöltésére nézve, a' f. évi juliusi közgyűlés jegyzökönyvének 9. rs 35. pontjai alatt megrendelt 's esperes urak által be is hozott szavazatok lennének felbontandók. Ezen szavazatoknak küldöttségek által ugyan de nyilvánosan leendő felbontása és felszámítása közakarattal elhatároztatván: Ötvös Sándor, Nagy Zsigmond, Nyáry Pál urak, az egyh. főjegyzői: Fo­dor Pál, Gángol János, Polgár Mihály, a 1 pénztárnoki: Miskolczi Sz. István, Dobos János, Egressy Sámuel, a 1 világi aljegyzői hivatalokra beadott szavazatoknak azonnali felbontására megbízattak, a' gyűlés ez időre felfüggesztetvén. 4.) Gróf Ráday Gedeon fögondnok úr jelenti, hogy a' kiküldöttek részt vévén a' gyász ünne­pélyen, ennek végeztével a' bányai kerület elnöksége közgyűlésünk ezen részvéteért köszönetét nyil­vánította. Szolgál tudomásul. 5.) A' 3. sz. alatt a' 3. rendbeli szavazatok felbontására s összveszámitására kinevezett 3 küldöttség részéről — munkálkodásuk eredményekép jelentetett, mikép az egyházi föjegyzöségre be­gyült 236 szavazat közül Dobos János 151. — Nagy Zsigmond 26. — Fördös Lajos 25. — Filó Lajos 12. — Fodor Pál 9. — Ballagi Mór 7. — Szász Károly 4; — továbbá a' pénztárnokságra beadott 238 szavazat közül Tatai András 223. — Fodor Pál 5. — Szilágyi László 4; — végre a' világi aljegyzöségre bejött 232 szarvazat közül, ifj. Gróf Ráday László 117, — Jókai Mór 27. — Boros Mihály 17. — Csengery Antal 10. — Arany János 9. — Gerenday Ambrus 7. — Kenessei Kálmán 5. — S. Szabó Albert 4 — Tóth Lörincz 4. szavazatot nyertek, — mind a 1 három hivatalra néhányan, az uíóbbira pedig sokan 3, 2, 1 szavazatba részesittetvén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom