Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 1913.

1913. október 18.

1913 október <21-én. — 275. 319 bizottságunk előadója, a püspöki hivatal útján előterjesz­tést tett az Orsz. Főfelügyelőséghez, az iránt, hogy a ministerium által levont 200 koronát az Orsz. Főfelügyelő­ség adja meg a könyvtárnak rendkívüli segély czímén, s bizottságunk előadójának az Orsz. Főfelügyelőségnél szemé­lyesen nyert informácziója alapján reményünk lehet arra. hogy a kért 200 korona is kiutalványoztatik. Az az államsegély azonban, amit könyvtárunk eddig nyert, nem elégségés a szükséges fejlesztéshez s nem is áll arányban a könyvtár értékével és a fenntartó-testület­nek az új helyiség létesítésére s berendezésére hozott igen tetemes áldozataival; amiért is felkéri bizottságunk a Főtiszt. Egyházkerületi Közgyűlést, hogy elnöksége útján méltóztassék, mind a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Fő­felügyelőségénél, mint magánál a vallás- és közoktatás­ügyi miniszter úrnál hathatós lépéseket tenni a könyvtár államsegélyének megfeleő fokozása iránt. 6. Örvendetes esemény könyvtárunk életében az, hogy dr. Pruzsinszky Pál és Hamar István theol. tanárok meg­írták a könyvtár történetét és pedig dr. Pruzsinszky Pál annak régebbi, Hamar István annak újabb részét. A dol­gozatok a theol. akadémia 1912/13. évi értesítőjében jelen­tek meg, 57a ív terjedelemben, I. Ráday Pál és neje Kajali Klára, I. Ráday Gedeon és gr. Teleki Lászlóné Ráday Eszter czinkografikus arczképeivel, melyeket gróf. Ráday Gedeon úr Pest vármegye főispánja volt kegyes elkészít­tetni. A könyvtár története különlenyomatban is elkészít­tetett 100 példányban, a theol. akadémia pénztára terhére és belőle a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, az Orsz. Főfelügyelőséghez, az ország nyilvános könyvtáraihoz, a szaklapokhoz, a nagyobb budapesti napilapokhoz és a könyvtári bizottság tagjaihoz 1—1 példány megküldetett. Van szerencsénk egy példányát a Főtiszt. Egyházkerületi Közgyűlésnek is bemutatni, a könyvtári bizottságnak ama kérése kapcsán, hogy méltóztassék a képek nagylelkű el­készíttetéséért gróf Ráday Gedeon főispán úrnak, a törté­net megírásáért pedig a szerzőknek köszönetét nyílvánitani s ezenfelül dr. Pruzsinszky Pál és Hamar István tanár urakat értékes fáradozásaikért valamely megfelelő honorá­riumban is részesíteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom