Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1912

1912. május - Oldalszámok - 55

— 55 — 76. Olvastatott a mult évi őszi közgyűlés jegyzőkönyvének 37. pontja alapján a közigazgatási államsegély tárgyában javaslat készítése czéljából Pápára összehívott bizottságnak f. évi február hó 26-iki üléséről szóló jegyzőkönyve, amint következik : Jegyzőkönyv. Felvétetett Pápán, Í9Í2. évi február hó 26-án. Jelen voltak: dr. Antal Gábor elnöklete alatt: Barthalos István, Faragó János, Szabó György, Bakó Imre, Kis József, Nagy Lajos, Kenessey Miklós, dr. Segesdy Ferencz, dr. Antal Géza, Kristóffy Gyula, Németh István. 1. Püspök ur üdvözölve a bizottság megjelent tagjait, előadja, hogy az 1911. évi közgyűlés jegyzőkönyvének 37. pontjában azzal a megbízással küldötte ki e bizottságot, hogy készítsen a közigaz­gatási államsegély felosztása tárgyában s egyúttal terjesszen elő javaslatot arra nézve is, hogy melyik alap micsoda szükségletet fedezzen. Jelenti továbbá püspök ur, hogy a bizottság feladatának megkönnyítése végett Németh István egyházkerületi e. főjegyzőt bizta meg a javaslat megszerkesztésével, ki megbízatása alapján a következő javaslatokat terjeszti elő: Noha a közigazgatási államsegély kérése alkalmával készített kimutatás első sorban a kerületi kormányzat szükségleteit tartotta szem előtt, tehát e szerint állapította meg az állami hozzájárulás igénybe vehető mértékét, s bár az is kétségtelen, hogy ugy a gyü­lekezetek, mint az egyházi tisztviselők érdekében a központi kor­mányzat s annak szervei által végzett munkatöbblet illő honorál­hatása, az egyház s iskolai élet fejlődésével karöltve szaporodó ellenőrzői kötelességeknek az egyházi törvények értelmében s a konventnek ezen törvényeken alapuló kívánalmai szerint teljesítése oly sok terhet ró a fentebb említett teendők végzésével együtt járó kiadásokat fedező kerületi közpénztári alapra, hogy az a mult évben is a tüzkár-alap jelentékeny támogatását volt kénytelen igénybe venni; tekintettel mégis arra, hogy a kerület a gyülekezetek javára s a közegyház érdekeinek előmozdítására csak ugy végezhet üdvös munkát, ha feladata betöltésére irányuló törekvésében az egyház­megyei kormányzatban lelkiismeretes és hűségesen kitartó segitő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom