A Somogyi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1931. július

— 70 — )kvi pont Lap 84. Iskolafenntartási járulékok törvényes rendezése 37 85. Iskolafenntartási járulékok kiszámítása . . 37 86. Köszönet körfelügyelői lelkészek és tanítók munkájáért , , 38 87. Körfeltlgyelő lelkészek és tanítók választása 1932—36-ra . 39 88. Pethes Ernő beadványa a taneredmények minősítésérő! , . 39 89. Javaslat tankönyvek árának leszállítására 40 90. Köszönet Kun Edének, Godó Istvánnak és Varga Pálnénak . 40 91. Pedagógiai szemináriumok készkiadásainak megtérítése , . 40 92. Tanügyi bizottság jegyzőkönyve 40 93. Missziói ügyek . . . 42 94. Másjellegü középfokú iskolák ref, tanulóinak hitoktatásáról jel. 47 95. „ alsóbbfoku „ „ „ „ „ 50 96. Segélyosztó bizottság jelentése és javaslatai 53 97. Tanítóegyesület zárszámadása 55 98. Világi elnöki széket újból egyházmegyei gondnok foglalja el 55 99. Egyházmegyei pénztár számadása és költségvetése ... 55 100, Ügyészi jelentés tndomásul vétele 56 101, Elnökség felhatalmazása Halka D.-féle hagyatékper ügyében 56 102. Esperesi jelentés egyházi munkálatokról 56 103, Leventék istentiszteletre járása 58 104. Kovács Bertalan igazolása szavazatmulasztásért . . , , 58 105, Barcs fiókegyházzá alakulási iratainak pótlása 58 106, Nemeske lelkészi földkölcsönének visszatérítése .... 59 107, Nemeske temetkezési szabályrendelete 59 108. Somogyviszló 1200 pengős ideiglenes kölcsöne .... 59 109, Somogyviszló kérése 1400 pengő rendkívüli adó kivetéséért 59 110, Alsok-Csurgósarkad kérése 3500 P rendkívüli adó „ 60 111. Hetes kérése kétévi 120 százalékos rendkivüli adó „ 60 112. Özv. Horváth Sándorné vagyonátruházási szerződése a keszthelyi egyház részére 60 113. Keszthely ingatlanvétel! szerződései templomtelek számára . 60 114, Komlósd kérése 225 százalékos rendkivüli adó kivetéséért . 61 115. Magyaratád kérése 4000 pengő építési kölcsön felvételéért 61 116. Darányi egyház kérelme leik, időközi jövedelem átengedéséért 61 117. Darány kérelme egyhm. és ker. járulékainak leszállításáért , 61 118. Tanítóegyesület indítványa tankönyvek ügyében .... 61 119, Közgyűlés bezárása, jegyzőkönyv hitelesítése 62 Jegyzőkönyvi pontok szerkesztése 62 Bírósági jegyzőkönyvek kivonatai ,,.,.,,,. 62

Next

/
Oldalképek
Tartalom