A Mezőföldi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1887. június

— 20 50. Mindkét egyh. megyei számvevő urak beterjesztették az egyházak gondnoki számadása átvizsgálásáról szerkesztett jelentésüket. Jelentésük jóváhagyólag tudomásul vétetik. 51. Csajághi ref. egyház elöljárósága az államsegélyből mezőföldi e. me­gyére eső osztaléknak részére utalványozását kieszközöltetni kéri. Kérése pártolólag az e. kerületre felterjesztetik. 52. Olvastatott a prot. irodalmi társulat alapszabálya, mely társulatba lépés az e. megyének ajánltatik nt. Esperes ur által. Az egyházmegyének mint alapító tagnak évi 5 frt. tagsági díj fizetési kötelezettség mellett a prot. irodalmi társulatba be­lépése elhatároztatott. 53. Olvastatott az enyéngi tanitói-kör értekezletének jegyzőkönyve és kérvénye, melyben a hiányos iskolai kézikönyvek helyett ujak alkalmazását kérik. A tanitói-kör kérvénye és jkönyve az e. ker. tanügyi bizottság elnökéhez felterjesztetni rendeltetik. 54. Esperes ur jelenti, miszerént a csőszi egyház uj lelkészlakot mellék­épületeivel együtt épit, és hogy a törvényes vizsgálatot tek. Rácz Gyula úrral együttesen megtartotta, s az építési szerződést megerősítette. Jelentés tudomásul vétetik és az eljárás megerősíttetik. 55. Sárospataki tanuló Varga Dezső kéri még ez évben a Roboz alapít­ványnak részére utalványozását. Kérése megadatik és e. m. pénztárnok ur a kiutalványo­zott alapítvány kamatának kérvényező részére elküldésével megbizatik. 56. Egyházmegyénkbeli pápai tanulók az e. megyei alapítványért folya­modnak, névszerint: Bodis Lajos, Medgyaszay Vincze és Borsos István. Az Esperes ur megbizatik, hogy a 64 frt. ösztöndíj kiosz­tását osztályzatok aránya szerént eszközölje. 57. Jelentette nt. Esperes ur, hogy a sár-keresztesi tanitó ur elhalálozá­sával az özvegy árvatárt illető 4 és fél hold vetés elárvereztetett. Az árverés helybenhagyatik és az eredmény 41 frt. aug. 31-ikére készpénzben befizetésre az illető lelkész ur felügyelete mellett a vevő fél a tanitó ur köteleztetik. 58. Kálóz, S.-Egres ev. ref. egyházközségek építési költség beszerzésére kivetési kulcs megerősítését kérik. Folyamodó egyházközségek kérelmének hely adatván, az adóforint utáni adózási kulcs megerősíttetik oly feltétellel, hogy ugy az adókulcsot, mint a közgyűlési határozatot nt. Esperes úrhoz beterjeszszék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom