A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1943.

1943. május 19-20.

1943. május 20. — 422—423—424—425—426. 519 Az egyházközség nonnálköltségvetésében az iskola fenntartás költségeire a szükséglet rovat 2. és 8. tétele alatt 1212.43 K, a fede­zet rovatban, a tanítói föld figyelmen kivül hagyásával 352.— K van felvéve; az adósegély összege tehát a két összeg között mutatkozó 860.— K-val leszállítandó. Az egyházközség eddig élvezett évi 1780.— K adósegélyéből le­vonva a 860.— K összeget, illeti az egyházközséget évi 920.— K adó­segély. Az egyetemes konvent, az egyetemes adóalap intézőbi­zottság előterjesztésének helyt adva, a soanogyhatvani egy­házközség adósegélyét 1943. július 1-től az eddigi évi 1780.— K-ról évi 920.— K-ra szállítja le. 423. Tárgyaltatott az újonnan alakult tengelici anyaegyházköz­ségnek adósegély engedélyezése iránti kérése. Az egyetemes konvent az újonnan alakult tengelici anyaegyházközség adósegélyét — az egyetemes adóalap in­tézőbizottsága javaslatára — 1943. évi július 1-től évi 2053 K-ban állapítja meg s ezt a korábban megállapított adósegé­lyeknél is alkalmazott valorizáció mértéke szerint folyósítja. 424. Tárgyaltatott a bogyiszlói egyházközségnek a dunamelléki püspök úr által 1943. február 15-én 855/1943. sz. a. 15.000.— P tőke­kamatsegély engedélyezése iránt előterjesztett kérése. Az egyetemes konvent a kérést a megfelelő fedezet hiá­nya miatt — figyelemmel a 340/1934. sz. határozatára — érdemi felülbírálat nélkül nyilvántartásba veszi. 425. Az ülés végén a mai, második ülés jegyzőkönyve felolvasás után 426. Vüági elnök záró- és köszönő szavai után a konventi tagok nevében Enyedy Andor dr. püspök az alkotó tagok meleg köszönetét tolmácsolja az elnökség tagjai iránt. Lelkészi elnök hálaadó imádsá­gával és a XC. zsoltár 1. versének eléneklésével az egyetemes kon­vent ülése ­hitelesíttetett. 1 óra 22 perckor zárult. Dr. Balogh Jenő s. k. főgondnok, vüági elnök. Dr. Ravasz László s. k. püspök, lelkészi elnök. Dr. Kováts J. István s. k. egyetemes konventi jegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom