A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1940.

1940. április 17.

472 1940. április 19. — 409—410—411—412. Az Országos Földhitelintézet 1939. I. és II. félévi számlakivonatát tisztelettel idezárjuk. Kelt az egyetemes adóalap intéző-bizottságának Budapesten, 1940. évi április hó 18. napján tartott üléséből: Az egyetemes konvent a jelentést tudomásul veszi; az egye­temes adóalapnak Halka Sándor és Harsányi Pál bizottsági ta­gok által felülvizsgált 1939. évi zárszámadását pedig jóváhagyja. 419. Tárgyaltatott <az Alag-Dunakeszi egyházközségnek adósegély engedélyezése iránti kérése. Az adóalap intéző-bizottsága a kérést a 277/1939. számú konventi határozatban kapott rendelkezés alapján a helyszínen újból Ietárgyal­tatta s a segély összegét ez újabb tárgyalás alapján hozza javaslatba. Az egyetemes konvent — az egyetemes adóalap intéző­bizottsága javaslatára — az Alag-dunakeszii egyházközség adó­segélyét az 1939. évi július 'hó 1-től évi 1.266.— K összegben állapítja meg s ezt a korábban megállapított adósegélyeknél al­kalmazott valorizáció mértéke szerint folyósítja. 420. Tárgyaltatott az Örkényi egyházközségnek adósegély engedé­lyezése iránti kérése. Az egyetemes adóalap intéző-bizottsága a 280/1939. számú kon­venti határozatban kapott megbízása folytán az evangélikusok kiválásá­nak körülményeit megvizsgálva megállapította, hogy a szétválást nem re­formátus részről kezdeményezték, ennélfogva a kérvény érdemben elbí­rálandó volt. Az egyetemes konvent — az egyetemes adóalap intéző­bizottsága javaslatára — az Örkényi egyházközség adósegélyét eddigi évi 504.— K adósegélyének a beszüntetése mellett 1940 évi július hó 1-től évi 678.— K összegben állapítja meg s ezt a korábban megállapított adósegélyeknél alkalmazott valorizáció mértéke szerint ugyanezen időtől folyósítja. 421. Tárgyaltatott a rinyakovácsi-i egyházközségnek a belsősomo­gyi esperes által 1939. november 25-én 1856/1939. szám alatt előterjesz­tett kérvénye, melyben adósegélyének felemelését kéri. Az egyetemes konvent a kérést a 340/1936. számú határo­zatával elfogadott elvi álláspontjára hivatkozással elutasítja. Dr. Benedek Zsolt s. k., Farkas István s. k., elnök. előadó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom